Zpět na předpisy

Základní principy a dokumenty programu Zelená úsporám

26. srpna 2009
Marie Báčová

První znění podmínek programu Zelená úsporám předali představitelé Ministerstva životního prostředí ČR 7. dubna 2009.

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


Druhou verzi podmínek (s menšími odchylkami) obsahovala Příručka pro žadatele o podporu, verze 1.2 (formát A5, 48 tiskových stran, výrazná zelená obálka). Příručka byla k dispozici na veletrhu IBF 2009. Třetí verzí podmínek co do časové posloupnosti uveřejnění (ale první co do významu dokumentu a oficiálního znění podmínek) je Směrnice č. 5/2009 Ministerstva životního prostředí ČR o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám, která byla publikována ve Věstníku MŽP, částce 5. Tyto tři dokumenty nejsou obsahově zcela shodné. V zásadě se ale neliší v technických podmínkách stanovených pro jednotlivé oblasti programu. V dalším textu budeme vycházet ze znění Směrnice č. 5/2009 MŽP, včetně jejího dodatku č. 1, který byl uveřejněn ve Věstníku MŽP, částka 7. (Věstník je v tištěné formě k dispozici ve studovně Informačního centra České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), v elektronické formě jej lze nalézt na www.env.cz.)

Podporovaná opatření

A. Úspory energie na vytápění
A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)

 • zateplení vnějších stěn;
 • zateplení střechy nebo nejvyššího stropu;
 • zateplení podlahy přiléhající k zemině, stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem;
 • výměna oken a vnějších dveří;
 • pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3 Instalace solárně termických kolektorů (podporu je možno získat i na bytové domy postavené panelovou technologií)
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Požadované tepelně technické výpočty pro jednotlivé oblasti programu Zelená úsporám mohou zpracovat oprávněné osoby, kterými jsou:

 • autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby, nebo v oboru technika prostředí staveb, nebo v oboru technologická zařízení staveb (všechny oblasti programu);
 • autorizovaní technici v oboru pozemní stavby, nebo v oboru technika prostředí staveb, nebo v oboru technologická zařízení staveb (zatím pouze pro oblast C.1 a C.3 programu);
 • autorizovaní architekti (všechny oblasti programu);
 • energetičtí auditoři (všechny oblasti programu);
 • oprávněné osoby v rozsahu svých oprávnění stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, tj. energetičtí experti oprávnění zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov, osoby oprávněné provádět kontroly klimatizačních systémů a kotlů (všechny oblasti programu);
 • dodavatelské firmy (v oblasti podpory C.3).

Ve Směrnici č. 5/2009 MŽP je rozpor mezi přílohou č. 1 a č. 7. Příloha č. 1, která obsahuje požadavky pro jednotlivé oblasti programu, uvádí mezi oprávněnými osobami autorizované architekty a neuvádí oprávněné osoby podle zákona č. 406/2000 Sb. Naproti tomu příloha č. 7, která shrnuje obsah odborného posudku, nejmenuje autorizované architekty, ale jmenuje oprávněné osoby podle zákona č. 406/2000 Sb. Autorizovaní technici zatím nemohou zpracovávat tepelně technické výpočty pro oblast A a B. Pokud ovšem jsou zapsáni v seznamu oprávněných osob Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro průkazy energetické náročnosti budov, kontrolu klimatizačních systémů a kontrolu kotlů, mohou tyto výpočty provádět.
Pro realizaci podporovaných opatření musí žadatel použít služeb dodavatelů zapsaných do seznamu odborných dodavatelů (SOD), vybrat si výrobky a technologie zapsané do seznamu výrobků a technologií (SVT). Oba seznamy spravuje Státní fond životního prostředí a vystavuje na webových stránkách programu Zelená úsporám. Zápisy do seznamů jsou podmíněny splněním stanovených podmínek na straně dodavatelů a výrobců.
ČKAIT uspořádala prostřednictvím svých oblastních kanceláří v měsících květnu až červenci 2009 celkem 24 seminářů k programu Zelená úsporám, určených pro autorizované osoby ? členy ČKAIT. Další semináře na toto téma se uskuteční ? v závislosti na zájmu autorizovaných osob ? v podzimních měsících roku 2009.

Změny v podmínkách programu
V nejbližších dnech lze očekávat změny v podmínkách programu Zelená úsporám, které připravuje MŽP. K uvažovaným úpravám patří mj. zahrnutí některého z dílčích opatření v oblasti A.2 provedených před 1. dubnem 2009 do plnění podmínek programu, vztažení všech oblastí programu na domy postavené panelovou technologií, rozšíření oprávnění autorizovaných techniků také na oblast A.1, A.2 a B.
Start programu Zelená úsporám byl provázen masivní kampaní MŽP. Za negativní stránku této kampaně lze považovat zdůrazňování snadnosti a dostupnosti získání podpory. Podmínky programu jsou vůči stávajícímu bytovému fondu tvrdé, technicky a ekonomicky náročné. V praxi každý zásah do dokončené stavby vyžaduje náročnou odbornou přípravu, splnění požadavků stavebně právních a dalších předpisů. Příprava programu proběhla uspěchaně, v programu je řada chybných formulací (například nepřesné názvy oborů autorizace, citace právních předpisů a technických norem formou, která nerespektuje legislativní pravidla vlády a zásady bibliografických citací u technických norem), nebyly respektovány postupy a instituty stavebních předpisů. K negativní stránce programu patří také nulový čas na přípravu odborné veřejnosti na podmínky programu. Semináře pro projektanty se konaly v době, kdy již byl program odstartován, totéž platí pro přihlašování stavebních firem a výrobců do seznamu odborných dodavatelů a seznamu výrobků a technologií.
Nad negativními stránkami, které se postupně řeší, však převažují klady programu. Především se jedná o první nárokový (nikoliv výběrový) program pro majitele rodinných domů a bytových domů postavených nepanelovými technologiemi. Program zahrnuje také první dotační podporu novostaveb pro bydlení postavených v energetickém standardu pasivního domu. Požadované tepelně technické výpočty mají jasně definované vstupní podmínky; nemůže proto dojít k takovému rozptylu výsledků, jako je tomu u průkazů energetické náročnosti budov, zpracovávaných podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Autor: Marie Báčová
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
E-mail: mbacova@ckait.cz

replique rolex