Zpět na osobnosti, rozhovory

Muži 28. listopadu

16. prosince 2022
Ing. Václav Mach

Dne 28. listopadu 1992 byla na prvním Shromáždění delegátů ČKAIT konaném v Obecním domě v Praze ustanovena Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Ukončil se tak tříletý proces, který vedl k změně stavebního práva, vzniku autorizace ve stavebnictví a ke vzniku dvou komor – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České komory architektů.


Na začátku byla pouze vize, matná představa, co vlastně chceme. Právní představa nás inženýrů byla velmi amatérská. Postupně, z celé řady diskusí a jednání s různými zájmovými skupinami, institucemi i orgány státní správy nebo samospráv, vykrystalizovala konečná představa, jak by měla budoucí Komora vypadat a jaké by měla mít povinnosti a pravomoci. To se projevilo i v tom, že kromě autorizačního zákona bylo nutné vstoupit do zákona stavebního. Ve stavebním zákonu, který byl federální, byla nově zakotvena pozice autorizovaných osob jako částečná privatizace stavebního práva. Podrobnější definice jejich činnosti a způsob vzniku oprávnění, autorizace, byl vložen do samostatného autorizačního zákona, který právně spadal do jednotlivých republik. Ne všechny naše představy byly politicky průchozí. V zákonu především chybí možnost odborného dohledu komor nad prací autorizovaných osob.

Nositelem přípravy obou zákonů byl ČSSI. Významná byla činnost výborů a legislativních komisí poboček ČSSI. V době přípravy Komory to však větší část odborné veřejnosti nezajímalo. Celá řada našich kolegů byla i proti. Až do poslední chvíle nebylo jisté, zda se naši představu podaří uskutečnit. Zdržení, které vzniklo sporem o to, má-li Komora pokračovat podle prvorepublikového modelu, v té době už překonaného, nebo má vzniknou model moderní komory, znamenalo, že úprava stavebního zákona byla schválena až 24. dubna 1992 a autorizační zákon 7. května 1992. V červnu byly volby a za další politické reprezentace a ani později by už žádná profesní komora ze zákona nevznikla. Podle autorizačního zákona musela být Komora ustavena při minimálně 200 členech, nejpozději do jednoho roku od schválení zákona. Na základě zákona jmenoval ministr životního prostředí České republiky na návrh předsedy ČSSI Ing. Miloslava Pavlíka, CSc., 34 členů Ustavujícího výboru ČKAIT. Český svaz stavebních inženýrů měl 23 členů, Česká asociace inženýrských geologů dva členy, Česká strojnická společnost dva členy, Společnost pro techniku prostředí dva členy a Český svaz podnikatelů ve stavebnictví pět členů. Na rozdíl od ČKA se výbor rozhodl nezkoušet, ale vybrat pro další průběh autorizace zkušební komisaře. Stejnou váhu měly odborné a morální vlastnosti vybíraných kandidátů. Povinné potom bylo právní školení. Současně s výběrem osob se připravovaly i dokumenty nutné pro činnost Komory.

Když se počet kandidátů blížil požadovanému číslu 200, bylo svoláno Shromáždění delegátů, kterého se zúčastnilo 229 osob. Vstupní poplatek 5 000 Kč byl jediným finančním zdrojem nově vzniklé ČKAIT. Předepsaný slib složili členové Ustavujícího výboru ČKAIT v předstihu do rukou doyena výboru Ing. Josefa Macha. Delegáti skládali slib až na svolaném zasedání do rukou předsedy Ustavujícího výboru Ing. Václava Macha. Shromáždění schválilo navržené organizační členění ČKAIT, řády a první komorové orgány. Do představenstva a do vedení jednotlivých orgánů byli vybráni lidé, kteří se nejvýrazněji podíleli na předchozí přípravě. Většina z nich pracovala pro ČKAIT vedle svého zaměstnání i v následujících letech. Uvádím připomenutí dvaceti z nich a krátkou charakteristiku jejich odborné činnosti do doby vzniku Komory, následně také jejich hlavní přínos při přípravě Komory a stručně i jejich nejvýznamnější postavení v ČKAIT za dobu její existence v uplynulých třiceti letech. Jména jsou uvedena bez akademických titulů. Je možné, že výčet „Mužů 28. ­listopadu“ nebudete považovat za vyčerpávající; omlouvám se všem, jejichž jména zde nejsou uvedena. Odkazuji na publikaci Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 1992–2022, vydanou Informačním centrem ČKAIT v letošním roce, která uvádí historii Komory s odpovídající erudicí.

