Zpět na stavby

Rozvoj brněnského výstaviště

Urbanistický ideový návrh areálu brněnského výstaviště kompozičně dotváří jeho stávající historické založení ve formě dvou os ve tvaru V. Řeší nový způsob využití rozvojových ploch areálu a možnosti lepšího zapojení do organismu města. Návrh byl oceněn titulem Urbanistický projekt roku 2019 v rámci 27. ročníku soutěžní přehlídky Stavba roku 2019.


Urbanistický  návrh  byl   nejvýše  oceněným  soutěžním   projektem v mezinárodní urbanistické ideové soutěži o návrh, který je podkladem pro změnu územně plánovací dokumentace. Návrh získal titul Urbanistický projekt roku 2019 v soutěži Stavba roku 2019.

Při tvorbě návrhu je respektována velkorysá urbanistická koncepce areálu výstaviště z roku 1928, která je založena na jasně strukturovaných veřejných  prostorech,  obklopených  výstavními  pavilony  s přidanou hodnotou jejich architektonické kvality. Brno návrhem získává jasný pohled do budoucnosti – může tak i nadále rozvíjet výstavnictví a současně zachovat kontinuitu kvalitního a velkorysého vývoje celého pisáreckého údolí.

Záměr vyžaduje řešení této problematiky v širších souvislostech. Návrh se proto neomezuje pouze na hranice současného areálu výstaviště, ale zohledňuje i jeho dopravní a urbanistické vazby na území přilehlá, zejména směrem k Svratce, sportovnímu areálu koupaliště Riviéra, na park Anthropos a na území spravované brněnskými vodárnami. Návrh splňuje požadovanou jednoticí koncepci, dlouhodobou udržitelnost a funkčně zapojuje areál výstaviště do struktury města.V návrhu je obsaženo posílení a zkvalitnění výstavní a kongresové funkce areálu, nalézá nové možnosti pro nevyužívané části výstaviště a zlepšuje využití areálu veřejností.

Koncepce řešení

Hlavní myšlenkou návrhu je zapojení areálu výstaviště do organismu města a otevření nového veřejného prostoru – zpřístupnění historické části areálu veřejnosti, včetně památkově chráněných výstavních pavilonů.

Prodloužením historických pěších a kompozičních os je zajištěna prostupnost území, ve kterém jsou vytvořeny nové architektonické dominanty. Velmi důležité pro rozvoj celého území je bezbariérové propojení centra Brna s rekreační zónou – areálem Riviéra, parkem Anthropos  a lesoparkem Červený kopec – i využití dlouho neřešeného území části výstaviště pro nový polyfunkční areál Expo City. Nově je navržen západní uzávěr celého komplexu dostavbou kongresového a obchodního centra s výškovou dominantou, včetně veřejného prostranství, vymezeného objekty se zelenými střechami.

To vše je umožněno kvalitním dopravním řešením lokality s vytvořením okružní obslužné komunikace, dopravních terminálů MHD, bezkolizního systému pěších a cyklistických tras a lanové dráhy.   K posílení výstavní funkce areálu přispívá návrh výstavby nových pavilonů, vstupních terminálů a moderního provozního zázemí i nové možnosti variabilního využití výstaviště.

Nové město – Expo City

V místě rezervy, která od vzniku brněnského výstaviště nebyla doposud využita, je navržena nová urbanistická i společenská hodnota území – moderní administrativní a kongresové centrum Expo City – se službami a obytnými domy. Jeho výraznou dominantou je výšková budova Expo Tower, ukončující hlavní kompoziční urbanistickou osu výstaviště.

Je využito terénního zlomu, kdy parkování a technické zázemí je skryto pod úroveň veřejného prostoru, který se nachází v úrovni ulice Hlinky. Plochy Expo City tak nabízí pěší parter propojující pěší tahy z ulice Hlinky do rekreační zóny, dále služby, obchodní pasáže a zeleň vytvářející atraktivní pobytový veřejný parter.

Hlavní dopravní napojení  Expo City směřuje  od přivaděče z  dálnice a z velkého městského okruhu (VMO). Dále  je  doprava  rozdělena do úrovní tak, aby nedocházelo ke kolizím (auta v dolní úrovni, pěší   a cyklisté nahoře). Dvouúrovňové plato pod územím Expo City nabízí kapacitní parkování pro celý areál BVV, včetně Expo City.

Propojení města s rekreační zónou

Bezbariérovými trasami po lávkách je přístupný areál Riviéra, park Anthropos a lesopark Červený kopec. Prodloužením historických komunikačních os byly vytvořeny promenády. Jednu z kompozičních urbanistických os výstaviště uzavírá nově navržená multifunkční sportovní hala (kterou Brno aktuálně velmi potřebuje). Území kolem Svratky je přizpůsobeno pro nové sportovně rekreační aktivity, je napojeno na pěší trasy a cyklotrasy podél řeky a směrem do lesoparku.

Celkový pohled na areál v roce 2028, vizualizace
Celý článek naleznete v archivu čísel (12/2019).