Zpět na předpisy

SBToolCZ – národní nástroj pro hodnocení a certifikaci kvality budov v České republice

12. června 2024
Ing. Daniel Koryčan

SBToolCZ jako jediný z certifikačních nástrojů přímo vychází z českých právních předpisů a zaměřuje se na vyšší kvalitu staveb nad rámec jejich požadavků. Text článku tuto metodiku představuje, popisuje princip jejího fungování a nastiňuje, proč je vhodné ji k certifikaci budov používat.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor budovy a prostředí. Po ukončení studia působil jako projektant pozemních staveb se zaměřením především na rodinné a bytové domy. Od roku 2022 působí v TZÚS Praha, s.p., jako vedoucí posuzovatel v oblasti tepelné techniky, a také jako auditor certifi kačního orgánu Národní platformy SBToolCZ.


SBToolCZ je český národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, který je spravován Národní platformou SBToolCZ, skládající se ze tří členů – České vysoké učení technické v Praze (vývoj metodiky, podpůrných nástrojů a školení autorizovaných osob SBToolCZ), Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., a Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. (certifikační orgány).

SBToolCZ a jeho cíle

Nástroj SBToolCZ nabízí svým uživatelům, ať už se jedná o developery, architekty, projektanty či jiné klienty, následující:

 • zhodnocení budovy a její dopad na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu (hledání inovativních řešení);
 • možnost snížení provozních nákladů a zlepšení uživatelského komfortu;
 • zhodnocení technického provedení budovy a použitých technologií;
 • vyhodnocení lokality, ve které je posuzovaná stavba umisťována;
 • certifikát kvality, jakožto marketingový nástroj.

Mezi hlavní cíle certifikace patří vyhodnocení shody stavby s požadavky právních předpisů a s principy udržitelné výstavby, které je následně doloženo certifikátem kvality, dále zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich nákladů, snížení energetické náročnosti, zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celé životnosti a v neposlední řadě vytvoření kvalitního a zdravého vnitřního prostředí budov.

Vývoj metodiky

Metodika SBToolCZ byla poprvé představena na mezinárodní konferenci CESB10 v červnu roku 2010, a to konkrétně pro bytové domy ve fázi návrhu. V roce 2011 vznikla první metodika pro administrativní budovy, kterou v roce 2013 doplnila metodika pro rodinné a bytové domy. V roce 2016 byla vydána metodika SBToolCZ pro školské budovy primárního a sekundárního vzdělávání.

V červnu roku 2022 byla dokončena rozsáhlá revize, jejímž cílem bylo sjednocení kritérií a jejich systematizace napříč typologiemi, reakce na aktuální environmentální situaci a aktualizování obsahu podle současných právních předpisů. Výsledkem této práce je volně přístupná online verze metodiky pro pět typologií v různých fázích životního cyklu budovy.

Možnosti certifikace podle metodiky SBToolCZ

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, která zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií se liší podle typu budovy a podle fáze životního cyklu, který je posuzován.

Aktuálně je možné pomocí SBToolCZ hodnotit:

 • administrativní budovy;
 • budovy terciárního vzdělávání;
 • školské budovy;
 • bytové domy;
 • rodinné domy.

Metodiky umožňují hodnotit i multifunkční stavby, pokud má budova alespoň 50 % podlahové plochy určené pro hodnocenou funkci. Připouští se i pilotní hodnocení budov schválené Národní platformou ­­SB ToolCZ mimo výše uvedený výčet typologií.

Metodika obsahuje specifický postup pro vyhodnocení budov nejen pro novostavby, ale i budovy realizované v režimu Shell and Core (budovy s hotovou vnější obálkou a základní infrastrukturou, avšak bez dokončených vnitřních prostor, které si mohou nájemci/vlastníci uzpůsobit svým vlastním potřebám). Nově lze hodnotit i rekonstrukce. V případě, že v průběhu rozsáhlejší rekonstrukce dochází k odstranění a nové výstavbě více než 50 % objemu stavby, pak se budova vyhodnocuje podle metodiky jako novostavba.

Podle fáze životního cyklu budovy rozlišujeme následující typy:

 • certifikace návrhu budovy;
 • certifikace budovy (dokončené = po kolaudaci).
Obr. 3 Střední škola COPTH Českobrodská v Praze po revitalizaci (zdroj: Daniel Koryčan)

Princip hodnocení

Metodika SBToolCZ pracuje na multikriteriálním principu, kdy do hodnocení vstupují různá kritéria z oblasti udržitelné výstavby podle výše uvedené typologie a fáze životního cyklu, který je posuzován. Samotná kritéria jsou rozdělena do čtyř hlavních skupin:

 • environmentální;
 • sociální;
 • ekonomika a management;
 • lokalita.

 

Kritéria z oblasti lokality se hodnotí a výsledek je prezentován, ale hodnocení nevstupuje do výsledného certifikátu kvality.

