Zpět na stavby

Bory sa menia na novú bratislavskú mestskú štvrť

Developer Penta Real Estate už niekoľko rokov smeruje svoje aktivity okrem centra hlavného mesta aj do okrajovej časti Bratislavy, kde intenzívne pokračuje v rozvoji územia medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Projekt Bory, rozliehajúci sa na ploche viac ako 25 hektárov, sa postupne transformuje na plnohodnotnú mestskú štvrť s nadštandardnou občianskou vybavenosťou.


K už vybudovanej cestnej infraštruktúre, obchodno-zábavnému centru Bory Mall a veľkoformátovým retailovým prevádzkam pribudne čoskoro spolu s najmodernejšou nemocnicou na Slovensku aj nová rezidenčná časť Bory Bývanie, ktorej prvé dve etapy výstavby už aktuálne naberajú reálne kontúry.

Úvod

Projekt Bory Bývanie je situovaný v severozápadnej časti Bratislavy, na území medzi Malými Karpatmi a riekou Moravou. Vďaka svojej polohe a už vybudovanej dopravnej infraštruktúre s napojením na neďalekú diaľnicu D2 to budú mať budúci obyvatelia Borov blízko do centra Bratislavy, ktoré je vzdialené necelých 15 min. jazdy autom. Blízkosť diaľnice zároveň zaručuje aj veľmi dobrú dostupnosť do blízkych miest, ako je Viedeň, Brno, Budapešť či Praha. Samozrejmosťou je aj napojenie zóny na existujúcu sieť mestskej hromadnej dopravy, ktorá sa podľa plánov v budúcnosti rozšíri aj o električku v predĺžení jestvujúcej trate aktuálne končiacej v susednej mestskej časti Dúbravka.

Investorovi od začiatku záležalo na mieste, kde budú budúci majitelia bývať. Preto už pri plánovaní prvých bytových domov bola prioritou snaha vytvoriť štvrť, ktorá ponúkne nielen komfortné a ekologické bývanie s kvalitnou architektúrou, ale aj veľkorysé verejné priestory  s dôrazom na návrh plôch zelene  a parkov či nadštandardnú občiansku vybavenosť. Samotné byty v rámci prvej aj druhej etapy projektu sú navrhnuté s dôrazom na praktickosť a vysoký štandard, do ktorého sú dokončované a odovzdávané budúcim majiteľom.

Architektonicko- urbanistické riešenie stavby

Na prvej etape projektu, nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti obchodno-zábavného centra Bory Mall, aktuálne prebiehajú dokončovacie práce a po kolaudácii na prelome prvého a druhého kvartálu roka 2019 ponúkne 300 bytov v rámci deviatich bytových domov. Za architektonickým návrhom stoja Ing. arch. Martin Paško a Ing. arch. Zuzana Zacharová z bratislavskej architektonickej kancelárie ADOM.M STUDIO s.r.o.

Urbanistický koncept je založený na jednoduchej lineárnej kompozícii samostatne stojacich bytových domov identicky orientovaných v smere svetových strán východ-západ. V mierne zvažujúcom sa teréne územia vytvára táto zástavba bytových domov vnútroblok chránený proti vetru. V tomto vnútornom oddychovom priestore plnom stromov a parkových úprav  sú  koncentrované  a umiestnené všetky voľnočasové aktivity a detské ihriská, ktoré vytvárajú centrum celej urbanistickej štruktúry obytného bloku. Centrálny priestor vnútrobloku je doplnený o pergolové prestrešenia, ktoré svojou polohou v území predstavujú orientačný bod a svojou funkciou celoročného exteriérového posedenia chráneného voči nepriaznivým vplyvom počasia aj cieľový bod všetkých rezidentov a prípadne aj návštevníkov z okolitej občianskej vybavenosti. Vnútroblok je dotvorený a súčasne prepojený bežeckou mlatovou dráhou vedenou popri hlavných a vedľajších peších ťahoch a v zeleni. Dopravne je obytný súbor obslúžený po obvode riešeného územia cestnými komunikáciami s obojstranným vonkajším kolmým parkovaním, na ktoré sú priamo napojené aj výjazdy z podzemných garáží nachádzajúcich sa pod budovami jednotlivých bytových domov.

