Zpět na stavby

Polyfunkčný súbor Eurovea 2 v Bratislave

6. února 2024
Ing. Tibor Mátis

Projekt Polyfunkčný súbor Eurovea 2 v Bratislave predstavuje ambiciózny plán, ktorý sa od začiatku prípravy projektovej dokumentácie zameriaval na komplexné rozšírenie existujúcej stavby Eurovea a na vytvorenie centrálnych verejných priestorov s vysokou kvalitou a rôznorodosťou funkcií. Projekt predlžuje nábrežnú promenádu, popri nej sa tiahnucu nákupnú pasáž s vertikálne pridruženými funkciami bývania a administratívy.

Autor:


Absolvent Fakulty stavebnej VUT v Brne, autorizovaný stavebný inžinier v oboru konštrukcie pozemných stavieb. V súčasnej dobe spolupracuje s architektonickou kanceláriou GFI a.s. na pozícii projektový manažér/hlavný inžinier projektu Eurovea 2.

Úvod

Bulvár Pribinova sa stal hlavnou komunikačnou osou, ktorá posilňuje prepojenie medzi novým komplexom a historickým centrom mesta. Zároveň poskytuje priestor pre prístup do podzemného parkovania, keďže vjazdy a servisné služby sú riešené pod zemou, čo zásadne prispieva ku kvalite a spoločenskej hodnote verejných priestranstiev. Riešenie bulváru umožňuje aj privedenie budúcej električkovej trate do oblasti.

Významným počinom v projekte je vznik nového námestia. To tvorí východnú vstupnú bránu do zóny Eurovea a umožňuje priame prepojenie na nákupnú pasáž a následne na nábrežnú promenádu, obľúbený verejný priestor v centre mesta. Atmosféra námestia je dotvorená oválnymi zelenými ostrovmi s vodným elementom.

Samotné územie Eurovea 2 je neprehliadnuteľne identifikované prvým mrakodrapom v Bratislave, modernou architektonickou stavbou Eurovea Tower. Tento signifikantný landmark, dosahujúci výšku 168 m, má svoje opodstatnenie v tejto lokalite aj ako symbol rodiaceho sa moderného centra mesta s ambíciami priblížiť sa k iným európ­skym metropolám.

Projekt Polyfunkčný súbor Eurovea 2 pozostáva zo šiestich hlavných stavebných objektov, a to z:

 • podzemnej garáže pre vyše 700 osobných áut;
 • rozšírenia nákupného centra Eurovea;
 • dvoch administratívnych budov Pribi­nova 40 a Pribinova 34;
 • bytového domu Eurovea Riverside s tak­mer 100 bytmi;
 • a z bytového domu Eurovea Tower s vy­še 400 bytmi.

Ďalšími stavbami projektu boli:

 • úprava Pribinovej a Čulenovej ulice na severnej strane;
 • verejné priestory na strane nábrežia.

Navyše, kvôli výstavbe, bolo nutné projektovo upraviť a prebudovať aj šesť okolitých križovatiek.

Geologické pomery, podzemná stena a výkopové práce

Polyfunkčný súbor Eurovea 2 sa nachádza v tesnej blízkosti Dunaja. Geologické pomery sú typické pre túto časť Bratislavy, t.j. v hornej časti podložia do cca 10–12 m je kvartér, pod ním neogén, tvorený pieskom a piesčitým ílom, ktorý poskytuje dostatočne nepriepustné podložie, aby bolo možné stavebnú jamu utesniť.

Počas výstavby susedného objektu Eurovea 1 v roku 2007 bola stavebná jama pažená a utesnená železobetónovou konštrukčnou podzemnou stenou a stabilizovaná vnútornym vencom – budúceho stropu, budovaného na teréne. Následne bol pod takto vytvorenou stropnou doskou prevedený výkop.

