Zpět na stavby

Sportovní centrum Řepy

29. srpna 2021
doc. Ing. arch. Jiří Buček

Sportovní centrum Řepy vzniklo na východním okraji městské části Praha 17, v lokalitě na pomezí historické zástavby původní obce a panelové obytné výstavby z konce 20. století. Parcela podél ulice Na Chobotě navazuje na ulici Žalanského, která tvoří páteř historického osídlení.

Autor:


Absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (1983), autorizovaný architekt a jednatel ateliéru SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, pedagog a vedoucí ateliéru architektonické tvorby na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.
Spoluautoři:
Kolektiv autorů

Sportovní centrum zahrnuje víceúčelovou sportovní halu s kapacitou až 400 diváků, provoz krytého bazénu včetně wellness a fitness programu a hotelovou část s restaurací. Součástí areálu jsou tenisové kurty a beachvolejbalová hřiště.

Architektonické řešení

Urbanistický koncept pracuje s integrací stavebního programu do dvou základních hmot, které vymezují mezi sebou veřejný prostor přístupný z ulice Na Chobotě. Požadavek víceúčelového veřejného prostoru náměstí vychází z potřeb městské části Řepy, jeho dimenze předpokládají spektrum veřejných činností – tržnice, místo setkávání, vánoční trhy se stánky, bruslení. Vstupy do obou objektů jsou orientovány z tohoto prostoru.

Hmotové řešení sportovní haly i bazénu vychází z rozměrových požadavků umístěných funkcí, oba objekty mají stejnou hloubkovou modulaci vymezující veřejný prostor. Architektonická artikulace exteriéru předpokládá užití bezúdržbových materiálů na fasádách objektů, obkladu z bodově uchycených tahokovových tabulí z hliníkového eloxovaného plechu a skleněných ploch s nízkou reflexí.

Dispozice a provoz

Sportovní hala
Sportovní hala integruje základní halový prostor s tribunami a servisní část se šatnami, kancelářemi a technikou. Víceúčelová hala má hrací plochu 56,1 × 27,7 m a světlou výšku 9,55 m. Hlediště má základní kapacitu 280 diváků ve čtyřech řadách, kterou lze navýšit teleskopickými tribunami o 120 divácích ve třech řadách až na celkovou kapacitu 400 diváků. Suterén sportovní haly obsahuje otevřené parkoviště, servisní a technické zázemí – plynovou kotelnu a šatny pro sportovce. Vstup pro návštěvníky je orientován z prostoru náměstí na úrovni 1.NP – přes zádveří do vstupní haly (foyer). Ta zahrnuje hygienická zařízení a šatní skříňky diváků, přístupová schodiště na tři sektory tribun. Prostor vstupní haly je přístupný zároveň podzemní chodbou z prostoru centrální recepce umístěné v sousedním objektu.

Sportovní plocha v hale je navržena vzhledem k požadavkům na víceúčelovost zařízení. Vychází z možnosti paralelní hry na třech basketbalových či volejbalových hřištích umístěných napříč, z toho severní hřiště lze oddělit spouštěcí stěnou a v druhé části lze provozovat florbal. Prostor celé haly bude využíván pro házenou, malou kopanou a sportovní utkání basketbalu a volejbalu. Základní kapacitu pevných tribun 280 diváků lze při výjimečných případech navýšit o 120 diváků vysunutím teleskopických tribun.

Servisní část objektu zahrnuje jedenáct šaten, z toho dvě šatny pro imobilní, šatnu rozhodčích, předpokládá se, že část šaten, především v podzemním podlaží, bude sloužit pro exteriérová sportoviště. Kromě šaten se tam nacházejí dvě kanceláře, místnost první pomoci, zasedací místnost klubu i prostor strojovny vzduchotechniky a chlazení ve 3.NP. Podzemní podlaží je z větší části navrženo jako otevřené kryté parkovací podlaží. Na něj pak navazují technické prostory – plynová kotelna, rozvodna NN, sklady venkovních sportů a šatny.

