Zpět na informační servis

SPS: Nedostatek absolventů technických škol je velký problém. Chceme situaci zlepšit

1. června 2023
Text redakce

České stavebnictví má za sebou velmi složité období. Zvládlo komplikovanou pandemickou situaci, vypořádalo se s následky enormního nárůstu cen stavebních materiálů, s jistým zjednodušením můžeme říct, že zvládá dopady zvýšených cen energií. Za dobré výsledky v uplynulých obdobích je třeba všem statečným pracovníkům ve stavebnictví poděkovat. Jako hlavní problém českého stavebnictví však zůstává nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Současný stav a vnímání stavebního sektoru

Bohužel se jedná o setrvalý stav, který trvá téměř dvacet let. Týká se nejen nedostatku absolventů středních odborných a průmyslových škol, ale i nízkého počtu absolventů vysokých technických škol, zejména stavebního směru. Jedná se o zásadní problém, jehož neřešení již dnes omezuje a v nedaleké budoucnosti může zásadně ohrozit stavební sektor. Celkové množství současných absolventů ani z poloviny nepokrývá přirozený úbytek pracovníků v tomto odvětví. Oblast zaměstnanosti ve stavebnictví je v současné době sanována značným počtem zahraničních pracovníků. V mezinárodním kontextu se však tato situace v nedaleké budoucnosti může významně zhoršit a stavebnictví tak může přijít o více než 10 % svých pracovníků.

Současný stav výuky stavebních řemesel v ČR, zejména v oblasti kvantity, nepokrývá požadavky a prostou poptávku stavebního průmyslu po kvalifikovaných pracovnících. Ve společnosti je patrná jistá míra pohrdání manuální prací. Reflexí pak je v první řadě nedostatečná podpora odborného školství a nezájem uchazečů, především těch kvalitních. Na druhé straně pak trochu paradoxně podléhá řemeslo silné kritice z pohledu kvality, ale i kvantity. Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) je si vědom aktuální situace a přichází s návrhy opatření pro zlepšení současného stavu. Realizace navržených opatření bude faktickým naplněním celospolečensky proklamované podpory technického vzdělávání a stavebních řemesel při respektování potřeb společnosti.

Příprava nové strategie SPS pro stavební řemeslné obory

Předložený koncepční materiál Svazu podnikatelů ve stavebnictví vychází z jednotných postojů stavební veřejnosti, realizačních firem, projektantů, odborných škol, pedagogů, z dlouhodobých zkušeností a fungujících příkladů dobré praxe. Modifikuje duální systém vzdělávání v odvětví stavební výroby a přizpůsobuje jej podmínkám České republiky. Na těchto principech a na závěrech dříve realizovaných projektů usiluje o to, aby byl tento dokument považován za jeden z důležitých podkladů vedoucích ke zlepšení výchovy mladých řemeslníků ve stavebních řemeslných oborech v ČR. Materiál v současné době Svaz podnikatelů ve stavebnictví projednává se svými partnery i zástupci zaměstnavatelských svazů. Lze říci, že konzultace nad tímto dokumentem se setkaly pouze s pozitivními ohlasy. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a další spolky a cechy vznik tohoto mate­riálu vysoce ocenily. Zároveň je třeba říci, že absol­venty technických škol nepotřebuje pouze průmysl, zkušení stavební řemeslníci najdou uplatnění i v dalších oborech, jako jsou zemědělství, strojírenství, spotřební i automobilový průmysl. Každý vlastník nemovitosti bude dříve nebo později potřebovat pokrývače, klempíře, natěrače, instalatéra, topenáře, o současných a budoucích potřebách majitelů rodinných domů a bytů nemluvě.

V rámci Svazu podnikatelů ve stavebnictví fungují expertní skupiny, které se zabývají řešením technických, legislativních, pracovně-právních, sociálních a dalších specifických okruhů problémů, které ovlivňují české stavebnictví. Řeší problematiku zavádění BIM, bydlení, veřejnou zakázku, zahraniční spolupráci atd. Jednou z těchto skupin je expertní skupina pro podporu odborného technického školství. Do její činnosti je zapojeno jedenáct expertů z řad ředitelů středních odborných a průmyslových škol, personálních ředitelů stavebních firem, zastoupení zde mají členové spolupracujících spolků a cechů. Práce na tvorbě strategie SPS byla náročná a trvala téměř rok a půl. Přestože členové skupiny vycházeli ze svých osobních zkušeností a diskuse byla mnohdy složitější, na jejím konci je materiál, který všichni jednohlasně odsouhlasili. Z hlediska délky profesního života dokument popisuje časový úsek začínající mateřskou školou. Zjednodušeně je možno říci, že u těch nejmenších lze začít velmi nenápadnou formou – zlepšovat zručnost, tvořivost a obratnost při hrách doma i v mateřské škole. SPS přichází také s návrhy prvků výuky žáků základních škol, zaměřuje se rovněž na vzdělávání na středních školách. Samozřejmě tím příprava kvalitního stavebního řemeslníka pro praxi nekončí, předpokládá se zvyšování odbornosti v zaměstnání a při provozování živností, SPS podporuje zavedení mistrovské zkoušky.

