Zpět na stavby

Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS Zlín, a.s.

Covid-19 ani válka na Ukrajině a s tím spojená celá řada komplikací nezastavila stavbu nadčasového průmyslově-administrativního komplexu ve Zlíně-Malenovicích. Během 26 měsíců tak na zelené louce vyrostlo nové vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS Zlín, a.s., která je významným světovým dodavatelem IT technologií v oblasti dopravy.


Úvod

Zlín je od dob Tomáše Bati městem, kde se daří podnikatelům, kteří mají vůli a invenci. Do řady významných osobností regionu můžeme zahrnout i Tomáše Juříka, zakladatele a spolumajitele zlínské rodinné firmy CROSS Zlín, a.s., jež patří mezi nejvyspělejší dodavatele inteligentních systémů pro řízení křižovatek na světě. Společnost je známa také díky technologii automatického vážení nákladních vozidel za jízdy, zajištění plynulosti dopravy, kromě toho se věnuje také parkovacím a telematickým systémům i silniční meteorologii. A to vše je nyní nově řízeno z vývojového a produkčního sídla za cca 450 mil. Kč bez DPH.

První myšlenky na výstavbu nového sídla společnosti CROSS Zlín, a.s., se objevily již před osmi lety. Otrokovický závod PSG Construction a.s. zahájil stavbu v červenci 2021, průběh realizace ovšem významně ovlivnilo skokové zdražení stavebních materiálů i energií, značně narušen byl celý subdodavatelský řetězec, to vše vlivem covidové pandemie a válečného konfliktu na Ukrajině. Díky zvýšenému společnému úsilí stavebníka i zhotovitele stavby se však realizaci podařilo úspěšně dokončit a objekt předat k užívání v srpnu 2023.

 

Umístění stavby

Výstavba nového vývojového a produkčního sídla společnosti CROSS Zlín, a.s., se nachází v místní části Zlín-Malenovice, v průmyslové zóně Trní. Jedná se o lokalitu průmyslového charakteru, stavba je umístěna v zastavěném území a vyčnívá z typu okolní zástavby nejen svou funkčností, ale i architektonickým pojetím. Stavebník záměrně zvolil lokalitu poblíž páteřní cyklostezky, která je v zamýšleném konceptu rozvoje významným lákadlem pro stávající i nové zaměstnance. Stavební pozemek je spíše rovinného charakteru s průměrnou nadmořskou výškou cca 197,00 m n. m. Vzhledem k umístění v blízkosti řeky Dřevnice se stavba nachází v zátopové zóně a je realizována tak, aby v komplexu odolala záplavám pětisetleté vody.

 

Popis stavebních objektů

Komplex vývojového a produkčního sídla společnosti CROSS Zlín, a.s., sestává ze čtyř stavebních objektů: SO 352 – Vývojová budova; SO 353 – Etážový objekt výroby a kompletace; SO 354 – Sklad polotovarů a výrobků a SO 357 – Expedice.

 

SO 352 Vývojová budova

Objekt vývojové budovy SO 352 je vstupním prostorem celého komplexu budov. Budova má půdorys ve tvaru písmene H, od 1.NP do 4.NP má max. vnější rozměry 50,1 × 53,2 m (osově 48,0 × 51,1 m), s předsazenou ocelovou konstrukcí pak cca 53,2 × 56,3 m. Poslední, 5.NP nad střední částí budovy má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 26,1 × 19,1 m (podlaží bez předsazené konstrukce).

Střecha nad 4.NP byla navržena jako zelená, polointenzívní a bude dokončena s ohledem na podmínky certifikace vertiportu. Je ohraničena atikou s výškovou úrovní +16,500, navazující v SZ části na atiku spojovacího koridoru. Střecha 5.NP je plochá, ohraničená atikou na úrovni +20,125.

