Zpět na stavby

Superštíhlé rezidenční mrakodrapy na Billionaires’ Row v New Yorku, 6. díl

30. března 2022
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Poslední ze série článků o nových newyorských „superslims“, velmi vysokých a rekordně štíhlých rezidenčních mrakodrapech v oblasti Billionaires’ Row v centrální části ostrova Manhattan, je věnován podrobnostem technického řešení věže Central Park Tower. Zásadním specifickým rysem tohoto mrakodrapu je mohutné vykonzolování jeho dříku, které významně zvyšuje excentricitu sil vnášených do jeho spodní části a do podnože budovy. Potřeba spolehlivě přenést působící atypická namáhání si vynutila použití mimořádně tuhých deskostěnových outriggers ztužujících nosnou konstrukci věže a kromě toho i použití masivních hybridních příčlí a stojek (ocelobetonových sloupů a průvlaků s náběhy) u přiléhajících částí rámového skeletu podnože budovy.


Článek se věnuje i konstrukci pláště věže a některým jejím dalším pozoruhodným aspektům.

Mrakodrap Central Park Tower (CPT) je vnímán v některých ohledech kontroverzně, po technické stránce jde ovšem bezesporu o jedinečnou budovu, jednu z těch, které posouvají hranice možností lidstva. Jejím dokončením se zároveň završuje výjimečné desetiletí horečné výstavby rezidenčních superslims v centru New Yorku.

Nosný konstrukční systém věže Central Park Tower

Základové konstrukce budovy
Budování základů věže Central Park Tower a výstavba její podzemní části proběhly v otevřené stavební jámě hluboké až 24,5 m. Během hloubení stavební jámy a po dobu výstavby podzemních podlaží mrakodrapu bylo nutné zajistit a důsledně monitorovat stabilitu a neporušenost okolních budov i provozovaných dopravních staveb. Hned několik památkově chráněných budov se totiž nalézá blíže obvodu stavební jámy, než kolik činí bezpečnostní vzdálenost stanovená předpisy, aktuálně to je 27,4 m (90 stop). Pod třídou Broadway, tedy v těsné blízkosti stavební jámy, je navíc veden jeden z tunelů newyorského metra. Základové spáry založení okolních budov byly v průběhu hloubení jámy zastiženy vesměs nad úrovní patní spáry základové desky věže CPT a bylo je tedy nutno podchycovat. Stabilita okolních budov byla zajišťována tryskovou injektáží a horninovými kotvami. Na stranách podél 57. a 58. ulice byla jáma pažena v předstihu zhotovenými betonovými podzemními stěnami, které byly v průběhu odtěžování kotveny do skalního podloží.

Statický výpočet předpokládal pevnost skalního masivu v prostém tlaku v patní spáře základové desky věže CPT minimálně na úrovni 5,75 MPa, což si vyžádalo rozpojování zvětralé a méně únosné povrchové vrstvy svorového masivu odstřely a následné pečlivé očištění skalního podkladu. Výkopové práce, jejichž závěr už se prolínal s betonáží nejhlouběji ležících částí základů a obvodových stěn podzemních podlaží budovy, byly zahájeny v listopadu 2013 a dokončeny v únoru 2015. K rozpojování zemin a zvětralého skalního podkladu, jejich transportu a nakládání se používaly především velmi efektivní víceúčelové pásové nakladače/bagry Hitachi s výměnnými nástavci výložníků. Celkem bylo z jámy odtěženo 57 340 m3 zeminy a zvětralé horniny (obr. 2).

Základová betonová deska měla standardně tloušťku 2,44 m a byla betonována po částech. Důvodem toho, že nebyla vybetonována najednou, byly stísněné prostorové poměry v jámě a souběh stavebních prací různých etap v jednotlivých částech půdorysu jámy, pro které byla nutná přítomnost řady těžkých stavebních strojů. Dalším důvodem, který umožnil vícefázovou betonáž základové desky, je skutečnost, že její jednotlivé části leží v různých výškových úrovních. Pro základové pilíře a části základové desky pod sloupy podnože věže byl použit beton pevnosti 68,9 MPa (10 000 PSI); pod zesilujícími základovými pásy a deskou, na nichž spočívají hlavní smykové stěny dříku věže CPT, byl použit beton vysoké pevnosti 82,7 MPa (12 000 PSI) vyztužený betonářskou výztuží ASTM A615, Grade 60 pevnosti 620,5 MPa (90 000 PSI). Hlavní betonáže základových konstrukcí proběhly v období březen až květen 2015.

