Zpět na stavby

Územní rozvoj – a co bude dále

2. prosince 2019
doc. Ing. arch. Petr Durdík

Územní rozvoj je vždy vázán na příslušný právní rámec, který vymezuje plochy pro zástavbu a stanoví regulativy míry využití území, nebo konkrétní podobu staveb. Názory na exploataci území se s časem mění a s tím i související zákony. Česká republika se v současné době nachází ve stadiu tvorby nových právních předpisů, upravujících oblast výstavby. Na jejich podobě bude záviset, zda budoucí územní rozvoj bude splňovat současné předpoklady a požadavky udržitelného rozvoje.

Autor:


Studoval na FA ČVUT v Praze se zaměřením na urbanismus. Od roku 1980 do roku 2007 pracoval v různých funkcích na Útvaru hlavního architekta, později Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Je autorem dvou porevolučních územních plánů hl. m. Prahy. Od roku 2007 působí jako pedagog na FSv ČVUT v Praze na katedře urbanismu a územního plánování. Docent v oboru architektura a stavitelství, autorizovaná osoba s všeobecnou působností  ČKA,  předseda  Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.


V současné době se pohybujeme v období ekonomického růstu, i když to začíná vypadat, že tato příznivá doba pomalu končí. Přestože toto období znamená oživení ve výstavbě, není  rozvoj  území tak rychlý    a masivní, jak by se dalo očekávat. Povolovací procesy se stávají terčem velké kritiky, za viníka je označováno stávající stavební právo bez ohledu na to, zda je to tak zcela pravda. Motem nastartovaných změn je „zjednodušení a zrychlení“. Ostatně ne poprvé v naší novodobé historii. Po roce 1989 jsme se v územním plánování nadobro rozešli se zásadami Athénské charty [1], vycházející z prohlášení v La Sarraz, která definovala uspořádání území do čtyř základních funkčních složek – bydlení, práce, rekreace a doprava. Tento princip se ukázal být v dalším období jako neudržitelný, zejména v souvislosti s narůstajícími dopravními nároky v ranních a odpoledních špičkách přepravy mezi bydlištěm a pracovištěm. Logickým vyústěním tohoto problému je podpora polyfunkčního využití území s promícháním vzájemně se nerušících funkčních složek.

Východiska a směry

V průběhu doby se objevují další trendy, které vycházejí z dokumentů přijatých na úrovni vlád zemí Evropské unie i odborných urbanistických organizací. V roce 1983 byla Radou Evropy na šesté konferenci evropských ministrů, zodpovědných za územní plánování, přijata Torremolinská charta [2] (evropská charta regionálního a prostorového plánování), která se zabývala v obecné rovině regionálním a prostorovým plánováním, jež by mělo být demokratické, souborné, dlouhodobé a účelné. Požaduje se harmonizace vztahů individuálních a institucionálních rozhodnutí, která mohou vyvolat nejistotu a vedou k tlaku na trh. Byly vytyčeny cíle v oblastech vyváženého sociálně-ekonomického rozvoje regionů, šetrné zacházení s přírodními zdroji, ochrana prostředí a racionální využívání území. Realizace těchto úkolů je svěřena politickým reprezentacím. Důraz se klade i na spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi správy území a participaci obyvatel.

Udržitelným rozvojem území se zabývala Aalborská charta (charta evropských měst a obcí, směřujících k udržitelnému rozvoji) [3]. Konstatovala, že udržitelný život na Zemi  není  možné  realizovat  bez udržitelného rozvoje místních komunit. K tomu je třeba zajistit ochranu a investovat do stávajícího přírodního kapitálu, podporovat využívání obnovitelných zdrojů, snižovat tlak na exploataci přírodního kapitálu a podporovat zvyšování efektivity využívání produktů (úsporné budovy, šetrná doprava apod.).

Evropská rada urbanistů – ECTP – se zásadně vymezila vůči původní Athénské chartě vydáním Nové Athénské charty (zásady plánování měst) [4].

Nová Athénská charta

Vlastní charta je členěna do dvou částí. První se zaměřuje na tři oblasti:
■  definovat program řešení problémů současných měst;
■  definovat úlohu plánování při rozvoji;
■  doporučit zásady pro urbanisty a tvůrce politiky rozvoje měst na všech úrovních.