Představenstvo ČKAIT

Miroslav Čermák (14. 6. 1941, Šlapanice)

 
Cermak_2018_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval VUT v Brně, Fakultu stavební, obor pozemní stavby. V letech 1967–1980 pracoval jako vedoucí oddělení typizace a projektování prefabrikovaných staveb Pozemních staveb Brno a následně jako hlavní specialista pro pozemní stavby a vedoucí technického útvaru Stavoprojektu Brno. V roce 1991 založil firmu Stavoprojekta s.r.o., jíž je ředitelem. Dlouhodobě se zabýval rekonstrukcemi a regenerací bytových domů.

Příprava Komory

Byl členem Legislativní komise ČSSI, která se mimo jiné zabývala změnou stavebního zákona a návrhem autorizačního zákona. Obě témata podporoval i jako člen výboru ČSSI (od roku 1991). Výrazně podpořil novou koncepci Komory.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona byl místopředsedou ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT, který se zabýval přípravou podmínek a dokumentů pro zahájení činnosti Komory. V letech 1992–2008 byl 1. místopředsedou ČKAIT a předsedou Regionální sekce ČKAIT Brno a výboru OK ČKAIT Brno.

Oblast Brno, autorizace: pozemní stavby.
 
 

Pavel Čížek (8. 12. 1934, Hradec Králové)

Cizek_2013_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu inženýrského stavitelství. V letech 1959–1978 pracoval jako projektant v různých funkcích ve firmách Hutní projekt Praha, Pražský projektový ústav, Báňské projekty a Státní projektový ústav obchodu. Následně byl vedoucím vývojovým pracovníkem v ZIPP Bratislava, v Průmstavu Pardubice a Chrudim. Navrhoval konstrukce staveb, např. hotelů Prior v Nitře a Bratislavě a konstrukci bazénu Na Pasienkách v Bratislavě. Autor otevřených skeletových konstrukcí INTEGRO a PREMO a také řady vynálezů a patentů.

Příprava Komory

Jako člen výboru obnoveného ČSSI a předseda oblastní pobočky ČSSI v Pardubicích se aktivně podílel na přípravě autorizačního zákona.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona byl členem Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT, který se zabýval přípravou podmínek a dokumentů, zejména oborů, pro zahájení činnosti Komory. V letech 1992–1995 byl členem Představenstva ČKAIT. V období 1993–2005 byl předsedou, místopředsedou a členem zkušební komise pro obor statika a dynamika staveb.

Oblast Pardubice, autorizace: pozemní stavby, statika a dynamika staveb, geotechnika.
 
 

František Drkal (19. 3. 1935, Olomouc)

Drkal_1998_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu strojní, specializace vzduchotechnika a vytápění, V letech 1959–1960 byl projektantem v podnicích SÚ VHMP a Armabeton, n.p.; od roku 1960 asistentem, odborným asistentem a docentem na katedře techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Současně s pedagogickou a vědeckou prací na fakultě projektoval řadu vzduchotechnických zařízení např. pro menzu ČVUT v Praze, s.p., Český křišťál v Chlumu u Třeboně nebo pro Úřad vlády ČR.

Příprava Komory

Jako člen Rady společnosti pro techniku prostředí se při přípravě autorizačního zákona věnoval především spolupráci a sjednocování názorů odborníků z fakulty stavební (technické zařízení budov) a strojní (technika prostředí).

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona byl členem Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT, který se zabýval přípravou podmínek a dokumentů, zejména oborů, pro zahájení činnosti Komory. V letech 1992–1995 byl členem Představenstva ČKAIT. Od roku 1993 do roku 2021 byl předsedou a později členem zkušební komise oboru technika prostředí staveb.

Oblast Praha, autorizace: technika prostředí staveb.
 