Hlavní zásady koncepčního řešení nosné konstrukce
Betonová věž Central Park Tower je ze superštíhlých rezidenčních mrakodrapů, které v New Yorku v oblasti centrálního Manhattanu během posledních deseti letech vyrostly, nejvyšší a zároveň ze všech těchto nových věží s ohledem na úctyhodnost svých dalších rozměrů i výškovou budovou nejmohutnější. Ve srovnání s průřezy subtilních dříků věží 432 Park Avenue a 111 W 57th Street jsou rozměry příčných řezů budovy Central Park Tower podstatně větší a po výšce dříku věže se hned několikrát výrazně mění (obr. 4). Architektonická kancelář AS+GG proto zvolila ve spolupráci s inženýrskou kanceláří WSP jako základní nosný systém věže robustní svazek masivních železobetonových smykových stěn z vysokopevnostního betonu (obr. 3), jejichž dvě osnovy se protínají v pravém úhlu [1]. Tyto stěny různých půdorysných délek a uspořádání vytvářejí v závislosti na tvaru půdorysu a statické potřebě i několik tuhých jader v rámci jednoho řezu. U vyšších, méně zatížených podlaží mají tyto stěny menší tloušťky a jejich volné konce přecházejí často do izolovaných sloupů.

Nosná konstrukce věže byla navržena v souladu se základní „betonářskou“ normou USA, ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary a stavebními předpisy města New Yorku z roku 2008 (NYC Building Code 2008). Excentrická poloha věže v rámci celkového půdorysu budovy je dána dvěma hlavními důvody. Prvním byla nutnost uvolnit co největší ucelenou část zastavěného pozemku pro potřeby obchodního domu Nordstrom, který požadoval co největší souvislé obchodní prostory – velká rozpětí stropních desek spojitě vedených ve dvou směrech a velké světlé výšky (5,9 m) prodejních podlaží (obr. 8). Pokud by byly masivní smykové stěny výškové rezidenční části umístěny jinde než při okraji půdorysu, souvislé prodejní prostory by to nepřípustně rozbilo. Druhým důvodem byla snaha zajistit optimální výhled z oken rezidenční věže na Central Park, který by byl co nejméně blokován sousedícím mrakodrapem 220 Central Park South. Výsledná podoba tvaru rezidenční věže budovy CPT byla dotvořena na základě zkoušek ve větrném tunelu. Realizované tvarové odskoky, posuny a zářezy významně snižují namáhání a deformace věže vyvolané zatížením větrem.

Nejvýraznějším konstrukčním a architektonickým specifikem věže CPT je už zmíněné masivní vykonzolování jejího dříku východním směrem z důvodu lepšího výhledu na Central Park. Půdorysná plocha každého podlaží mrakodrapu se tím zvětšila o cenných 228 m2. Spodní hrana vyložení je 88,4 m nad uliční úrovní, vykonzolovaná část dříku zasahuje do třetiny šířky pozemku sousední budovy Art Students League. Půdorysné rozměry vykonzolované části dříku budovy jsou mimořádně smělé: 8,5 m (ve směru vyložení) × 26,8 m. Nezvykle mohutná, dostatečně únosná konzolová skruž nutná pro výstavbu vyložené části dříku věže byla připnuta k východní hlavní smykové stěně v červnu 2016 a na svém místě zůstala až do prosince 2019 (obr. 5). Její odstranění proběhlo tak, že byla nejdříve spuštěna po vodicích kolejích hydraulickými lisy těsně nad střechu budovy Art Students League. Tam byla skruž rozdělena na sekce, ty byly postupně zavěšovány na mobilní jeřáb, sneseny na terén a rozebrány.

Prvky betonové nosné konstrukce
Železobetonové smykové stěny, které vytvářejí tuhé jádro věže, jsou jako její pomyslná páteř vedeny už od základové desky všemi podzemními i nadzemními podlažími. V rámci půdorysu budovy jsou situovány excentricky, při jeho východním okraji. Hlavní, nejtlustší smyková stěna, která je orientována ve směru sever–jih, probíhá těsně podél západní stěny budovy Art Students League (obr. 3). Nosný systém budovy v rozsahu podzemních a prvních sedmi nadzemních podlaží nad převažující částí půdorysu (mimo dřík rezidenční věže) je však materiálově odlišný. Jeho základ tvoří ocelový skelet sloupů, průvlaků a stropních trámů ze standardních válcovaných profilů (obr. 6). Ocelový skelet je podle potřeby doplněn nosnými betonovými prvky a vrstvami do výsledné materiálově smíšené konstrukce (obr. 8). Podstatné je masivní nosné obetonování nejvíce namáhaných ocelových sloupů, zejména těch, které jsou zapojeny do přenosu namáhání z konzolově vyložené části dříku věže, resp. do zajištění stability věže při zatěžovacích stavech vyvolávajících největší klopné momenty (obr. 7). Na úrovni 6.NP až 11.NP jsou kvůli zajištění dostatečné únosnosti a potřebného tuhého provázání smykových stěn věže se skeletem podnože zesíleny masivním obetonováním i vodorovné ocelové průvlaky přiléhající k věži. V rozsahu podnože budovy jsou použity spřažené ocelobetonové stropy, v rezidenční věži jsou stropy tvořeny masivními monolitickými železobetonovými deskami, které se zároveň podílejí na prostorové tuhosti konstrukčního systému jako celku.

