Zpět na stavby

Rezidenční projekt Byty Na Vackově

24. února 2022
Ing. Jakub Uxa

Desátou etapu developerského projektu bytových domů Rezidenční park Na Vackově realizovala divize 9 Metrostavu na téměř osmihektarovém pozemku v Praze 3. V pěti výškově členitých a nejvýše dvanáctipodlažních budovách, které nevytvářejí jednolitou uliční hmotu, vznikly nejen metropolitní byty s balkony a lodžiemi, ale i prostorná zákoutí.

Autor:


Vystudoval obor Podnikání a řízení ve stavebnictví na FS ČVUT v Praze. Působí ve firmě Metrostav a.s. Podílel se na projektech obytný soubor Slunečný vršek, objekty A, B, E, F, SKY Bar, nástavba hotelu Hilton a Prague Marine. Ve funkci stavbyvedoucího zajišťoval projekt admin. centra ČEZ AB MICHLE II a III, Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí a obyt. souboru Slunečný vršek, objekty J, K, L, M a N. Jako vedoucí projektu byl zodpovědný za výstavbu nové radnice pro Prahu 7 a bytů Na Vackově, 10. etapa. Člen ČKAIT.


Ve dvou budovách se nacházejí komerční prostory o ploše téměř 400 m2, v jedné z budov jsou situovány dva ateliéry. Byty se skladbou od 1+kk do 5+kk doplňuje 276 parkovacích míst, z toho 235 ve dvoupatrových podzemních garážích. V rámci prestižní soutěže Best of Realty 2021 – Nejlepší z realit získal tento rezidenční projekt Cenu čtenářů.

Výchozí situace

Vlastní staveniště je umístěno na pozemcích ve tvaru nepravidelného lichoběžníku. Na severní straně tvoří jeho pomyslnou hranici areál parku Židovské pece, na jižní straně pak Malešická ulice a na východě byl pozemek ohraničen původním průběhem ulice Olgy Havlové. V současné době se tato ulice využívá jako obslužná komunikace pro výstavbu navazující etapy rezidenčního parku Na Vackově.

Drtivou většinu plochy zájmového území zabíraly přízemní garážové budovy postavené v sedmdesátých letech minulého století v rámci tzv. akce Z. Menší části ploch tohoto území zaujímaly štěrkové a asfaltové plochy, betonové komunikace včetně areálového osvětlení. U jižního vjezdu do původního ­areálu pak stála budova vrátnice. Nacházelo se zde několik solitérních stromů a keřů. Nevzhledné území tak dostalo výstavbou rezidenčního souboru nový háv.

Účel a funkce stavby

Bytový soubor Na Vackově obsahuje pět bytových objektů A1, A2, A3, A4 a A5. Všechny obsahují v nadzemních podlažích bytové jednotky a ve dvou podzemních podlažích parkovací prostory. V tomto bytovém souboru jsou obsaženy i prostory s nebytovou funkcí. Všechny objekty jsou navrženy v jednotném konstrukčním systému a v jednotném systému založení. Tři schodišťové sekce v rámci bytového souboru obsahují dvanáct nadzemních podlaží.

Součástí stavby jsou i návazné stavební objekty – komunikace, opěrné zdi, technická infrastruktura, oplocení a sadové úpravy včetně drobné architektury atd.

Průběh stavby

Výstavba obytného souboru čítající pět samostatně stojících objektů byla zahájena převzetím staveniště v říjnu roku 2018, v té době již bylo území připraveno k vlastní výstavbě.

Před zahájením zemních prací došlo k dodatečnému ověření vybraných informací prostřednictvím doplňkové inženýrsko-geologické rešerše. Souběžně probíhaly práce k ověření průběhu stávajících inženýrských sítí v lokalitě předmětného území v souladu s vyjádřením dotčených správců sítí. