Zpět na stavby

Přeložka kanalizační stoky pod pražskou Novou Waltrovkou

30. září 2021
Ing. Stanislaw Rybczyński

Výstavba další etapy moderního administrativního areálu Nová Waltrovka v Praze 5 si vyžádala zásah v podzemí. Bylo potřeba přeložit stávající kanalizační stoku VP 600/1 100, VP 800/1 430, položit hlavní kanalizační stoku DN 1 000 a postupně přepojit boční kanalizace. Projekt realizovala firma Metrostav a.s., Středisko inženýrských sítí a podzemí, divize 1.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Od roku 2013 pracoval ve firmě Metrostav a.s., od roku 2017 jako stavbyvedoucí. Vedl např. projekty rekonstrukce areálové kanalizace IKEM, PVS rekonstrukce kanalizace, IV. etapa, ul. Českobrodská, Praha 9, či BVS rekonstrukce kanalizace ulice Koliště, Brno. Člen ČKAIT, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Výchozí situace

V důsledku další etapy výstavby administrativního a bytového areálu Nová Waltrovka v Praze 5 bylo nutné přeložit hlavní stávající kanalizační stoku o profilech VP 600/1 100 až VP 800/1 430 mimo budoucí zástavbu do míst nové komunikace a parku. Jedná se o veřejnou kanalizaci, která bude dočasně, do dokončení výstavby Radlické radiály, sloužit jako stoka jednotné kanalizace. Po zprovoznění Radlické radiály se z ní stane stoka s převahou průtoku splaškových vod, protože se do ní přepojí stoky stávající jednotné kanalizace z ulice Na Vysoké I a Na Vysoké II. Oblast překládané stoky profilu DN 1 000, resp. profilu VP 600/1 100 se v budoucnu využije pro výstavbu bytových a administrativních objektů. Z nich pak budou do stoky zaústěny pouze splaškové přípojky.

Práce na přeložce probíhaly za plného provozu stávající kanalizace vedené na tomto území. To si vyžádalo realizaci několika obtoků na stoce tak, aby bylo co nejvíce vod odkloněných mimo stavěné objekty. Část prací se realizovala hornickým způsobem. Jedná se o bezvýkopovou metodu, aplikovanou převážně ve větších hloubkách. Používá se tam, kde se finančně nevyplatí klasický výkop, nebo výkopem můžeme ohrozit stávající sítě či okolní stavby. Technologie provádění ražby je realizována čistě ručními sbíjecími kladivy, protože do profilu 4,91 m2 se žádná větší mechanizace nevejde. Z čelby byl materiál odvážen pásovým dumperem s nakládací radlicí a těžba nově vyhloubenou šachtou byla realizována otočným výložníkovým jeřábem OVJ 75.1 (obr. 2).

Realizace stavby

Nová stoka jednotné kanalizace profilů DN 1 000 a VP 600/1 100 nahrazuje stávající stoku profilů VP 600/1 100 až VP 800/1 430. Celková délka nové stoky je 541,00 m. Trubní materiál ze železobetonu s čedičovou výstelkou 180° byl osazen v rovných úsecích v délce 413,78 m, trouby z polymerbetonu byly použity v délce 68,34 m a v obloucích o délce 58,88 m byla stoka vyzděna z čedičových a kanalizačních cihel. V tomto úseku se rovněž mění profil z kruhového DN 1 000 na vejčitý profil 600/1 100. Stoka se napojuje na obou koncích na stávající stoky – v ulici U Kostela na již novou stoku profilu DN 600 a v Radlické ulici na stávající stoku profilu VP 600/1 100. Výškově stoka respektuje možnost budoucího napojení splaškové stoky profilu DN 600, projektované v rámci Radlické radiály.

Na začátku prací na přeložce stoky (obr. 2) se přepojila stávající stoka VP 600/1 100 spadištěm, které je tvořeno kaskádou ze žlabových čedičových tvarovek a překonává výškový rozdíl 1,5 m (obr. 4). Nová stoka je založena hlouběji oproti původní, a to z důvodu napojení splaškových přípojek z nově vybudovaného areálu. Do spadiště je napojena i příprava pro projektovanou stoku v rámci Radlické radiály profilu DN 600.

Napojení ve spodní (koncové) části stavby na stávající stoku profilu DN 600 proběhlo přestavěním stávající přepouštěcí šachty. Šachta plní funkci odlehčovací, kde je odtok jednotné kanalizace umístěn 2,85 m pod přepadem do dešťové kanalizace. V případě velkého dešťového přítoku se šachta s přítokem DN 1 000 a odtokem DN 600 naplní a naředěné splašky přetečou do dešťové kanalizace (obr. 5, 6).

Na stoku jsou přepojeny jednotné, splaškové a dešťové stoky ze zástavby položené nad Novou Waltrovkou. Přepojení je realizováno spadišťovými objekty s čedičovým obtokovým potrubím DN 400 (obr. 7). Stávající jednotná kanalizace pod Radlickou ulicí se napojuje ve spodní části areálu ve zděné spojné komoře (obr. 8).

