Zpět na osobnosti, rozhovory

Prof. Dr. Ing. Arpád Tesár, DrSc.

7. června 2022
emeritus prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.

Tento článok je spomienkou na osobnosť prof. Arpáda Tesára, ktorý nás nečekane opustil uprostred tvorivej práce pred tridsiatimi tromi rokmi. Pripomeňme si preto tohto vynikajúceho učiteľa Katedry kovových a drevených konštrukcií, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, me­dzinárodne uznávaného vedca a stavebného inžiniera, jedného z naj­významnejších oceliarov a mostárov Československa. Bol spoluautorom Mosta SNP a vedúcim kolektívu katedry, ktorý ho navrhol. Dňa 26. augusta 2022 uplynie 50 rokov od jeho slávnostného otvorenia.

Autor:


Katedra kovových a drevených konštrukcií, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Prof. Tesár sa narodil 1. februára 1919 vo Vrútkach v rodine železničiara. Detstvo prežil v Liptovskom Mikuláši. Po maturite na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši študoval na SVŠT v Bratislave. Bol nadaným a usilovným študentom s výborným prospechom. Štúdium ukončil na Technickej univerzite v Berlíne – Charlottenburgu v roku 1944. Na tejto renomovanej univerzite pôsobil ako asistent prof. Schleichera až do skončenia vojny v roku 1945. Vedomosti na najvyššej úrovni tej doby, ktoré tam mladý Tesár získal pod vedením vynikajúcich profesorov, ako boli Dischinger, Tolke, Schleicher a iní, neskôr plne využil v prospech spoločnosti v období rekonštrukcií a industrializácie Slovenska.

Po absolvovaní vysokej školy nastúpil na mostné oddelenie Riaditeľstva železníc v Bratislave, kde pracoval do roku 1948. Tu v roku 1945 ako technický koncipista (obr. 2), [1], vypracoval ideový návrh a projekt Červeného mosta (obr. 3) v km 51,368 trate Marchegg–Szob. Z troch zvolil III. alter­natívu [2].

V rokoch 1949 až 1955 bol najskôr vedúcim konštrukčného oddelenia bratislavskej pobočky Vítkovických železiarní, neskôr riaditeľom pobočky Hutného projektu v Bratislave. Je autorom železničného mosta cez Dunaj v Bratislave (obr. 4). V roku 1955 sa stal vedúcim konštrukčného oddelenia na Výskumnom ústave zváračskom (VÚZ). Počas viac ako 13ročnej činnosti v praxi navrhol a pod jeho vedením bolo vypracovaných mnoho významných, odvážnych a originálnych projektov oceľových mostných a priemyselných konštrukcií ako napr. Červený most (obr. 3), železničný most cez Dunaj v Bratislave (obr. 4), Bánovský viadukt na trati Brezno – Tisovec, káblový žeriav pre drevársky priemysel (1956) a iné.

Na VÚZe sa zameriaval na pevnostný výskum zváraných tlakových nádob a nádrží. V tomto období vznikla jedna z jeho ďalších prác s veľkým národohospodárskym významom. Dňa 24. novembra 1955 odovzdali Dr. Ing. Tesár (vedúci), Ing. Chmel a Ing. Michálek výsledky expertízy, v dôsledku ktorej bolo možné podstatne zvýšiť prevádzkový tlak v celo­zváranej vysokotlakovej nádobe prašníka v tvare rotačne symetrického tenkostenného cyklóna (d = 11 m, h = 26 m, hrúbky plechov t = 17–32 mm). Minister, ktorý osobne požadoval, aby výpočty netrvali viac ako dva mesiace, udelil Dr. Ing. Tesárovi osobitný plat ministra za zabránenie oddialeniu zavedenia novej technológie výroby, úsporu nového prašníka v cene cca 600 000 Kčs a času potrebného na jeho výmenu a tým pomoc pri splnení vládneho termínu.

Známym sa stal aj ako tvorca prvého lepeného mosta z ľahkých zliatin, ktorý sa tešil nevšednému záujmu návštevníkov veľtrhu v Brne (obr. 5).

Na SVŠT prof. Tesár pôsobil štyridsať rokov. Externe začal prednášať v roku 1949 predmety statika zváraných konštrukcií a zvárané konštrukcie inžinierskeho staviteľstva. Bolo to na Inžinierskom zváračskom náukobehu – postgraduálnom štúdiu na Strojníckej fakulte. V rokoch 1954–1957 prednášal na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Oceľové konštrukcie a Matematickú teóriu pružnosti. Súčasne od roku 1954 prednášal Oceľové konštrukcie aj na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva.

