Zpět na informační servis

V pondělí 16. června 2014 byly v Betlémské kapli slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2013.

18. června 2014
Text redakce

Aula pražského ČVUT - Betlémská kaple byla v pondělí 16. 6. 2014 místem předávání titulů a cen v pořadí již 11. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2013.

Slavnostní předávání cen proběhlo tradičně za přítomnosti mnoha významných osobností. Hosty večera byli mj. ministr dopravy Antonín Prachař, rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, 1. náměstek primátora hl.m. Prahy pro infrastrukturu Jiří Nouza, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, předseda ČKAIT Pavel Křeček, prezident ČSSI Pavel Štěpán, ředitel služby Dopravní policie Tomáš Lerch nebo dlouholetý předseda poroty soutěže Petr Moos. TITULY vítězům předal ministr dopravy ČR Antonín Prachař.

Tituly 11. ročníku celostátní soutěže získalo 5 staveb a 1 technologie. Tituly jsou udělovány bez uvedení pořadí a jsou rovnocenné. Rovnocenná s tituly je rovněž Cena poroty.

V KATEGORII A - ?STAVBA? ZÍSKALO TITUL 5 STAVEB BEZ ROZDÍLU V POŘADÍ

Stavba: MODERNIZACE TRATI VOTICE - BENEŠOV U PRAHY
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Zhotovitel: Sdružení Vo-Ben, EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s. a Viamont DSP a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty
Výrok poroty: Jedná se ojedinělou drážní stavbu na IV. tranzitním železničním koridoru, kde zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významě zvýšena konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě.Stavba: LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ, OPRAVA RWY 06/24 II. a III. ETAPA
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: AGA Letiště, s.r.o.
Investor: Letiště Praha a. s.
Výrok poroty: Jedná se o generální opravu hlavní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla v Praze v délce 2814 m a šířce 60 m. Nový kryt je cementobetonový tloušťky 400 mm. Do stavby byla použita část recyklovaného vybouraného materiálu. Náročná stavba byla realizována v mimořádně krátkém termínu - pouhých 123 dnů v těsném kontaktu s letovým provozem na vedlejší přistávací dráze za přísných bezpečnostních podmínek. V příštích letech umožní zvládnout silný letový provoz včetně největších dopravních letadel.


Stavba: R7 MÚK DROUŽKOVICE - MÚK NOVÉ SPOŘICE
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Zhotovitel: Sdružení Skanska, Geosan, SALEMA Construction
Projektant: Pragoprojekt, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Novostavba rychlostní silnice R7 délky 6,391 km kategorie R 25,5/100(70) s 12-ti polovou estakádou délky 355 m u Panského rybníka. Součástí stavby je i 0,744 km dlouhý přivaděč od stávajícího obchvatu Chomutova. Jedná se o zdařile navrženou a provedenou stavbu v obtížných geologických podmínkách (šupinovité jíly) v těsné blízkosti dvou významných ekologických lokalit a z toho vyplývajících vysokých požadavků na realizaci díla z hlediska ochrany životního prostředí.


Stavba: REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU DĚČÍN - JEDLOVÁ
Přihlašovatel: Metrostav, a.s.
Zhotovitel: Metrostav, a.s.
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty
Výrok poroty: Jedná se o významnou rekonstrukci jednokolejného železničního mostu, který je děčínskou dominantou. Stavba zahrnovala výměnu téměř čtyřicetileté provizorní ocelové konstrukce stávajícího mostu za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem. Do stavby významně zasáhly červnové povodně, které způsobily dvouměsíční zpoždění.


Stavba: LIBEŘ - MOST EV.Č. 00315-1

Přihlašovatel: Pragoprojekt, a.s.
Zhotovitel: Pozemní komunikace Bohemia
Projektant: Pragoprojekt, a.s.
Investor: Středočeský kraj
Výrok poroty: Mimořádně zdařilá celková rekonstrukce historického kamenného mostu z roku 1855 přes Zahořanský potok v obci Libeř. Jedná se o klenutý most z žulového kvádrového zdiva o dvou polích o světlosti cca 7,0 m a celkové šířky 6,85 - 7,10 m. První pole mostu slouží jako inundační, pod druhým protéká Zahořanský potok. Po rekonstrukci může toto zajímavé stavební dílo sloužit dalším generacím.