Architektúra všetkých bytových domov má spoločné pravidelné znaky a atribúty formujúce tvar a hmotu jednotlivých budov, pričom zámerom architekta bolo vytvorenie harmonického pocitu bývania vo vzájomnej hmotovo-priestorovej súvislosti a funkčných požiadaviek na zdravé bývanie a ekonomiku výstavby. Atribút zdravého a ekonomického bývania sa odzrkadľuje nielen v jednoduchom a účelnom riešení dispozícií bytov, ale aj v použitých konštrukciách a prírodných stavebných materiálov. Z hľadiska počtu podlaží sa jedná o šesťpodlažné objekty s piatimi nadzemnými bytovými podlažiami a jedným podzemným podlažím, na ktorom sa nachádzajú vnútorné parkovacie státia, skladové priestory a technické zázemie. Pri troch objektoch je počet podlaží navýšený o jedno ustúpené podlažie, ktoré tvoria dva veľkometrážne strešné byty s veľkorysými vonkajšími terasami a výhľadom na okolitú zástavbu a krajinu. Typologicky možno budovy rozdeliť do dvoch druhov, a to sekciových a chodbových bytových domov, so šiestimi, resp. s ôsmimi bytmi na typickom podlaží.   Z hľadiska izbovosti majú z celkového počtu bytov prevahu menšie jednoizbové (24 %) a dvojizbové byty (44 %), ktoré sú doplnené trojizbovými (22 %) a štvorizbovými bytmi (11 %). Pri návrhu všetkých dispozícií investor kládol dôraz na funkčnosť a efektivitu, dostatok úložných priestorov a elimináciu hluchých miest a chodieb, čo sa prejavilo aj pri návrhu najmenších jednoizbových bytov, ktoré v rámci dispozície obsahujú plnohodnotný samostatný spací kút, teda pri nich nie je nutné uvažovať s rozťahovacou sedacou súpravou umiestnenou v obývacej časti bytu. Navrhované riešenie ponúka každému bytu i atraktívne oddychové priestory na loggiách s možnosťou flexibilného zatienenia slnkom exponovaných častí fasád prostredníctvom systému posuvných a fixných tieniacich panelov.

Na úspešnú prvú etapu projektu Bory Bývanie investor v riešenej lokalite nadviazal s druhou etapou, ktorá objemovo  predstavuje 608 bytov v osemnástich bytových domoch rozdelených projektovo  a realizačne na dve podetapy. Výstavba prvej bola zahájená na jeseň roku 2018 a pod návrh sa v tomto prípade podpísali hneď dvaja laureáti ceny za architektúru udeľovanej každoročne Slovenskou komorou architektov. Architektonický a urbanistický návrh bol spracovaný pod taktovkou architektonického štúdia Vallo Sadovsky Architects s.r.o. a pod kreatívny návrh sadových úprav sa podpísal ateliér LABAK. Urbanisticky sa jedná o obytný súbor pozostávajúci z ôsmich obytných blokov, pričom každý z nich je tvorený dvojicou alebo trojicou bytových domov spojených spoločným podzemným podlažím s parkovacími státiami. Formujúcemu sa obytnému súboru dodá vysokú kvalitu rozsiahly verejný park, tiahnuci sa stredom pozemku medzi oboma podetapami až k jestvujúcemu prírodnému odvodňovaciemu kanálu. Sadové úpravy celého komplexu sú založené na kombinácií chodníkov, zelene, menších detských ihrísk, multifunkčnej hernej plochy a voľných priestranstiev, ktoré prinášajú do územia rozmanité možnosti kvalitného strávenia voľného času. Dominantným prírodným prvkom parku bude jazierko s prepojením na malé námestia situované pri občianskej vybavenosti. Napriek prevládajúcej funkcii bývania sú pre budúcich rezidentov vo vybraných obytných blokoch navrhované menšie retailové prevádzky z dôvodu väčšej pešej dostupnosti od obchodno-zábavného centra Bory Mall. Logické napojenie dynamickej dopravy, navrhnuté prostredníctvom pripojení na jestvujúce menšie okružné križovatky a riešenie statickej dopravy v podzemných podlažiach a popri ukľudnenej časti areálových komunikácii medzi obytnými blokmi, dodávajú komplexu bezkolízne dopravné riešenie.

Architektúra obytného súboru má typický výraz kompaktných bytových stavieb, založený na striedaní plných plôch s presklenými plochami okien. Dynamickosť kompozície fasády doplňujú nepravidelne rozmiestnené okenné otvory na fasádach a konštrukcie zapustených loggií. Geometria budov a orientácia na svetové strany súčasne vytvára podmienky na správne preslnenie a presvetlenie bytov. Jednotlivé štvorpodlažné až šesťpodlažné bytové domy sú umiestnené na pódiách, ktoré prekrývajú jedno podlažie podzemných parkovísk. Strechy pódií sú navrhované ako zelené strechy a budú využívané ako poloprivátne priestory pre rezidentov prislúchajúceho obytného bloku. Prostredníctvom svahovania, terénnych rámp a vonkajších schodísk, ktoré prekonávajú výškový rozdiel medzi úrovňou rastlého terénu a úrovňou pódia, je zabezpečený ich bezbariérový prístup a súčasne funkčné a optické prepojenie. Typologicky možno objekty rozdeliť, podobne ako pri prvej etape, do dvoch druhov, a to chodbových bytových domov obdĺžnikového pôdorysu s deviatimi bytmi na typickom podlaží a bodových bytových domov štvorcového pôdorysu so šiestimi bytmi na typickom podlaží.