V prvním podzemním podlaží se nachází parkoviště se 114 stáními v rozsahu dvou objektů SO 352 a SO 353 a technické zázemí vzduchotechniky. V části prvního nadzemního podlaží je umístěna recepce, jídelna s kuchyní, kanceláře, sociální zázemí, šatny celého komplexu i technické zázemí (strojovna chlazení, rozvodna elektro VN a NN, trafostanice, strojovna SHZ a výměníková stanice). Druhé nadzemní podlaží zahrnuje kancelářské prostory. Třetí a čtvrté nadzemní podlaží jsou volné prostory připravené pro další rozvoj a rozšíření společnosti („shell and core“). Páté ustupující nadzemní podlaží je taktéž „shell and core“, v budoucnu se v něm bude nacházet zasedací místnost a společenské prostory. Nad objektem je vybudována základna pro vertiport. Celková podlahová plocha objektu přesahuje 11 000 m2.

 

SO 353Objekt výroby

Pětipodlažní objekt výroby a kompletace SO 353 je propojen s objektem vývojové budovy spojovacím krčkem ve všech nadzemních patrech. Objekt výroby má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 24,85 × 34,9 m (osově 24 × 34,0 m) a je navržen na zatížení 10 kN/m² v 1.NP a 5 kN/m² v ostatních nadzemních podlažích. Střecha objektu je plochá, ohraničená atikou s výškovou úrovní +16,500 a navazující na atiku skladu SO 354 a spojovacího koridoru objektu SO 352.

V prvním podzemním podlaží se nachází parkoviště. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou umístěny výrobní prostory a sociální zázemí. Třetí a čtvrté nadzemní podlaží jsou stejně jako v případě SO 352 prostory „shell and core“, připravené pro další rozvoj a rozšíření společnosti. Celková podlahová plocha objektu lehce přesahuje 4 000 m2.

 

SO 354Objekt skladu a SO 357Objekt expedice

Objekty vysokoregálového skladu polotovarů a výrobků SO 354 a expedice SO 357 plynule navazují na objekt výroby SO 353. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepené objekty. Rozměry skladu činí 36,7 × 16,9 m, světlá výška haly po vazník je 13,5 m. K halové části přiléhá přístavba expedice o rozměrech 10,7 × 18,175 m se světlou výškou 5,45 m. Celková podlahová plocha objektů přesahuje 800 m2. Transport a ukládání výrobků zajišťují vysokozdvižné a paletové vozíky.

Obr. 03 Komplex vývojového a produkčního sídla společnosti CROSS Zlín, a.s., sestává ze čtyř stavebních objektů

Inženýrské objekty

Byly zřízeny nové sítě areálové dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, retenční nádrže pro záchyt dešťové vody se systémem zavlažování zelené střechy a ozelenění předsazené fasády, rozvodů VN a NN, veřejného osvětlení a slaboproudých rozvodů. Také byly provedeny areálové asfaltové, betonové a dlážděné komunikace o výměře 4 248 m2, bylo zřízeno celkem 186 parkovacích stání a v neposlední řadě byly realizovány sadové úpravy zatravněním a oplocení areálu.

 

Konstrukční a technologické řešení

Celý komplex objektů je založen na soustavě pilot o průměru 630 až 1 200 mm. Celkem bylo navrženo 118 pilot. Základová deska není propojena výztuží s konstrukcí pilot a společně s obvodovými stěnami je realizována jako vodonepropustná železobetonová konstrukce, tzv. bílá vana. Z důvodu ideálního přenesení zatížení do pilotového založení nebylo zhutněno podloží a byla provedena měkká roznášecí plocha z EPS tl. 20 mm.

 

Vývojová budova

Nosná konstrukce vývojové budovy SO 352 je železobetonová, monolitická. Stropy tvoří bezprůvlakové železobetonové stropní desky. Ty jsou podporovány železobetonovými sloupy a systémem železobetonových stěn, jež jsou navrženy kolem schodišťových prostor, výtahu a instalační šachty. Strop nad 1.PP je vylehčen tvarovkami U-Boot, kterých bylo využito 4 427 kusů.