Ve druhé části se zabývá zásadami již dříve vytvořenými a nadále univerzálně použitelnými a dále se věnuje zásadám nově navrženým. Na původní členění města na čtyři funkční zóny reagovala těmito ustanoveními:

Plánování měst by mělo upustit od rozsáhlých monofunkčních ploch s výjimkou nezbytného oddělení v zájmu ochrany zdraví nebo bezpečnosti.

V zájmu obohacení a oživení struktury města je třeba zejména v cent- ru podporovat smíšené využití území. Obytné a další obdobné zóny by měly být v těsné časové a územní návaznosti, aby se snížila nutnost dojíždění, šetřilo energií a omezilo znečišťování.

Tím bylo podpořeno polyfunkční využívání území. Nová Athénská charta měla být aktualizována každé čtyři roky, k jediné aktualizaci došlo však pouze v roce 2002. Hlavními tématy aktualizace jsou spojené město a deset perspektiv moderního města, které se zabývají strategickými cíli rozvoje sídla.

V roce 2013 byla vydána Evropskou radou urbanistů (ECTP) Charta evropského plánování [5] (vize pro evropská města a regiony 21. století), která se zaměřila na oblasti:
■ posilování identity místa;
■ dostupnost služeb pro všechny obyvatele;
■ a účast veřejnosti v procesu územního plánování.

Ochrana přírodních a kulturních hodnot je zdůrazněna v dokumentech, ke kterým se přihlásila Česká republika v roce 2000, respektive 2004. Jedná se zejména o Evropskou úmluvu o krajině, Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy a Úmluvu o archeologickém dědictví Evropy.

Významným národním dokumentem je Politika architektury a stavební kultury [6], kterou schválila vláda České republiky v roce 2015. Tento dokument nejen že pojmenovává problémy v dané oblasti, ale stanovuje i cíle a konkrétní úkoly k jejich naplňování.

Naplňování těchto cílů má vést ke:
■ kvalitnější architektuře;
■ hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí;
■ přívětivému veřejnému prostoru;
■ harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny;
■ respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice;
■ vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.

V jednotlivých oblastech dokumentu je možné vysledovat významnou podporu pro: ochranu hodnot území, respektování identity sídla při jeho rozvoji a zřizování městských nebo oblastních architektů jako garantů kontinuity rozvoje území.

Z obsahu výše zmíněných dokumentů je možné vydefinovat určité shrnutí, ze kterého vyplývá, že z hlediska chápání města jako celku se v současné době dostávají do popředí následující zásady:
■ polyfunkčnost uspořádání území;
■ polycentričnost sídelní struktury;
■ ochrana přírodních a kulturních hodnot;
■ podpora identity sídla;
■ dostupnost služeb pro všechny obyvatele;
■ důraz na šetrnost, hospodárnost a udržitelnost;
■ maximální míra participace obyvatel na všech úrovních územně plánovacího procesu;
■ role urbanisty jako koordinátora všech systémových složek sídla a všech účastníků procesu rozvoje;
■ podpora městských, oblastních architektů;
■ jednoznačná úloha politické reprezentace a její zodpovědnost za rozvoj svěřeného území.

Praxe a realita

Před dvanácti lety byl vydán dosud platný stavební zákon. Jedná se o zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů [7]. Jeho vydání bylo motivováno zjednodušením a zrychlením postupů ve stavebnictví a územním plánování. Během uplynulých let se prokázalo, že očekávání, která do něj byla vkládána, příliš nenaplnil. Zejména v územním plánování došlo spíše ke zhoršení stavu. Spojení s postupy podle správního řádu a vydávání dokumentací opatřením obecné povahy vedlo k častým soudním přezkumům a k rušení buď částí, nebo celých dokumentací. Zákon  byl  několikrát  novelizován se snahou napravit některé jeho nedostatky a dosáhnout určitého zrychlení.

Při vydání prováděcích vyhlášek došlo k prvnímu pokusu sjednotit obsahovou  stránku  územních  plánů  stanovením  struktury  ploch  s rozdílným způsobem využití. Vzhledem k tomu, že se tak stalo po více než patnáctiletém bezvládí v této oblasti, nebyla úspěšnost sjed- nocení příliš vysoká a velmi se využívala možnost upravit strukturu ploch podle místních podmínek. Teprve v loňském roce byl zpracován jednotný standard vybraných částí v územním plánu a měl by se začít používat, včetně datového modelu, v příštím roce.

