Pro autory

Vážení,

cílem naší redakce je připravovat časopis Stavebnictví pro čtenáře tak, aby plnil jejich představy a očekávání a pravidelně jim přinášel zajímavé informace. Usilujeme o to, aby si časopis udržel trvalou přízeň nejen čtenářů, ale i Vás, jeho významných spolutvůrců a autorů z řad odborníků.

Pro lepší spolupráci předkládáme přehled základních náležitostí, které by připravovaným článkům neměly chybět, abychom zajistili jednotný ráz všech publikovaných příspěvků.

Těšíme se na Vaše články

Vaše redakce

Pokyny pro autory odborných článků

 • Podrobnosti o rozsahu a koncepci jednotlivých článků upřesní šéfredaktorka.
 • Autorem dodaný text prochází redakčními úpravami (stylistika, jazyková korektura, úprava terminologie).
 • Konečná podoba článku bude po zalomení zaslána autorovi k autorizaci.
 • Autor ručí za to, že při tvorbě článku nedošlo k narušení autorských práv třetí osoby.
 • O zařazení článku do příslušného vydání časopisu rozhoduje po jednání redakční rady šéfredaktorka.
 • Ediční plán a termíny vydání časopisu v roce 2023:
Číslo

Téma

Termín vydání

01-02/23 leden-únor

Stavební konstrukce

7. 2. 2023

03/23 březen

Bytová výstavba

7. 3. 2023

04/23 duben

Realizace a provozování staveb

11. 4. 2023

05/23 květen

Digitalizace a automatizace ve stavebnictví

10. 5. 2023

06-07/23 červen-červenec

Občanská výstavba

13. 6. 2023

08/23 srpen

Vnitřní prostředí staveb

8. 8. 2023

09/23 září

Stavební materiály a technologie

6. 9. 2023

10/23 říjen Dopravní stavby

10. 10. 2023

11/23 listopad Vodohospodářské stavby 8. 11. 2023
12/23 prosinec Průmyslové a technologické stavby 7. 12. 2023

Základní koncepce článku

 • velké úvodní foto stavby
 • nadpis (max. 76 znaků včetně mezer)
 • perex (krátká anotace článku, max. 450 znaků včetně mezer)
 • CV autora článku (max. 300 znaků včetně mezer)
 • portrét autora článku (foto v tiskové kvalitě)
 • úvod – záměr projektu (plus výkres situace stavby)
 • architektonické, dispoziční řešení (plus půdorysy stavby, případně 3D modely)
 • konstrukční a technologické řešení (plus řezy stavbou, fotografie z výstavby a po dokončení)
 • zkušenosti z navrhování a realizace
 • závěr 
 • identifikační údaje stavby (investor,  projektant,  zhotovitel, stavbyvedoucí, doba realizace, příp. náklady)
 • seznam použité literatury uvedený ve formě podle platných norem  
 • popisky k obrázkům, včetně uvedení jejich zdroje

Odborná recenze

Články jsou po dohodě s redakční radou časopisu Stavebnictví předávány odborným recenzentům. Autor recenzovaného díla je povinen reagovat na připomínky recenzenta a zohlednit je ve svém textu. V případě nesouhlasu se stanoviskem recenzenta musí autor jednoznačně písemně vysvětlit, z jakého důvodu jej nemůže akceptovat. Pokud recenzent článek nedoporučí k otištění, může být na základě rozhodnutí redakční rady vyřazen. S rozhodnutím o vyřazení článku a dalšími možnostmi jeho úprav bude autor obeznámen. V případě, že redakční rada uzná příspěvek relevantním i přes negativní posudek recenzenta, bude u článku daný posudek recenzenta otištěn.

Honorování článků

Autoři článku i recenzenti mají nárok na honorář. Výše honoráře se sjednává v licenční smlouvě. Honorář bude vyplacen po dodání všech potřebných údajů a po vytištění příspěvku.

Technické požadavky na dodané podklady

Text:
 • formát .DOC nebo .DOCX
 • fonty běžného typu, nejlépe Times New Roman, velikost 12, bez formátování
 • 1 tisková strana v časopise je cca 6500 znaků včetně mezer, tj. cca 3,5 normostrany (1 NS je 1800 znaků včetně mezer)
Fotografie a grafické podklady:
 • dodává autor, pokud není domluveno jinak
 • součástí podkladů jsou popisky ve formátu .DOC
 • kompozičně vhodná, dobrá technická kvalita, odpovídající barevnost a kontrast
 • kvalita vhodná pro tisk: rozlišení nejméně 300 DPI, 2500 px
 • formáty: .PNG, .JPG, .PDF, .TIFF (nevhodné: .DOC, Power Point)
Vzorce a rovnice:
 • kurzívou (Italic) pouze symboly fyzikálních veličin
 • spodní a horní indexy standardním písmem (ne kurzívou), řecká písmena typu Ω, Δ, Σ také
 • každá rovnice je na samostatném řádku
 • číslování každé jednotlivé rovnice v kulatých závorkách při pravém okraji stránky
Nevkládat do Wordu jako obrázek, ale jako matematický vzorec.
Schémata, grafy, výkresy:
 • formáty: .PDF, v křivkách (nevhodné: .DOC, Power Point)
 • dostatečně silné čáry, aby vyšlo kvalitně v tisku
 • čitelné popisky
 • čitelná legenda, obsahuje-li schéma legendu
 • situace se směrovou růžicí
 • výkresy ideálně ve vrstvách (pro potřeby časopisu se zjednodušují kóty)

Adresa pro zasílání článků a související dotazy