Na vlastní podlahové desce v 1.NP až 5.NP byla z důvodu původně navrženého stálého zatížení nejprve navržena konstrukční skladba podlah z betonových potěrů s hmotností 280 kg/m². Následně však byla nově zvolena podlaha vylehčená – zdvojená, s hmotností 55 kg/m². Jedná se o dutinovou podlahu MERO Combi T-G30 v celkové výšce 80 mm s deskami tloušťky 30 mm.

Železobetonové stěny plní ztužující funkci. Šachta výtahu je dilatována od stropních konstrukcí mezerou tl. 20 mm. Objekt má předsazené vstupní monolitické schodiště, velkoformátové prosklení je kombinací hliníkového fasádního systému v 1. a 5.NP a hliníkového okenního systému ve 2. až 4.NP, v nadokenních pásech byl využit kontaktní zateplovací fasádní systém ETICS.

Vnitřní stěny a příčky tvořící dispozici vývojové budovy byly realizovány ve více­materiálovém provedení. Kromě železobetonových stěn jsou zděné z cihelných broušených bloků tl. 125–250 mm, částečně ze sádrokartonu. Ve 2.NP pak zajišťují oddělení chodeb od kancelářských prostor skleněné rámové či bezrámové interiérové příčky výšky 2 500 mm. Nad těmito prosklenými příčkami jsou provedeny akustické sádrokartonové předěly na zavěšené ocelové konstrukci, kterými prostupují potrubní rozvody. Dělicí cihelné stěny jsou omítnuty nebo obloženy keramickým obkladem. Kanceláře oddělují zvukoizolační sádrokartonové příčky. Vnitřní dveře v plných stěnách jsou dřevěné do obložkové zárubně, v systémových skleněných příčkách jsou tyto dveře jejich součástí. V interiérech jsou přiznány rozvody technologií i nosná železobetonová konstrukce, na kterou byl z hlediska pohledovosti kladen velký důraz. Pouze ve vybraných místnostech se nachází zavěšené „plovoucí“ akustické panely a v místnostech např. sociálního zařízení nebo v telefonních kabinách jsou sádrokartonové podhledy. V prostoru recepce je zavěšen dřevěný rastrový podhled.

Komunikaci mezi podlažími zajišťují dvě čtyřramenná schodiště a dva osobní výtahy. Spojovací koridor mezi objektem vývojové budovy a objektem výroby je navržen jako železobetonový monolitický skelet. První nadzemní podlaží spojovacího koridoru je řešeno jako prosklená hliníková fasáda na výšku podlaží, od 2. do 4.NP je obvodový plášť vždy tvořen lehkou konstrukcí suché výstavby nad železobetonovým parapetem, z vnější strany zateplený kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s minerální vatou tl. 200 mm a povrchovou úpravou tenkovrstvou pastovitou omítkou Cemix Bl13 ActivCem. Součást obvodového pláště 2. až 4.NP tvoří hliníková okna s izolačním trojsklem.

Obr. 07 Realizace jednotlivých stavebních objektů SO 352, SO 353 a SO 354 vývojového a produkčního sídla společnosti CROSS Zlín, a.s.
Obr. 04a SO 352 – Vývojová budova: východní pohled na budovu

Předsazená fasáda ve tvaru X

Podle architektonického návrhu zlínského studia DOOOM s.r.o. byla podél obvodu fasád vývojové budovy nainstalována předsazená ocelová konstrukce s lamelovou fasádou ve tvaru X s ochozy v úrovních 2. až 4.NP – konstrukce je koncepčně řešena jako zelená fasáda. Koncepční idea tvaru X vychází z názvu firmy CROSS, což v překladu znamená kříž nebo křížení a odkazuje na jednu z nabízených služeb společnosti v oblasti řízení křižovatek. Předsazená fasáda jednak zajišťuje podporu pro stínění zasklení, přístupové lávky k čištění a údržbě, konstrukci k růstu popínavých rostlin a zároveň vytváří jeden velký grafický logotyp firmy. Ten je zvýrazněn na západní a východní fasádě fixními hliníkovými žaluziovými lamelami chránícími interiér před nadměrným přehříváním.

