Zpět na osobnosti, rozhovory

Profesor Konrád Jaroslav Hruban

1. ledna 2013
Petr Zázvorka

Prof. Ing. dr. techn., dr.h. c., Konrád Hruban, DrSc., je považován za zakladatele moderního navrhování tenkostěnných skořepinových konstrukcí v ČR. Zasloužil se o jejich výzkum, propagaci, typizaci i o zavedení normy pro navrhování betonových konstrukcí. Význam jeho odkazu je pro české stavitelství nezastupitelný, výsledky teoretických prací v oblasti betonových konstrukcí, skořepinových konstrukcí, zakládání staveb i matematických výpočtů jsou platné až do současnosti a jsou využívány v praxi.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Profesní dráha

Konrád Hruban se narodi l 25. listopadu 1893 v Dubanech (v současnosti část obce Vrbátky u Prostějova), v rodině řídicího učitele na obecní škole ve Vřesovicích, kde prožil dětství. Středoškolské vzdělání získal na reálném gymnáziu v Prostějově. V letech 1910–1916 vystudoval obor stavebního inženýrství na ČVUT v Praze a v roce 1921 tamtéž získal doktorát technických věd na základě své dizertační práce o řešení deskových stropů.
 
V letech 1919–1920 působil na ředitelství Buštěhradské dráhy v Praze, v roce 1920 –1921 v Pražské betonářské společnosti. V roce 1922 se přestěhoval do Brna a působil u Všeobecné stavební společnosti, od roku 1924 jako její ředitel. V období svého působení v této společnosti se Konrád Hruban aktivně podí lel na návrzích válečného opevnění Československa. V roce 1937 se stal mimořádným profesorem staveb železobetonových a železných na VUT v Brně a přednášel také na Vysoké škole inženýrského stavitelství. Po obsazení školy Němci byl dán, jako řada jeho kolegů – profesorů českých vysokých škol, na dovolenou s čekatelným. V následujícím období okupace se věnoval především soukromému studiu a připravoval řadu teoretických prací, které mohly být uveřejněny až po válce.
 
Zúčastnil se také jako poradce prací například na rekonstrukci Rajhradského kláštera, zakládání pošty v Praze, stavbách ředitelství drah v Brně, nebo přípravy stavby dálnice z Prahy do Brna. V roce 1946 byl jmenován řádným profesorem staveb železobetonových na VUT v Brně, znovu vybudoval zničený Ústav betonového stavitelství VUT. Uveřejnil řadu publikací připravovaných za války, vypracoval návrhy norem pro navrhování staveb z betonu. Za různé práce při poválečné obnově byl v roce 1947 vyznamenán za zásluhy o výstavbu. V letech 1947–1948 se stal děkanem oboru inženýrského stavitelství a zeměměřičského inženýrství. V roce 1952 byl jmenován členem-korespondentem ČSAV. V roce 1953 byl převeden do Prahy. V Praze pak působil jako profesor na katedře betonových konstrukcí a mostů ČVUT až do roku 1962 a vychoval celou generaci stavebních inženýrů. V roce 1955 mu byla udělena hodnost doktora věd.

Význam osobnosti a jejího díla

Význam osobnosti profesora Hrubana dokumentuje jeho publikační činnost. Je autorem šestnácti monografií věnujících se betonovým zděným konstrukcím, deseti svazků vysokoškolských skript a více než dvou set článků v českých i zahraničních odborných časopisech. Hrubanovy články se dočkaly zveřejnění v řadě států, například v U SA, Kanadě, v Rusku, Číně, v Austrálii nebo v Indii.
 
Metodologický přínos prací profesora Hrubana do teorie stavitelství je platný do současnosti. V předmluvě k publikaci Momentové tabulky pro patrové rámy, vydané nákladem České matice technické s podporou Ministerstva školství a národní osvěty v roce 1939, profesor Hruban píše: Snažil jsem se sestaviti novou pomůcku, která by vycházela z poměrů naší stavební praxe; odtud je také odvozen základní typ osmipatrového rámu jako nosné vazby budovy se suterénem, přízemím, pěti patry a podkrovím.
 
Na základě příkladů pak lze z obrazců přímo určit ohybové momenty pro různé způsoby zatížení, které je třeba brát v úvahu. V číselných tabulkách jsou uvedeny také hodnoty, udávající deformaci konstrukce.
 