V KATEGORII B - ?TECHNOLOGIE? ZÍSKALA TITUL 1 TECHNOLOGIE
Technologie: ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ ŘIDIČŮM V PRAZE
Přihlašovatel: VARS Brno a.s.
Zhotovitel: VARS BRNO a.s.
Investor: Technická správa komunikací Hl. m. Prahy
Výrok poroty: Jedná se o zařízení pro poskytování včasných a aktuálních dopravních informací řidičům v hlavním městě Praze za účelem zlepšení podmínek plynulosti provozu , ale i zlepšení bezpečnosti provozu na stávajících silnicích. Jedinečnost řešení spočívá především v komplexním navrženém systému ovládání zařízení, který zajišťuje v maximální míře aktuálnost potřebných informací publikovaných řidičům prostřednictvím vzájemně propojeného informačního systému na vysoké rozlišovací úrovni. Nový systém poskytuje účastníkům provozu proměnné grafické a textové informace v českém jazyce doplněné o symboly dopravního značení a to pro vozidla jedoucí po silnicích v daném směru.


V KATEGORII C - ?INOVACE? NEBYLY TITULY UDĚLENY

Kromě titulů byly tradičně uděleny ceny vypisovatelů, odborných garantů a mediálních partnerů soutěže.


CENA POROTY

Stavba: NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA ŽELEZNIČNÍ TRATI, INOVACE PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ A PILOTNÍ APLIKACE V OBCI TETČICE
Přihlašovatelé: ŽPSV a.s. & Viamont DSP a.s.
Zhotovitel: ŽPSV a.s. & Viamont DSP a.s.
Projektant: SUDOP Brno, spol. s.r.o.
Výrok poroty: Jedná se o průlom v protihlukových opatřeních, kdy pilotní aplikace nízké protihlukové clony prokázala možnost rovnocenné náhrady vysokých protihlukových stěn. Za podstatně nižších nákladů bude možno nahradit vysoké betonové protihlukové stěny, které nejenže brání cestujícím ve výhledu z oken vlaků, ale jsou i těžko překonatelné pro záchranáře.


CENY VYPISOVATELŮ

CENA MINISTERSTVA DOPRAVY ČR:

Stavba: MODERNIZACE TRATI VOTICE - BENEŠOV U PRAHY
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Zhotovitel: Sdružení Vo-Ben, EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s. a Viamont DSP a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty


CENA SDFI:

Stavba: CYKLOSTEZKA Z ÚDOLÍ JIZERY DO ÚDOLÍ BOBRŮ - 1. ETAPA
Přihlašovatel: SDS EXMOST s r.o.
Zhotovitel: SDS EXMOST s r.o.
Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o.
Investor: Město Semily
Výrok poroty: Stavba stezky pro cyklisty a chodce v Semilech v rámci výstavby turistické infrastruktury podél toku Jizery - projekt ?Greenway Jizera?. Hlavním objektem stavby je ocelová oblouková lávka přes koryto Jizery se zavěšenou půdorysně esovitě zakřivenou mostovkou proměnné šířky. Oblouk o rozpětí 43,204 m je výškově zakřiven do tvaru paraboly. Jedná se o velmi zdařilé dílo s vysokou technickou a estetickou hodnotou.


CENY ODBORNÝCH GARANTŮ

CENA HMP

Stavba: REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA, PRAHA 1 - SEVERNÍ ČÁST
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: New Visit s.r.o.
Investor: Městská část Praha 1
Výrok poroty: Jedná se o mimořádně zdařilou rehabilitaci severní části Střeleckého ostrova v samotném centru Prahy. Ostrov, postižený povodní v roce 2002 a znovu v závěrečné fázi stavby v roce 2013, se dočkal citlivé úpravy cest a parkových ploch včetně zřízení travnatých ploch s menšími skupinami stromů a dvou menších dětských hřišť uvnitř okružní cesty. Tato relativně klidná oáza v hlučném centru metropole vyvolala ve veřejnosti velmi příznivý ohlas a bude bezesporu lákat návštěvníky k odpočinku v příjemném prostředí.


CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO

Stavba: LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ, OPRAVA RWY 06/24 II. a III. ETAPA (foto č. 18)
Martin Pánek: STRABAG Praha, závod dopravní stavby
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant: AGA Letiště, s.r.o.
Investor: Letiště Praha a. s.
Výrok garanta: Za velmi kvalitní a náročné provedení rekonstrukce hlavní vzletové a příletové dráhy RWY 06/24, II. a III. etapa na letišti V. Havla v Praze - Ruzyni za provozu na letišti a mimořádných srážkách v roce 2013.


CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA

Stavba: R7 MÚK DROUŽKOVICE - MÚK NOVÉ SPOŘICE (foto: 03)
Ing. Květoslav Janatka,PGP Praha, ateliér Liberec
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Zhotovitel: Sdružení Skanska, Geosan, SALEMA Construction
Projektant: Pragoprojekt, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok garanta: Za projekční řešení stavby silnice R7 v úseku MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice v lokalitě s velmi složitými zakládacími podmínkami a v mimořádně členitém terénu.


CENA SPRSD

Technologie: ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ ŘIDIČŮM V PRAZE
Přihlašovatel: VARS Brno a.s.
Zhotovitel: VARS BRNO a.s.
Investor: Technická správa komunikací Hl. m. Prahy


CENA SVAZU DOPRAVY

Stavba: OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ TICHÝCH KRYTŮ VOZOVEK NA SILNICI
Přihlašovatel: M - SILNICE a.s.
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Projektant: Prodin, a. s.
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Výrok poroty: Na uvedených silnicích v intravilánu Pardubic byly v celkové délce 2647,53 m provedeny opravy dvou a čtyřpruhových směrově nedělených vozovek. Na úseku byly položeny povrchy z protihlukové obrusné vrstvy asfaltového betonu do zrnitosti 5 mm s mezerovitostí 7 - 10 % s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem a asfaltový koberec drenážní o zrnitosti do 8 mm s mezerovitostí vyšší než 15 % se stejným modifikovaným asfaltem. Použitím těchto progresivních technologií bylo na základě výsledků provedených měření na obou úsecích dosaženo snížení hlučnosti povrchu o 4 - 6,5 dB, což je možné označit za vynikající výsledek.


CENA SPS

Stavba: OPTIMALIZACE TRATI BYSTŘICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN
Přihlašovatelé: OHL ŽS, a.s. + Subterra a.s.
Zhotovitel: ?Sdružení BYČT? - sdružení firem OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.
Projektant: Sdružení firem SUDOP Brno s.r.o. a SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty
Výrok poroty: Provedená optimalizace trati vyřešila velmi složitou dopravní situaci v regionu Severní Moravy. Rychlost realizace a kvalita provedených prací, spolu s dobrou přípravou stavby, přispěla k jejímu ocenění. Udělená cena potvrzuje společenskou prestiž soutěže ?Česká dopravní stavba?. Stavba byla realizována ve stísněném prostoru, s řadou umělých objektů a vysokou náročností na organizaci postupu prací. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ocenil zejména obtížnost podmínek, ve kterých byla stavba realizována.CENA SŽDC

Stavba: OPTIMALIZACE TRATI ZBIROH - ROKYCANY
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Železniční stavitelství
Zhotovitel: Sdružení SKANSKA-SSŽ-SUBTERRA (Skanska DS a.s., Stavby silnic a železnic, a.s.(EUROVIA CS, a.s.) a Subterra a.s.)
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty
Výrok poroty: Jedná se o významnou drážní stavbu na III. tranzitním železničním koridoru, která zahrnuje 21 km trati a 4 železniční stanice. Optimalizace spočívá především v úpravě směrových a sklonových poměrů tak, aby v ucelených úsecích bylo dosaženo maximální rychlosti 120 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní. Dalšími významnými opatřeními jsou modernizace sdělovacího zařízení, trakčního vedeni a staničního zabezpečovacího zařízení.