 

Pavel Křeček (10. 7. 1944, Praha)

Krecek_2008_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Po škole pracoval jako stavbyvedoucí v Pražských silničních a vodohospodářských stavbách. Od roku 1971 působil postupně jako projektant nebo vedoucí projektant VD Instrukta, Energostav a PÚ VHMP. V roce 1989 založil firmu Komprin. Je spoluautorem projektů technické a dopravní infrastruktury pražských sídlišť Černý Most a Jihozápadní Město a řady vodohospodářských staveb, např. vodojemu v Krušovicích nebo galvanovny VSS Košice.

Příprava Komory

Jako člen výboru OP ČSSI v Praze se podílel na přípravě autorizačního zákona, zejména s ohledem na inženýrský urbanismus.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona byl členem Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT, který se zabýval přípravou podmínek a dokumentů, zejména oborů, pro zahájení činnosti Komory. V letech 1992–2008 byl členem Představenstva ČKAIT, v letech 2008–2020 předsedou ČKAIT.

Oblast Praha, autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městské inženýrství.
 
 

Jiří Kuchynka (21. 8. 1930, Brno – 19. 10. 2022, Brno)

Kuchynka_2002_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval Vysokou školu stavitelství v Brně, Fakultu inženýrského stavitelství, obor inženýrské stavitelství. Do roku 1976 pracoval jako statik Agroprojektu Brno a Chemoprojektu Brno. Zabýval se návrhy velkých investičních celků, např. pro Paramo Pardubice, Slovnaft Bratislava nebo rafinerii v irácké Basře. Od roku 1974 prováděl kontrolu statických výpočtů konstrukcí staveb pro chemický průmysl a pro občanskou vybavenost. Je autorem stovek znaleckých posudků převážně v oblasti poruch staveb.

Příprava Komory

Od roku 1991 byl členem Legislativní komise ČKAIT. I jako člen Výboru ČSSI a předseda OP ČSSI Brno výrazně pomohl s prosazením výsledné formy autorizačního zákona.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona byl členem Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT, který se zabýval přípravou podmínek a dokumentů, zejména oborů, pro zahájení činnosti Komory. V letech 1992–2001 byl členem Představenstva ČKAIT.

Oblast Brno, autorizace: mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, geotechnika.
 

Václav Mach (16. 6. 1943, Praha)

Mach-Vaclav_2011_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, směr inženýrské stavitelství, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Začal projektovat v Armabetonu Praha, v roce 1968 přešel do Vojenského projektového ústavu Praha, po roce 1990 do VPÚ DECO PRAHA a.s. Zabýval se především konstrukcemi mostů (např. most přes Sedlický potok na D1), metra (stanice Dejvická, podchod na Můstku) a vodohospodářských staveb (předpjatá nádrž ČOV pro Košice a VSŽ). Externě působil na FSV ČVUT v Praze, dlouhodobě se věnuje normalizaci.

Příprava Komory

V Českém svazu stavebních inženýrů byl předsedou Legislativní komise ČSSI, která se mimo jiné zabývala změnou stavebního zákona a návrhem ­autorizačního zákona. Jako člen výboru ČSSI a zejména jako místopředseda (1990–1993) a předseda (do roku 1997) pražské pobočky ČSSI vytvořil široký diskusní prostor pro přípravu autorizace.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona byl předsedou Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT, který se zabýval přípravou zahájení činnosti Komory. V letech 1992–2008 byl předsedou ČKAIT, později čestným předsedou. Je člen Technické komise ČKAIT, Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT a odborných aktivů. V současnosti se zabývá i haváriemi staveb.

Oblast Praha, autorizace: mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, geotechnika.
 
 

Martin Mandík (14. 7. 1950, Praha)

Mandik_2014_BW

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, směr konstrukce a dopravní stavby. Poté pracoval jako stavbyvedoucí v n.p. Silnice KNV Praha. V letech 1975–1978 projektoval v KPÚ Ústí nad Labem. Na Útvaru hlavního architekta Ústí nad Labem spolupracoval při řešení dopravního generelu města. Od roku 1986 byl vedoucím odboru dopravy MěstNV Ústí nad Labem. Následně byl roku 1988 jmenován ředitelem Okresní správy silnic Ústí nad Labem

Příprava Komory

Od roku 1991 byl členem výboru ČSSI.