Nová byla výpočtová metodika navrhování betonových konstrukcí podle mezního stavu únosnosti. V publikaci Železový beton, otištěné v Technickém průvodci v roce 1947, vysvětluje jako spoluautor s profesorem Františkem Kloknerem novou teorii vyšetřování betonových konstrukcí založenou na požadovaném stupni bezpečnosti. Podle autorů byla již tehdy zavedená v některých státech a čtenáři se měli seznámit alespoň s její podstatou, než bude u nás nařízena, jak se to již zamýšlí. Příslušnou kapitolu sepsal právě Konrád Hruban, všechny ostatní kapitoly František Klokner.
 
V úvodu publikace Navrhování betonových konstrukcí podle stupně bezpečnosti, konkrétně ve vydání z roku 1953, profesor Hruban definuje: Má-li stavební konstrukce sloužit nezávadně svému účelu, musí vyhovovat po stránce únosnosti dvěma základním požadavkům:
 
1. Musí býti tuhá; nesmí se přetvořiti tolik, aby se stala nepouživatelnou. Tak musí průhyb stropního trámu neb rozkmitání základu turbiny zůstati v určitých mezích, jinak by vznikly obtíže a poruchy při provozu zařízení, které konstrukce nese.
 
2. Konstrukce musí býti dosti bezpečná; nesmí se porušit, ani když je vystavena předpokládanému nejnepříznivějšímu zatížení a vlivům svého okolí po dlouhou dobu svého trvání. Přitom nejde jen o to, že se nesmí náhle zlomit některý člen nebo konstrukce zřítit; u betonových staveb musíme dbáti také toho, aby nevznikly širší trhlinky, kterými by mohly škodlivé látky pronikati k výztuži a hluboko dovnitř betonových průřezů… Pokud se týká železového betonu, dospěli jsme po padesáti letech zkušeností a po četných zkouškách ve výzkumných ústavech k názoru, že starý způsob výpočtu vede často k podceňování únosnosti tlačené části betonového průřezu.
 
Metoda mezních stavů, kterou při posuzování a navrhování betonových konstrukcí Hruban užíval, byla do praxe v ČR zaváděna od počátku šedesátých let minulého století. Metoda vychází z předpokladu, že konstrukce budovy ztrácí spolehlivost, jestliže překročí některý z mezních stavů, které jsou dále specifikovány. Tato metoda představuje progresivní přístup k hodnocení jednotlivých nahodile proměnných veličin vstupujících do podmínek spolehlivosti, přináší komplexní pohled na soubor kritérií únosnosti a použitelnosti, opírajících se o statistiku a pravděpodobnostní počet. První hala v ČR, navržená podle metody mezních stavů, byla stavba hangáru F na letišti v Praze – Ruzyni, o rozměrech 213 x 59 m, s unikátním zavěšením střešní konstrukce, bez vnitřních podpěr (1966, M. Horák).
 
Význam osobnosti profesora Hrubana přesahoval hranice státu. Byl členem-korespondentem Československé akademie věd, čestným členem Českého svazu stavebních inženýrů, Československé vědeckotechnické společnosti aj. Získal zlatou medaili ČVUT a VUT, stříbrnou plaketu ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo, čestnou medaili IASS a v roce 1953 také státní cenu. Byl členem řady mezinárodních organizací, působil například ve výborech RILEM a AIPC a v celoevropské komisi pro normy betonu. Přednášel v řadě států východní i západní Evropy, v I ndii i v USA.

Závěr

Ani po odchodu do důchodu profesor Hruban nepřerušil kontakty s oborem svého působení, ať již na bázi publikační, vědecké nebo pedagogické. Velká osobnost českého stavitelství, přední odborník v oboru železobetonových konstrukcí, zemřel 26. srpna 1977 v Praze. Řada současných specialistů, odborných pracovníků působících ve vědeckých institucích, na vysokých školách, v projektových ateliérech i v praxi stavebních firem, se hlásí k jeho odkazu, jímž výrazně ovlivnil vývoj oboru.
 
Článek čerpal z podkladů osobního archivu profesora Konráda Jaroslava Hrubana, uloženého v Archivu ČVUT v Praze. Redakce děkuje Mgr. Magdaleně Tayerlové a pracovníkům archivu.