Na rozdiel od tohto riešenia bol v projekte pre stavebné povolenie pre Eurovea 2 zvolený spôsob paženia a utesnenia stavebnej jamy vo forme trvalej podzemnej železobetónovej konštrukčnej steny, kotvenej v jednej až dvoch úrovniach zemnými kotvami. Následne, v čase tendra, vybraný dodávateľ paženia a tesnenia aj tento návrh zmenil a navrhol investorovi tretí spôsob riešenia, dočasný spôsob tesnenia a paženia stavebnej jamy v kombinácii nosných prvkov vo forme železobetónových pilót a dotesnenia priestoru medzi nimi pomocou tryskovej injektáže. Tento návrh sa nakoniec na stavbe aj úspešne realizoval a zároveň priniesol nemalú finančnú úsporu. Vyčerpaná voda bola vsakovaná pomocou vsakovacích vrtov. Dojazdy výťahov a iné priehlbne, nachádzajúce sa pod úrovňou základného výkopu, boli dodatočne tesnené štetovnícemi a tryskovou injektážou.

Pilotážna úroveň takto realizovanej dočasnej podzemnej tesniacej a pažiacej steny bola na kóte cca –6,00 m pod terénom. Výkopové práce stavebnej jamy do tejto úrovne, resp. hĺbky, boli zabezpečené svahovaním. Avšak v častiach, kde voľné svahovanie nebolo z priestorových dôvodov možné, bolo navrhnuté dočasné paženie predvýkopu klincovaným svahom s torkrétom. Po realizácii výkopu v takýchto častiach boli na vyprofilovaný svah inštalované oceľové zvárané siete a následne naň bol aplikovaný torkrét hrúbky 100 až 150 mm. Stabilita sietí bola zabezpečená dočasnými zemnými klincami systému GEWI.

Podzemná dočasná tesniaca a pažiaca stena mala za úlohu utesniť stavebnú jamu voči podzemnej vode. Stena bola zostavená z vŕtaných železobetónových pilót s priemerom d = 620 mm, resp. 880 mm. Priestor medzi týmito pilótami bol vypažený a tesnený piliermi tryskovej injektáže, tvorenej samotvrdnúcou cemento-bentonitovou suspenziou.

Deformačné kritérium pre pažiace steny od zemného tlaku bolo stanovené na maximálnu deformáciu do 25 mm. Ak by sa dosiahlo prekročenie 30 mm deformácie, pracovníci by museli pozastaviť práce a posúdiť riziká stability, k čomu počas výstavby nedošlo.

Statický posudok výkopov taktiež zvažoval vplyv rôznych úrovní podzemnej vody na podzemné steny a riešil možnosť zaplavenia stavebnej jamy pri prekročení určitej úrovne hladiny vody. Počas výstavby, v čase období záplav, v jednom prípade došlo ku dosiahnutiu takejto úrovne, ale po odbornom vyhodnotení stavu nedošlo k zastaveniu prác a teda i k prípadnému zaplaveniu stavebnej jamy.

Prenos horizontálnych síl od zemného tlaku a priťaženia v okolí stavebnej jamy na dočasnú podzemnú tesniacu a pažiacu stenu bol zabezpečený pomocou dočasných lanových kotiev, navrhnutých v jednej až troch úrovniach, v závislosti od výšky steny. Dĺžka týchto kotiev sa pohybovala od 16,0 m do 21,0 m. Po deaktivácii kotvy stratili svoju statickú funkciu.

Takto zvolená technológia dočasných tesniacich a pažiacich stien umožňovala vytvoriť uzavretú bariéru, účinne izolovať stavenisko a umožňiť tak inžinierom a pracovníkom presne kontrolovať podmienky v rámci jamy. Vzhľadom na prebiehajúcu sanáciu znečistených oblastí súbežne s výkopovými prácami stavebnej jamy aplikovaná technológia umožnila rozdeliť celkový priestor na menšie, viac zvládnuteľné sekcie. Tento prístup maximalizoval efektivitu dekontaminácie, znížil riziko šírenia kontaminantov a výrazne obmedzil negatívny dopad na životné prostredie.