Ocelová konstrukce je po svém obvodu kotvena k monolitické průběžné stěně tl. 350 mm ze železobetonu, s horní hranou ±0,000 (úroveň kotvení) a základovou spárou paty –1,800 m. Stěna je podporována pilotami. V rámci statického řešení se hledaly vhodné profily pro samotnou ocelovou konstrukci, které by byly akceptovatelné a zároveň řádně plnily požadovanou statickou funkci pro vynesení ochozů. Hlavní diagonální prvky jsou tedy z profilů IPE 180 a sekundární nosníky ochozů taktéž z profilů IPE. Ocelové konstrukce jsou k betonovým stěnám a k železobetonovému skeletu připojeny chemickými kotvami.

 

Vertiport

Jak již bylo zmíněno, společnost CROSS Zlín, a.s., navrhuje inovativní technologie a snaží se nastolovat nové trendy v oblasti řízení dopravy. Jedním z nových směrů s velkým potenciálem do budoucna může být futuristický koncept městské letecké mobility. Kvůli tomu také na střeše vývojové budovy vznikl tzv. vertiport, plocha pro přistání a vzlet VTOL letadel. V tomto ohledu je uvažování stavebníka opravdu nadčasové a vizionářské, jelikož v současnosti neexistují platné právní předpisy pro tyto plochy a tento způsob letecké dopravy; z toho důvodu se v této fázi uskutečnila pouze příprava vertiportu.

Vertiport na úrovni +22,700 tvoří kruhová železobetonová deska tl. 350 mm, průměru 15 m ze železobetonu s celkovou hmotností 148,5 t, jež je uložena na systému šestnácti šikmých ocelových sloupů, které zatížení směřují do čtyř bodů železobetonové stropní konstrukce nad 5.NP přímo do systémových sloupů objektu. Konstrukce vertiportu je navržena na plošné zatížení 4 kN/m², stání vrtulníku se zatížením 3 × 23 kN a dosed vrtulníku 2 × 32 kN vždy v nejnepříznivějších polohách.

 

Objekt výroby

Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet opláštěný izolačními sendvičovými panely s minerálním jádrem Kingspan tl. 200 mm se systémovými rohovými panely a sestavami z hliníkových oken s izolačním dvojsklem opatřených z jižní strany předokenními žaluziemi, taktéž s centrálním řízením měření a regulace společně s intenzitou osvětlení. Stropní konstrukce jsou železobetonové deskové s průvlaky v podélném směru. Vodorovné ztužení konstrukce zajišťují železobetonové monolitické stěny schodišťového prostoru a výtahové šachty. Vnitřní víceramenné schodiště (z 1.PP do 4.NP) je taktéž železobetonové monolitické.

Vnitřní stěny a příčky v části sociálního zázemí, strojovny výtahu a vstupu do schodišťového prostoru jsou řešeny jako zděné z cihelných broušených bloků tl. 100–250 mm s oboustrannou omítkou, resp. keramickým obkladem. Vnitřní dveře těchto místností jsou dřevěné, s obložkovou zárubní. Na podlahách výrobního objektu je epoxidová stěrka ESD se zvýšeným svodovým odporem. Manipulaci mezi jednotlivými podlažími zajišťuje hydraulický nákladní výtah o nosnosti 6 t.

Obr. 10 Strop 1.PP vylehčený tvarovkami U-Boot

Objekty skladu a expedice

Nosnou konstrukcí objektů je železobetonový prefabrikovaný skelet, který tvoří sloupy, vazníky, vaznice, ztužující nosníky, základové nosníky, parapetní nosníky a parapetní nosníky sloužící jako opěrné stěny. Vazníky sedlového typu jsou železobetonové s vázanou výztuží, prosté nosníky o rozpětí 15,76 m a průřezu tvaru I s výškou v hřebeni 1,25 m.

