Zpět na předpisy

Principy a význam metody EPC, zkušenosti z praxe

2. července 2024
Ing. Radim Kohoutek

Veřejných i soukromých budov, které potřebují renovaci, jsou v ČR tisíce a snižování jejich energetické náročnosti je jedním z důležitých kroků vedoucích k energetické bezpečnosti a soběstačnosti.

Autor:


Vystudoval obor ekotechnika na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pracoval ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a v letech 2007 až 2015 z pozice ředitele útvaru energetických služeb divize Building Technologies koordinoval činnosti související s realizací těchto projektů v ČR a SR, z nichž mnoho bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC). Od srpna 2017 je ředitelem a jednatelem společnosti DS Energy Consulting s.r.o. a současně od roku 2019 vykonává i funkci výkonného ředitele Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR.


Jedním z nástrojů, který v USA a v dalších vyspělých zemích funguje od sedmdesátých let minulého století a v České republice je využíván od roku 1993 a který pomáhá tyto potřeby a požadavky plnit, je metoda Energy Performance Contracting neboli EPC.

Internet nabídne pro tato tři písmena řadu významů, nicméně v tomto případě máme na mysli metodu nebo také obchodní model řešení investičního projektu, jehož hlavním cílem je prokazatelné snížení spotřeby energie a s tím souvisejících provozních nákladů. V Česku se pro něj ustálily termíny Energetické služby se zaručeným výsledkem, Energetické služby se zárukou nebo Energetické služby s garancí úspor. Právě ona garance výsledku je totiž základním charakteristickým prvkem metody EPC.

Princip a význam EPC

Principem EPC je speciální víceletý smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem projektu – poskytovatelem energetických služeb, který oběma smluvním stranám přináší řadu výhod. Poskytovatel energetických služeb, nebo též firma energetických služeb, v odborné terminologii (a dále v textu) nazývaná ESCO (z angličtiny Energy Services COmpany), se tímto smluvním vztahem zavazuje, že klientovi dodá a zprovozní taková opatření, která mu zajistí nižší spotřebu energie (a často také vody) a tím sníží související provozní náklady. A na to ESCO klientovi poskytuje smluvní záruku. Jedná se tedy o službu, která zahrnuje přípravu, realizaci a často také zajištění financování realizace těchto opatření (dále jen projekt), vedoucí k předem definovaným úsporám energie a vody.

Projekty řešené metodou EPC jsou realizovány většinou v oblasti energetiky budov. V posledních pěti letech však, díky spojení s dotační podporou a zvýhodnění dalšími procenty dotace při využití metody EPC, zahrnují v určitých případech také stavební opatření, zejména zateplení obálky budov a výměnu výplní otvorů.

Význam metody EPC, respektive projektů řešených touto metodou, spočívá zejména v níže popsaných vlastnostech, kterými se liší od jiných obchodních modelů.

Základní vlastnosti projektů EPC

          Smluvní záruka dosažení výsledků;

          Unikátní způsob financování a splácení nákladů;

          Dodatečná opatření a zlepšování výsledků.

 

Záruka za dosažení úspor

Základní a nejdůležitější vlastností metody EPC je záruka za dosažení výsledků projektu, tzv. garance úspor. ESCO na základě zmapování původního stavu, jí navržených opatření a energetických bilancí definuje úsporu energie a vody a z nich vyplývající náklady na straně klienta. Tuto úsporu po celou dobu účinnosti smlouvy za předem daných podmínek smluvně garantuje, a v případě, že jí není ve vyhodnocovacím období dosaženo, platí ESCO klientovi finanční kompenzaci (sankci) za vzniklý rozdíl.

Přestože naprostá většina projektů naplňuje smluvní předpoklady a je v nich dosahováno plánované úspory, existují samozřejmě i projekty, kde je skutečně dosažená úspora nižší. To se však stává u velmi malého počtu případů (do 3 až max. 5 %) a k tomu většinou pouze v prvním roce nebo několika málo prvních letech období garance, než se ESCO podrobně seznámí s provozem a fungováním objektů, původních a nově instalovaných technologií a než dosáhne optimálních provozních podmínek, které pak zpravidla vedou k dosažení smluvně zaručených hodnot úspor.