Obr. 03 Územie pred výstavbou

Pilotáž

Vlastné založenie objektov polyfunkčného súboru Eurovea 2 bolo riešené pomocou pilóto-dosiek. Základová doska spolu s obvodovými stenami na konci výstavby tvorí jeden celok a funguje ako biela vaňa. Samotné výpočty pilót boli niekoľkonásobne iterované až po dosiahnutie optimálneho prerozdelenia napätí pod doskou a zaťaženie pilót. Následne bola vyhotovená séria statických zaťažovacích skúšok na pilótach priamo na stavenisku. Z ich výsledkov boli odvodené reálne únosnosti jednotlivých pilót. Skúšané pilóty boli inštrumentované – teda vybavené tenzometrami na overenie veľkosti plášťového trenia a napätia pod ich pätou. Uvedené parametre sa následne použili pre výpočty zakladania jednotlivých objektov. Pri návrhu veže bolo brané do úvahy, že pilóty pod doskou veže sa budú pri svojom pôsobení ovplyvňovať a budú vytvárať tzv. skupinové pôsobenie. Na uvedený jav boli pilóty dimenzované. Nakoniec pod mohutnou základovou doskou s hrúbkou 3,00 m je navrhnutých viac ako sto pilót priemeru 900 mm s dĺžkou cca 25–32 m. Objekty boli monitorované tak, aby bolo možné kontrolovať zaťažovací stav a veľkosť sadania. Monitoring bol vykonávaný podzemne – pomocou deformometrov a povrchovo – geodeticky. Je možno konštatovať, že výpočty sa s nameranými hodnotami takmer zhodovali. Z tohto pohľadu je potrebné oceniť konštruktívny prístup investora k zavedeniu samotného merania, a teda k zabezpečeniu prenosu zaťaženia od takto náročných objektov do podložia. Zároveň sa dá konštatovať, že výsledky získané pri výstavbe Eurovea 2 sa dajú použiť aj na ďalšie plánované objekty v tejto lokalite.

Základová doska veže

Po vyhotovení pilót sa pristúpilo k armovaniu doposiaľ najhrubšej základovej dosky na Slovensku. Stala sa ňou trojmetrová doska veže. Počas prípravy bolo treba naviazať 1 880 t betonárskej výstuže, použité boli aj prúty s priemerom 40 mm, dĺžky 12 m, kde jeden prút vážiaci až 120 kg nosili šiesti viazači. Po skončení viazacích prác nasledovala 18. septembra 2020 trojdňová kontinuálna betonáž, keď bolo dopravovaných a spracovaných dohromady 7 050 m3 betónovej zmesi z troch betonárok. Počas prác bolo kontrolované hydratačné teplo zabudovanými teplomermi v čerstvom betóne na rôznych úrovniach základu.

 • Objem betónu: 7 050 m3
 • Hmotnosť betonárskej armatúry (výstuže): 1880 t
 • Hrúbka základovej dosky:
  • stredná časť: 3 000 mm
  • obvodová časť: 1 350 mm
  • pri priehlbni (spolu so stenou priehlbne): 5 525 mm
Obr. 06 Armovanie základovej dosky veže

Statika a dynamika budovy

Významnú úlohu pri projektovaní mrakodrapu zohrali statici. Bezpečnosť a stabilita budovy je pri každom projekte na prvom mieste a na projekte mrakodrapu toto pravidlo platilo a platí o to viac. Budova Eurovea Tower bola vyprojektovaná tak, aby odolávala tisícročným vodám, silným vetrom a zemetraseniam. Tieto výpočty boli kritické z pohľadu bezpečnosti obyvateľov a zachovania integrity budovy počas celej jej životnosti.

Pred začatím projektových prác bola budova testovaná vo vetrovom tuneli, ktorú vykonala renomovaná anglická spoločnosť RWDI, kde boli simulované účinky vetra na budovu na 3D modeli, v mierke 1 : 300, vrátane širšieho okolia budovy v priemere cca 300 m. Výsledky testu poskytli statikom podrobné informácie o tom, ako bude budova reagovať na rôzne environmentálne podmienky, čo im umožnilo prispôsobiť návrh podľa potreby.

Mechanická odolnosť objektu bola preverená statickými a dynamickými výpočtami v 3D výpočtových modeloch. Pri výpočtových modeloch boli využívané kombinácie programov, aby sa eliminovali prípadné chyby a zjednodušenia modelov. Odozva objektu na statické, veterné, snehové a seizmické zaťaženia bola analyzovaná pomocou programov ako ETABS a Scia Engineer. Zároveň už od začiatku bola nastavená úzka spolupráca medzi architektmi a statikmi, ktorá bola zabezpečená používaním jednotného BIM modelu. Takto bola zabezpečená maximálna transparentnosť a koordinácia pri navrhovaní a sledovaní zmien.

