Zpět na předpisy

Sponzorované technické normy ve stavebnictví

24. března 2021
Ing. Lubomír Keim, CSc.

Stavebnictví je obor podléhající značné regulaci, protože stavební díla mají široký dopad na ochranu oprávněného zájmu, tedy ochranu zdraví, bezpečnosti osob, majetku, životního prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem. Předmětem regulace jsou jak stavební výrobky, z nichž většina je stanovena k povinnému posuzování shody před jejich uvedením na trh, tak činnosti ve výstavbě; jak navrhování, tak provádění staveb.

Autor:


Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a v oboru zkoušení a diagnostika staveb, člen výboru oblasti Praha a Technické komise ČKAIT

Obvykle je zdůrazňována obecná nezávaznost technických norem, která je zakotvena v zákoně č. 22/1997 Sb. a je stejně vnímána jak na evropské, tak i na mezinárodní úrovni. Na druhé straně na stránkách Your Europe, sdílejících informace útvarů Evropské komise, se uvádí: Přestože je dodržování norem dobrovolné, jejich uplatňováním se poukazuje na určitou úroveň kvality, bezpečnosti a spolehlivosti produktů a služeb. Na normy se někdy odkazuje v právních předpisech, kde jsou uvedeny jako doporučené či v některých případech dokonce povinné v zájmu toho, aby se zajistilo dodržování specifických právních předpisů.

Dlouhodobě se vedla diskuse o volné přístupnosti technických norem, uvádějících podrobnější požadavky na stavby, které jsou vyžadovány právními předpisy, stejně jako má uživatel volný přístup k právním předpisům. Jedinou překážkou ke splnění tohoto požadavku jsou autorská práva k technickým normám, která drží normalizační organizace: v ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), v Evropě např. Evropský výbor pro standardizaci (CEN), nebo celosvětově, např. Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO. Cestou k bezplatnému přístupu koncových uživatelů k ČSN je sponzorovaný přístup uvedený v zákoně č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. Principy sponzorovaného přístupu, jak je uvádí § 6 zákona č. 526/2020 Sb., jsou založeny na pravidlech vydaných CEN – CENELEC č. 10 (GUIDE 10, Edition 4, 2017-11, Zásady šíření a ochrany autorských práv publikací CEN – CENELEC).

Normy stanovující požadavky na stavební výrobky
Skupinu stavebních výrobků, které Evropská komise považuje za výrobky, jež mohou ohrozit plnění jednoho ze základních požadavků na stavby, komise stanovuje rozhodnutím. Rozhodnutí je součástí mandátu CEN/CENELEC k vypracování harmonizované evropské normy, stanovující podrobné požadavky na stavební výrobky podléhající povinnému posouzení postupy podle nařízení (EU) č. 305/2013. Harmonizované normy vytvářejí technické specifikace, které se považují za vhodné či dostatečné k tomu, aby byly splněny technické požadavky stanovené právními předpisy EU.

Stavební výrobky, na které se nevztahují evropské harmonizované normy, a přitom se jedná o výrobky, jež mohou ohrozit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby, se povinně posuzují na národní úrovni podle zákona č. 22/1997 Sb. k požadavkům stanoveným nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Podrobněji technické požadavky stanoví v tomto případě technické normy, určené k tomuto nařízení, tedy určené normy.

Stavební zákon stanoví požadavky na stavby v ustanovení § 156, který v odstavci (2) uvádí, že: Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, a odkazuje na zákon č. 22/1997 Sb. a platné Nařízení (EU) č. 305/2013. I když uvedené právní předpisy umožňují i jiný postup, než je použití harmonizovaných nebo určených norem, je využití určených nebo harmonizovaných norem základem při povinném posuzování stavebních výrobků, které mohou být ve stavbě použity, ve vztahu k plnění základních požadavků na stavby.

Technické normy stanovující požadavky na stavby
Vyhlášky stanovující technické požadavky na stavby často používají odkazy na technické normy jako nástroj určující podrobnější požadavky. Příkladem, kdy se adresně využívají odkazy na technické normy, jsou zejména vyhlášky v oboru pozemních komunikací a požární bezpečnosti staveb. Například vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v § 12 stanoví podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím, kde se v odst. (2) uvádí: Šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice nebo z místní komunikace a výjezd na ně. Parametry odbočovacích oblouků jsou obsaženy v závazné ČSN 73 6102. Obdobně např. vyhláška č. 23/2008 Sb. v § 5 odst. (1) uvádí: Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru požárního úseku musí být s přihlédnutím k druhu konstrukce a stavby navržena postupem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1, částech 2 a 4. Příloha č. 1, část 2 a 4, uvádí celkem jedenáct českých technických norem, např. ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.