Aby se vyrovnal klopný moment vyvolaný vyložením částí dříku východním směrem, je jádro věže provázáno ohybově a smykově tuhými styky s ocelobetonovým skeletem podnože budovy situovaným západně od dříku výškové části budovy (obr. 9a až 9d). Sloupy tohoto mohutného skeletu, v němž je v současnosti situován obchodní dům Nordstrom, jsou provázány se železobetonovým základem budovy a ukotveny do zdravého skalního podloží [2]. Speciál­ním technickým problémem bylo vybudování paty vykonzolované části věže ve výšce 88,4 m nad uliční úrovní. Patní úsek je tvořen vykonzolovanou částí masivní železobetonové komorové megapříčle vysoké 10,8 m, vsazené do dříku věže na výšku 12.NP a části 13.NP. Tento mimořádně tuhý deskostěnový outrigger je nabetonován na smykových stěnách a sloupech níže položeného úseku technických podlaží a víceméně prázdných mezipodlažích věže – a směrem vzhůru z něj vyrůstají 373 m vysoké smykové stěny a doplňující obvodové sloupy výškové části budovy. Přenos svislého zatížení z konzolové části dříku do části základní je zajištěn jednak průběžně po celé výšce věže díky ohybově tuhému propojení stropů s hlavními smykovými stěnami, jednak vloženým deskostěnovým ztužením na úrovních několika technických podlaží. Mohutný patní outrigger je přesto rozhodujícím staticko-konstrukčním prvkem věže CPT, který umožnil spektakulární vykonzolování části jejího dříku mimo obvod patního průřezu věže. Výstavba patní megapříčle zabrala 3,5 měsíce a spotřebovalo se na ni 3 823 m3 betonu pevnosti 96,5 MPa.

Další úrovně ztužení jsou po výšce věže situovány vždy po cca dvaceti podlažích v rámci technických pater, na nichž jsou soustředěna mj. technologická zařízení TZB. Krabicové deskostěnové ztužení výšky 7,3 m (na výšku dvou běžných podlaží) se tak nachází na 27.NP a 46.NP, ještě masivnější ztužení obdobné koncepce výšky 9,8 m na 67.NP. Nad nejvyšším podlažím triplexu (93.NP), tj. nejvýše umístěnou obytnou jednotkou budovy, je ještě posledních pět technických podlaží. Jejich plné betonové stěny a stropy jsou rovněž tuze provázány, takže vytvářejí mohutný ztužující betonový blok ve vrcholu budovy (obr. 11). Skrývají v sobě mj. strojovny výtahů, telekomunikační zařízení a technologické vybavení lávek pro čištění fasády – a na úrovni 96.NP také hmotnostní tlumič typu TMD. Tlumič má údajně dvě kolmo k sobě uložené, frekvenčně „laděné“ kmitající hmoty o souhrnné hmotnosti 900 t.

Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce věže CPT jsou úctyhodné. Na úrovni 10.NP, kde je situována většina prostor a zařízení určených pod názvem Central Park Club ke společnému využití rezidenty budovy, mají hlavní smykové stěny věže tloušťky 1,4; 1,0 a 0,85 m. Maximální tloušťka hlavních smykových stěn v jejich patě nad základovou deskou je 1,52 m (5 stop). Příčné rozměry sloupů činí na úrovni 10.NP 1,4 × 1,2 m, popř. 1,2 ×1,2 m. Železobetonové stropní desky mají standardně tloušťku 230 mm, stropní deska nejvyššího podlaží má kvůli dosažení lepšího dynamického chování věže tloušťku 1,22 m.

Pevnost použitého betonu klesá s výškou věže postupně v pěti krocích. V nejnižších, nejvíce namáhaných podlažích činí 96,5 MPa, ve vrcholové části věže 48,3 MPa, viz tab. 1. Pro nosnou betonářskou výztuž byly ve velkém rozsahu použity oceli ASTM A615, Grade 60, pevnosti 620,5 MPa (90 000 PSI) a Grade 75, pevnosti 689 MPa (100 000 PSI).

Smykové stěny byly betonovány do bednění Doka Top 50. Při výstavbě betonové konstrukce bylo použito bednicích systémů společnosti Doka, mj. bednění Top 50 pro sloupy, pro betonáž smykových stěn samošplhacích systémů Super Climber SCP a Xclimb 60 (obr. 10). Sestavy bednění byly dodávány na staveniště v natolik předmontovaném stavu, že je bylo možno osazovat z korby kamionu přímo na konstrukci věže. Nosné rámy bednění byly navrženy a vyrobeny tak, aby se systémy šplhacího bednění mohly optimálně přizpůsobovat jak změnám půdorysu věže, tak změnám tvaru a půdorys­ných délek smykových stěn po výšce dříku věže. Ke šplhání bednění smykových stěn a nastavování jeho vytvářecích ploch byl použit synchronizovaný hydraulický systém. Při výstavbě budovy byly dále použity tyto systémy Doka: ochranná clona Xbright, zvedací pultový systém TLS a systémové schodišťové věže. Samošplhací systém bednění Doka byl v plném rozsahu použit až do 88.NP. Betonové konstrukce nejvyšších šestnácti podlaží budovy musely být ve stále větším rozsahu dobedňovány klasicky (ručně) vzhledem k mnoha tvarovým nepravidelnostem. Nejvyšší duplexy a triplex mají například zvlášť velkou světlou výšku 4,88 m (16 stop). Zcela speciální tvary mají i vrcholová technická podlaží (obr. 11).