Centrálnym prvkom pri navrhovaní odolnosti budovy Eurovea Tower je jej horizontálny nosný systém, ktorý je tvorený železobetónovým jadrom s približne trojuholníkovým pôdorysom, poskytujúcim stavbe potrebnú tuhosť. Návrh spočíva v rôznych hrúbkach železobetónových stien jadra po výške budovy, ktoré sa pohybujú v rozsahu od 550 mm do 220 mm.

Už počas prípravných prác bolo počítané s použitím pokročilých technológií a materiálov. Napríklad požiadavka na zvýšenie únosnosti konštrukcie a zníženie množstva materiálu viedla k použitiu betónov vyšších pevností. Prierezy kruhových stĺpov v nárožiach budovy boli navrhnuté ako spriahnuté s tuhou vložkou z vysokopevnej ocele HISTAR. Naopak, na vyšších podlažiach bola využitá technológia Cobiax, kde došlo k zabudovaniu dutých plastových telies do stropnej konštrukcie, čím sa dosiahlo zníženie mŕtvej hmotnosti až do 20 %, čo umožnilo hospodárnejší návrh a zníženie zaťaženia na zvislé nosné konštrukcie.

Zabezpečenie mechanickej odolnosti budovy je zložitý proces, ktorý si vyžaduje detailný návrh, analýzu a kontrolu. Bezchybnosť návrhu statického riešenia tohto významného projektu bola zabezpečená dvojitou krížovou kontrolou dvoch zúčastnených projektových kancelárií a následným nezávislým auditorom, ako tretím stupňom kontroly.

Dispozičné, architektonické, konštrukčné a materiálové riešenie

Pôdorysný tvar Eurovea Tower vychádza z tvaru trojuholníka s oblými vrcholmi, ktoré sa následne pri testovaní vo veternom tuneli prejavili ako veľmi prospešné pre stavbu, a to z hľadiska eliminácie vysokého dodatočného zaťaženia, ako je to napr. pri budovách s ostrými rohmi. Všetky tri rohy budovy sú podopreté mohutnými betónovými stĺpmi. Tieto stĺpy vytvárajú na úrovni parteru tvar pripomínajúci písmeno „V“ s výškou až 14 m. Rohové stĺpy prechádzajú celou budovou v rožných bytoch a sú ukončené vo výške až 168 m oceľovými prvkami tvaru obráteného písmena „V“.

Eurovea Tower má pod terénom štyri suterénne poschodia a nad terénom 46 poschodí. Suterénne priestory slúžia pre parkovanie vyše 550 osobných áut a je tu aj časť pivničných kobiek. V týchto priestoroch sú umiestnené ešte technické miestnosti pre slaboprúdy, elektroinštalácie, ZODT.

Na prízemí sa nachádzajú vstupy do budovy. Hlavné vstupy sú zo severnej strany a sú zvýraznené mohutnou oceľovou markízou. Vstupná lobby budovy má svetlú výšku od 7,50 do 9,50 m, čo primerane korešponduje s kvalitou a charakterom tejto stavby. V tomto priestore je umiestnená recepcia s 24hodinovou obsluhou a vstupy do dvoch výťahových lobby. Samotný interiér lobby je dekorovaný veľkoplošnými keramickými obkladmi v kombinácií s drevenými obkladmi.

Pre potreby občianskej vybavenosti na 3. poschodí bol vytvorený samostatný vstup, ktorý ústi do lobby, nezávislej na rezidenčnej časti budovy. Vedľajší vstup je umožnený z južnej strany, odkiaľ je možnosť vstupu aj do nábrežných prenajímateľných priestorov.

Na prvom mezaníne a na prvom podlaží sa nachádzajú rôzne strojovne VZT a chladenia, z toho niektoré priestory sú dvojpodlažné. Na 3.NP sa nachádzajú priestory skladových kobiek a ďalšie technické miestnosti elektroinštalácie a slaboprúdu. Na spomínanom 4.NP sú priestory občianskej vybavenosti – dentálnej kliniky. Prvé obytné podlažie sa nachádza na 5.NP, t.j. na úrovni +19,200 m.