CENY MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE ?ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL?


Stavba: OPTIMALIZACE TRATI ZBIROH - ROKYCANY (foto: 04)
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Železniční stavitelství
Zhotovitel: Sdružení SKANSKA-SSŽ-SUBTERRA (Skanska DS a.s., Stavby silnic a železnic, a.s.(EUROVIA CS, a.s.) a Subterra a.s.)
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty
Výrok red. rady: Za řešení lávky v železniční stanici Kařízek na trati Zbiroh - Rokycany, která nahradila v šibeničním termínu původně plánovaný podchod. Lávka slouží jako veřejný přechod přes trať a je opatřena třemi výtahy.CENA ČASOPISU SKYPAPER

Stavba: OPTIMALIZACE TRATI ST. HR. SR - MOSTY U JABLUNKOVA - BYSTŘICE NAD OLŠÍ

Přihlašovatel: Subterra a. s., OHL ŽS a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodavatel: ?Sdružení SRB? - sdružení firem OHL ŽS, a. s. a Subterra a. s.
Projektant: Moravia Consult Olomouc, SUDOP PRA HA, a. s.
Výrok red. rady: Za významný přínos pro rozvoj celého regionu. Hlavním cílem bylo zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a také zefektivnění nákladní železniční dopravy. Projekt přinesl řadu zakázek také místním menším stavebním firmám.CENA DEVELOPMENT NEWS

Stavba: MOST NA DÁLNICI D3 PŘES LUŽNICI

Přihlašovatel: SMP CZ, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: SMP CZ, a. s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a. s.
Výrok red. rady: Most je technicky zajímavou součástí zprovozněného dálničního úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí. Umožňuje nejen přechod Lužnice, ale i tratě s plánovanou modernizací IV. železničního koridoru a silnici I/3 Tábor-České Budějovice. Jde o významné spojení, která má výsledně propojit Prahu a České Budějovice přes Tábor a pokračovat jižním směrem k výjezdu na Český Krumlov. Na hranicích s Rakouskem má pokračovat jako rychlostní silnice R3, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10.CENA VEŘEJNOSTI


Stavba: MOST PŘES JIŽNÍ SPOJKU NA SPOŘILOVĚ
Přihlašovatelé: TOP CON SERVIS, s.r.o. + Porr, a.s.
Zhotovitel: Porr, a.s.
Projektant: TOP CON SERVIS, s.r.o.
Investor: Technická správa komunikací hlavního města Prahy
Stavba zvítězila v hlasování odborné veřejnosti na stránkách mediálních partnerů soutěžeVYPISOVATELÉ:

ORGANIZÁTOR:


CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované tradičně Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury, je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži se dosud neprezentovaly a byly uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2013.
Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže pracovala ve složení:
• prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng. - FD ČVUT (PŘEDSEDA)
• Ing. Antonín Blažek, Ph.D - VUŽ
• Ing. Bohuslav Štancl, MBA - SPS
• Ing. Luděk Sosna, Ph.D - MD ČR
• Ing. Karel Havlíček - SFDI
• Ing. Martin Mandík - ČKAIT
• Ing. Karel Korytář - SENÁT PARLAMENTU ČR
• Ing. Karel Otava - SŽDC
• Pavel Braha - SPRSD
• Ing. Ladislav Pivec - TSK
• Ing. Roman Srp - ITS
• Ing. Jan Švarc - ČSS
• Ing. Miroslav Němec - SÚSPK

Organizátor soutěže děkuje:

GENERÁLNÍMU PARTNEROVI SOUTĚŽE

PARTNERŮM

ODBORNÝM GARANTŮM SOUTĚŽE

ODBORNÝM KOOPERANTŮM SOUTĚŽE

MEDIÁLNÍM PARTNERŮM SOUTĚŽE