Bazén
Hlavní vstup do objektu je navržen na úrovni parteru z veřejného prostoru náměstí, kde je umístěn provoz centrální recepce, která bude sloužit pro celý areál. Odtud je možno dostat se podzemní chodbou do sportovní haly. Na centrální recepci navazuje vstup do provozu krytého bazénu, v servisní části najdeme šatny s převlékacími boxy, sprchy a hygienická zařízení i prostor pro plavčíka. Bazénová část zahrnuje vlastní bazén se čtyřmi dráhami o rozměru 25,0 × 8,0 m a proměnnou hloubkou 1,2–1,6 m, oddělenou relaxační část s rozměry 25,0 × 4,0 m a malý dětský bazén. Na jižní fasádu navazuje exteriérová sluneční louka využívaná v létě.

V parteru je dále situována vstupní část ubytovacího zařízení s kapacitou šedesáti lůžek. Restaurace s šedesáti místy a salonkem má vstup rovněž z náměstí, na tomto podlaží je situována i kuchyně s příručním skladem a zázemím pro personál. V podzemním podlaží návrh uvažuje s provozem fitness a vlastními šatnami, dále jsou v něm umístěny převážně technické provozy – technologie bazénů, strojovny vzduchotechniky a provoz zásobování kuchyně se sklady.

1.NP zahrnuje provoz wellness se třemi saunami, whirlpoolem, odpočívárnou a masážemi. Do náměstí je orientováno deset dvoulůžkových pokojů. Provoz hotelu zahrnuje i úrovně 2. a 3.NP, vždy s deseti dvoulůžkovými pokoji na podlaží. Celková kapacita hotelové části je šedesát lůžek. Na střeše wellness je pro návštěvníka dostupná sluneční terasa, využívaná i v zimním období jako součást saunového světa.

Konstrukční řešení

Sportovní hala
Hala má tvarově jednoduchý obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 66,3 × 39,0 m a výšku 18,6 m. Konstrukční systém je navržen v modulaci 8,1 × 7,6 m s výjimkou volného prostoru sportovní haly o rozměrech 38,3 × 56,7 m a tvoří jej železobetonové konstrukce kombinované s ocelovým zastřešením prostoru hal na velký rozpon. Nosná ocelová konstrukce střechy sportovní haly je tvořena dvěma prostorovými příhradovými vazníky na rozpětí 38,3 m. Příčný řez vazníku je obdélník výšky 4 m a šířky 3 m tvořící „lucernu“ v halovém prostoru. Vazníky jsou uloženy na prefabrikované železobetonové sloupy. Mezi vazníky jsou vloženy lehké příhradové vaznice na rozpětí od 16 do 18 m. Ocelové konstrukce jsou navrženy z hranatých trubek z materiálů S 235, výjimečně S 355. Ostatní vodorovné konstrukce jsou vesměs tvořeny monolitickou ŽB deskou podepřenou trámy. Všechny betonové konstrukční prvky jsou navrženy za použití měkké výztuže B500 B a jednotné kvality betonu třídy pevnosti C30/37.

Sloupy jsou v halové části navrženy prefabrikované, ostatní svislé konstrukce jsou monolitické (sloupy šatny, jádra a stěny). Vodorovnou tuhost objektu zajišťují monolitická jádra a obvodové stěny. Vzhledem k podloží a mělké hladině podzemní vody je objekt založen hlubinně na pilotách, vetknutých do skalního podloží. Přes piloty je navržena základová deska tloušťky 400 mm, vzdorující rovněž vztlaku podzemní vody.