Výstavba přeložky začala ve spodní části, v místě napojení, a pokračovala průběžně dále proti toku kanalizace. V této části, v hloubce cca 5 m a spádu 3,4 %, probíhala pokládka do svahovaného výkopu. Prefabrikované trouby hmotnosti 3,9 t byly osazovány pásovým otočným rypadlem CAT 323. Pro část nové stoky byl použit v Praze nově zkoušený materiál polycrete – polymerbeton. Trouby jsou vyrobeny spojením vysoce kvalitních polyesterových pryskyřic s tlakově odolnými kvarcity (křemenci), které kombinují nejlepší vlastnosti těchto materiálů. Spojování potrubí je klasické hrdlo – dřík.

V hloubkách kanalizace 8 m a více při křížení s ostatními sítěmi byla zvolena bezvýkopová metoda vyražení štoly a následná pokládka železobetonového potrubí. Ražba byla realizována ručními sbíjecími kladivy v profilu 4,91 m2, jako hornická výztuž byly použity LB rámy a pažení z pažnic UNION (obr. 9).

Celkem na stavbě bylo hornickým způsobem vyraženo 85 m štoly, razilo se v hloubce 11 m pod terénem. Montáž prefabrikovaných trub hmotnosti 3,9 t ve štole probíhala postupným zatahováním do štoly na předem připravených kolejnicích vytvořených z profilů U 50, které byly navařeny na spodní část počvy – příčné prahy. Jednotlivé trouby mají na sobě napevno namontovaný pojezd, který se následným přivařením ke kolejnici stane spojujícím prvkem zabraňujícím vyplavání potrubí při finální zálivce štoly popílkobetonovou směsí (obr. 10–12). V jedné z vyražených štol probíhala výstavba kanalizační stoky VP 600/1 100 v délce 35 m – dno z čedičových tvarovek, klenba z kanalizačních cihel. Vrchní část kanalizace je jednopásová, druhý pás je nahrazen dvojitou výztuží z KARI sítí. Následná výplň meziprostorů je z popílkobetonové směsi.

Získané zkušenosti

Během stavby jsme zdokonalili své zkušenosti se zakázkami většího rozměru, a to v oblasti koordinací a návaznosti jednotlivých profesí při velké přeložce v zastavěném území.
Na stavbě jsme narazili na různé neočekávané podzemní objekty a sítě, které se nevyskytovaly v projektové dokumentaci. Tyto situace bylo třeba řešit obratem, abychom se vyhnuli prodloužení termínu výstavby.
Covidová pandemie stavbu jako takovou nijak zvlášť neovlivnila, kromě zvýšených nákladů na osobní ochranné pomůcky a nároků na větší osobní hygienu zaměstnanců.

Závěr

Předání staveniště se uskutečnilo v září 2020 a stavební práce probíhaly přes zimní období. Stavba od počátku postupovala podle harmonogramu. Hladkému průběhu pomohla práce sehraného týmu, zejména hornické práce se realizovaly hladce díky zkušenému dělnickému personálu, který má za sebou řadu podobných realizací. Mírné potíže způsobily klimatické podmínky, silné mrazy v zimním období a ke konci stavby velké průtrže mračen. Celkem nás tyto skutečnosti zbrzdily přibližně o tři týdny, které jsme díky většímu nasazení dokázali vyrovnat, a stavbu jsme zdárně dokončili v červnu tohoto roku.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Přeložka kanalizace, ulice Radlická, Praha 5
Místo stavby: Praha 5
Stavebník: Investiční Delta, a.s.
Návrh: Atelier PROMIKA s.r.o., PPU spol. s r.o., tunelovací část projektu - Agile Consulting Engineers
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 1, Středisko inženýrských sítí a podzemí
Zástupce zhotovitele: Jiří Novák, vedoucí Střediska inženýrských sítí a podzemí, Ing. Stanislaw Rybczyński, stavbyvedoucí/závodní
Zastavěná plocha: celkem 541 m hlavní stoky a 181 m bočních stok
Doba výstavby: 09/2020–06/2021
Cena: 81 500 000 Kč
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Přeložka kanalizace, ulice Radlická, Praha 5
Místo stavby: Praha 5
Stavebník: Investiční Delta, a.s.
Návrh: Atelier PROMIKA s.r.o., PPU spol. s r.o., tunelovací část projektu - Agile Consulting Engineers
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 1, Středisko inženýrských sítí a podzemí
Zástupce zhotovitele: Jiří Novák, vedoucí Střediska inženýrských sítí a podzemí, Ing. Stanislaw Rybczyński, stavbyvedoucí/závodní
Zastavěná plocha: celkem 541 m hlavní stoky a 181 m bočních stok
Doba výstavby: 09/2020–06/2021
Cena: 81 500 000 Kč