Projevil se výrazný nedostatek možnosti řešení území, které nebude korespondovat s administrativními hranicemi kraje, ale bude pouze jeho částí. Rozdíly mezi Zásadami územního rozvoje a územním plánem se ukázaly jako příliš propastné. Kromě toho na úrovni kraje stát rezignoval na koncepci rozvoje sídelní struktury.

Způsob pořízení a vydání regulačních plánů ve dvou odlišných podobách a možnost nahrazení územního rozhodnutí se nesetkal s velkým pochopením. Důsledkem toho je prakticky nulové pokrytí území regulačními plány. Tento fakt je zarážející zejména proto, že v okolních evropských zemích je regulační plán nejdůležitějším dokumentem pro rozhodování v území. Byly nastartovány mnohé diskuse, zda nemá být územní plán závazný pouze pro veřejnou správu a teprve regulační plán by sloužil jako závazný dokument pro následná správní rozhodnutí. Ostatně touto cestou se již vydaly i některé postkomunistické země jako Maďarsko nebo Polsko. Další diskuse byly o ustavení postavení městských architektů, které nemá právní oporu.

Přes všechny nedostatky stávajícího zákona jsme si po dvanácti letech zvykli s ním žít.

Rekodifikace stavebního práva

Vláda České republiky schválila v roce 2019 Věcný záměr  stavebního zákona [8]. Na základě kritiky současné právní úpravy byla zahájena příprava rekodifikace již za působení předcházející vlády. Rozpracování věcného záměru a další práce na paragrafovém znění byly svěřeny, na základě memoranda s Ministerstvem pro místní rozvoj, Hospodářské komoře. Tento fakt byl výrazně kritizován napříč společností, protože se jedná o subjekt, který by měl být připomínkovým místem, nikoli však zpracovatelem, jestliže garanci má ze zákona Ministerstvo pro místní rozvoj. Předmětem  kritiky  byly zejména možnosti prosazování zájmů podnikatelské sféry na úkor veřejných zájmů.

Věcný záměr nepojednává jen o novém stavebním zákonu,  ale  jeho součástí je i reforma veřejné správy a digitalizace procesů ve výstavbě. Zároveň je stanoveno, že nový zákon bude schválen ještě stávající vládou a nabude účinnosti v roce 2022. Tak krátký čas na tak závažnou změnu stavebního práva se jeví jako prakticky nesplnitelný, pokud má být paragrafové znění zpracováno kvalitně, a to zejména   v situaci, kdy si opravdu nemůžeme dovolit, aby špatný zákon byl nahrazen další nedokonalou verzí.

Digitalizaci ve stavebnictví lze jen přivítat. Přináší zjednodušení oběhu dokumentací, jejich jednotnou formu, rychlejší předávání mezi úřady a snazší zapracování změn. S tím souvisí i poměrně složitý systém standardizace jednotlivých výstupů, zřízení geoportálu jako nositele všech předávaných dokumentů a v územní agendě i informací o území. Samotná příprava této agendy, vybavení pracovišť a zaškolení pracovníků bude v čase velmi náročné a je otázkou, zda je krátký časový horizont v takovém rozsahu splnitelný.

Reforma veřejné správy přináší úplné oddělení státní správy od samosprávy ve věcech souvisejících s výstavbou. Jde tedy o zásah do smíšeného modelu, který v současné době v naší republice funguje. Navrhovaná reforma však nepředpokládá systémovou změnu ve všech oblastech správy, zaměřuje se pouze na její část v souvislosti se stavebním právem. Tento záměr se setkal s výraznou kritikou krajů a obcí, které v něm spatřují velký zásah do svých kompetencí. Obecně lze však oddělení státní správy od samosprávy vnímat jako pozitivní krok, který by mohl zjednodušit související procesy. Problémem však je, že do nově zřízeného nejvyššího stavebního úřadu by měly být integrovány i dotčené orgány s tím, že budou přímo podřízeny vedení stavebního úřadu. Nastává tak situace, že orgán, který má ze zákona svěřenu kompetenci dávat podmínky do řízení ve své zákonem stanovené zodpovědnosti, se stává přímo podřízeným tomu, kdo na základě stanovených podmínek rozhodnutí vydává. Zároveň již nebudou orgány vydávat závazná stanoviska, ale pouhá vyjádření, se kterými úředník naloží podle svého uvážení. V tomto případě jednoznačně vyvstává pochybnost o důslednosti ochrany veřejných zájmů, hájených dotčenými orgány, a možnost snížení ochrany hodnot území.