Předškolní výchova

S přípravou by se mělo začít od těch nejmenších. Formou hry by předškolní děti měly získat jistou manuální zručnost nejen v domácím prostředí, ale i v mateřské škole. K dispozici je velké množství her a stavebnic, které podporují obratnost, tvořivost a šikovnost. S minimálními náklady lze zavádět prvky polytechnické výchovy. Budování základní technické gramotnosti jedince:

  • umožní žákům poznat účel a význam techniky, technických činností;
  • přispívá k podněcování a rozvíjení psychického potenciálu a manuálních dovedností žáků;
  • vybaví žáky systémem základních technických vědomostí a dovedností;
  • přiblíží žákům technické profese a pomůže jim při rozhodování o jejich profesním směřování.

Základní školství

Významnou roli při přípravě kvalitního stavebního řemeslníka hrají základní školy. Od našich kolegů, ředitelů středních odborných škol, máme informace, že v poslední době klesá úroveň manuální zručnosti přijímaných žáků, dokonce i těch přicházejících z venkova. Klesá tradiční šikovnost, kterou synové i dcery získávali od svých rodičů při domácích pracích a údržbě zahrady. O to významnější roli by pak měly hrát základní školy. V nich je nutná změna rámcových vzdělávacích programů pro základní školy tak, aby technická gramotnost tvořila nedílnou součást vyučovacího procesu a aby nestála na úrovni volitelného předmětu. Současně SPS požaduje posílení výuky v oblasti pracovní výchovy na základních školách a obnovení dříve tak funkčních pracovních dílen.Z hlediska volby budoucího povolání a formování názorů jednotlivých žáků SPS doporučuje ve spolupráci s kariérními poradci začít s propagací technického vzdělávání již v 6. a 7. třídě. Nadále je nutné zabezpečit informovanost rodičů a žáků a přinášet jim reálný obraz stavebních řemesel, včetně obsahu práce, uplatnění absolventů a výše výdělků. Ukazovat jim budoucnost stavebních řemesel, používání moderních technologií a jistotu práce.

Střední odborné školství

Současný počet absolventů středních odborných škol nepokrývá požadavky na prostou náhradu pracovníků. Jsme toho názoru, že školský vzdělávací systém by měl odpovídat potřebám hospodářství. A pokud budeme brát v úvahu český průmysl, tak ten je hlavním tvůrcem hrubého domácího produktu. SPS má za to, že v posledních dvou dekádách došlo k vychýlení poměru žáků studujících na středních technických a ostatních školách. Požadavky na uchazeče, co se týče jejich znalostí při skládání příjímací zkoušky, poklesly. Ve strategii SPS se doporučuje, aby ke studiu nemohli být přijati uchazeči, kteří nemají předpoklady k úspěšnému ukončení tohoto studia. Je nutné, aby v nastavení jednotné přijímací zkoušky byl centrálně určen minimální počet bodů, který musí uchazeč v této části přijímacího řízení dosáhnout, aby mohl být ke studiu přijat. Bez stanovení tohoto minima nemá jednotná přijímací zkouška vůbec smysl.

Materiál Perspektivy a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030 se rovněž zabývá i průběhem výuky na středních odborných školách. SPS doporučuje, aby při tvorbě rámcově vzdělávacích programů (RVP) byla respektována specifika stavební výroby (bezpečnost práce, sezonnost, dojíždění za prací na stavbách atd.); doporučuje zvýšení podílu odborného výcviku. Podporuje úsilí škol ucházet se o komplexní realizaci stavebních zakázek, ať už soukromých, nebo veřejných. S ohledem zejména na bezpečnost práce doporučuje stanovit maximální počty žáků při praxi na stavbách. Svaz podnikatelů ve stavebnictví požaduje vytvořit rovné postavení učitelů odborného výcviku s ostatními učiteli na jedné škole. Neméně důležitou součástí fungování škol je nutnost zajištění odpovídajících finančních zdrojů pro zabezpečení výuky.