Z pohledu klienta tedy dochází k významnému přenesení rizika za výsledky projektu na ESCO a zároveň ke zvýšení jistoty, že investice budou směřovány do funkčních a smysluplných opatření.

Úsporu garantuje ESCO klientovi v technických jednotkách a ve finančním vyjádření. Finanční úspora je stanovena na základě úspory spotřebovávaných energonositelů (teplo, zemní plyn, elektřina) v technických jednotkách (GJ, kWh atd.) a tzv. referenční ceny za jednotku konkrétního energonositele. Noví klienti se často dotazují na způsob vyhodnocení úspor v oblasti vytápění (nebo chlazení), kdy je chladnější, nebo naopak teplejší zima (léto) a náklady na výrobu tepla (chladu) jsou tak logicky ovlivněny. Zde se uplatňuje přepočet denostupňovou metodou na referenční podmínky a výkyvy počasí jsou tím do vyhovující míry eliminovány. Podobně se aplikují oběma smluvními stranami odsouhlasené korekce v případech, kdy není zajištěn standardní provoz objektů, např. z důvodu rekonstrukce, rozhodnutí o změně využití apod.

Financování a splácení investic z budoucích úspor

V rámci realizace projektu EPC dochází k modernizaci technologického zařízení, je instalováno zcela nové, jehož úkolem je zajistit efektivnější přeměnu nebo distribuci energie v objektu, čímž dojde k úspoře provozních nákladů. Investice do těchto opatření nemusí být klientem uhrazena ihned po dokončení fáze realizace (výstavby), ale může být využito financování třetí stranou (dodavatelským úvěrem) s odloženou splatností, kdy zdrojem financí na splátky jsou provozní úspory, kterých bude dosahováno v následujících letech. V ČR se dobře uplatnil mechanismus odkupu pohledávky bez postihu, kdy ESCO klientovi ručí za výsledek projektu (úspory), ale klient splácí jistinu a úroky postupníkovi – bance. Velkou výhodou tohoto řešení je, že klient nemusí čerpat investiční prostředky ze svého rozpočtu a na splácení jistiny a úroků použije úspory v platbách za energii (a vodu). Této možnosti zejména využívá většina klientů z veřejného sektoru, neboť jejich rozpočty na investice bývají často nedostatečné. A ESCO – firma energetických služeb, která není bankou, není zatížena dlouhodobými úvěry, jež by jí znemožnily realizaci dalších podobných projektů do doby, než budou stávající pohledávky splaceny.

V případě, že klient disponuje vlastními finančními prostředky, může je samozřejmě k úhradě investice využít a ušetřit tak náklady na financování (úrok). Hlavní deviza a další výhody metody EPC – záruka za úsporu – tím nejsou nijak ovlivněny. Tato praxe je však využívána poměrně zřídka, neboť každý klient, ať už z municipální sféry, tak i ze sféry soukromé, má zpravidla řadu dalších oblastí, do kterých investuje, a tudíž pro něj většinou bývá výhodné investici do energetických úspor splácet.

Dodatečná opatření a zlepšování výsledků

V projektu EPC je ESCO pro klienta partnerem, nikoliv pouze dodavatelem řešení. V praxi to znamená, že zájem obou smluvních stran, klienta i ESCO je totožný – dosažení co nejvyšších úspor. Samozřejmě bez negativního vlivu na provoz objektů a jejich vnitřní komfort. Není přípustné zvyšovat úsporu například tím, že bude budova vytápěna na nižší teplotu, než definuje norma a než bylo smluvně ujednáno. Zpravidla existují další možnosti, jak výkon a výsledek projektu EPC ještě více zlepšit, a úkolem ESCO je, aby tento potenciál hledala a využívala, motivována smluvní odměnou. To vyvažuje riziko neúspěchu a povinnost hradit případný záporný rozdíl mezi zaručenou a skutečnou výší úspory. V praxi se tak běžně stává, že za dobu účinnosti smlouvy je dosaženo o 5 až 8 % vyšších úspor, než které byly zaručeny. Tyto tzv. nadúspory do projektu přinesou další peníze, které je možno investovat do dodatečných úsporných opatření, jež pro klienta znamenají další modernizaci majetku, zvýšení komfortu a finanční přínosy projektu, často v kombinaci všeho výše jmenovaného.