Pro dopravu čerstvého betonu bylo použito osvědčených betonážních pump německého výrobce Putzmeister. Beton pevnosti 96,5 MPa a 82,7 MPa byl až do výšky 192 m vytlačován „8palcovými“ stacionárními betonážními pumpami BSA 14000 HP D (výtlačné potrubí mělo vnitřní průměr 200 mm). Při čerpání do výšek 170 až 190 m dosahovala tato pumpa výkonu 65 m3 za hodinu při tlaku 10 MPa (100 bar, 1450 PSI). Pro čerpání betonu nižších pevností do větších výšek byla následně nasazena „7palcová“ stacio­nární betonážní pumpa BSA 14000 HP D4, dimenzovaná pro čerpání čerstvého betonu až do výšky 500 m tlakem až 23 MPa. Pumpa byla schopna dodávat výtlačným potrubím o světlosti 180 mm až 57 m3 za hodinu. Výtlačné potrubí bylo zdvojeno. Prvním potrubím byl čerpán beton, druhé bylo udržováno v pohotovostním režimu pro případ ucpání toho používaného. ­Čerstvý beton byl přiváděn do betonovací věže MX 28/32Z s výložníkem délky 24 m, která byla upevněna na příhradovém sloupovém podstavci RS 750. Sestava betonovací věže s podstavcem se pohybovala během betonáže věže postupně vzhůru spolu se šplhacím bedněním Doka, k němuž byla připevněna.

Plášť budovy

Fasáda podnože věže podél 57. a 58. ulice, za níž je situován obchodní dům Nordstrom, je sestavena z masivních panelů z vrstveného laminovaného skla vytvarovaných do podoby hadovitě zvlněných vertikálních válcových ploch (obr. 12). Konvexní i konkávní válcové plochy fasády probíhají ve stejném rytmu zvlnění průběžně přes všech sedm nadzemních podlaží. Skleněné výplně panelů jsou zasazeny v hliníkových rámech, které jsou drženy speciálními ocelovými přípravky ukotvenými v čelech zvlněných okrajů betonových podlahových desek. Severní a jižní fasáda podnože mají souhrnně plochu 4 900 m2. Návrh fasády podnože vytvořila společnost Permasteelisa Group ve spolupráci s architektonickou kanceláří James Carpenter Design Associates (JCDA).

Fasáda dříku věže je tvořena proskleným hliníkovým pláštěm sestaveným z 12 000 panelů standardního rozměru 1,52 × 3,66 m (obr. 13). Plášť má celkovou plochu 56 700 m2, jeho hmotnost činí 4 090 t. Skleněné panely byly osazovány s nalepenou plastovou fólii výrazně modré barvy, která chránila povrch vnějších skleněných výplní po celou zbývajícící dobu výstavby věže. Tyto fólie začaly být snímány až těsně před dokončením věže, čímž byl mj. definitivní vzhled pláště budovy a tím i celé věže z marketingových důvodů „tajen“ tak dlouho, jak jen to šlo. Panely mají hliníkové rámy a jsou doplněny žaluziemi a vertikálními žebry z nerezové oceli. Tato nerezová žebra jsou podle lokálních podmínek buď lehce zapuštěna oproti vnější ploše skleněných výplní v podobě lišt, nebo jsou před ni mírně předsazena v podobě žebříčků (obr. 14). Horizontálními lištami z nerezové oceli jsou lemovány rovněž členicí parapety mezi jednotlivými podlažími. Detailní úprava uspořádání a tvaru předsazených nerezových žeber je výsledkem zkoušek tvorby námrazy na jejich površích a zkoumání podmínek, za nichž by nedocházelo k nežádoucímu namrzání sněhu a hromadění ledu. Hrozba nekontrolovaného odpadávání kusů ledu z fasády je jedním ze zásadních problémů výškových budov a jeho optimálnímu řešení byla věnována patřičná pozornost i v konkrétních podmínkách věže CPT. Zkušební laboratoř RWDI simulovala podmínky tvorby ledu na množství vytipovaných míst na fasádě budovy a jmenovitě zkoumala různé varianty tvarů a velikostí předsazených nerezových žeber [4], aby bylo nalezeno optimální řešení. V důsledku výzkumu byl nakonec protáhlý, symetricky oválný tvar „madel“ předsazených lišt v jejich vodorovném řezu jednostranně prohnut, aby se z něj snáze uvolňoval sníh a tvořící se led.

Návrhem fasády bylo třeba eliminovat rovněž obavu posluchačů sousední umělecké školy, že bude část východní fasády věže pod vykonzolovanou částí dříku odrážet v první polovině slunečných dnů ostré sluneční světlo do světlíků budovy Art Students League. Na základě studií pohybu světla a skutečného rozsahu a podoby odrazů v závislosti na různých povrchových materiálech bylo rozhodnuto použít pro tuto část fasády obklad ze zinkových plechů. Zinek byl vybrán proto, že plechy z něj po čase povrchově zdegradují do matového vzhledu.