Působení v ČKAIT

V letech 1992–2020 byl členem Představenstva ČKAIT. Od roku 1992 je předsedou výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, od roku 2017 vedoucí aktivu Dopravní stavby.

Oblast Ústí nad Labem, autorizace: dopravní stavby.
 
 

Vojtěch Mencl (23. 12. 1936, Praha – 11. 11. 2013, Brno)

Mencl_2014_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval VUT v Brně, Fakultu inženýrského stavitelství, obor konstruktivně dopravní. Potom nastoupil do Priemstavu n.p. Bratislava jako konstruktér, později jako vývojový pracovník. Od roku 1974 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník Dopravních staveb n,p. Olomouc, kde se významně podílel na vývoji technologie výstavby mostů, zejména zavěšeného mostu přes Labe u Poděbrad. Od roku 1990 byl vedoucím Ústavu stavebnin a zkušebních metod VUT v Brně. Je autorem řady odborných a vědeckých pojednání a vynálezů.

Příprava Komory

Zahraničními zkušenostmi přispěl k definici autorizace. Byl jedním z mála kontaktů na VUT v Brně.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se zabýval zejména stanovením oborů. V letech 1992–1997 byl členem Představenstva ČKAIT. V období 1993–2003 působil ve zkušebních komisích jako předseda či místopředseda.

Oblast Brno, autorizace: mosty a inženýrské konstrukce, zkoušení a diagnostika staveb.
 
 

Jindřich Pater (8. 2. 1948, Otice u Opavy)

Pater_2020_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu strojní, obor výrobní stroje a zařízení. Poté pracoval v a.s. Vítkovice Ostrava – postupně jako projektant až na pozici vedoucího technického úseku a hlavního inženýr závodu. Podílel se na projektování a realizaci investičních celků např. pro VSŽ Košice (rekonstrukce koksoven), Spojené ocelárny Kladno (rekonstrukce válcoven) nebo na výstavbě a rekonstrukcích Vítkovických železáren.

Příprava Komory

V rámci Sdružení dodavatelů investičních celků se významně zapojil do diskuse o spolupráci stavebních a strojních inženýrů při přípravě a realizaci staveb.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona byl členem Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT, který se zabýval přípravou činnosti Komory, zejména oborů TZS a TPS. Od roku 1992 je místopředsedou ČKAIT. V letech 1993–1997 předseda zkušební komise pro obor technologická zařízení staveb. Od roku 2014 je předseda Rady pro podporu rozvoje profese, předseda Ediční rady ČKAIT a člen redakční rady časopisu Z+i. Do roku 2017 vedoucí aktivu Technika prostředí staveb a Technologická zařízení staveb.

Oblast Ostrava, autorizace: technická zařízení staveb, technika prostředí staveb.
 
 

Miloslav Pavlík (13. 10. 1944, Hradec Králové)

Pavlik_2006_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební. V průběhu projektové praxe prošel všemi funkcemi – od projektanta až po ředitele (Architektonický ateliér Gama, Projektový ústav hlavního města Prahy, ateliér Kappa). Významně se podílel na výstavbě nebo rekonstrukci pozemních staveb (rekonstrukce Emauzského kláštera v Praze, dostavba Národního divadla včetně Nové scény) i na regeneraci a humanizaci panelových sídlišť. Externě působil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Rozsáhlá je jeho publikační a přednášková činnost, včetně řady aplikovaných průmyslových vzorů.

Příprava Komory

Nejen jako místopředseda a od roku 1991 i předseda ČSSI byl jednou z hlavních osobností přípravy koncepce autorizace, tj. změny stavebního zákona a návrhu autorizačního zákona. Jako předseda ČSSI vytvořil pro ČKAIT podmínky pro její práci nejen v Praze, ale ve všech sídlech poboček ČSSI.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval přípravou organizační struktury vznikající Komory. Členem Představenstva ČKAIT byl v letech 1992–2001, předsedou výboru OK ČKAIT Praha během let 1992–1994. V letech 2005–2011 byl místopředsedou Autorizační rady ČKAIT.

