Zpět na osobnosti, rozhovory

Zbavte se odpadního polystyrenu ze stavby rychle, levně a bez starostí

26. září 2022
Ing. Jaroslav Fiala PR článek

Jak se odpovědně zbavit odpadů a zejména polysterenu, prozradil v rozhovoru Ing. Jaroslav Fiala, jednatel firmy Ecometal, s.r.o.

Autor:


jednatel firmy Ecometal, s. r. o.

Množství odpadního polystyrenu (EPS) kvůli pokračujícímu trendu zateplování starších budov neustále roste. Mnohé stavební firmy mají problém s likvidací tohoto odpadu. V čem je ten zásadní problém?

V první řadě je poměrně drahé vozit tento lehký a objemný materiál společně s ostatním směsným stavebním odpadem pomocí těžké kontejnerové dopravy. Další obtíž nastává s přijatelností polystyrenových odpadů na skládku. Recyklovatelný odpadní plast by vůbec na skládku přijít neměl. V návaznosti na znění nového zákona o odpadech z roku 2020 mnozí provozovatelé více zohledňují upřesněné požadavky na přijatelnost odpadů do zařízení skládky a tento odpad odmítají přijmout. V neposlední řadě mohou mít stavaři při realizaci potíže s místem na stavbě při shromažďování takto objemného odpadu.

Vaše firma se na recyklaci polystyrenu specializuje, co byste stavebníkům doporučili?

Nejlevněji a nejrychleji se odpadního polystyrenu stavebník zbaví, když se spojí s naší firmou ještě před zahájením stavby. Dohodneme přibližné množství, druhy vznikajícího odpadního polystyrenu, způsob třídění, shromažďování (v případě zájmu poskytneme pro shromažďování vaky typu Big-Bag, kde je odpad spolehlivě chráněn před deštěm a efektivně se přepravuje) a termín ukončení stavby. Dále v případě potřeby nebo až po ukončení stavby se stavebník může přihlásit do naší aplikace www.odvozeps.cz a objednat si odvoz. Další možnost je využít i jakýkoliv telefonní kontakt uvedený na našich webových stránkách v kontaktech. V návaznosti na odvoz vystavíme potvrzení o převzetí odpadu v souladu s legislativou.

Ale vaše firma se nezabývá jen recyklací polystyrenu?

Hlavní zaměření naší společnosti Ecometal, s.r.o., je sběr a zpracování vybraných druhotných surovin jako např. polystyren a neželezné kovy. Lokálně v okolí Benešova u Prahy, kde máme recyklační centrum, poskytujeme rozšířené služby o výkup papíru a kovů, likvidaci nebezpečných odpadů, kontejnerovou dopravu apod. Mimo výše popsané poskytujeme poradenství v oblasti podnikové ekologie, a to zejména v odpadech.

Jak samotná recyklace probíhá a je šetrná k životnímu prostředí?

V první řadě jde v návaznosti na druh a původ polystyrenu o posouzení kvality, dotřídění a určení způsobu recyklace a úpravy. Jedna cesta vede k výrobě izolačního polystyrenu ve formě polystyrenových kuliček (sypaná izolace a přísada do lehčeného betonu) a druhá cesta ke snížení objemové hmotnosti za pomocí tlaku a tepla a předání do speciální technologie na výrobu polystyrenového granulátu anebo rovnou nových polystyrenových výrobků. Veškerý dodaný polystyren je minimálně z 85 % materiálově recyklován, čímž se významně šetří spotřeba primárních surovin.

Můžete také našim stavebníkům poradit v oblasti nakládání s odpady?

Z pozice jednatele odpadové společnosti, která úzce spolupracuje se stavebními firmami, doporučuji věnovat větší pozornost odpadům už v rámci přípravy projektu. Zejména z pohledu legislativy, nákladů na odvoz a likvidaci. To úzce souvisí s vlastním primárním tříděním odpadů hned na stavbě. Jakékoliv následné dotřiďování je drahé a neefektivní. Jinými slovy už od začátku realizace stavby jsou určené jednotlivé druhy a kategorie odpadů, a to včetně jejich následného využití – materiálová recyklace, energetické využití, odstranění. Využití odpadů jako náhrada primárních surovin by měla jít ruku v ruce se sníženými náklady na likvidaci.

Z pozice konzultanta v odpadovém hospodářství doporučím pro stavební firmy v rámci přípravy dokumentace jednoznačně určit původce odpadů v řetězci – investor, stavební firma, první subdodavatel atd. Pokud není jednoznačně určen původce odpadů smluvně, je jím společnost, které odpad skutečně při práci vzniká. Tím pádem např. několik společností v rámci jedné stavby. To může často vést k problémům s průběžnou evidencí odpadů, nepochopením úřadů a např. zbytečné kontrole ze strany veřejné správy. Dále upozorním na skutečnost, že původce odpadů odpovídá za odpad až do doby předání oprávněné osobě k převzetí odpadů. Je dobré si upřesnit, zda nasmlouvaná společnost odvážející odpad je oprávněná k převzetí odpadu anebo je pouze dopravcem zodpovědným jen za přepravu. Měli bychom vědět, kde odpad končí a zda k tomu budeme mít k dispozici požadovaná potvrzení.

Jak vnímáte současnou odpadovou legislativu a preferoval byste v ní nějaké změny?

Na toto téma by se dal napsat celý článek, ale zúžím odpověď pouze na pár postřehů z oblasti stavebních odpadů a recyklace plastů. Stavební odpady představují poměrově značnou část z celkové hmotnosti produkovaných odpadů v ČR, a tudíž se významně podílejí na plnění recyklačních cílů. Nicméně trend zpřísňování podmínek pro recyklaci stavebních odpadů z mého pohledu nereflektuje praxi a někdy vůbec možnost ekonomické realizace. Obávám se, že v budoucnu přibude černých skládek a společností, které budou likvidovat tyto odpady za hranou nastavených podmínek. Uvítal bych vhodnější a reálné nastavení podmínek ze strany zákonodárců pro společnosti zabývající se recyklací stavebních odpadů.

U plastových obalů bych uvítal větší ekonomický tlak na výrobce a dovozce obalů z pohledu možnosti recyklace a vůbec poměru obalu a vlastního výrobku. Velké množství druhů plastů, různě barevných plastů a kompozitních obalů, stěžuje možnost vlastní recyklace.

TEXT a FOTO: Ecometal, s.r.o.