V reakci na druh stavby a její využívání má každá typologie vlastní počet hodnocených kritérií a jejich váhové rozdělení.

Každé kritérium obsahuje algoritmus hodnocení, který vede k obodování v jednotné škále 0 až 10 bodů. Získané body se po přenásobení vahami kritérií sčítají a na základě celkového bodového zisku se přidělí certifikát (základní, bronzový, stříbrný nebo zlatý), který poukazuje na dosaženou úroveň budovy z hlediska udržitelné výstavby. Cílem procesu hodnocení (certifikace) je tak jeden souhrnný ukazatel (certifikát) komplexní kvality budovy.

Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikát kvality, a to následovně:

 • zlatý certifikát kvality
  – 8 až 10 bodů (nejvyšší kvalita budovy);
 • stříbrný certifikát kvality
  – 6 až 7,9 bodů (vysoká kvalita budovy);
 • bronzový certifikát kvality
  – 4 až 5,9 bodů (dobrá kvalita budovy);
 • základní certifikát kvality
  – 0 až 3,9 bodů (standardní kvalita budovy).

Pro dosažení stříbrného a zlatého certifikátu je nutné navíc splnit požadavky na minimální počet bodů u povinných kritérií. Pokud by nebyl splněn požadavek minimálního počtu bodů v povinném kritériu a nebylo by to napraveno změnou návrhu budovy na vyhovující úroveň, potom se výsledný certifikát kvality posouvá směrem k horšímu certifikátu kvality.

Povinná kritéria a u nich požadovaný minimální počet bodů pro dosažení stříbrného a zlatého certifikátu kvality jsou uvedeny v jednotlivých metodikách pro konkrétní typologii budovy.

Postup získání certifikátu

Vyhodnocení konkrétní budovy pomocí metodiky SBToolCZ provádí autorizovaná osoba SBToolCZ s platným oprávněním, které je získáno na základě školení a úspěšného složení zkoušky (zajištuje ČVUT v Praze jakožto jeden z členů národní platformy).

Aktuální seznam všech osob je uveden na webových stránkách Národního nástroje pro certifikaci SBToolCZ. Vyhodnocení je následně předáno jednomu z certifikačních orgánů (TZÚS, s.p., případně VUPS – Certifikační společnost, s.r.o.). Ten provede kontrolu a podle bodového ohodnocení vydá příslušný certifikát kvality ve vazbě na typ budovy a podle fáze životního cyklu.

V rámci certifikace SBToolCZ vydal certifikační orgán TZÚS Praha, s.p., již 36 certifikátů. Za zmínku stojí např. zlatý certifikát kvality návrhu budovy střední školy COPTH Českobrodská v Praze, anebo stříbrný certifikát kvality dokončené budovy sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, který navázal na stříbrný certifikát kvality návrhu (obr. 2).

Využití SBToolCZ u veřejných zakázek

Téma udržitelného rozvoje se již promítlo i do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel veřejné zakázky je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Zadavatel má povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou. Získání certifikátu ­SBToolCZ zajišťuje splnění podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a garantuje environmentální, ­sociální a ekonomickou kvalitu stavby.

Ukázkový případ, jak lze v rámci veřejné zakázky dosáhnout environmentálně šetrné budovy s pomocí hodnoticího nástroje SBToolCZ, je revitalizace školy COPTH Českobrodská v Praze 9. Návrh budovy získal zlatý certifikát metodiky SBToolCZ a v současnosti probíhá certifikace ve fázi dokončené budovy. Povinnost hodnotit návrh rekonstrukce budovy metodikou SBToolCZ byla zahrnuta již v zadávací dokumentaci (obr. 3 a 4).

Hodnocení návrhu budovy metodikou SBToolCZ do svých veřejných zakázek již několikrát zahrnul také Karlovarský kraj. Podle metodiky SBToolCZ pro školské stavby 2022 probíhá hodnocení výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. O získání certifikátu SBToolCZ usiluje také Společné operační středisko integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje SOS112.

Výhody SBToolCZ o proti zahraničním metodikám

 • SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR;
 • jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry;
 • je veden v českém jazyce;
 • příznivá cena;
 • data o výstavbě neopouštějí ČR;
 • SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody.

 

Závěr

SBToolCZ představuje významný nástroj pro hodnocení a certifikaci kvality budov v České republice, vycházející přímo z českých právních předpisů a specifik místního prostředí. Jeho multikriteriální přístup umožňuje komplexní posouzení budov z hledisek environmentální udržitelnosti, sociálních dopadů, ekonomické efektivity a lokality.

Certifikace podle SBToolCZ přináší jeho uživatelům objektivní hodnocení kvality budov a zvyšuje jejich tržní hodnotu. ­SBToolCZ je významným příkladem lokalizovaného nástroje, který účinně podporuje udržitelný rozvoj ve stavebnictví.