Oblast Praha, autorizace: pozemní stavby, technika prostředí staveb.
 
 

Bohumil Rusek (10. 1. 1939, Hradec Králové)

Rusek_2017_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor pozemní stavby a konstrukce. V Krajském projektovém ústavu Stavoprojektu Hradec Králové, kde prošel všemi funkcemi od projektanta až po předsedu představenstva. Zabýval se návrhem nosných konstrukcí pozemních staveb (např. hotel Černigov, panelové systémy HK a T 06 B, kulturní dům v Ústí nad Orlicí) i rekonstrukcemi (např. domy v historickém jádru Hradce Králové, Bílá věž). Byl znalcem v oboru stavebnictví, zejména pro statiku obytných, průmyslových a zemědělských staveb.

Příprava Komory

Společně s Miloslavem Pavlíkem byl rozhodující osobností jednak při přípravě koncepce autorizace, jednak při řešení konkrétní úpravy stavebního zákona a návrhu autorizačního zákona. Byl tajemníkem Legislativní komise ČSSI, která oba zákony připravovala, a zároveň jako člen výboru ČSSI a místopředseda výboru OP ČSSI Hradec Králové vytvářel mezi odbornou veřejností prostředí pro autorizaci.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako místopředseda Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval nejen přípravou oborů, ale veškerou problematikou budoucí činnosti ČKAIT. V letech 1992–2008 byl místopředsedou ČKAIT, kde se zabýval především legislativou. Krátce byl členem Autorizační rady ČKAIT.

Oblast Hradec Králové, autorizace: statika a dynamika staveb, pozemní stavby, geotechnika.
 
 

Jiří Witzany (11. 4. 1941, Netolice)

Witzany_2012_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, zaměstnání ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Byl děkanem fakulty, vedoucím katedry pozemních staveb, předsedou vědecké rady FSv ČVUT, členem vědecké rady ČVUT. Velmi bohatá je jeho odborná a vědecko-výzkumná publikační činnost: např. Experimentální stavby z prostorových dílců z tenkostěnných ocelových lomenicových profilů (Praha 1972, Moskva 1974), experimentální polyfunkční obytné domy v Olomouci (1991, 1992).

Příprava Komory

Jako děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze výrazně přispěl k přijetí autorizace odbornou veřejností.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval především obsahem oborů a přípravou autorizačního procesu. V letech 1992–1999 byl členem Představenstva ČKAIT.

Oblast Praha, autorizace: pozemní stavby, statika a dynamika staveb.
 
 

Svatopluk Zídek (28. 2. 1943, Praha)

Zidek_2006_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Z úsekového stavbyvedoucího se
v n.p. Pozemní stavby Karlovy Vary vypracoval na pozici výrobně-technického náměstka. Od roku 1991 působil jako člen představenstva a ředitel První stavební a.s. Karlovy Vary. Vedl zejména výstavbu lázeňských a občanských staveb v Karlových Varech (např. bazén hotelu Thermal, sanatorium Bristol, obchodní dům Perla).

Příprava Komory

Jako člen předsednictva a později výboru ČSSI podporoval přípravu autorizace. Jako člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví byl hlavním propagátorem propojení přípravy staveb s realizací.

Působení v ČKAIT

Jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval především obsahem oborů a přípravou autorizačního procesu. V letech 1992–2020 byl členem Představenstva ČKAIT. Od roku 1993 je předsedou výboru OK ČKAIT Karlovy Vary. V letech 2013–2021 byl jednatelem INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. Pracuje na řadě aktivit ČKAIT, zejména redakčních rad, Rady pro podporu rozvoje profese, „malé V4“, konference Městské inženýrství nebo Kolegia pro technické památky a dalších.