Shoda s požadavky technické normy by měla být jedním ze způsobů, jak je možné stanovené povinné požadavky dané právním předpisem splnit a prokázat jejich splnění. Obecně dobrovolný charakter používání technických norem tak umožňuje v praxi používat vyspělá technická řešení zajišťující vyšší úroveň ochrany veřejného zájmu. Nicméně jiná řešení musí zajistit stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněného zájmu, než stanoví technická norma. Není pochyb o tom, že je-li technická norma uváděna formou výlučného odkazu, viz výše uvedené příklady, jiná technická řešení se nepřipouštějí. Lze tedy hovořit o povinnosti používat tyto normy nebo jejich odkazované části při navrhování staveb.

Sponzorovaný přístup
Co můžeme jako koncoví uživatelé českých technických norem očekávat od sponzorovaného přístupu? Přesnou odpověď nalezneme v citacích definic a článků pravidel CEN – CENELEC, stanovujících zásady sponzorovaného přístupu (viz odkaz výše):

Sponzorovaný přístup – on-line přístup pouze pro čtení k vybraným publikacím určené skupině uživatelů zdarma, předplacený sponzorem třetí strany. Veřejné orgány nebo soukromé organizace mohou sponzorovat přístup k publikacím konkrétním skupinám uživatelů prostřednictvím platby předem příslušným členům. V těchto výjimečných případech člen vždy zaručí, že přístup k publikacím bude zaručen vhodnými opatřeními, která chrání autorská práva (včetně omezení stahování nebo reprodukce, byť jen částečných), a to tak, aby byla uznána ekonomická hodnota publikací.

Sponzorovaný přístup – on-line přístup pouze pro čtení k vybraným publikacím určené skupině uživatelů zdarma, předplacený sponzorem třetí strany. Veřejné orgány nebo soukromé organizace mohou sponzorovat přístup k publikacím konkrétním skupinám uživatelů prostřednictvím platby předem příslušným členům. V těchto výjimečných případech člen vždy zaručí, že přístup k publikacím bude zaručen vhodnými opatřeními, která chrání autorská práva (včetně omezení stahování nebo reprodukce, byť jen částečných), a to tak, aby byla uznána ekonomická hodnota publikací.

V České republice sponzorovaný přístup zajišťuje Česká agentura pro standardizaci. Pro koncového uživatele zpřístupňuje ke čtení technické normy, které právní předpis stanoví jako závazné formou výlučného odkazu, a dále i normy, o jejichž významu pro širokou veřejnost je gestor normy přesvědčen a bude přístup k příslušné ČSN sponzorovat. Zde se bude jednat zejména o technické normy určené, např. normy určené k Pražským stavebním předpisům, a také o technické normy obsahující normové hodnoty, jak je definuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, nebo vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Je rozhodnutím gestora, tedy dotčeného orgánu státní správy, který právní předpis vydal, že kromě norem explicitně uváděných v právních předpisech, tedy výlučným odkazem, bude sponzorovat, tedy zaplatí i přístup k dalším normám podle jeho uvážení. Bude-li požadavkem gestora zpřístupnit koncovým uživatelům původní ČSN, kde autorská práva drží ÚNMZ, lze předpokládat operativní vyřízení a tím zpřístupnění požadovaných norem. Bude-li požadavkem zpřístupnění normy ČSN, která přejímá normu EN, tedy normy ČSN EN, musí být zpřístupnění těchto norem oznámeno, v tomto případě organizaci CEN.

Agentura založila a provozuje portál Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN (https://sponzorpristup.agentura-cas.cz), kde jsou technické normy přístupné jen ke čtení a nelze je tedy stáhnout např. do PC uživatele, jak je to možné z portálu ČSN on-line. Tento portál je uživatelsky oddělen od portálu ČSN on-line i od portálu ČSN seznam a vyžaduje prvotní registraci. Registrace se ověřuje prostřednictvím verifikačního e-mailu zaslaného na e-mail žadatele. Portál je přístupný pouze z IP adres vázaných na území České republiky.

Na portále sponzorovaného přístupu k vybraným ČSN jsou v současné době zdarma přístupny ČSN EN pro elektronickou fakturaci a ČSN EN ISO pro vybrané osobní ochranné prostředky, např. operační roušky a lékařské rukavice, kde zpřístupnění těchto norem sponzoruje Evropská komise, dále ČSN 73 6180 Lesní cestní síť a ČSN 75 216-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně, sponzorované Ministerstvem zemědělství. Připravuje se zpřístupnění technických norem uváděných výlučným odkazem v právních předpisech na požární bezpečnost staveb a dále technických norem obecně odvolávaných ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. Technické normy zařazené na portál Sponzorovaného přístupu k vybraným ČSN jsou členěny podle gestorů.