V územním plánování dochází ke změně struktury dokumentací. Na úrovni státu je nově zaveden územní rozvojový plán, který by měl řešit celostátní problematiku do výrazně podrobnějšího měřítka než stávající Politika  územního  rozvoje.  Dosud  však  není  jasný  vztah  k územnímu plánu kraje (nahrazuje stávající Zásady územního rozvoje) z hlediska obsahu a podrobnosti. Zatím spíše panují obavy z duplicity obou dokumentací a teprve paragrafové znění ukáže další souvislosti. Věcný záměr pracoval se dvěma možnostmi vydávánídokumentací: buď modifikovaným Opatřením obecné povahy (OOP), nebo Obecně závaznou vyhláškou (OZV). Vláda schválila variantu OZV. V tomto případě vyvstávají opět problémy z hlediska hierarchie dokumentací, přesunu  ustanovení  prováděcích  vyhlášek  do  vlastního  zákona a možnosti uplatnění námitek vlastníků v procesu projednávání územně plánovacích dokumentací. Obecně závazné vyhlášky jsou pouze připomínkovány a institut námitky neznají. Tím by se tyto postupy přesunuly do vlastních správních řízení, což by v důsledku mohlo znamenat naopak jejich zpomalení.

Změn, které přináší věcný záměr stavebního zákona, je samozřejmě daleko více. Týkají se zejména stavebního řádu a budou mít zcela jistě vliv na změny dalších zákonů.

A co bude dále?

Co nový zákon přináší a co nepřináší? Jestliže jsem v úvodu citoval některé trendy, které jsou celoevropsky sledovány, může nová zákonná úprava vyvolávat obavy v oblastech ochrany hodnot z hlediska integrovaných dotčených orgánů do nejvyššího stavebního úřadu. Omezení práv vlastníků při podávání pouhých připomínek při projednávání územně plánovacích dokumentací snižuje participaci veřejnosti v přijímání základních dokumentů o rozvoji území. Postavení městských nebo oblastních architektů není ve věcném záměru řešeno vůbec, i když je to Politikou architektury a stavební kultury uloženo. Domnívali jsme se, že předmětem řešení bude i úloha regulačních plánů ve struktuře územně plánovacích dokumentací a jejich vztahu k územním plánům při rozhodování v území. Spolu se Slovenskem jsme jediným státem, kde se rozhoduje podle územního plánu. Ostatní státy mají rozhodování v území vztaženo k regulačním plánům. Řešení této problematiky věcný záměr zcela pominul. Čas se krátí a příprava paragrafového znění zákona se dostává do posledních fází přípravy. V rámci mezirezortního připomínkového řízení se ukáže, zda byly všechny oblasti uspokojivě dořešeny a objasněny. Jisté je jedno – nový zákon potřebujeme. Potřebujeme však zákon dobrý. Jestli se to podaří, ukáží dny následující.

Zdroje:
[1] HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. (Athénská Charta, 1933). Praha: Agora 2002.
[2] HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. (Torremolinská charta, 1983). Praha: Agora 2002.
[3] HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. Aalborská charta (1994). Praha: Agora 2002.
[4] HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. Nová Athénská charta (1998). Praha: Agora 2002.
[5] Charta evropského plánování – MMR, ÚÚR. ISBN 978-80-87318- 33-1, příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2015.
[6] Politika architektury a stavební kultury – Usnesení vlády ČR č. 22 ze 14. ledna 2015.
[7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
[8] Věcný záměr stavebního zákona, schválený usnesením vlády ČR č. 448, z 24. června 2019.
[9] DURDÍK, Petr. Urbanismus a územní plánování sídel. FSv ČVUT Praha, habilitační práce, 2013.