V roku 1954 bol menovaný za zástupcu docenta a v roku 1956 za docenta. Dňa 1. októb­ra 1959 nastúpil natrvalo na Katedru kovových a drevených konštrukcií FIS SVŠT ako jej vedúci (obr. 7). Stal sa tak v poradí tretím vedúcim katedry ustanovenej v roku 1950 po prof. Ing. Dr. techn. Ferdinandovi Ledererovi, DrSc. (1950–1953), (obr. 8), a prof. Ing. Dr. techn. Alexandrovi Georgievskom (1953–1959). V rokoch 1964–1968 vykonával súčasne funkciu smerového prodekana pre študijný odbor konštrukcie a dopravné stavby. V roku 1964 obhájil doktorskú dizertačnú prácu Tuhosť spriahnutého roštového trámu v krute. V roku 1965 bol menovaný za riadneho profesora pre oceľové konštrukcie a mosty a v roku 1968 bol zvolený za člena korešpondenta SAV.

Príchod prof. Tesára na školu bol veľkým prínosom pre katedru i celú fakultu. Svojimi zanietenými prednáškami, ktoré sa vyznačovali vysokou odbornou úrovňou, zrozumiteľným výkladom a aplikáciou na praktické problémy, si získal veľkú obľubu u svojich poslucháčov. Úzku spätosť s praxou preniesol aj na mladý kolektív katedry, s ktorým vypracoval viacero projektov a expertíznych posudkov, ako sú napr. oceľová konštrukcia teplárne v Běcho­viciach (1960), visutý potrubný most cez Vltavu v Kralupoch, 1962, ktorého predpätá lanová sústava je československým patentom [3].

Podľa patentu prof. Tesára vybudovali potrubné mosty v Neratoviciach (1961) a Libo­chovanoch (obr. 6). K ďalším projektom patria zastrešenie Zimného štadióna v Bratislave (1961), oceľová konštrukcia Ľ. Fullu v Ružomberku (1966), objekty oceliarne Švermových železiarní v Podbrezovej (1967), priemyselné objekty pre VŽKG, Kovohuty Istebné (1967, 1968), Kovohuty Krompachy, NHKG Kunčice, Závody SNP v Žiari nad Hronom, 120 m vysoké oceľové konštrukcie veží horákov v Slovnafte (1974), rekonštrukcie žeriavových dráh a oceľové konštrukcie predvalkových hál vo VSŽ Košice (1974) a mnohé iné [4].

Jeho najvýznamnejším dielom je projekt mosta SNP v Bratislave (obr. 9), ktorý bol vyvrcholením projektovej činnosti prof. Tesára a jeho kolektívu [5, 6]. V štádiu projektovania tento most ašpiroval na 1. miesto na svete s ohľadom na rozpätie hlavného poľa 303 m v kategórií zavesených mostov. V roku 1972 v dobe odovzdania mosta do prevádzky bol tretím mostom na svete vo svojej kategórií. Pred ním boli iba dva mosty: v Duisburgu (rok 1970, 350 m) a v Glasgowe (rok 1971, 305 m). Celozváraná konštrukcia mosta, tvar pylóna s reštauráciou na jeho vrchole tvorí dominantu Bratislavy (vedúcim kolektívu architektov bol prof. J. ­Lacko) a vzbudzuje dodnes obdiv odborníkov i ostatnej verejnosti. Tento unikátny most možno nájsť v učebniciach mostného staviteľstva po celom svete. Pre mladých inžinierov môže byť zaujímavé vedieť, že náročné statické výpočty mosta boli v tej dobe robené pomocou mechanických kalkulačiek s ozubenými kolieskami na ručný pohon.

Charakteristickou črtou vedeckej práce prof. Tesára boli jeho inžinierske prístupy a využívanie analógií kombinované s najmodernejšími teoretickými a numerickými analýzami problému, so snahou dovedenia riešenia až k výsledkom použiteľných v praxi. Riešil problémy priečneho roznosu zaťaženia pri roštových a doskovo-roštových trámoch, vplyv ochabnutia šmykom, začiatočných imperfekcií, stabilitu izo- a ortotropných stien a rozvíjal rozšírenú ohybovo-krutovú teóriu so zameraním na stanovenie vplyvu zmeny tvaru prierezu pri otvorených a uzavretých prierezoch tenkostenných mostných sústavách, a iné problémy.

Viac ako štyridsať pôvodných vedeckých prác publikoval v domácich i renomovaných zahraničných časopisoch a zborníkoch. Najnovšie poznatky vedy a techniky v odbore oceľových konštrukcií a mostov od domácich i zahraničných autorov ako i svoje vlastné bol schopný spracovať a vydať vo forme skrípt vhodných pre poslucháčov. Dva diely učebných textov Moderné oceľové mosty I a II sú ešte aj dnes aktuálne. Pre celú technickú verejnosť je obrovskou škodou, že knihu Priečne a pozdĺžne poddajné tenkostenné sústavy, na ktorej pracoval, sa mu už nepodarilo vydať.

