Zpět na stavby

Realizace kostela Krista Spasitele na Barrandově

30. března 2022
Ing. Dalibor Andrlík

V Praze 5 na barrandovském sídlišti vyrostl moderní kostel Krista Spasitele. Spadá pod Římskokatolickou farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze-Hlubočepech. Kostel slavnostně vysvětil 22. listopadu 2020 na svátek Krista Krále kardinál Dominik Duka. Architektonický návrh stavby byl prezentován v čísle 12/2021.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce. Od roku 2006 pracuje ve firmě Metrostav a.s., divize 9. Ve funkci stavbyvedoucího realizoval např. rekonstrukci české ambasády v Lucembursku, rekonstrukci dětské části FN Motol, statické zajištění objektu v Divadelní ulici v Praze po výbuchu plynu nebo výstavbu Inovačního centra Zlatníky-Hodkovice (InnoCrystal).

Architektonické a dispoziční řešení

Dílo je tvořeno třemi základními funkčními bloky – kostelem s přilehlou věží, komunitním centrem a kavárnou. Hlavním prostorem je chrámová loď se sakristií navržená ve vyvýšeném přízemí (z pohledu ulice Grussova), dále pak věž, v níž je umístěno schodiště na kůr se zázemím hudebníků a komunitní centrum v polozapuštěném suterénu (1.PP). Součástí komunitního centra je i kancelář farnosti, knihovna, klubovny, společenský sál a nezbytné příslušenství (WC, kuchyňka). Nachází se tam i technické zázemí, kde je osazeno tepelné čerpadlo, elektrokotel a jednotka VZT.

Kavárna ze severu a východu navazuje na ochoz stavby – pochozí plochu. Další venkovní zpevněné plochy (terasy) přiléhají z jihu k sálu a klubovnám komunitního centra.

Dispoziční řešení vychází z umístění dominantního prostoru kostela ve zvýšeném přízemí. Schodištěm situovaným do věže a výtahem v severozápadním rohu dispozice jsou s přízemím propojeny všechny ostatní úrovně – suterén i 2.NP, kde je kůr s varhanním strojem a místnost pro hudebníky.

V architektonickém návrhu je celá řada zajímavých řešení a prvků (viz č. 12/2021). Dominantním a unikátním prvkem je urči­tě kruhový světlík o průměru 8 m, který je situován nad kněžištěm. Na konci kostela se nachází vysoká válcová kaple z 20 mm silných skružených hliníkových plátů. Bezrámové celoskleněné vstupní dveře umožní kdykoli nahlédnout do interiéru. Atmosféru v hlavním prostoru kostela umocňuje nadstandardní osvětlení, kde je naprogramováno několik scén pro různé provozní požadavky. Postupně přibývající krásné umělecké prvky podtrhují výjimečnost budovy. Například i schodiště do věže je svým prostorovým uspořádáním velmi vzdušné a hravé. Ačkoli se jedná o specifickou stavbu, svým uživatelům nabízí maximální komfort, na jaký jsme zvyklí ze současných moderních budov.

Stavebněkonstrukční a materiálové řešení

Založení
Zajištění stavební jámy a následně dvorku podél jižní strany pozemku je navrženo zalomenou opěrnou stěnou s tahovými pilotami na vnějším povrchu zdi. Nejdříve byly realizovány piloty (zápory) ze ŽB s tuhou výztuží HEB 140 a opěrná železobetonová stěna. Následně byla vykopána stavební jáma.

Objekt kostela (kostel s komunitním centrem a kavárnou) je založen na ŽB základové desce po obvodu s pasy, vyrovnávající výškový rozdíl založení průběžné drenážní šachty i obvodové drenáže a umožňující bezpečné dosažení nezámrzné hloubky. Základová spára objektu se nachází nad souvislou hladinou podzemních vod. Je zahloubena do navětralých prachovců.

Během výkopových prací jsme úzce spolupracovali s vlastním geologem, který pravidelně hlídal kvalitu podloží určeného pro založení. Nebylo možné provézt výkopovou figuru podle projektové dokumentace, protože hornina byla značně nesoudržná a při odtěžování se v místě mechanického namáhání drolila. Všechny rozvolněné a geologem určené části musely být ručně začištěny a vyplněny prostým betonem. Nahrazeno bylo cca 50 m3 původního materiálu.