Ložnice a společenské místnosti apartmánů jsou vybaveny větracími okny, která lze vyklopit směrem ven tak, že vznikne mezera šířky až 100 mm. Nejluxusnější bytové jednotky mají navíc i speciální elektricky otevíratelná větrací okna, jejichž spodní okraj je z bezpečnostních důvodů umístěn minimálně 2,1 m nad úrovní podlahy. Pro údržbu fasády věže jsou na její ploché střeše umístěny koleje, po nichž pojíždějí vozíky s navíjecím zařízením pro manipulaci s lávkami čištění a údržby fasády. Zinková fasáda pod konzolou dříku na východní straně budovy, stejně jako spodní plocha tohoto vyložení, jsou udržovány speciálním vozíkem, který se pohybuje po vodicích kolejích vsazených do fasády. Vysoké svislé štěrbiny v koruně věže jsou od května 2021 osvětleny decentním bílým světlem. Styl a barva osvětlení jsou podobné jako u koruny nedaleké věže One57, což lze vnímat jako snahu o vytvoření určitého vizuálního pouta mezi oběma rezidenčními věžemi Extellu (obr. 1). Vrchol koruny věže je opatřen červeným signálním světlem FAA (Federal Aviation Administration red lights), kterým jsou v New Yorku povinně vybavovány všechny vrcholky budov a konstrukcí vyšších než 61 m (200 stop).

Výtahy a účelové společné vybavení věže CPT

Budovu obsluhuje jedenáct výtahů, jejichž výrobcem je společnost Otis. Obytná podlaží věže jsou obsluhována čtyřmi výtahy: třemi pro rezidenty a jedním sdíleným pro rezidenty a servisní pracovníky. Tyto výtahy jsou nejrychlejší, pohybují se rychlostí až 10,2 m/s. V rámci tří vícepodlažních apartmánů jsou instalovány další tři výtahy: jeden v duplexu na podlažích 69 a 70, druhý v duplexu na 89.NP a 90.NP, třetí ve vrcholovém triplexu, kde propojuje 91., 92. a 93. podlaží. V budově jsou dále dva servisní výtahy, jeden obsluhuje podnož budovy a druhý nejvyšší technická podlaží ve vrcholu věže, a dva nákladní výtahy. Obchodní dům Nordstrom využívá v podnoži budovy sestavu vlastních výtahů.

Věž CPT disponuje pro rezidenty třemi účelovými podlažími, na nichž jsou pod označením Central Park Club soustředěny prostory a vybavení poskytující exkluzivní privátní služby širokého okruhu zaměření. Nejnižší z těchto účelových pater se nachází na 8.NP budovy. Jeho součástí je rozlehlá venkovní terasa situovaná na ploché střeše podnože budovy s obchodním domem Nordstrom při jižní a západní stěně rezidenční věže CPT. Její multifunkční technický a krajinářský návrh vypracovala kancelář HMWhite. Terasa navazuje na společenské a volnočasové prostory vyhrazené pro rezidenty, umístěné na úrovni tohoto podlaží ve věži (mj. čítárnu, kuřárnu, dětskou hernu a multimediální projekční sál) a rozšiřuje se o bazén, dřevěné a kamenné zpevněné plochy pro slunění, romantické plážové altánky (kabany), pergoly s lavičkami a stolky zasazené do trávníků a parkové zeleně. Koncepce uspořádání terasy si klade za cíl vytvořit prostředí s co nejuvolněnější atmo­sférou, v němž by se obyvatelé věže rádi potkávali a setkávali, které by napomáhalo vytvoření určitého „sdíleného pocitu komunity“. Druhé z pater tvořících Central Park Club je na 10.NP. Obyvatelé věže v něm mají mj. k dispozici vnitřní bazén délky 19,2 m, dětské brouzdaliště, fitness, basketbalové minihřiště, squashový kurt, odpovídající sprchy a šatny, ošetřovnu a dětskou hernu. Třetím, nejvyšším patrem Central Park Clubu je prosklenný společenský sál v 68.NP, ve výšce 325,5 m, nabízející působivé panoramatické pohledy na New York. K sálu přiléhá kapacitní zázemí pro catering a další společenské prostory, takže lze toto podlaží využít i pro větší společenské události. Obyvatelé apartmánů ve věži CPT mohou do budovy vstupovat buď přes soukromou hlavní vstupní halu z West 57th Street nebo vedlejším, diskrétnějším vstupem z West 58th Street na protilehlé straně budovy.