Na štandardnom podlaží (5.–35.NP) je situovaných 11 bytov s výmerami medzi 48–120 m2. Na tzv. lux podlaží (36.–45.NP) sa nachádza 5 bytov s výmerami medzi 110–190 m2. Na poslednom, 46.NP. – obytnom podlaží sú situované 4 byty.

Mohutné železobetónové jadro v strede budovy ukrýva v sebe celkovo šesť výťahov. Z dôvodu maximalizácie efektivity prevádzky majú tieto výťahy rôznu výšku svojej premávky, resp. prepravy obyvateľov. Tri z týchto výťahov premávajú len po úroveň 34. poschodia. Vedľa nich sa nachádza najdlhší výťah v celej veži, požiarno-evakuačný, ktorý premáva od najnižšieho suterénneho podlažia až po posledné obytné podlažie, tj. 45. poschodie. Spodná hrana základovej dosky tohto výťahu končí vyše 2,5 m pod spodnou hranou hlavnej základovej dosky veže a suverénne sa stala najhlbším otvoreným priestorom počas výkopových prác. Jedným z hlavných rysov Eurovea Tower sú jeho zvyšné dva výnimočné výťahy, ktoré patria medzi najrýchlejšie výťahy v strednej Európe s rýchlosťou až 6 m/s, t.j. zvládnu dve podlažia za jednu sekundu. Tieto výťahy spájajú podzemné časti veže a lobby s hornými, tzv. lux podlažiami (od úrovne 36.NP), pričom na nižších podlažiach nemajú zástavky. Spojenie medzi jednotlivými podlažiami a taktiež možnosť úniku sú zabezpečené dvomi „nožnicovými“ schodiskami, ktoré sa nachádzajú v priestore nad sebou a sú navrhnuté tak, aby sa navzájom nestretli unikajúci ľudia z oboch strán chodby, hoci unikajú tým istým priestorom.

Nosnosť konštrukcie, okrem jadra a hore uvedených rohových stĺpov kruhového pôdorysu, zabezpečuje po obvode budovy ďalších 12 stĺpov obdĺžnikového pôdorysu. Tieto stĺpy vytvárajú na fasáde Eurovea Tower charakteristické vertikálne rebrá, začínajúce na úrovni terénu a končiace vo výške 168 m. V tejto výške sú rebrá navzájom pospájané oceľovými kruhovými horizontálnymi prvkami a tak vytvárajú ukončujúcu korunku veže, ktorá prispieva k jej originálnemu vzhľadu.

Kvôli rýchlosti a efektivite výstavby bol vybraný ako hlavný stavebný materiál pre riešenie priečok na bytových poschodiach sadrokartón (SDK). V rámci prípravy projektovej dokumentácie boli vypracované všetky dôležité detaily súvisiace s použitím SDK. Veľký dôraz bol kladený na správne navrhovanie akustických a požiarnych detailov. Výsledné akustické merania preukázali ešte lepšie hodnoty akustiky, než boli tie projektované.

Nad 46.NP je technické podlažie, kde sú umiestnené ďalšie strojovne VZT, chladenia a vykurovania, elektriky, slaboprúdu. Stropná doska nad 46.NP je hrubá až 1,00 m z dôvodu akustiky ako aj faktu, že na tejto plochej streche sa nachádza koľajnica pre zariadenie čistiaceho systému. Jedná sa o mobilnú závesnú plošinu, trvalo inštalovanú na streche budovy, určenú na plánované pravidelné kontroly, čistenie fasády a údržbu budovy. Zariadenie je schopné spustiť zavesenú plošinu z úrovne strechy až na kamennú dlažbu námestia.

Najvyšším bodom budovy sú spomínané vertikálné fasádné rebrá, ktoré sa týčia až do výšky 168 m.

