Zpět na stavby

Pivovar v Kralupech nad Vltavou prochází rozsáhlou rekonstrukcí

16. července 2024
PR článek

Společnost STRABAG pracuje od podzimu 2023 na komplexní rekonstrukci objektu bývalého pivovaru v centru města Kralupy nad Vltavou, který byl založen v roce 1872. Práce potrvají přibližně 26 měsíců. Po rekonstrukci se areál stane domovem městských příspěvkových organizací – muzea, knihovny, domu dětí a mládeže a základní umělecké školy. Vedle toho zde vzniknou i komerční prostory restaurace a kavárny. Do budovy, která dlouho zela prázdnotou, se tak vrátí nový život.


Výchozí situace

Na základě stavebně technického průzkumu byl konstatován špatný technický stav budovy. Spodní část stavby je výrazně porušena vlhkostí, přibližně 1 m pod úrovní podlahy v prvním suterénu. Obvodové zdivo má ze strany exteriéru poškozené omítky a povrchové vrstvy. Ve stěnách jsou viditelné šikmé a svislé trhliny, ve střední části jižní fasády byla dokonce v nedávné době osazena ocelová lana, jejichž úkolem bylo zesílit tuto část objektu. Tato skutečnost poukazuje na statické problémy části budovy. Dřevěné konstrukce stropů a krovu západní přístavby jsou z větší části zničené a napadené dřevokazným hmyzem a houbami. Tyto prvky bude nutné odstranit a provést nově. Stropní konstrukce pod plochými střechami jsou provedeny v mírném spádu a z toho důvodu je nebude pravděpodobně možné použít jako nosné konstrukce pro případné nástavby.

Vzhledem k horší kvalitě betonu a velké tloušťce jeho zkarbonatované vrstvy dochází ke korozi výztuže. Na prutech obnažených v rámci průzkumu je povrchová koroze viditelná. Nejhorší situace je u stropu pod střešním pláštěm, kde jsou viditelná zatečená místa, opadaná krycí betonová vrstva a koroze ocelových prutů. Na spodním líci stropní konstrukce jsou viditelné trhliny především v místě výztuže.

Architektonické řešení

Snahou architektonického řešení bylo maximálně ctít původní vzhled objektu, který bude doplněn novými částmi, jež vytvoří kontrast k původní hmotě. Objekt pivovaru je tvořen levým menším křídlem (část A) a pravým větším křídlem (část D), jež jsou propojena centrální hmotou (část B, C) vybíhající směrem na jih. Ze severní strany má objekt převážně plochou fasádu. Stávající části objektu jsou tvořeny výraznější hmotou s převahou plných omítkových ploch.

Většina původních oken je menších ­rozměrů s klenebními nadpražími. Fasády jsou doplněny pravidelnými pilastry. Do nových prostor jsou navrženy větší novodobější výplně a u stávajících oken dojde pouze k výměně výplní s ponecháním původních rozměrů. K pravému křídlu bude doplněno venkovní únikové schodiště s výtahem, které se bude materiálově odlišovat od zbytku fasád. Navrženy jsou zde stěny s tahokovovými kazetami. Nová část hmoty schodiště bude plynule přecházet do nadstavby šestého nadzemního podlaží v části D. Část D bude zastřešena plochou střechou. V centrální části objektu C bude v sedmém podlaží umístěn byt správce s prostornou terasou a původním komínem. Levé křídlo A je nižší a zakončené sedlovou střechou. V této části bude také výrazným prvkem původní komín a nově vytvořené prostranství před kavárnou. Všechny nově realizované konstrukce a obálky budovy budou splňovat energetickou náročnost budovy podle požadavků ČSN 73 0540-2 a vyhlášky č. 73/2013 Sb.

Nově navrhované konstrukce a materiály

Založení přístavby ke stávajícímu objektu pivovaru bude realizováno na vrtaných železobetonových pilotách a odděleno dilatací od stávajícího objektu z monolitického železobetonu. Přístavba bude navazovat na východní křídlo a ukončena bude schodištěm a výtahovou šachtou. Přes piloty bude provedena monolitická železobetonová deska, jež bude spojena s obvodovými stěnami suterénu, které zachycují účinek zemního tlaku zásypu a společně tvoří základovou vanu suterénu. Tyto stěny a základová deska nebudou z vnější strany izolovány proti zemní vlhkosti, jsou tedy navrženy jako tzv. „bílá vana".