Všetky byty v úrovni 1.NP orientované obytnými miestnosťami smerom na pódium majú navrhované privátne predzáhradky oddelené od zvyšku poloprivátnych priestorov betónovými prefabrikátmi s výsadbou živého plotu. V prípade šesťpodlažných bodových domov je najvyššie podlažie vyhradené pre tri prémiové veľkometrážne  byty s veľkorysými  strešnými  terasami.  Prevažná  väčšina  bytov  je z hľadiska izbovosti  zastúpená  dvojizbovými  bytmi  (39  %),  ktoré sú nasledované trojizbovými bytmi (28  %),  jednoizbovými  bytmi  (22 %) a najmenším zastúpením štvorizbových bytov (11 %). Pri návrhu dispozícii boli v rámci zadania investora aplikované obdobné princípy kladúce dôraz na funkčnosť  a  efektivitu,  ako  tomu  bolo  pri prvej etape, vďaka čomu majú aj v prípade druhej etapy všetky menšie jednoizbové byty plnohodnotný spací kút s dostatočným množstvom úložných priestorov. Pre dotvorenie architektonického výrazu jednotlivých objektov a pre zvýšenie komfortu v interiéri bytov a na vonkajších loggiách počíta návrh fasád so zatienením slnkom exponovaných častí prostredníctvom posuvných tieniacich panelov pri chodbových bytových domoch alternovaných exteriérovými žalúziami pri bodových bytových domoch.

Konštrukčné a technické riešenie

Naprieč všetkými fázami projektových prác investor pri riešení konštrukčných detailov kládol dôraz na použitie maximálne jednoduchých riešení nezávislých na zložitých technológiách a fungujúcich   na užívateľsky prijateľných princípoch, akými sú prirodzené vetranie, vonkajšie tienenie či flexibilná vnútorná dispozícia bytov. Tieto požiadavky na zdravé bývanie a ekonomiku výstavby sa prejavili pri všetkých konštrukciách objektov, najmä však pri návrhu technických zariadení jednotlivých budov.

Zakladanie objektov z prvej etapy bolo riešené železobetónovými základovými doskami hrúbky 550 mm uložených na podkladnom betóne. Nosný systém budov je v tejto etape tvorený železobetónovými stenovými a stĺpovými prvkami v úrovni 1.PP a 1.NP a stenovými murovanými prvkami v úrovni ostatných nadzemných podlaží. Stropné konštrukcie tvoria železobetónové dosky hrúbky 250 mm, resp. hrúbky 200 mm pri vyšších nadzemných podlažiach. Obvodový plášť je doplnený výplňovým murivom z tehál hrúbky 250 mm kontaktne zateplených tepelnou izoláciou z minerálnej vlny.

Budovy v druhej etape sú vzhľadom na základové pomery a vrstevnaté podložie založené na dosko-pilótových základoch v mieste výškových častí budov a na železobetónovej základovej doske s premenlivou hrúbkou 300–450 mm v mieste jednopodlažného suterénu a nižších častí budov bytových domov. Vertikálny nosný systém podzemnej časti budov je monolitický železobetónový skeletový systém, tvorený stĺpovými prvky a monolitickými železobetónovými obvodovými a vnútornými stenami kombinovanými so stužujúcimi komunikačnými jadrami vo vnútri budovy. Nosný systém budov nad úrovňou 1.PP je tvorený železobetónovými obvodovými a vnútornými stenami, ktorých usporiadanie je v priečnom aj pozdĺžnom smere. Stropné dosky  sú tvorené železobetónovými monolitickými obojsmerne nosnými doskami hrúbky 250 mm nad jednopodlažným suterénom a hrúbky 220 mm, resp. 200 mm nad ostatnými nadzemnými podlažiami. Povrchová úprava fasád objektov je riešená podobne ako pri prvej etape prostredníctvom kontaktného omietkového  zatepľovacieho systému s izoláciou z minerálnej vlny.

Deliace interiérové priečky v bytoch sú v prípade oboch etáp murované z nenosných tehál hrúbky 115 mm, resp. 140 mm, čo pri dodržaní projektantom   stanovených   kritérií   umožňuje  flexibilne upravovať dispozície bytov podľa individuálnych požiadaviek klientov. Investor túto možnosť ponúka prostredníctvom systému klientských zmien, ktorý prebieha súbežne s procesom výstavby budov.