Obvodový plášť tvoří izolační sendvičové panely Kingspan tl. 200 mm, výplně otvorů jsou provedeny hliníkovými systémy a zateplenými sekčními vraty.

Střešní plášť je lehký, skládaný z trapézového plechu, tepelné izolace a střešní fólie. Na střechách objektu skladu a výroby stavebník do budoucnosti zvažuje umístění fotovoltaické elektrárny, s čímž se počítalo jak ve statickém návrhu, tak i s přípravou v samotné realizaci.

Podlahu obou objektů tvoří drátkobetonová bezespará deska tl. 200 mm se vsypem, s rovinatostí do 2 mm ve všech směrech pro možnost přesného paletového skladování do výšky 13 m.

Skladování je zajištěno v klasickém regálovém paletovém zakládání a drobný materiál ve dvou automatických karuselových (­paternoster) zakladačích.

 

Požární zabezpečení, vytápění, klimatizace

Objekty jsou samostatné požární úseky a jsou děleny jak ve vertikálním směru na jejich rozhraní, tak po jednotlivých podlažích v horizontálním směru. Zabezpečuje je elektronická požární signalizace a v úrovni 1.NP objektu SO 352 stabilní hasicí zařízení s vnitřní požární nádrží o objemu 9 m3.

Stavba je napojena na centrální zdroj tepla (Teplárna Otrokovice a.s.). Chlazení i vytápění objektu je zajištěno indukčními jednotkami a je řízeno systémem MaR, včetně regulace intenzity osvětlení DALI a centrálním řízením předokenních hliníkových žaluzií. Výměna vzduchu je zabezpečena v každém podlaží čtyřmi podstropními vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací.

 

Zkušenosti z realizace

Celá stavba přinesla týmu zhotovitele mnoho zkušeností, ať už díky realizaci bílé vany, využití vylehčovacích tvarovek U-Boot, konstrukcí vertiportu nebo předsazené fasády. Zajímavostí je také betonáž základové desky v objemu 1 168 m3 (cca 140 domíchávačů), kterou se podařilo realizovat díky vlastní otrokovické betonárně PSG během pouhých 22 hodin.

Nosná konstrukce objektu byla modelována v BIM včetně prostorové výztuže. Návrh se následně zúčastnil soutěže Tekla BIM Awards 2023 a zvítězil v kategorii Komerční projekty.

Identifikační údaje stavby

Název: Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS Zlín, a.s.

Místo: průmyslová zóna Malenovice-Trní, Zlín

Stavebník: CROSS Zlín, a.s.

Návrh: Ing. Milan Skopalík, B-Projekting, spol. s r.o.

Návrh statické části konstrukce: Static Point, spol. s r.o.

Architektonické řešení: DOOOM s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Dodavatel PREFA konstrukcí: PSG a.s.

Období realizace: 07/2021–08/2023

Investiční náklady bez DPH: 453 108 571 Kč

Obestavěný prostor: 76 013 m3

Zastavěná plocha: 5 100 m2

Podlahová plocha místností: 13 597 m2

Plocha přístupového schodiště, parkoviště a komunikací: 5 296 m2

Identifikační údaje stavby

Název: Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS Zlín, a.s.

Místo: průmyslová zóna Malenovice-Trní, Zlín

Stavebník: CROSS Zlín, a.s.

Návrh: Ing. Milan Skopalík, B-Projekting, spol. s r.o.

Návrh statické části konstrukce: Static Point, spol. s r.o.

Architektonické řešení: DOOOM s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Dodavatel PREFA konstrukcí: PSG a.s.

Období realizace: 07/2021–08/2023

Investiční náklady bez DPH: 453 108 571 Kč

Obestavěný prostor: 76 013 m3

Zastavěná plocha: 5 100 m2

Podlahová plocha místností: 13 597 m2

Plocha přístupového schodiště, parkoviště a komunikací: 5 296 m2