Bazén
Bazén má tvarově jednoduchý obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 45,8 × 38,3 m, čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Dispozičně lze objekt rozdělit na bazénovou halu a ubytovací část s wellness, kde bazénová hala má na rozdíl od zbytku objektu jen jedno nadzemní patro se světlou výškou 7,7 m. Konstrukčním systémem je železobetonový monolitický skelet se ztužujícími stěnami a jádry. Střecha bazénové haly je tvořena pultovými prefabrikovanými železobetonovými nosníky na rozpětí 18,75 m, na které je vybetonována monolitická ŽB deska tloušťky 250 mm. Bednění desky bylo uloženo na kotevní body připravené na prefabrikovaných nosnících.

Ostatní vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickou ŽB deskou podepřenou v jednom nebo obou směrech trámy. Všechny konstrukční prvky jsou navrženy za použití měkké výztuže B500 B a mají jednotnou kvality betonu třídy pevnosti C30/37. Hlavním nosným svislými prvky jsou monolitické sloupy obdélníkových, čtvercových a kruhových průřezů odstupňovaných podle velikosti zatížení a také podle stavebních a dispozičních požadavků. Minimální tloušťka sloupů je navržena 250 mm. Vodorovnou tuhost objektu zajišťují monolitická jádra a obvodové stěny a stěnosloupy. Objekt je opět založen na velkoprůměrových vetknutých pilotách.

Předsazený plášť z tahokovu
Nadzemní části obou objektů jsou od výšky cca 3,00 m (respektive 2,5 m) zahaleny do obkladu z hliníkového tahokovu, který je cca 190 mm předsazen před kontaktní zateplovací systém (ETICS) s povrchovými vrstvami o nízkém difúzním odporu a zároveň s odolností proti mikrobiotickému napadení. Tepelný izolant o tloušťce 200 mm je na většině fasád a na vyzdívce z AKU bloků z požárních důvodů z minerální vaty. Na bazénové části je na podkladu z železobetonových panelů stejná tloušťka izolantu, tvořená fenolitickou pěnou, která pro exponované provozy zajišťuje výrazně nižší součinitele prostupu tepla.

Pro šířkový modul tahokovového obkladu 1 500 mm byl vybrán rozšířený typ hliníkového tahokovu s šestihrannými oky o rozměrech 150 × 56 – 21,5 mm, který je výrobci označován jako typ „Lucerna“. Tloušťka plechu je 2–3 mm, podle umístění a tvrdosti vlastního materiálu byla vybrána na základě zatěžovacích zkoušek. Povrchovou úpravu tvoří hluboká anodická oxidace v přírodním až světle šedém odstínu.

Originální řešení bodového kotvení jednotlivých tahokovových tabulí s navazujícími prolisy vytváří opakující se kříže bez průběžných podpůrných vodorovných nosníků. Detaily ukotvení jsou nejvíce zřetelné na průsvitných atikách dorovnávajících základní obrysy jednotlivých objektů. U sportovní haly transparentní atiky zakrývají mohutné prostorové vazníky vystupující nad střešní rovinu a u bazénové haly ohraničují sníženou střešní terasu se zahradní úpravou.

Vlastní podpůrná konstrukce fasády je tvořena dvojicí tlustostěnných nerovnoramenných úhelníků z hliníkové slitiny s vloženými profily tvaru U. K čelním, kratším přírubám je kotven hliníkový profil umožňující rektifikaci ve svislém a vodorovném směru. Svislé hliníkové profily podkladní konstrukce jsou opatřeny práškovou barvou a jsou skrze ETICS kotveny kotevními prvky ze žárově pozinkovaného plechu. Tyto kotvy umožňující předozadní rektifikaci jsou ještě opatřeny nátěrovým systémem a jsou podloženy termopodložkou. Světle šedý odstín veškeré podkladní konstrukce je blízký barevnému odstínu povrchu zateplovacího systému.