Čo sa týka technického zariadenia budov, zdrojom tepla pre bytové domy sú samostatné plynové kotolne umiestnené v podzemnom podlaží každého bytového domu, resp. v prípade druhej etapy v spoločnej podzemnej garáži každého obytného bloku. Vykurovanie obytných miestností bytov  je  zabezpečené  doskovými  vykurovacími  telesami s termoregulačnými hlavicami,  ktoré  dopĺňajú  rebríkové  radiátory v kúpeľniach. Z hľadiska vzduchotechniky majú všetky byty realizovanú predprípravu pre napojenie kuchynského digestora a prostredníctvom ventilátorov zabezpečené nútené vetranie kúpeľní a hygienických zariadení. Pre potreby hygienického vetrania obytných miestností pri dodržaní hygienických a akustických noriem sú v okenných konštrukciách inštalované akustické prívodné mriežky. Podtlak zabezpečujú už spomínané ventilátory v hygienickom zariadení a kúpeľni. Byty majú súčasne realizovanú aj prípravu pre osadenie chladiacich splitových jednotiek, ktorá spočíva v privedenom napájacom NN rozvode pre exteriérovú chladiacu jednotku umiestniteľnú na loggii s možnosťou odvedenia  kondenzátu do exteriérovej stupačky umiestnenej na loggii bytu.

Z hľadiska vonkajšej infraštruktúry ťaží projekt Bory Bývanie, rovnako ako všetky nové zámery v lokalite Bory, zo skutočnosti, že kostrová infraštruktúra v podobe  cestných  komunikácií  a  inžinierskych  sietí  je v území systematicky budovaná už v predstihu od roku 2008, kedy investor zahájil svoje aktivity v lokalite. Body napojenia na inžinierske siete boli teda pripravené na hranici oboch riešených pozemkov, čo výrazným spôsobom zjednodušilo projektové práce, povoľovací proces a tým znížilo vstupné investície do prípravy územia týchto rezidenčných projektov. Z pohľadu použitých technických riešení však stojí za zmienku koncepcia odvádzania dažďových vôd aplikovaná v návrhu druhej etapy, ktorá reaguje na aktuálnosť témy prebiehajúcich klimatických zmien. Návrh počíta  s  vytvorením  spojených  „nádob“  v  podobe  jazierka a dvoch povrchových poldrov, do ktorých budú zaústené dažďové vody zo striech a spoločných pódií rezidenčných budov. Budú fungovať na princípoch zadržania, vsakovania a odparovania dažďovej vody v území s regulovaným odtokom do jestvujúceho odvodňovacieho kanálu, pričom retenčný objem oboch povrchových poldrov je dimenzovaný na objem potrebný pri dvadsaťročnom návrhovom daždi.

Záver

Rezidenčný projekt Bory Bývanie je navrhnutý tak, aby svojim budúcim obyvateľom poskytol všetko potrebné pre komfortný a pohodlný život. Praktické dispozície a vysoký štandard bytov citlivo zasadených do verejného priestoru s množstvom zelene, parkov, ihrísk a občianskej vybavenosti si za krátky čas našli svoju cieľovú skupinu, o čom svedčí aktuálne pred kolaudáciou kompletne vypredaná prvá etapa a 30 % predaných bytov v druhej etape. Ambícia developera postupnými aktivitami a investíciami vytvoriť novú mestskú štvrť sa teda zatiaľ javí ako správna. Napriek umiestneniu na periférií mesta možno preto očakávať nové zámery a investície v tejto časti Bratislavy aj v nasledujúcich rokoch.

Identifikačné údaje stavby
Bory Bývanie 1
Investor: Bory Home s.r.o.
Architekt/Generálny projektant: ADOM.M STUDIO s.r.o. Dodávateľ hrubej stavby: MONIERS GROUP spol. s r.o. Štúdia: 2015
Projektová dokumentácia: 2016–2017
Výstavba: 1Q/2017–1Q/2019
 
Bory Bývanie 2
Investor: Bory Home II s.r.o.
Architekt/Generálny projektant: Vallo Sadovsky Architects s.r.o.
Dodávateľ hrubej stavby: SKANSKA SK a.s.
Štúdia: 2016
Projektová dokumentácia: 2017–2018
Výstavba: 4Q/2018–4Q/2020 (prvá podetapa)
Identifikačné údaje stavby
Bory Bývanie 1
Investor: Bory Home s.r.o.
Architekt/Generálny projektant: ADOM.M STUDIO s.r.o. Dodávateľ hrubej stavby: MONIERS GROUP spol. s r.o. Štúdia: 2015
Projektová dokumentácia: 2016–2017
Výstavba: 1Q/2017–1Q/2019
 
Bory Bývanie 2
Investor: Bory Home II s.r.o.
Architekt/Generálny projektant: Vallo Sadovsky Architects s.r.o.
Dodávateľ hrubej stavby: SKANSKA SK a.s.
Štúdia: 2016
Projektová dokumentácia: 2017–2018
Výstavba: 4Q/2018–4Q/2020 (prvá podetapa)