Oblast Karlovy Vary, autorizace: pozemní stavby
 
 

Stavovský soud ČKAIT

Josef Mach (22. 7. 1924, Valteřice – 6. 10. 2022, Hradec Králové)

 
Mach-Josef_2017_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

ČVUT v Praze, Vysoká škola inženýrského stavitelství, směr konstrukce – doprava. Do roku 1963 pracoval jako vedoucí projektant Stavoprojektu Hradec Králové, pracoviště Trutnov, později jako vedoucí projektant a hlavní specialista v hradeckém ústředí firmy. Vypracoval řadu projektů silničních a městských komunikací, dopravních zařízení a dopravně-inženýrských řešení sídlišť (např. II. městský okruh nebo koncepce autobusového nádraží v Hradci Králové). Zpracoval řadu typologických prací (Hluk ze silniční dopravy, Bezbariérové přechody pro osoby s omezenou schopností pohybu).

Příprava Komory

Jako člen výboru ČSSI a předseda oblastní pobočky ČSSI v Hradci Králové se aktivně podílel na přípravě koncepce autorizace ve vztahu ke stavebnímu zákonu.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval především obsahem oborů, přípravou autorizačního procesu a etikou inženýrské činnosti. Předsedou Stavovského soudu ČKAIT byl v letech 1992–1997, dále pokračoval jako místopředseda a člen až do roku 2003.

Oblast Hradec Králové, autorizace: dopravní stavby, městské inženýrství, technika prostředí staveb.
 
 

Jiří Schandl (24. 4. 1932, Klikov – 28. 8. 2021, České Budějovice)

Schandl_2017_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu inženýrského stavitelství, obor vodohospodářský. Od začátku se věnoval investorské činnosti a koncepcím rozvoje zejména dopravní a vodohospodářské infrastruktury – nejdříve v Severočeském hnědouhelném revíru, od roku 1969 pracoval v n.p. Silnice České Budějovice a od roku 1985 v Silničním investorském útvaru v Českých Budějovicích. Působil např. i v oponentní radě výzkumu Silničního vývoje Brno nebo v technické komisi Sdružení pro výstavbu silnic.

Příprava Komory

Jako člen Legislativní komise ČSSI se uplatnil především při formulování finálních textů.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval především přípravou vnitřních řádů Komory. Úpravou řádů se zabýval i v pozdějších letech. Místopředsedou Stavovského soudu ČKAIT (StS) byl v letech 1992–1997, členem StS do roku 2005. V letech 1992–2009 byl předsedou výboru OK ČKAIT České Budějovice.

Oblast České Budějovice, autorizace: dopravní stavby.
 
 

Dozorčí rada ČKAIT

Jiří Koudelka (24. 4. 1934, Havlíčkův Brod – 10. 10. 2013, Ústí nad Labem)

Koudelka_1998_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu inženýrského stavitelství, obor silnice a mosty. Pracoval jako vedoucí projektant dopravních staveb v Krajském projektovém ústavu n.p. Ústí nad Labem a od roku 1968 na Útvaru hlavního architekta Ústí nad Labem. V roce 1991 založil firmu IK-Konzult. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří zejména generální dopravní plán města Ústí nad Labem (1962), generel dopravy aglomerace Liberec – Jablonec (1968), dopravní část územního plánu Ústí nad Labem (1975).

Příprava Komory

Jako člen Výboru ČSSI a předseda oblastní pobočky ČSSI v Ústí nad Labem podporoval přípravu autorizačního procesu a připravoval odbornou veřejnost na vznik autorizace.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval především přípravou autorizačního procesu a etikou činnosti autorizovaných osob. V letech 1992–2001 byl místopředsedou Dozorčí rady ČKAIT. Byl členem zkušební komise oboru dopravní stavby.

Oblast Ústí nad Labem, autorizace: dopravní stavby, městské inženýrství.
 
 

Jan Merenda (12. 10. 1931, Mořkov – 6. 3. 2005, Ostrava)

Merenda_1997_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval VUT v Brně, Fakultu stavební, obor pozemní stavby a konstrukce. Celou svou odbornou praxi strávil ve Vítkovických stavbách Ostrava v oblasti předvýrobní a výrobní přípravy. Podílel se na vytvoření metody VSO, prvním komplexním řízení přípravy a realizace staveb, přejaté dalšími podniky VHJ Průmyslové stavitelství Brno. V rámci své investorské činnosti připravoval účast Vítkovických staveb (jako vyššího dodavatele) na stavbě Uralského plynárenského komplexu Karačaganak.