Na dně stavební jámy, připravené podle požadavků statické části, je podkladní beton vyztužený kari sítí, do které je umístěn základový zemnič podle PD elektro (nerezové provedení vč. spojovacích prvků), na něj bylo aplikováno hydroizolační souvrství s ochrannou betonovou mazaninou. V desce je vytvořen kanál pro vložení ležatých rozvodů kanalizace.

Objekt průběžné drenážní šachty tvoří konstrukčně jeden celek sestávající ze základové desky přesahující do zeminy s opěrnou stěnou (zalomená opěrná stěna) a pochozí stropní konstrukce (ochoz/„pavlač“, terasa kavárny, podesty trojramenného schodiště), volnou hranou opřené přes staticky únosný prvek z pěnového skla FOAMGLAS® PERINSUL HL o objekt kostela. To celé je provedeno z vodostavebního betonu.

Předložené schodiště je založeno na pasech z prostého betonu se stupňovitým napojením na nižší úroveň základové spáry 1.PP. Vlastní nosné konstrukce (vč. stěn pod úroveň terénu) jsou z vodostavebního betonu.

Nezbytná hydroizolace spodní stavby
Podle IGP je stavba založena nad souvislou hladinou podzemní vody, ale povrchové zeminy mají nízkou propustnost, takže v obdobích s extrémními srážkami nelze vyloučit dočasné zvodnění zemin v mělké hloubce, obzvláště na místech bývalých výkopů, zásypů stavebních jam apod.

Vzhledem k požadavkům na nadstandardní životnost stavby a hydroizolační bezpečnost chráněného prostoru 1.PP je navrženo a provedeno řešení s hydroizolačním souvrstvím, které je schopno odolávat tlakové vodě podle požadavku investora, a to na bázi asfaltových pásů. Sestává ze dvou SBS asfaltových pásů, které jsou vzájemně plnoplošně svařované s vystřídanými spárami na penetrovaném podkladu. Po důsledné kontrole těsnosti spojů obou vrstev pásů bylo zakryto odpovídajícími ochrannými vrstvami (geotextlie + betonová mazanina).

Pro další zvýšení hydroizolační bezpečnosti je po obvodu stavby v nejvíce zahloubených a obtížně přístupných místech pro případnou opravu (severní a východní strana objektu) provedena přístupná průběžná drenážní šachta přes celou výšku stěny 1.PP až pod úroveň horizontální hydroizolace pod základovou deskou. Stropní konstrukce průběžné drenážní šachty zároveň nese pochozí plochy (ochoz/„pavlač“ a terasa kavárny) nebo tvoří podesty trojramenného schodiště z dvorku.

Po zbývajícím obvodu stavby kostela, který je méně zahlouben a snáze přístupný pro případné opravy, je hydroizolační namáhání sníženo odvodněným drenážním systémem z perforovaných trubek a kontrolních šachet.

Přístupný prostor pod objektem předloženého schodiště nemá hydroizolační ochranu proti zemní vlhkosti. Je tam standardní betonová zámková dlažba do lože na štěrkovém podsypu. Stěny jsou z vodostavebního betonu pro zamezení vzlínání vlhkosti.

Nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou převážně železobetonové monolitické. Zalamovaná stěna uzavírající kůr je zděná, z bloků PTH 25 AKU SYM NA MVC 5, ve svislé spáře kotvená k ŽB nerezovými stěnovými sponami nebo zmonolitněním. Je založena na těžký asfaltový pás. Mezistropy zpovědnic jsou částečně uloženy na zdivu PTH 11,5 P+D. Stropy vstupů do komunitního centra a strop kavárny jsou na jedné straně vynášeny ocelovými sloupy 160 × 90 × 8 mm (žárově zinkovanými).

Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Střecha lodi kostela je nesena ocelovými sloupy 200 × 200 × 16 mm (žárově zinkovanými). Tyto sloupy jsou zakotveny do ŽB stěn přivařenou dvojicí zabetonovaných ocelových profilů HEB 160 se spřahovacími trny a do desky skrytou hlavicí, kterou tvoří svařenec z ocelových profilů HEB a U 160 se spřahovacími trny. Do ŽB stropní desky a stěn jsou uloženy nerezové svařované svody dešťových vod s nenasákavou tepelnou a akustickou izolací Armaflex. Do stropních desek bylo dále uloženo plastové potrubí pro odvodnění pojistných izolací, svařované ve spádu.