Obr. 2 Vyhodnocení úspor v jednotlivých letech trvání projektu

Další výhody projektů EPC

Projekt řešený metodou EPC přináší klientům řadu dalších výhod, zejména:

         Komplexnost technického řešení.

Díky nastaveným hodnoticím kritériím v rámci výběrového řízení má klient jistotu získání nejefektivnějšího technického řešení. Jedním výběrovým řízením vyřeší energetiku všech svých objektů. Z pohledu držení technologických záruk je také výhodná existence jednoho kontraktu s jedním dodavatelem.

          Standardizace

Metoda EPC prošla za 30 let využívání v ČR vývojem, z něhož vyplynula nutnost standardizace. Postupně byla zpracována tzv. vzorová smlouva o energetických službách (SES), která je téměř bez úprav využívána v zadávacích řízeních organizovaných veřejnými zadavateli. Došlo také ke standardizaci procesu výběru ESCO a sjednocení požadavků na metodiku vyhodnocení dosahovaných úspor, kdy je požadováno a kontrolováno, aby ESCO aplikovala transparentní a obecně přijatelné postupy, které jsou v souladu s Mezinárodním protokolem k měření a verifikaci úspor (IPMVP – International Performance Measurement and Verification Protocol).

          Energetický management

Jedná se o nezbytnou součást všech projektů. Energetický management v rámci EPC projektu lze chápat jako nejvyšší možnou úroveň této služby a je často označován jako tzv. aktivní energetický management (dále jen EM). Úkolem totiž není jen sledování toků energií, ale aktivní přístup ESCO (ve spolupráci s klientem), spojený s optimalizací energetických systémů a sledováním odchylek.

V rámci služeb EM dochází běžně například ke sledování spolehlivého chodu otopných soustav objektů, kdy je poskytovatel EPC schopen prostřednictvím dálkového dispečinku pomáhat uživatelům objektu s nastavováním provozních režimů (komfort, útlum), v poslední době také s využitím nejmodernějších metod, jako je predikce počasí.

          Výběr ESCO

Pro výběr ESCO bylo zavedeno a praxí ověřeno jako nejvhodnější jednací řízení s uveřejněním, což je jeden ze způsobů zadávání veřejné zakázky definovaný zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Klient tak má možnost navrhovaná řešení projektu projednávat s účastníky zadávacího řízení a jejich podobu upravovat do stavu, který mu maximálně vyhovuje. Díky nastavení kritérií pro hodnocení nabídek, kde nejvyšší váhu má výše zaručených úspor za dobu účinnosti smlouvy (nabídková cena je kritériem s druhou nejvyšší vahou), dochází pro daného klienta k výběru nejvhodnějšího a z hlediska budoucích efektů nejekonomičtějšího technického řešení. V případě klasických investičních (dodávkových) projektů ve veřejném i v soukromém sektoru je postup často takový, že si klient zadá zpracování projektové dokumentace a následně na jejím základě vybírá dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou.

 To má však zpravidla několik úskalí:

         Klient nemusí mít jistotu, že navržené řešení je nejefektivnější z pohledu budoucích provozních nákladů. V takových případech totiž projektanti nemají zpětnou vazbu o skutečně dosahovaných úsporách řešení, které navrhli. Často taková data o srovnání spotřeb ani neexistují. Při využití EPC má klient jistotu, že z předložených nabídek vybere z hlediska provozních nákladů tu nejefektivnější variantu. Jednotlivé nabídky se totiž v rámci technického řešení mohou lišit a někdy dost významně.