Prodej bytů v rezidenční věži CPT a její uvádění do provozu

Do konce roku 2018 společnost Extell utratila za výstavbu věže 1,7 mld. USD a očekávalo se, že do okamžiku otevření budovy koncem roku 2021 utratí ještě dalších 1,3 mld. USD. Celkové udávané stavební náklady ve výši 2,98 mld. USD jsou o více než 1 mld. USD vyšší než 1,9 mld. USD, které Extell očekával na základě rozpočtu z roku 2016. Extell ovšem zvýšil také předpokládaný výnos z prodeje bytových jednotek a prodejních ploch v budově, a to až na 4,5 mld. USD, což představuje značný nárůst z původních 4,02 mld. USD uvažovaných ještě v květnu 2017. ­Extell by tak mohl dosáhnout z prodeje bytů a prodejních prostor teoreticky až 50% ziskovosti (1,5 mld. USD). V každém případě představuje věž CPT zatím suverénně „nejdražší“ neworskou budovu všech dob co do souhrnné ceny prodávaných bytů. Nejdražší dosavadní budovu v tomto směru představuje zatím s 2,8 mld. USD souhrnné ceny apartmánů mrakodrap General Motors společnosti Boston Properties. Rezidenční věž společnosti Vornado Realty Trust 220 Central Park South doufá v prodej bytů v souhrnné výši 2,7 mld. USD.

V květnu 2017 schválila administrativa státu New York technické a obchodní specifikace souboru prodávaných bytů ve věži CPT (tzv. Offering Plan [2]), což umožnilo Extellu oficiálně nabízet apartmány k budoucímu prodeji. Na realitní trh se tak měl už brzy dostat soubor 179 luxus­ních apartmánů, tehdy za souhrnnou cenu 4,02 mld. USD, tedy za průměrnou cenu 22,46 mil. USD za jeden byt. Zveřejnění půdorysů a cen apartmánů v červenci 2017 vzbudilo rozruch, protože byty ve věži byly nad očekávání rozlehlé a také drahé. Hned dvacet bytů stálo více než 60 mil. USD. Pozornost vzbudil hlavně celopodlažní apartmán na 28.NP za 95 mil. USD s plochou 742 m2, k němuž přísluší soukromá terasa o 186 m2 s venkovním bazénem délky 12,2 m, ale i fakt, že ceny tří nejatraktivnějších bytů, triplexu a dvou duplexů v nejvyšších částech věže, zveřejněny nebyly vůbec, a staly se tak předmětem dohadů. V podmínkách tehdy přetrvávajícího útlumu zájmu o ultradrahé byty vyvstávala otázka, jakou má vůbec Extell šanci prodat ve věži CPT plných 23 apartmánů za cenu 60 a více milionů US dolarů, když se jich v této cenové kategorii prodalo za posledních pět let na celém Manhattanu pouhých třináct (a za ceny 30 až 60 mil. USD jen 61).

V polovině listopadu 2017 dokončil Extell v sousedství svojí věže One57 klientské centrum pro prodej bytů ve věži CPT, jehož součástí jsou i vzorová řešení koupelen a kuchyní včetně všeho nabízeného vybavení nábytkem a zařizovacími předměty. Z večírku, který Gary Barnett v tomto centru uspořádal pro realitní makléře a obchodní partnery, pronikly do médií první obrázky reálné podoby interiérů koupelen a kuchyní superluxusních apartmánů v budově. Kuchyňské skříňky na nich mají tepané kovové povrchy a dřezové a koupelnové baterie jsou z narůžovělé mosazi. Obložení stěn a vodorovných ploch koupelen a kuchyní je volitelně buď ze žíhaného bělavého nebo šedočerného mramoru. V červenci 2020 zpřístupnil Extell v 21. NP věže CPT pro potenciální kupce jeden z bytů se třemi ložnicemi. Tento vzorový apartmán za 17,5 mil. USD je kompletně zařízen, a to podle návrhu bytových architektů společností Rottet Studio a Pembrooke & Ives.

Oficiální prodej bytů ve věži CPT zahájil Extell 15. října 2018 a hned o měsíc později vyhlásil – ve snaze prodat ve věži CPT v co nejdřívějším termínu co nejvíce bytů – až pětileté „poplatkové prázdniny“ pro všechny zájemce, kteří si zakoupí byt v budově ještě do konce roku 2018. Pro menší byty do dvou ložnic bylo slíbeno tříleté odpuštění poplatků za společné domovní služby, pro větší byty dokonce pětileté. Jednalo se o poměrně vysokou finanční motivaci, neboť startovní úroveň těchto poplatků činila např. u bytu s třemi ložnicemi 54 690 USD ročně, u velkého apartmáu o pěti ložnicích 124 350 USD ročně. Lákadlo ve formě několikaletého odpuštění poplatků mělo přispět ke splnění jedné z podmínek úvěrové smlouvy uzavřené s JPMorgan Chase: k tomu, aby byly ve věží už na konci roku 2020 prodány bytové jednotky v souhrnné ceně alespoň 500 mil. USD. To se ale nepodařilo. Extell byl nucen na mátožném, už několik let nezvykle slabém trhu luxusních newyorských nemovitostí prodávat jednotlivé byty ve věži CPT se slevami, jejich skutečná výše byla ovšem tajena. Klienti podepisovali svoje kupní smlouvy s dodatkem, který je v tomto ohledu zavazoval k mlčenlivosti. Drahých apartmánů se totiž začalo nabízet hned v několika konkurujících si rezidenčních superslims současně tolik, že to začalo ohrožovat i tak silného, obchodně robustně rozkročeného Garyho Barnetta, který boom výstavby těchto luxusních bytů prvotním úspěchem věže One57 vlastně vyvolal.