Vnitřní schodiště jsou ŽB monolitická, resp. ocelová s pororoštovými stupni v horní části věže. Monolitická schodiště s přímo lepenou keramickou dlažbou jsou od ostatních konstrukcí pro zamezení šíření kročejového hluku akusticky oddělena systémem Tronsole. Jedná se o prvky pro uložení podest i ramen a rovněž o izolaci boční plochy schodiště i přilehlé stěny.

Vnitřní příčky
Jsou zděné, z cihelných bloků Porotherm P+D nebo AKU u příček s vyššími nároky na zvukovou izolaci na MVC 5. Tyto jsou prováděny podle TP s bočním kotvením nerezovými stěnovými sponami do nosné konstrukce a jsou založeny na těžký ­asfaltový pás.

Příčky hygienického vybavení v 1.PP a předstěny pro zařizovací předměty jsou systémové sádrokartonové, s dvojitým opláštěním z impregnovaných SDK desek tl. 125 mm na konstrukci z ocelových profilů, je tak umožněno vedení instalací. Příčka mezi dvěma klubovnami je dvojitá sádrokartonová z důvodů definovaných akustických parametrů a možné budoucí adaptace.

Vnitřní omítky
Jako vnitřní povrchová úprava stěn a částečně stropů či podhledů slouží sádrové omítky. Povrch je gletovaný. Vnitřní povrchy omítek a SDK podhledů (kromě částí v zádveřích vstupů KC a kavárny) jsou opatřeny vhodnou penetrací a malbou bílé barvy.

Pro zhotovení omítek v chrámovém prostoru bylo postaveno prostorové lešení. Byly zvoleny dvě na sebe navazující etapy. Důvodem bylo menší množství potřebného materiálu, který se následně přestavěl, ale hlavně zrychlení postupu prací, protože po přestavbě lešení do druhé etapy bylo možné zahájit práce na kamenných podlahách v jedné části kostela a provádění omítek v druhé části kostela. Lešení se využilo nejen pro realizaci omítek a maleb, ale i dokompletování pásových oken a instalaci i nastavení stropního osvětlení a potřebné skryté elektroinstalace. Komplikovaným detailem jsou zapuštěné sokly v omítkách, které nedovolily zhotovit svislé omítky v jednom taktu, a bylo nutno se ke stěnám vracet téměř až do samého závěru realizace.

Podlahy
Konstrukce hrubých podlah je z litého samonivelačního cementového potěru CEMFLOW. V 1.PP jsou do vrstvy tepelné izolace částečně uloženy potrubní rozvody TZB z důvodu nemožnosti jiné trasy.

V 1.NP a v 2.NP je potěr položen na separační fólii nebo systémové desce HENCO s EPS 11 mm s potrubím podlahového vytápění na minerální izolaci proti kročejovému hluku Isover TDPT 35 mm. Vyvýšená část presbyteria a podklad pro kamenné vyrovnávací stupně jsou vytvořeny z vyztuženého lehkého betonu LC16/18D1,6 celoplošně podloženého a od nosných konstrukcí odděleného pryží tl. 10 mm.

Jedná se o kamenné dlažby v kostele a v jeho předsíni ze žuly – mrákotínské, melír s větším podílem žluté; mramoru – carrarského s jemným žilkováním, světlý výběr, formátu převážně 66×33 cm; dále o velkoformátovou slinutou keramickou dlažbu formátu 75×75 cm nebo o podlahovou krytinu z PVC Fatra Novoflor Extra Vario. V univerzálním sále byla použita dřevěná dubová podlaha (tzv. kantovka). Vyrovnávací stupně zvýšeného presbyteria a oblého závěru lodi jsou celokamenné, z carrarského mramoru, ukládané na lepid­lo. Vnitřní monolitická schodiště jsou obložena slinutou dlažbou. Nástupní a výstupní stupně ramen jsou od zbytku schodiště vizuálně odlišeny změnou barevnosti dlažby.

Sokly dlážděných podlah o výšce 70 mm a délce většího z rozměrů dlažby, s horní hranou řezanou a broušenou ve sklonu 15° a se spodní broušenou kolmou hranou, mírně sraženou při líci, jsou částečně zapuštěny do omítky. V oblém závěru sestává ze strany kostela sokl ze segmentů kopírujících zakřivení zdi řezaných z mramoru; ze strany sakristie pak z nerezového plechu. Spára mezi soklem a dlažbou má výšku 5 mm a vyplňuje ji silikon.

Krytiny z PVC jsou celoplošně lepené a svařované se svařovací šňůrou. Sokly jsou lištovány soklovými lištami z PVC výšky 70 mm.