TZB

Bazénová technologie
Veškeré technologické zařízení úpravy bazénové vody je umístěno v 1.PP objektu. Akumulační jímky pro bazény a whirlpooly, pro vody dopouštěné a ředicí a také zásobní pro praní filtrů jsou v úrovni 1.PP navrženy betonové s vyspádovaným dnem. Do akumulačních jímek bude voda dopouštěna ze zdroje pitné vody. Vnitřní bazény mají nerezovou konstrukci.

Systém úpravy bazénové vody plaveckého, relaxačního bazénu, whirlpoolů, dětského a ochlazovacího bazénu je rozdělen do pěti samostatných cirkulačních okruhů. Pro každý okruh je navržena samostatná úpravna bazénové vody s akumulační nádrží. Rozmístění technologického zařízení je navrženo s ohledem na minimalizaci investičních i provozních nákladů.

Zdravotní technika
V projektu je navržena oddílná kanalizace, veškerá ležatá část splaškové kanalizace je v objektu, kromě parkingu, vedena pod podlahou 1.PP. V parkingu je splašková kanalizace zavěšena pod stropem 1.PP a svedena po sloupech pod podlahu, tato kanalizace je vyhřívána elektrickými topnými kabely.

Odvodnění střechy zajišťuje systém podtlakových vyhřívaných střešních vtoků a je opatřeno bezpečnostními přepady. Podtlakový systém je sveden svodnými potrubími do 1.PP a dále v prostoru parkovacího stání. Potrubí je v celé délce izolováno proti rosení. Z objektu je dešťová kanalizace vyvedena dvěma gravitačními přípojkami dešťové kanalizace.

Objekt je zásobován vodovodním potrubím vedeným z objektu bazénu v prostoru technické chodby s dalšími trubními rozvody. Vodovodní potrubí bude zavedeno do prostoru plynové kotelny, kde bude rozvod veden k ohřívačům teplé vody. Hlavní horizontální rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace je veden pod stropem 1.PP (respektive v 1.NP) v prostoru chodby šaten a hygienického zařízení a je z plastových trubek.

Vytápění
Zdrojem tepla je centrální plynová kotelna v 1. podzemním technickém podlaží objektu sportovní haly. Plynová kotelna na zemní plyn je osazena dvěma stacionárními plynovými nízkoteplotními/kondenzačními kotli / kotlovými centrálami o jmenovitého výkonu jednoho celku 850 kW, celkový výkon kotelny je 1 700 kW.

VZT a chlazení
Vzduchotechnické centrální jednotky jsou umístěny do strojoven vzduchotechniky, jsou realizovány v sestavách převážně „nad sebou“, s filtrací, ohřevem, případně chlazením přiváděného vzduchu. Zařízení jsou převážně provozována s čerstvým vzduchem, cirkulace je navržena u aplikací, kde odváděný vzduch nebude zatížen pachy či nečistotami. Rekuperace, zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu je standardní vybavení využité v maximální míře. Ventilátory jsou převážně v provedení s úspornými „EC“ motory, u větších výkonů s frekvenčními měniči. Otáčky mohou být řiditelné téměř plynule od 10 do 100 % výkonu.

Výrobníky chladu jsou vzduchem chlazené kondenzační jednotky umístěné na střeše objektu v provedení Inverter (s plynulou regulací chladicího výkonu). V objektech jsou celkem tři strojovny vzduchotechniky, kde jsou umístěny centrální sestavné vzduchotechnické jednotky. Ty přivádějí upravený čerstvý vzduch (filtrace, ohřev, případně chlazení) a zároveň odsávají znehodnocený vzduch. Z hlediska úspor tepelné energie jsou osazeny rekuperátory tepla s účinností cca 45–65 %.

Elektro
Projekt řeší silnoproudé a slaboproudé rozvody, MaR, připojení areálové trafostanice a náhradní zdroj. Jako náhradní zdroj byl navržen dieselagregát, který je umístěn v suterénu objektu sportovní haly, napájí spotřebiče, jejichž funkce musí zůstat zachovány i při výpadku elektrické energie nebo při požáru (evakuační výtah, odvětrání chráněných únikových cest apod.).

