Zpět na stavby

Výstavba nájemních domů AFI Home Kolbenova, budovy D a E

V areálu bývalých podniků ČKD Slévárny a Moury v Praze 9 – Vysočanech probíhá už několik let výstavba nových objektů. Revitalizace patnáctihektarového brownfieldu zahrnuje celkem 150 000 m2 nové zástavby. Projekt s názvem AFI City zahrnuje moderní bytovou městskou zástavbu, ubytovací zařízení, kanceláře a obchody, to vše doplněno parkovou úpravou.


Celkový záměr

Tým divize 3 Metrostavu během ledna v Praze-Vysočanech dokončil první etapu výstavby projektu nájemního bydlení AFI Home Kolbenova, konkrétně objekt D a E. Realizace druhé etapy, domu F a G, byla zahájena v listopadu 2021. Pro firmu je pokračující zakázka již čtvrtou v pořadí. V roce 2016 byla zahájena výstavba bytů na prodej s názvem Tulipa City, konkrétně pětipatrové bytové domy s označením L, M, N a O, do kterých se obyvatelé stěhovali už v roce 2018. Druhá zakázka, která zahrnovala výstavbu dalších dvou bytových objektů (J a K) a následné vybudování přilehlého parku, byla zkolaudována v roce 2019.

Projekt AFI City vyrůstá na patnáctihektarovém pozemku mezi železniční tratí a ulicí Kolbenova, konkrétně na místě zaniklého podniku ČKD Slévárny a Moury, jehož historie se začala psát roku 1896. Výstavba nové čtvrti probíhá postupně. V současnosti je na pozemku kromě nových bytových domů, umístěných v jeho západní části, také prosklená věž situovaná v centru. Nepřehlédnutelná devatenáctipatrová administrativní budova s prostory pro restaurace a obchody byla zkolaudována v září 2020. Za projektem výstavby celé čtvrti stojí izraelský developer AFI Europe Czech Republic. Na výstavbě se kromě týmu divize 3 Metrostavu podílejí i další dodavatelé ze Skupiny Metrostav.

Architektonické a dispoziční řešení

Nově dokončený objekt D + E má podle záměrů investora sloužit k nájemnímu bydlení. Jeho výstavba byla zahájena v listopadu 2020 a k nastěhování bude připraven od druhého čtvrtletí tohoto roku. V devítipodlažní budově situované v severní části pozemku, s přístupem z ulice Hindlova a o půdorysu ve tvaru písmene U, se nachází 313 nájemních apartmánů v dispozicích od 1+kk do 4+kk. Menší počet apartmánů je cíleně proveden v souladu s potřebami osob s omezením pohybu, aby i tito nájemníci mohli využít možnosti pronajmout si bydlení splňující jejich potřeby. Kromě nájemních jednotek je v části přízemí domu uvažováno s komerčními prostory k pronájmu (restaurace, kavárna a další) a recepcí s trvalým provozem.

Budova má dvě podzemní podlaží, která slouží převážně pro parkování, a to až pro 209 osobních automobilů. Jsou v ní i prostory se sklepními kójemi pro klienty a zázemí pro technologie včetně vodní nádrže o objemu 160 m3 pro systém stabilního hasicího zařízení. V částečně otevřeném vnitrobloku se rozkládá nádvoří s parkovou úpravou. Aby architekt docílil méně stísněného pocitu v rámci tohoto prostoru uzavřeného ze tří stran, propojil jej se severní částí pozemku (s výhledem na železnici) průzorem, který vytvořil „vynecháním“ části 2.–4.NP (viz obr. 4, 5, 8). Tímto záměrem se vytvořil zajímavý průhled, jenž původně uzavřený prostor vnitrobloku více rozevřel.

 

Obr. 2 Situace (zdroj: ORTOGONAL s.r.o.)
 

Konstrukční řešení

Na stavbě byly použity materiály a technologie běžné pro klasickou bytovou výstavbu. Jedná se o kombinovaný nosný systém s využitím stěn a sloupů. Nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonem a cihelnými vyzdívkami, stejně tak konstrukce s akustickými požadavky. Nadzemní část domu je rozdělena na dva dilatační celky. Vzhledem k tomu, že samotná dilatace prochází v severní části budovy po jedné hraně průzoru, musela být konstrukce nad průzorem podepřena krátkou konzolou s ložisky (viz obr. 6, 7). Střešní plášť byl zateplen polystyrenem a izolován asfaltovými pásy, překrytými vrstvou valounovitého kačírku.