Dne 17. září 2019 dosáhla hrubá stavba věže CPT konečné výšky a Extell při té příležitosti uspořádal na 70.NP budovy, v prostorách jednoho z budoucích duplexů, obligátní slavnost glajchy (topping out ceremony), na níž poprvé nabídl pozvaným hostům dech­beroucí výhledy na okolní centrum New Yorku z výšky přes 330 m. Gary Barnett v projevu oznámil, že se s úplným dokončením budovy počítá v závěru roku 2020, a přiznal, že je Extell s ohledem na přetrvávající slabý trh připraven poskytovat na některé prodávané byty až 25% slevy. Průměrná cena bytů ve věži CPT tak prý bude činit „výhodných“ 73 200 USD/m2, což je výrazně pod úrovní 96 900 USD/m2, za které jsou v průměru nabízeny byty v konkurenčním mrakodrapu 220 Central Park South. Termín tzv. apartment closings, tedy dne, kdy se stali kupci prvních apartmánů ve věži CPT jejich zákonnými vlastníky, byl stanoven na 25. únor 2021. Skutečností zůstává, že – i vzhledem k přetrvávajícím opatřením kvůli covidu-19 – není dosud potvrzeno ani jediné fyzické užívání kteréhokoliv z apartmánů ve věži.

Dne 24. října 2019 byl v podnoži dosud nedostavěné věže CPT slavnostně otevřen luxusní obchodní dům Nordstrom (obr. 17), otevření provázela celá řada promo akcí. Newyorský Nordstrom nabízí některé služby, které jsou v obchodních domech dosud neobvyklé. Zkušební kabinky jsou například vybaveny displeji, pomocí nichž si lze on-line volit předdefinované asistenční služby personálu prodejny. V barech zakomponovaných do jednotlivých prodejních sekcí si lze objednat i alkoholické nápoje, které personál roznáší zákazníkům po pěti ze sedmi prodejních podlaží pro osvěžení, např. během doby, kdy si zkoušejí boty nebo oblečení. Trendem posledních let je rychlé navyšování tržeb za „doprovodné“ služby, zvláště za konzumaci jídla a nápojů, oproti tržbám za prodej vlastního nabízeného zboží, přesahující až 25 %.