Pri pohľade na exteriér budovy zaujme použitie špeciálneho typu zasklenia, ktoré nielenže dodáva stavbe futuristický vzhľad, ale má aj praktickú funkciu. Toto multifunkčné zasklenie je schopné odrážať nadmerné slnečné žiarenie a zabraňovať tak nežiadúcemu prehrievaniu interiérov, čím sa v letných mesiacoch ušetrí na chladiacich nákladoch. Zároveň má vysokú úroveň tepelnej izolácie, ktorá je kritická pre zimné obdobie. Navyše, pre väčší komfort, pred každým sklom (okrem severnej fasády) sú štandardne inštalované vonkajšie, motoricky ovládané rolety. Každý byt má svoj vlastný balkón a terasu, pričom je umožnený východ do exteriéru z každej obytnej miestnosti bytu. O ich bezpečnosť sa starajú zasklené zábradlia, ktoré kopírujú obrys budovy a sú dostatočne vysoké. Originálnym prvkom veže je aj zužovanie vyšších podlaží, kde od úrovne 38.NP je každé podlažie pôdorysne užšie o cca 150 mm oproti nižšiemu podlažiu.

Obr. 13 Vtáčí pohľad na stavbu

Technologická vybavenosť

Žiadna budova nemôže fungovať bez základných sietí ako rozvody vody, kanalizácie, kúrenia a chladenia. Riešenie pre distribúciu studenej vody v objekte zohľadňuje výzvy spojené s výškou budovy, pričom sa aplikuje koncept tlakových pásiem. Prívod vody do jednotlivých bytov zahŕňa vlastné meracie zariadenia pre diaľkové odčítavanie spotreby, ako aj bezpečnostné prvky na ochranu pred prípadnými poruchami alebo únikmi.

Pre zabezpečenie optimálneho tlaku vody v objekte je objekt rozdelený na štyri nezávislé tlakové pásma. Každé tlakové pásmo má automatickú tlakové stanicu vybavenú čerpadlami a tlakovou nádržou, ktoré zabezpečujú konzistentný výkon a komfort pre všetkých obyvateľov.

Teplá voda je pripravovaná individuálne pre každú bytovú jednotku prietokovým spôsobom, doskovým výmenníkom v bytovej odovzdávacej stanici tepla (BOST).

Dažďové vody zo strechy a terás sú odvádzané gravitačným spôsobom cez vyhrievané strešné vtoky. Z bezpečnostných dôvodov je inštalovaných viacero strešných, resp. terasových vpustov, aby bol zabezpečený odtok zo strechy aj v prípade poruchy jedného systému. Splaškové vody sú s ohľadom na výšku objektu odvádzané odpadným potrubím so špeciálnymi tvarovkami pre vysoké budovy SOVENT, ktoré umožnili úsporu priestoru vo veľkosti kanalizačných šácht a vysokú variabilitu pri napájaní pripájacích potrubí.

Kritické oblasti, ako sú napríklad prechody z odpadných do zvodových potrubí, alebo oblasti, kde je potrebné zamedziť šíreniu hluku, sú chránené špeciálnou akustickou izoláciou.

V oblasti vykurovania je budova napojená na centrálne vykurovanie prostredníctvom horúcovodnej prípojky, ktorá zabezpečuje požadovaný tepelný výkon pre vykurovanie, vzduchotechniku a prípravu teplej vody. Kľúčovou zložkou systému je odovzdávacia stanica tepla (OST), umiestnená v technickom priestore v suteréne, ktorá efektívne distribuuje teplo v rámci budovy. Vykurovací systém, obdobne ako systém studenej vody, je rozdelený na štyri nezávislé tlakové pásma, čím je eliminovaný účinok hydrostatického tlaku. V bytoch sú inštalované bytové odovzdávacie stanice tepla (BOST), ktoré umožňujú meranie a distribúciu tepla pre každú jednotku. Byty sú vykurované pomocou doskových vykurovacích telies, konvektorov a niektoré systémom podlahového vykurovania. Regulácia teploty v jednotlivých bytoch je zabezpečená prostredníctvom regulačných ventilov s termickými pohonmi umiestnených v každom byte. Pohony sú ovládané priestorovými termostatmi, ktoré riadia ich výkon v sekvencii s chladiacim systémom. BOST zabezpečujú aj individuálnu prípravu teplej vody pre jednotlivé byty.