Podhledy
Pro zakrytí instalací a z akustických důvodů jsou v části kostela navrženy podhledy.

Střechy
Hydroizolační funkci střechy objektů předloženého schodiště a průběžné drenážní šachty má jejich vlastní nosná konstrukce z vodostavebního betonu. Střechy těchto objektů jsou pochozí, s obkladem z žulových kamenných desek světle šedého až bílého odstínu; nástupní a výstupní stupně schodišť jsou barevně odlišeny (mrákotínská žula šedá). Sjezd pro kočárky je z kamenných žulových prvků. V prostoru terasy kavárny je pochozí vrstva z řádkové dlažby ze štípané žulové mozaiky, odstínu světle šedého až bílého. Pochozí povrch podest trojramenného schodiště tvoří přímo zdrsněná monolitická nosná konstrukce.

Střechy kostela jsou ploché, se zateplením a samostatně odvodněnou pojistnou hydroizolací, střecha zvonice a střecha věže zateplení a pojistnou hydroizolaci nemají. Pro hlavní hydroizolační vrstvu byly podle požadavku investora zvoleny modifikované SBS asfaltové pásy.

Hydroizolační vrstva nepochozích hlavních střech je kotvena a je tvořena vzájemně plno­plošně natavenými SBS modifikovanými asfaltovými pásy. Horní pás má dekorativní bílý a šedý posyp, pomocí nějž je v ploše střechy vyznačeno bezpečnostní pásmo (bílý posyp po obvodu), hydroizolace je natavena a přitížena kačírkem (nad hlavní lodí), resp. natavena a přitížena zeminou (nad sakristií a kavárnou). Na atikách je namísto standardního oplechování na OSB použit atypický nerezový prvek pro překonání tloušťky zateplovacího systému a přesahu s pásnicemi pro sevření asfaltového pásu. Na střeše lodi kostela je hydroizolace vytažena na ŽLB konstrukci válcovitého světlíku a přes jeho atiku přechází na jeho vnitřní povrch, kde je napojena na lem/rám zasklení. Zateplení pláště světlíku je provedeno lepeným XPS v konstrukci obkladu světlíku a je součástí dodávky tohoto atypického zámečnického prvku. Tepelná izolace nepochozích střech kostela je ze samostatně kotvených PIR desek λ < 0,03 W/(mK), resp. přitížených; tloušťky odpovídají skladbám.

Hydroizolace střechy věže je ze dvou SBS plnoplošně svařených asfaltových pásů, plnoplošně natavených na penetrovanou spádovou vrstvu z vyztužené betonové mazaniny C16/20 na nosné konstrukci, dila­tovanou po obvodu a v ploše max. 2×2 m. Na atice je použito atypického nerezového prvku pro překonání tloušťky zateplovacího systému a přesahu s pásnicemi pro sevření asfaltového pásu. Odvodnění směřuje do atypického zámečnicky vyrobeného nerezového žlabu s integrovanou okapnicí lemující otvor ve střeše.

Podlaha zvonice bude po osazení zvonů pochozí, s keramickou slinutou dlažbou na flexibilní mrazuvzdorné lepidlo. Nyní je provedena hydroizolační stěrka, pod kterou je vyztužená betonová mazanina (deska) C25/30, dilatovaná po obvodu.

Obecně byla vzhledem k charakteru objektu pro realizaci střech požadována velká pečlivost, vysoká trvanlivost a kvalita; a to i estetická, vzhledem k pohledové exponovanosti ze sousedních domů. V konstrukci střech a detailů nejsou použity prvky na bázi dřevní hmoty.

Úprava vnějších stěn, kontaktní zateplovací systém
U exteriérových stěn je vnější kontaktní zateplovací systém ETICS z minerálních vláken. Z hlediska stability se jedná o mechanicky kotvený systém s doplňkovým lepením z celoplošně lepených lamel kotvených hmoždinkami s kovovým ­trnem s redukovaným tepelným mostem.

Portály jsou z důvodu větší odolnosti vůči mechanickému namáhání zatepleny deskami z Multiporu, desky jsou lepené a kotvené. V soklových partiích je Multipor nahrazen pěnovým sklem stejné tl., lepeným na hydro­izolaci vytaženou do výšky soklu.