Příprava Komory

Jako člen Výboru ČSSI podporoval přípravu autorizačního procesu ve vztahu ke stavebnímu právu.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval především organizačními záležitostmi budoucí práce ČKAIT. V letech 1992–2002 byl přednostou a později předsedou výboru OK ČKAIT Ostrava. V letech 1992–1994 byl místopředsedou Dozorčí rady ČKAIT.

Oblast Ostrava, autorizace: pozemní stavby, technika prostředí staveb.
 
 

Antonín Pokorný (3. 12. 1939, Stará Říše)

Pokorny_2017_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Do roku 1977se zabýval pedagogickou činností na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Později se věnoval pedagogické činnosti na nově vzniklé Fakultě architektury ČVUT v Praze. Současně se zaměřil na projektovou činnost v oboru pozemní stavby a technika prostředí staveb ve spolupráci s Keramoprojektem, ateliérem Gama nebo Krajským projektovým ústavem Praha. Významná je i jeho publikační a normalizační činnost. V roce 1990 založil projektovou kancelář A-Z Projekt.

Příprava Komory

Jako předseda odborné sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí se věnoval především této problematice a spolupráci stavebních a strojních inženýrů.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako pracovník Fakulty architektury ČVUT v Praze zabýval i spoluprací inženýrů a architektů. V letech 1992–1999 byl předsedou Dozorčí rady ČKAIT. Během let 1999–2003 byl členem Představenstva ČKAIT. V letech 2003–2013 byl předsedou Rady pro podporu rozvoje profese (v současnosti je místopředsedou) a má společně s panem Blažkem největší zásluhu na rozvoji systému PROFESIS. Jako člen redakčních rad má významný podíl na ediční činnosti Komory.

Oblast Praha, autorizace: pozemní stavby, technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb.
 
 

Autorizační rada ČKAIT

Miroslav Najdekr (7. 10. 1942, Olomouc)

 
Najdekr_2012_B&W

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval VŠT Bratislava, Fakultu stavební, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Poté působil jako projektant-statik ve VŽKG v Bratislavě a později v Sigmě Olomouc. V letech 1973–1991 byl vedoucím technického rozvoje n.p. RD Jeseník. Později působil jako vedoucí stavebního odboru Úřadu města Olomouc. Mezi jeho významné projekty patří založení čerpací stanice Dujialah (Irák) nebo ocelová konstrukce hotelu Thermal v Karlových Varech. Teoretické a normalizační práce se týkaly dřevěných konstrukcí.

Příprava Komory

Byl aktivním členem Legislativní komise ČSSI, která připravovala autorizační proces. Zabýval se zejména přípravou oborů.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT zabýval zejména definicí jednotlivých oborů a přípravou zkoušek. V letech 1993–1995 a 2000–2020 byl předsedou a v letech 1996–1999 místopředsedou Autorizační rady ČKAIT. Zároveň byl gestorem oboru statika a dynamika staveb.

Oblast Olomouc, autorizace: pozemní stavby, statika a dynamika staveb.
 
 

Václav Oupor (6. 5. 1935 – 1. 10. 2005)

Oupor_2006_B&W_UPR

Údaje o Václavu Ouporovi již nejsou k dispozici a následující kusé informace jsou pouze z paměti jeho spolupracovníků.

Vzdělání, zaměstnání, praxe

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Byl ředitelem odštěpného pracoviště Pražského projektového ústavu.

Příprava Komory

Byl místopředsedou Legislativní komise ČSSI a podílel se jednak na řešení problematiky úpravy stavebního zákona, jednak na návrhu autorizačního zákona. Byl důležitou osobností při jednání o formě zákonů s architekty.

Působení v ČKAIT

Po přijetí autorizačního zákona se jako člen Ustavujícího výboru pro vznik ČKAIT věnoval vztahu ČKAIT a ČKA, zejména u společného oboru pozemní stavby. V letech 1993–1995 byl místopředsedou, do roku 2005 členem Autorizační rady ČKAIT a garantem oboru pozemní stavby.

Oblast Praha, autorizace: pozemní stavby.