Základní technické údaje
Výška: 472,4 m (1550 ft). Věž CPT je druhou nejvyšší budovou v New Yorku, USA a Severní Americe; celkově jde aktuálně (prosinec 2021) o 13. nejvyšší technicky dokončenou budovu na světě, nejvyšší rezidenční budovu na světě a nejvyšší betonovou budovu na světě – výška budovy je dána úrovní horní hrany atiky lemující plochou střechu věže, samotná plochá střecha je na úrovni 461,9 m
Výška nejvyššího užívaného podlaží: 431,9 m, jde o nejvyšší užívané podlaží v USA
Počet fyzických podlaží: 4 podzemní a 98 nadzemních
Konstrukční výška podlaží: obchodní dům Nordstrom 3,66 až 6,4 m, apartmány v 1. a 2. obytné sekci (13.NP až 26.NP a 29.NP až 45.NP) 3,61 m, ve 3. a 4. obytné sekci (47.NP až 67.NP a 71. až 88.NP) 3,91 m; ve vybraných apartmánech, duplexech a triplexu 4,88 m
Rozměry stavebního pozemku: 48,8 m (průčelí podél 57th Street), 57,9 m (průčelí podél 58th Street), 16,4 m (průčelí podél Broadwaye), 61,3 m (hloubka pozemku mezi 57th a 58th Street)
Plocha stavebního pozemku: 3 829 m2
Plocha půdorysu budovy nad podnoží: 1 009 m2
Plocha půdorysu dříku věže nad západním odskokem: 819 m2
Tvarová štíhlost věže: 13,0
Celková podlahová plocha ­budovy: 119 409 m2; z toho obchodní dům Nordstrom 26 477 m2, Central Park Club (společné prostory) 4 645 m2, rezidenční část 64 586 m2
Počet bytů: 179
Doba výstavby: 11/2013–2021
Počet stavebních techniků a dělníků: 5 000 osob, stavební dělníci byli v naprosté většině odborově organizováni
Udávané stavební náklady: 2,98 mld. USD
Základní technické údaje
Výška: 472,4 m (1550 ft). Věž CPT je druhou nejvyšší budovou v New Yorku, USA a Severní Americe; celkově jde aktuálně (prosinec 2021) o 13. nejvyšší technicky dokončenou budovu na světě, nejvyšší rezidenční budovu na světě a nejvyšší betonovou budovu na světě – výška budovy je dána úrovní horní hrany atiky lemující plochou střechu věže, samotná plochá střecha je na úrovni 461,9 m
Výška nejvyššího užívaného podlaží: 431,9 m, jde o nejvyšší užívané podlaží v USA
Počet fyzických podlaží: 4 podzemní a 98 nadzemních
Konstrukční výška podlaží: obchodní dům Nordstrom 3,66 až 6,4 m, apartmány v 1. a 2. obytné sekci (13.NP až 26.NP a 29.NP až 45.NP) 3,61 m, ve 3. a 4. obytné sekci (47.NP až 67.NP a 71. až 88.NP) 3,91 m; ve vybraných apartmánech, duplexech a triplexu 4,88 m
Rozměry stavebního pozemku: 48,8 m (průčelí podél 57th Street), 57,9 m (průčelí podél 58th Street), 16,4 m (průčelí podél Broadwaye), 61,3 m (hloubka pozemku mezi 57th a 58th Street)
Plocha stavebního pozemku: 3 829 m2
Plocha půdorysu budovy nad podnoží: 1 009 m2
Plocha půdorysu dříku věže nad západním odskokem: 819 m2
Tvarová štíhlost věže: 13,0
Celková podlahová plocha ­budovy: 119 409 m2; z toho obchodní dům Nordstrom 26 477 m2, Central Park Club (společné prostory) 4 645 m2, rezidenční část 64 586 m2
Počet bytů: 179
Doba výstavby: 11/2013–2021
Počet stavebních techniků a dělníků: 5 000 osob, stavební dělníci byli v naprosté většině odborově organizováni
Udávané stavební náklady: 2,98 mld. USD
Hlavní účastníci výstavby
Developer a vlastník: Extell Development Company; SMI USA (dceřiná společnost čínského suverénního fondu Shanghai Municipal Investment Group (SMI))
Koncepční architekt: Adrian Smith + Gordon Gill Architecture
Architekt podnože budovy a obchodního domu Nordstrom: James Carpenter Design Associates (JCDA)
Výkonný architekt/projektant: AAI Architects; P.C. (Adamson Associates)
Statická a dynamická analýza: WSP Cantor Seinuk
MEP, protipožární, bezpečnostní a energetické řešení: AKF Group
Geotechnika a zakládání: Langan Engineering & Environmental Services
Analýza účinků větru, tlumení kmitání budovy: RWDI + ITT Enidine
Návrh pláště budovy: Permasteelisa Group, AJLP Consulting
Návrh výtahů a schodišť: VDA (Van Deusen & Associates)
Interiéry: Rottet Architecture and Design Studio, Next Step Design, Pembrooke & Ives
Terénní a parková úprava: HMWhite, Langan Engineering
Generální dodavatel: Lendlease (do r. 2015 jako Lend Lease Construction LMB)
Zhotovitel betonové nosné konstrukce: Pinnacle Industries II, LLC
Čerstvý beton: Empire Transit Mix (New York City, Brooklyn)
Betonářská výztuž: Brooklyn Rebar, Arce­lorMittal, SES STRESSTEEL Engineering Services
Šplhací bednění, bednění stropů, speciální dopravní plošiny: Doka USA Ltd.
Čerpání a ukládání čerstvého betonu – zařízení Putzmeister: Alexander Wagner Company (distributor Putzmeister)
Jeřáby: Morrow Equipment Company
Nábytek, mobiliář, osvětlovací tělesa: SICIS (Milán, Itálie)
Hlavní účastníci výstavby
Developer a vlastník: Extell Development Company; SMI USA (dceřiná společnost čínského suverénního fondu Shanghai Municipal Investment Group (SMI))
Koncepční architekt: Adrian Smith + Gordon Gill Architecture
Architekt podnože budovy a obchodního domu Nordstrom: James Carpenter Design Associates (JCDA)
Výkonný architekt/projektant: AAI Architects; P.C. (Adamson Associates)
Statická a dynamická analýza: WSP Cantor Seinuk
MEP, protipožární, bezpečnostní a energetické řešení: AKF Group
Geotechnika a zakládání: Langan Engineering & Environmental Services
Analýza účinků větru, tlumení kmitání budovy: RWDI + ITT Enidine
Návrh pláště budovy: Permasteelisa Group, AJLP Consulting
Návrh výtahů a schodišť: VDA (Van Deusen & Associates)
Interiéry: Rottet Architecture and Design Studio, Next Step Design, Pembrooke & Ives
Terénní a parková úprava: HMWhite, Langan Engineering
Generální dodavatel: Lendlease (do r. 2015 jako Lend Lease Construction LMB)
Zhotovitel betonové nosné konstrukce: Pinnacle Industries II, LLC
Čerstvý beton: Empire Transit Mix (New York City, Brooklyn)
Betonářská výztuž: Brooklyn Rebar, Arce­lorMittal, SES STRESSTEEL Engineering Services
Šplhací bednění, bednění stropů, speciální dopravní plošiny: Doka USA Ltd.
Čerpání a ukládání čerstvého betonu – zařízení Putzmeister: Alexander Wagner Company (distributor Putzmeister)
Jeřáby: Morrow Equipment Company
Nábytek, mobiliář, osvětlovací tělesa: SICIS (Milán, Itálie)