         Rozdílná je i motivace dodavatele standardní investice a ESCO u projektu EPC. U běžné investice dodavatel dodá dílo na základě projektové dokumentace. Všechny práce i dodávky mohou být a samozřejmě bývají provedeny kvalitně a bezproblémově, nicméně vlastním předáním díla motivace dodavatele končí. Nadále již nezasahuje do vlastního provozu jím dodané technologie za účelem optimálního a energeticky úsporného provozu. U projektu EPC je vlastní dokončení realizační fáze teprve začátkem výsledkové fáze projektu, neboť až v tomto okamžiku začíná období garance, které je rozhodující z hlediska přínosů projektu.

Jeden smluvní vztah

Existence jednoho smluvního vztahu na komplexní dodávku služeb a také zařízení tj. od zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení (je-li třeba), realizace opatření i předání dokončeného díla včetně zaškolení obsluhy klientovi eliminuje starosti spojené s moderováním případně vzniklých problémů mezi projektantem a realizační firmou, ke kterým dochází u standardních investičních projektů.

Energetické služby se zaručeným výsledkem jsou zakotveny v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příklady projektů realizovaných metodou EPC

Níže je uvedeno několik příkladů z mnoha projektů, které jsou již řadu let ve fázi garance, nebo byly plně splaceny a existují k nim ověřené výsledky.

Město Moravská Třebová (2015)

         Investice do úsporných opatření: 9,8 mil. Kč;

         Roční výše garantovaných úspor: 9 %;

         Délka trvání projektu: 9 let;

         Průměrně dosahovaná roční úspora energie: 25,2 %.

 

Kongresové centrum Praha, a.s. (2015)

         Investice do úsporných opatření: 126 mil. Kč;

         Roční výše garantovaných úspor: 30 %;

         Délka trvání projektu: 10 let;

         Průměrně dosahovaná roční úspora energie: 35 %.

 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy (1. projekt, 2003)

– Investice do úsporných opatření: 14,4 mil. Kč;

– Roční výše garantovaných úspor: 30 %;

– Délka trvání projektu: 7 let;

– Průměrně dosahovaná roční úspora energie: 8 %.

 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy je příkladem státní organizace, kde si management plně uvědomil výhody ­metody EPC, a to nejen kvůli možnosti financovat potřebnou modernizaci nezbytných technologií. V roce 2007 realizovala další projekt, tentokrát zaměřený na modernizaci nemocniční prádelny a na využití podzemní vody z vrtu na pozemku nemocnice. V tomto případě úspory generované novou technologií a úsporou ve vodném nestačily na pokrytí splátek nákladů, a proto byly částečně využity vlastní zdroje nemocnice: přebytky úspor, které generoval první velice úspěšný projekt realizovaný v roce 2003. Druhý projekt byl splacen v roce 2018 a nemocnice hned zahájila přípravu třetího projektu EPC, tentokrát zaměřeného na komplexní renovaci objektů, opět s využitím dodavatelského úvěru a nově také s dotační podporou z OPŽP. V rámci tohoto třetího projektu byly ­modernizovány zdroje tepla, vnitřní osvětlení a systém měření a regulace, na vybraných objektech byly instalovány fotovoltaické panely a byla provedena velmi potřebná výměna oken a zateplení obálky budov včetně stropů a střech. Úsporná opatření byla dokončena v roce 2023 a od 1. ledna letošního roku je projekt v období garance a splácení, které je naplánováno standardně na 10 let. Podobně jako v Kosmonosech, realizovali více projektů EPC také například v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí (dva projekty) a zejména v Pardubickém kraji, kde v letošním roce ukončili zadávací řízení na ESCO pro další dva projekty, v pořadí již devátý a desátý. Tento kraj je zatím nedostižným příkladem využití energetických služeb se zárukou v České republice, který ukazuje ostatním možnou cestu a řadu municipalit k přípravě tohoto typu projektů nepochybně motivoval a nadále motivuje.