Doprava, venkovní plochy

Hlavní vjezd a výjezd je umístěn v severozápadním rohu celého ­areálu a zajistí bezpečné napojení na veřejnou komunikaci. Celkem je navrženo parkování pro 123 automobilů v areálu a pro dva autobusy podélně s ulicí Na Chobotě. Krytá část parkingu pod sportovní halou má kapacitu pro 81 vozů, otevřený parking 42 vozů.

Plocha náměstí má rozměry 36 × 50 m, jeho povrch tvoří střední kamenné kostky 100/100/100 s celkovou tloušťkou konstrukce 440 mm. Schodiště na náměstí je z kamenných stupňů. Z východní strany náměstí je schodištěm a rampou možný přístup k venkovním sportovištím a průchod přes mostky revitalizovaného potoka do areálu sídliště. Zbývající část plochy vedle schodiště je upravena betonovými stupni, které vyrovnávají výškový rozdíl mezi náměstím a přilehlými vnějšími sportovišti.

Exteriérová sportoviště

Součást areálu tvoří exteriérová sportoviště, tři tenisové kurty a dvě beachvolejbalová hřiště. Tenisové kurty jsou v bezúdržbovém umělém povrchu na betonu, beachvolejbalová hřiště mají kryt z bílého křemičitého písku. Všechna hřiště jsou odvodněna kvalitním drenážním souvrstvím se skladbou odpovídající kvalitě podloží.

Technické údaje
Hrubá podlažní plocha: 12 800 m2
Obestavěný prostor: 80 900 m3
Technické údaje
Hrubá podlažní plocha: 12 800 m2
Obestavěný prostor: 80 900 m3
Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Sportovní centrum Řepy
Místo stavby: ulice Na Chobotě, Praha
Stavebník: městská část Praha 17
Generální projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Autor: doc. Ing. arch. Jiří Buček
Stavební řešení: Ing. František Bielik, Ing. Martin Mašek, Ing. Josef Franc
Statika: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Vít Šrámek
Zahradní úpravy: Ing. Kateřina Tomanová
Spolupráce: Ing. arch. Helena Hlávková, Ing. arch. Pavel Šťastný
Uživatelské úpravy: Ing. arch. Petr Schwarzbeck, Ing. arch. Zuzana Švejdová, BLACKBACK s.r.o.
TZB: SIL Liberec, Elcenter, Rais, Zuna
Bazénová technologie: Sportakcent spol. s r.o.
Požární řešení: Jan Trafina
Informační systém: Studio Najbrt, Studio Horáček
Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a.s.
TDI: DOMISTAV CZ a.s.
Studie: 2013
Projektová dokumentace: 2013–2016
Realizace: 2018–2019
Náklady: 350 mil. Kč
Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Sportovní centrum Řepy
Místo stavby: ulice Na Chobotě, Praha
Stavebník: městská část Praha 17
Generální projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Autor: doc. Ing. arch. Jiří Buček
Stavební řešení: Ing. František Bielik, Ing. Martin Mašek, Ing. Josef Franc
Statika: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Vít Šrámek
Zahradní úpravy: Ing. Kateřina Tomanová
Spolupráce: Ing. arch. Helena Hlávková, Ing. arch. Pavel Šťastný
Uživatelské úpravy: Ing. arch. Petr Schwarzbeck, Ing. arch. Zuzana Švejdová, BLACKBACK s.r.o.
TZB: SIL Liberec, Elcenter, Rais, Zuna
Bazénová technologie: Sportakcent spol. s r.o.
Požární řešení: Jan Trafina
Informační systém: Studio Najbrt, Studio Horáček
Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a.s.
TDI: DOMISTAV CZ a.s.
Studie: 2013
Projektová dokumentace: 2013–2016
Realizace: 2018–2019
Náklady: 350 mil. Kč