Výplňové zdivo je keramické. Spodní stavba objektu byla navržena jako bílá vana (vodonepropustná betonová konstrukce). Na fasádu se použil kontaktní zateplovací systém (KZS) z minerální vaty s finální povrchovou úpravou ze silikonové omítky. Na vybraných částech fasády byla využita kreativní několikavrstvá omítka, nanášená ve čtyřech krocích, imitující vzhled cortenových plechů. Vnitřní povrchovou úpravu stěn tvoří sádrová hlazená omítka. Sádrokartonové podhledy se instalovaly pouze v předsíních a hygienických zařízeních bytů. Ve zbytku bytů a společných prostorách byla na stropy nanesena tenkovrstvá omítková stěrka. Do skladby podlahy byl aplikován v první vrstvě atypicky kročejový polystyren, ve kterém se vedly veškeré technologie, poté vrstva vyrovnávacího polystyrenu a nakonec litý cementový samonivelační potěr CemFlow. Pro finální povrchy podlah byla použita keramická dlažba a laminátová podlaha.

Technologické vybavení

Jedná se o standardní zařízení pro bytovou výstavbu. Vzhledem k tomu, že je objekt navržen pro nájemní dlouhodobé bydlení, je legislativně požadována instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ). Systém SHZ byl instalován v celém objektu včetně jednotlivých bytových jednotek. Sprinklerové zařízení je navrženo pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho počátečních fázích nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být dokončeno jinými prostředky. Jako médium systém využívá vodu z nádrže o objemu 160 m3 umístěné v 2.PP budovy. Na recepci s trvalým provozem jsou napojeny systémy na sledování elektrické požární signalizace (EPS) včetně grafické nadstavby pro přehlednější orientaci obsluhy recepce, přístupový systém (EKV), kamerový systém (CCTV), nouzové hlášení z bytů pro imobilní osoby a systém domácího telefonu, který v budově slouží pro komunikaci mezi bytovými jednotkami, recepcí a vstupy do objektu. V posledních podlažích jsou provedeny přípravy pro klimatizační jednotky. Objekt využívá systému aktivního bleskosvodu. Jako záložní zdroj energie při požáru je v něm navržen dieselagregát situovaný na střeše objektu.

 

Obr. 9 V devítipodlažní budově se nachází 313 bytových jednotek
 

Zkušenosti z výstavby

V místě stavby se původně nacházela průmyslová tovární zástavba, která byla již před začátkem prvotní realizace demolována, avšak pouze do úrovně terénu. Vzhledem k tomu, že se zhotovitel musel prakticky při všech výkopových pracích vyrovnávat s množstvím podzemních, obvykle masivních železobetonových konstrukcí, bylo nutno termíny prací někdy flexibilně měnit. Demolice byly prováděny těžkou bourací technikou, jmenovitě rypadly využí­vajícími pneumatických kladiv. Takto byly podzemní konstrukce rozrušeny na menší části, které byla schopna vytěžit rypadla. Na nákladních vozech se poté tyto materiály přesunuly na mezideponii, kde byly předrceny. Vzniklý recyklát byl dále využíván ke zpětným zásypům a zlepšení kvality ploch. To celou realizaci zpožďovalo a bylo obtížné odhadovat dobu výstavby. S investorem byla vždy stanovena doba realizace až po dokončení výkopů a obvykle i demolic. Termín dokončení a předání stavby D + E nebyl i přes různé komplikace problematický. Spolupráce s investorem byla nadstandardně dobrá. Na obou stranách se sešel kvalitní a zdatný tým, který měl společný zájem dílo dokončit řádně a včas.

FOTO: Metrostav a.s.
GRAFICKÉ PODKLADY: ORTOGONAL s.r.o.

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Výstavba domů nájemního bydlení AFI Home Kolbenova, budovy D a E
Místo stavby: Praha 9 – Vysočany
Stavebník: TC 4 Rent s.r.o.; Tulipa City s.r.o. (skupina AFI Europe Czech Republic)
Návrh: ORTOGONAL s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 3
ŽB konstrukce: TERRACON a.s.
Zajištění stavební jámy: PRAGIS a.s.
Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Krajdl
Doba výstavby: 11/2020–01/2023

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Výstavba domů nájemního bydlení AFI Home Kolbenova, budovy D a E
Místo stavby: Praha 9 – Vysočany
Stavebník: TC 4 Rent s.r.o.; Tulipa City s.r.o. (skupina AFI Europe Czech Republic)
Návrh: ORTOGONAL s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 3
ŽB konstrukce: TERRACON a.s.
Zajištění stavební jámy: PRAGIS a.s.
Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Krajdl
Doba výstavby: 11/2020–01/2023