Významnou bola aj jeho organizačná činnosť. Bol predsedom Slovenskej rady ČSVTS pre OK, členom Československého výboru pre stavebníctvo a OK, člen redakčnej rady Stavebníckeho časopisu vydávaného SAV, členom Medzinárodného združenia pre mosty a konštrukcie IABSE, predsedom a členom prípravných výborov mnohých celoštátnych i medzinárodných konferencií. Prednášal v Braunschweigu, Budapešti, Bukurešti, Drážďanoch, Gliwiciach, Hanoveri, Helsinkách, Karlsruhe, Leningrade, Liège, Londýne, Mníchove, Moskve, Sofii, Stuttgarte, Varšave, Viedni, Weimare a inde.

Za svoju vedeckú a odbornú činnosť dostal celý rad vyznamenaní a ocenení: štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu (1958), zlatú čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu, zlatú čestnú plaketu ČSAV S. Bechyně za zásluhy v technických vedách, zlatú medailu SVŠT, zlatú plaketu SAV za zásluhy o spojenie vedy s praxou, medailu mesta Bratislavy a mnoho ďalších. Bol laureátom štátnej ceny Klementa Gottwalda.

Ako jeho bývalý študent, diplomant a neskôr kolega na katedre si prof. Tesára pamätám ako učiteľa, ktorého sme obdivovali a mali pred ním veľký rešpekt. Pravidelne viedol krúžky študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Mnohí odborníci sú jeho bývalými diplomantmi a internými, či externými ašpirantmi. Dobre položenú otázku, ku ktorým nás na prednáške podnecoval, nazýval „otázka ako žiletka“. Osobne nás zaviedol k oceľovým konštrukciám mosta SNP a TV veže na Kamzíku, ktoré boli v tom čase vo výstavbe, a detailne nám ich vysvetlil. Skúšal nás pri tabuli pred ostatnými študentmi. Dokázal sa vehementne zastať svojich študentov pri obhajobách a štátniciach. Po ukončení štúdia sme sa celý krúžok spontánne rozhodli navštíviť ho doma, poďakovať sa mu a rozlúčiť sa s ním.

Spomienky na prof. Tesára si Katedra kovových a drevených konštrukcií (KKDK) Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave pripomenula dňa 11. februára 1999 v Smoleniciach, kde sa konala konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatich rokov. V zborníku [4], ktorého vydanie pri tejto príležitosti iniciovala KKDK pod vedením prof. Ing. Euge­na Chladného, CSc., je podrobný zoznam všetkých publikácii a realizovaných diel prof. Tesára aj s detailnou analýzou jeho odborných a vedeckých prínosov.

Prof. Tesár patrí k najvýznamnejším odborníkom silnej oceliarskej generácie (obr. 10). Vo výborných knihách [7], resp. [8] sa nachádza kapitola 15 obsahujúca krátke životopisy 243, resp. 260 najvýznamnejších svetových nežijúcich protagonistov stavebnej mechaniky a nosných konštrukcií. Zo Slovenska sa medzi nich dostali Ing. ­Augustín Mrázik, DrSc., a prof. Dr. Ing. Arpád Tesár, DrSc.

Prof. Tesár mal tri deti – Ing. Alexandra Tesára, DrSc., stavebného inžiniera; Ing. Petra Tesára, CSc., strojného inžiniera, a doc. Ing. arch. Alžbetu Sopirovú, PhD.

Hovorí sa, že smrť nie je koniec. Koniec je, keď si na nás nikto nespomenie. Prof. Tesár zostane natrvalo v pamäti všetkých, ktorí ho poznali ako výnimočného človeka.

Zdroje:
[1] Čas v obrazoch, 10. februára 1946.
[2] TESÁR, A. Ideový návrh na znovu postavenie viaduktu „Červený most". Oddelenie III Riaditeľstva štátnych železníc v Bratislave, október 1945.
[3] Dr. Inž. Arpád Tesár: Visutý potrubní most. Patentový spis 114163, přihlášeno 13. X. 1960 (PV 6146 60), vydáno 15. IV. 1965.
[4] SSOK pri ZSVTS a KKDK SvF, STU: Teoretické a technologické problémy kovových konštrukcií, Medzinárodné sympózium, Bratislava, február 1999.
[5] BALÁŽ, I. 40 rokov Mosta SNP. Eurostav č. 7–8, 2012, s. 16–19.
[6] BALÁŽ, Ivan a Yvona KOLEKOVÁ. 45 years of cable-stayed SNP Bridge in Bratislava. 2nd International Conference on Structural Integrity, ICSI 2017, 4–7 September 2017, Funchal, Madeira, Portugal. ScienceDirect. Procedia Structural Integrity, Volume 5, 2017, pp. 1057–1064.
[7] KURRER, K.-E. Geschichte der Baustatik. Auf der Suche nach dem Gleichgewicht, 2. vydanie, Ernst & Sohn, A Wiley Brand, 2016.
[8] KURRER, K.-E. The History of the Theory of Structures: Searching for Equilibrium, 2. vydanie, Ernst & Sohn, A Wiley Brand, 2018.

TEXT: emeritus prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
GRAFICKÉ PODKLADY: archív autora