Východní křídlo bude zleva od suterénu do 6. NP ukončeno novou stěnou. Tato stěna bude provazována se stropními deskami a navazujícím obvodovým zdivem. Jižní a západní stěna víceúčelového sálu uložená na stávající stropní konstrukci bude tvořená lehkou montovanou ocelovou kostrou v kombinaci s tepelnou izolací a deskovým opláštěním. Nosný systém východní přístavby je ve všech nadzemních podlažích stěnový. Na jihovýchodním rohu tvořeném schodištěm je pak stěnový systém nahrazen soustavou ocelových sloupků. Přístavba se ve vyšších podlažích systémem stěnových nosníků rozšiřuje podél východní stěny stávajícího objektu ve dvou skocích. Nové zděné konstrukce jsou navrženy v minimální míře z keramických tvárnic. Zděné konstrukce se používají v rámci různých dozdívek a používá se zde zejména plná cihla.

Nové stropní konstrukce budou převážně tvořeny systémem monolitických železobetonových desek. V prostoru 6. NP bude provedeno zesílení nosníků vynášejících základový blok komínu formou horního příhradového rámu. U východní přístavby jsou stropní desky o tl. 250 mm navrženy z monolitického železobetonu a pro přerušení tepelných mostů na rozhraní exteriéru a interiéru budou do železobetonových konstrukcí vkládány izolační vložky s výztuží pro přenos ohybových a smykových sil. Objekt je zastřešen kombinací plochých a šikmých střech, které jsou zvoleny na základě celkového architektonického rázu objektu. Šikmé sedlové střechy v západní části řešeného objektu tvořené nadkrokevní tepelnou izolací PIR se systémovou falcovanou krytinou budou doplněné ateliérovými okny, případně v minimální míře formou světlovodů. Střední a východní část objektu (např. komunikační prostory, víceúčelový sál se zázemím, byt správce atd.) bude zastřešena plochou střechou. Veškeré ploché střechy na objektu jsou navržené s klasickým souvrstvím – tj. hlavní hydroizolace je umístěna nad tepelnou izolací. Spádová vrstva je tvořena EPS spádovými klíny, kterými bude dosaženo požadovaného sklonu min. 3,0 %. Hydroizolační fólie bude kladena na separační geotextilii, spoje budou svařeny v přesazích, ­opracování detailů a kotvení bude prováděno dle technologického a montážního předpisu výrobce.

Odvodnění střech bude provedeno přes temperované střešní vtoky s ochrannou mřížkou proti zanesení, doplněnými o přepady nebo přes střešních žlaby. Jako hydroizolace ploché střechy bude použita fólie PVC-P, která bude určena k mechanickému kotvení nebo přitížená (kačírek nebo souvrství vegetační střechy). Hydroizolační fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení bude sloužit jako finální vrstva a hydroizolační fólie z PVC-P určená k přitížení bude v závěru prací opatřena vrstvou z kačírku nebo souvrstvím pro extenzivní vegetační střechu, která bude plnit stabilizační funkci a zároveň bude fólii chránit před přímým dopadem UV záření a její následnou zrychlenou degradací.

Sedlové střechy na objektu jsou navrženy ve sklonech střešní roviny, který činí 35° a 64°. Střešní plášť u šikmé sedlové střechy nad 6. NP tvoří rámy z lepeného dřeva. Zde budou kladeny dřevoštěpkové desky OSB 3 s pokládkou samolepicího asfaltového pásu. Následně je navrženo zateplení šikmé střechy z desek PIR, na které bude položena difuzně otevřená fólie. Na fólii budou realizovány latě a kontralatě pro montáž plechové krytiny z falcovaných šablon. Pro odvedení dešťových vod jsou navrženy žlaby a svody z lakovaného plechu, které srážkové vody svádějí na ploché střechy nebo do lapačů střešních splavenin a dále do dešťové kanalizace.

Rekonstrukce objektu představuje pro zkušený realizační tým společnosti STRABAG zajímavou technickou výzvu, a to zejména z hlediska výměn stávajících stropních konstrukcí z kleneb na nové železobetonové desky, zajištění objektu pomocí ocelových táhel či neplánovaného podchycování stávajících nosných stěn, pod kterými nejsou provedeny základy. Výzvou je také provedení neplánované tryskové injektáže, kterou bylo nutné zrealizovat z důvodu zvýšené hladiny spodní vody. Bez této technologie by nebylo možné zrealizovat výtahovou a kanalizační šachtu a statické zajištění nosných konstrukcí v suterénu.

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Projektant: Atelier 99 s.r.o. 

Doba realizace: 9/2023–11/2025

 

Text: Ing. Ondřej Němec, vedoucí projektu, Pozemní a inženýrské stavitelství Praha, STRABAG a.s.