Z nejnovějších a také investičně největších projektů řešených metodou EPC, u nichž byla v posledních dvou letech dokončena fáze výstavby opatření a nyní jsou ve fázi garance (fáze zaručených úspor a splácení), lze jmenovat například projekty v Thomayerově nemocnici v Praze 4, Nemocnici Na Homolce v Praze 5, v budovách Českého statistického úřadu v Praze a Zlíně, v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze 8 nebo v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Ve všech těchto případech došlo ke spojení metody EPC a dotační podpory z OPŽP, přičemž investice do úsporných opatření v součtu přesáhly 1,2 miliardy Kč bez DPH a úspory jsou zaručeny v rozmezí 20 až 35 % z výchozí spotřeby.

 

Obr. 6 Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí

Uplatnění EPC

EPC lze nejlépe využít pro veřejné budovy, jako jsou úřady, školní budovy, sportovní areály, divadla, kulturní domy, zdravotnická zařízení a zejména nemocnice, ústavy sociální péče a podobně. Své uplatnění však nachází i v průmyslu a obecně v soukromém sektoru, pokud je pro klienta víceletá délka smluvního vztahu akceptovatelná a riziko případného financování třetí stranou je přijatelné. Pro rezidenční budovy, kde je mnoho koncových spotřebitelů energie (domácností), se tento model příliš nehodí.

Zjednodušeně lze říci, že metoda EPC má předpoklady uplatnit se všude tam, kde je stabilní, a přitom vysoká spotřeba energie a vody, vysoké náklady na energii a vodu a kde stávající technologie nejsou efektivní a tepelně izolační vlastnosti obálky budov nevyhovují.

Jak začít?

Základem každého kvalitního projektu je příprava. Pro projekty řešené metodou EPC to platí dvojnásob. Vzhledem k tomu by prvním krokem mělo být posouzení stavu energetického hospodářství, využití energie a vody a potenciálu úspor v jednotlivých objektech (tzv. analýza vhodnosti), jehož výstupem je informace, zda jsou objekty pro realizaci projektu EPC vhodné, a pokud ano, jaká lze doporučit opatření, jak vysoké budou vyžadovat investice a jaké přinesou úspory. Zjištění získaná v rámci tohoto posouzení nutně nedefinují budoucí podobu projektu, ale poskytují klientovi potřebné informace o tom, jak by projekt mohl nebo měl vypadat a co od něj může očekávat, a které slouží pro jeho rozhodování, jak dále postupovat. Klient se například dozví, zda je projekt financovatelný pouze z úspor, nebo je vhodné uvažovat o kombinaci s určitou dotační výzvou, a jakou výši podpory lze pro daná opatření a předpokládanou úsporu získat. Veřejným zadavatelům vždy doporučujeme vybrat takového poradce, který má s přípravou projektů EPC praktické zkušenosti (viz např. www.apes.cz) a který provede klienta – zadavatele celým procesem zadávacího řízení až do okamžiku výběru ESCO a uzavření smlouvy. Naše společnost poskytuje klientům všechny služby spadající do technické asistence a momentálně pracuje nebo spolupracuje s dalšími konzultačními společnostmi z oboru na několika projektech EPC v různém stupni přípravy.

Závěr

Projekty EPC jsou stále více a správně vnímány nejen jako nástroj pro snížení spotřeby energie a nákladů, ale také jako cesta ke zkvalitnění vnitřního prostředí budov. Pokud snížíme spotřebu energie a začneme její distribuci lépe řídit, dosáhneme ve vnitřních prostorech budov vyššího komfortu. A ten jejich uživatelé, kterými jsou např. žáci, studenti, učitelé, pacienti, lékaři a další, samozřejmě oceňují.

Lze tedy očekávat, že zájem o EPC nadále poroste, zejména ve veřejném sektoru, a to jak díky podpoře z dotačních programů, tak vzhledem k tlaku státu na snižování energetické náročnosti budov, ale i zájmu klientů spotřebovávat a platit jen tolik energie, kolik nezbytně musí. Důkazem je aktuálně probíhající příprava mnoha dalších projektů se zárukou úspor s investicemi v řádu vyšších desítek až stovek milionů korun a úsporami tisíců megawatthodin ročně.