Role firem

V uvedeném materiálu se SPS zaměřuje i na zvýhodnění firem spolupracujících se středními odbornými školami. V rámci daňových a jiných zvýhodnění doporučuje umožnit zaměstnavatelům odečtení uznatelných nákladů, které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů nebo na základě smluv o spolupráci se školami podle školského zákona. V souvislosti s výkonem odborné praxe žáků při realizaci zakázek pro stavební firmy by bylo vhodné optimalizovat výši příjmu žáka za vykonanou práci a následně tuto položku zahrnout do daňových a jiných zvýhodnění zaměstnavatele jako nezbytnou hodnotu předaných zkušeností. Ve strategii SPS se svaz rovněž zaměřuje na oblast vzorových smluv uzavíraných mezi zletilým žákem nebo zákonnými zástupci nezletilého žáka a firmou. V tomto případě usiluje svaz o to, aby podmínky plnění vyplývající ze smlouvy byly vyvážené pro obě strany a aby byla řešena vymahatelnost vynaložených finančních prostředků při nedodržení smlouvy ze strany žáka.

Pro podporu stavebních oborů vzdělávání a zejména oborů s výučním listem je nutné ve větší míře využívat finanční prostředky EU, a to prostřednictvím dotačních a rozvojových programů nejenom v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i operačních programů jiných resortů. Tyto dotační a rozvojové programy zpřístupnit školám, jako oprávněným žadatelům. Nabízí se možnost smysluplně zapojit do těchto projektů i další spolupracující organizace a vytvořit tak širší partnerskou platformu s organizacemi a institucemi, jako jsou poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy. V tomto koncepčním materiálu je zmíněn požadavek podpořit odborné školy a spolupracující firmy prostřednictvím veřejné zakázky. Veřejná správa by měla přijmout efektivní opatření k podpoře firem, které se podílejí na odborném výcviku. SPS například doporučuje stanovit povinnost vybraným veřejným zadavatelům použít v rámci hodnoticích kritérií, případně v rámci kvalifikace, pro veřejné zakázky požadavek na zajišťování odborných praxí žáků a studentů odborných škol.

Institut mistrovské zkoušky, řemeslná zručnost

Strategie SPS zmiňuje i potřebu zavedení institutu mistrovské zkoušky. Její zavedení a legislativní ukotvení považuje za vysoce potřebné pro udržení vysoké odbornosti po absolvování školní docházky. O její potřebnosti panuje shoda mezi zástupci firem, jejich zastřešujícími organizacemi, cechy, odbornými ministerstvy a MŠMT. Svaz podnikatelů ve stavebnictví zavedení těchto zkoušek podporuje, protože by měly přinést vyšší jistotu pro zákazníky a vytvořit podmínky pro trvalé zvyšování odborné úrovně řemesel. Ve vzdělávacím procesu je podle SPS nezbytné klást důraz na řemeslnou zručnost a praktické poznání, uvedeného výsledku lze však dosáhnout jen u dostatečně motivovaných žáků se zájmem zdokonalovat se ve zvoleném oboru. Je však třeba respektovat i skutečnost, že do středního vzdělávání stavebního zaměření zakončeného výučním listem přicházejí žáci ze složitých socioekonomických poměrů, často ze znevýhodněného prostředí.

Jednání s představiteli státu

Tento koncepční materiál byl projednán s odbornými partnery, svazy, komorami a cechy. Na potřebě změnit současnou situaci jsou všichni zástupci průmyslu ve shodě. Na základě strategie SPS pro stavební řemesla je doporučeno tento materiál dále rozpracovat a rozšířit na celé střední odborné školství. V prosinci 2022 materiál SPS projednal a schválil pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro vzdělání. V polovině ledna se uskutečnila plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody za účasti premiéra, členů vlády, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Premiér, přítomní ministři, odboráři a zástupci zaměstnavatelů vysoce ocenili materiál SPS a doporučili zahájit realizaci opatření v něm uvedených. V současné době je projednáván se zástupci MŠMT, probíhají jednání v krajích a vybraných městech. Současnou situaci považuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví za velice vážnou, neřešení této problematiky může způsobit nejen českému stavebnictví, ale i celému hospodářství značné škody. Je nutno rovněž poznamenat, že tento problém se netýká jen stavebních řemesel, v relativních číslech klesl za posledních dvacet let počat studentů studujících na vysokých technických školách 2,5krát. Diskuse na toto téma bude otevřena příště.

Materiál strategie SPS Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030 je dostupný na stránkách Svazu podnikatelů ve stavebnictví www.sps.cz.

TEXT: Ing. Pavel Ševčík, Ph.D., Svaz podnikatelů ve stavebnictví, expertní skupina pro podporu technického odborného školství

FOTO: SPS