Povrch zateplovacího systému je tvořen systémem fasádní vyztužené bílé stěrkové omítky s extra rovným broušeným povrchem. S ohledem na tuto úpravu a vzhledem ke zvýšenému požadavku na rovinnost základní vrstvy do výšky dosažitelné z terénu je základní vrstva realizována se zvýšenou odolností (min. 90 J) zdvojením výztužné tkaniny. V nárožích a v napojení na otvory jsou použity systémové ­profily. Finální povrch fasády byl realizován s požadavkem na ruční práci tak, aby byl v konečném efektu zdůrazněn rozdíl oproti strojní realizaci.

Zateplovacímu systému byla věnována zvláštní pozornost – zkušený technik neustále a výhradně kontroloval postup prací na této dodávce. Každý metr čtvereční prošel sedmi na sebe navazujícími realizačními postupy a sedmi kontrolními prohlídkami se zástupcem investora. Dodavatel neměl prioritně stanoven limit časový, ale právě kvalitativní. I díky těmto faktorům se tato část díla velmi zdařila.

Sokly objektu v návaznosti na zateplovací systém jsou ze žulových desek odstínu světle šedého až bílého, š. 660 mm, tl. 30 mm, skrytě uchycených nerezo­vými kotvami skrze tepelnou izolaci z XPS. Hydroizolace je vytažena pod zakládací profil. Líc kamenných desek je minimálně ustoupen (cca 10 mm) od líce fasády. Sokly na objektech průběžné drenážní šachty a předloženého schodiště jsou rovněž žulové, z desek š. 660 mm, tl. 150 mm, celo­plošně lepených do drážky v ŽB konstrukci.

Stavební akustika
Z hlediska stavební akustiky se v kostele jedná především o eliminaci šíření kročejového hluku, kterou zajistily těžké plovoucí podlahy s minerální izolací Isover TDPT 35 mm v nadzemních podlažích a měkkou nášlapnou vrstvou z PVC na kůru.

V prostoru presbyteria je z důvodů vysokého místního přitížení použita na částečné snížení kročejového zvuku pryžová vrstva o tl. 10 mm. Souběh akcí v prostorách 1.NP a 1.PP, oddělených stropní konstrukcí s pryžovou podlahovou vrstvou, se nepředpokládá a není ani odsouhlasen stavebním povolením. Schodiště užívaná veřejností jsou pak od okolních konstrukcí akusticky izolována systémem Tronsole.

Podstřešní pás prosklení v chrámové lodi musí mít neprůzvučnost min. Rw = 30 dB, aby se omezil vliv varhanní produkce na blízkou zástavbu; tento požadavek byl dosažitelný běžným izolačním dvojsklem s rozdílnou tloušťkou skel s optimalizovaným pružným uložením do těsněného rámu. Během produkce musí být okna směrem k zástavbě zavřena.

Těleso kaple z kovu v oblém závěru lodi je k omezení přenosu vibrací k nosné konstrukci stropu pružně uloženo přírubou, pevně sevřenou mezi pryžové pásy; podlahové konstrukce jsou od něj akusticky odděleny.

Hlučnou místnost TZB odděluje od sálu akustická předstěna ke stěně společné se sálem. Stěna s dveřmi do chodby je z ­POROTHERM 11,5 AKU. Příčka je založena na zvukověizolační podložce (pryž) s bočním a horním připojením akustickou izolací (pružné boční připojení do drážky nahoře mezi úhelníky), taktéž jsou pružně dilatovány veškeré prostupy
technologií.

Příčka rozdělující klubovny je, vzhledem k mísení aktivit s velmi různou hlučností a možností jejich paralelního souběhu, provedena s minimální R’w = 57 dB. Realizo­vána je zde SDK akustická dvojitá příčka s dvojitým opláštěním Knauf W155 Diamant o tl. 155 mm.

Prostorová akustika

Chrámová loď
Optimalizace prostorové akustiky v chrámové lodi je dosaženo stavebním uspořádáním prostoru, kde hlavním opatřením je žebrování stropu hlavní lodi, a dále akustickými obklady stěn. Jedná se o akustický omítkový obklad v nikách tvaru pruhu s hloubkou 30 mm (2×13 pruhů – severní a jižní stěna transeptu) a 70 mm (2×13 pruhů – severní a jižní stěna hlavní lodi). Niky jsou vyplněny pruhy akustického obkladu o šířce 350 mm a výšce 5,55 m, osou vede pruh o šířce 50 mm s nanesenou omítkovinou, totožnou s okolními plochami. Finální vrstva se nanášela na kompaktní porézní dlaždici, panely jsou upevněny lepením.