S narastajúcimi požiadavkami na komfort a udržateľnosť je potrebné zabezpečiť, aby boli moderné bytové budovy vybavené aj efektívnymi a environmentálne prijateľnými systémami chladenia. V objekte je implementovaný chladiaci systém, ktorý sa opiera o centrálnu prípravu chladu. Ako hlavný zdroj chladu slúžia kompaktné chladiace jednotky s vodou chladenými kondenzátormi. Tieto jednotky sú vybavené skrutkovými kompresormi a umožňujú plynulú reguláciu chladiaceho výkonu. Vďaka tejto flexibilite dokáže systém efektívne reagovať na variabilné chladiace zaťaženie a minimalizovať energetickú spotrebu.

Chladiaci systém je rozdelený na štyri nezávislé tlakové pásma, analogicky k systému vykurovania. Do jednotlivých bytov sú privedené prípojky chladiacej vody s presne definovaným prietokom a tlakom. V bytoch sú inštalované obehové chladiace jednotky, zabezpečujúce optimálnu teplotu a vlhkosť vzduchu v letnom období. Individuálna regulácia výkonu je riadená priestorovými termostatmi, spoločnými so systémom vykurovania. Každý okruh je vybavený vlastnými regulačnými a bezpečnostnými prvkami na zabezpečenie stabilného a bezpečného prevádzkovania.

Požiarna ochrana
Protipožiarnemu zabezpečeniu stavby bola od začiatku venovaná značná pozornosť, keďže ide o stavbu, ktorá je súčasťou významného komplexu budov, a zároveň ide o prvý mrakodrap na Slovensku.

Stavba je na všetkých podlažiach zabezpečená systémom EPS a HSP. Medzi bytmi v horizontálnom aj vodorovnom smere sa nachádzajú požiarne pásy. Nosné železobetónové prvky majú požiarnu odolnosť 120 minút, nenosné medzibytové priečky 90 minút. Šírka únikových chodieb bola dimenzovaná podľa výsledku výpočtov špecialistu požiarnej ochrany. Chodby ústia v únikových schodiskách CHÚC typu „C“ s pretlakovým vetraním. Z každého podlažia sú vedené dva smery úniku, čo optimálnym spôsobom umožnilo tzv. nožnicové schodisko. Objekt je vybavený aj požiarno-evakuačným výťahom s nástupnými stanicami na každom podlaží. Výťah má priechodnú kabínu, ktorá je v mierovom režime prístupná z bežnej chodby, v prípade požiaru je zase prístupná z požiarnej predsiene schodiska. Manuálne ovládanie výťahu v prípade požiaru sa nachádza na prízemí.

Identifikačné údaje o stavbe

Názov projektu: Polyfunkčný súbor Eurovea 2

Názov stavby: Stavba č. 05 – Bytový dom / veža

Adresa stavby: Pribinova ulica, Bratislava

Investor: Eurovea byty, s.r.o.

Autor: GFI, a.s.

Generálny projektant: GFI, a.s.

Hlavný architekt projektu: Ing. arch. ­Katarína Jägrová

Hlavný architekt stavby: Ing. arch. Martin Koiš

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Radoslav Grečmal

Hlavný inžinier projektu: Ing. Tibor Mátis

Úžitková plocha: 38 054 m2

Zastavaná plocha: 1 289 m2

Obstavaný priestor: 185 775 m3

Obdobie projekčných prác: 04/2015 – 10/2020

Začiatok výstavby: 03/2019

Obdobie betonážnych prác: 01/2020 – 11/2022

Kolaudácia: 10/2023

 

Identifikačné údaje o stavbe

Názov projektu: Polyfunkčný súbor Eurovea 2

Názov stavby: Stavba č. 05 – Bytový dom / veža

Adresa stavby: Pribinova ulica, Bratislava

Investor: Eurovea byty, s.r.o.

Autor: GFI, a.s.

Generálny projektant: GFI, a.s.

Hlavný architekt projektu: Ing. arch. ­Katarína Jägrová

Hlavný architekt stavby: Ing. arch. Martin Koiš

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Radoslav Grečmal

Hlavný inžinier projektu: Ing. Tibor Mátis

Úžitková plocha: 38 054 m2

Zastavaná plocha: 1 289 m2

Obstavaný priestor: 185 775 m3

Obdobie projekčných prác: 04/2015 – 10/2020

Začiatok výstavby: 03/2019

Obdobie betonážnych prác: 01/2020 – 11/2022

Kolaudácia: 10/2023