Zpovědnice
Ve zpovědnici je na stěně i stropě instalován akustický textilní obklad s hloubkou 30 mm. Jedná se o textilní elastický obklad s akustickou vložkou na bázi povrchově upravených minerálních panelů. Pohledovou část tvoří textilní akustický obklad na bázi umělých vláken s nehořlavou, omyvatelnou a mechanicky velmi odolnou povrchovou úpravou, typ Texaa Vibrasto 03, určený k vypínání, o tloušťce elastické tkaniny 3 mm. Obklad je na stanovených plochách vypnut do obvodových profilů a je vyjímatelný. Obvodové profily jsou potaženy stejnou tkaninou v barvě obkladu. Pod tkaninou je vrstva minerálních panelů s povrchovou úpravou o tloušťce 22 mm.

Univerzální sál
Požadovaných parametrů je dosaženo především konstrukcí a tvarováním stropního podhledu. Jedná se o tři pole s podhledem z plného SDK ve středu polí a systémovým minerálním podhledem Ecophon FocusTM Lp bílý okolo, s vysokou pohltivostí, s různou šířkou desek.

Mezi poli a po obvodu je v navrženém rozsahu snížený plný SDK podhled. Desky MV Isover Fassil tl. 200 mm vyplňují kontinuálně bez mezer celou výšku dutiny podhledu. V místech průchodu potrubí TZB na něj doléhají rovněž bez mezer. V rozích sníženého podhledu při západní stěně sálu je do vzdálenosti 1,9 m od rohu v obou směrech celá výška dutiny vyplněna MV Isover Piano po vrstvách.

Zkušenosti z realizace projektu

Při realizaci bylo třeba se vypořádat s relativně malým pozemkem, který byl pro takovouto stavbu určen. Klíčové bylo zadání, že drtivá většina vytěženého materiálu, jenž byl vhodný pro zpětný zásyp, byla deponována v místě stavby – jednalo se o 2 000 m3 zeminy. Tento postup prakticky do půlky stavby neumožňoval cokoli na místě skladovat. Tomu bylo nutné uzpůsobit logistiku všech dodavatelů.

Nejnáročnější a nejvýznamnější dodávkou kostela byla monolitická konstrukce. Ta tvoří základní nosný skelet a zároveň vytváří proporce celé stavby. Složitými prvky byly například nadstandardně mohutné stropní konstrukce, netradičně vysoké stěny, práce na skružených částech, mnoho drážek, výklenků a úskoků, které precizně navazují na další technologie a dodávky. Celá střecha kostela je oddělena od nosných stěn celoobvodovým pásovým oknem a „vznáší“ se díky čtrnácti ocelovým sloupům vetknutým jak do stěn, tak do stropní desky. Tento detail vyžadoval náročnou koordinaci ve fázi příprav i při samotné realizaci. Některými těmito sloupy navíc prochází nerezové potrubí pro odvod dešťových vod. Všechny uvedené svody jsou dále skryty v betonových konstrukcích a díky tomu nenarušují vnější čistý tvar kostela.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov
Místo stavby: Grussova, 152 00 Praha 5 – Bar­randov
Stavebník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy
Autoři návrhu stavby: Ing. arch. Jakub Žiška, Ing. arch. Pavel Šmelhaus
Kompletní projektová dokumentace: ATELIER ŽIŠKA, s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 9
Zástupce zhotovitele: Ing. Josef Majer, Ing. Dalibor Andrlík, Ing. Petr Jeřábek, MBA
Doba výstavby: 11/2018–02/2021
Cena: cca 115 mil. Kč
Zastavěná plocha kostela: cca 752 m2
Obestavěný prostor kostela: cca 11 450 m3, z toho předložené schodiště cca 270 m3 a průběžná drenážní šachta 430 m3
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov
Místo stavby: Grussova, 152 00 Praha 5 – Bar­randov
Stavebník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy
Autoři návrhu stavby: Ing. arch. Jakub Žiška, Ing. arch. Pavel Šmelhaus
Kompletní projektová dokumentace: ATELIER ŽIŠKA, s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 9
Zástupce zhotovitele: Ing. Josef Majer, Ing. Dalibor Andrlík, Ing. Petr Jeřábek, MBA
Doba výstavby: 11/2018–02/2021
Cena: cca 115 mil. Kč
Zastavěná plocha kostela: cca 752 m2
Obestavěný prostor kostela: cca 11 450 m3, z toho předložené schodiště cca 270 m3 a průběžná drenážní šachta 430 m3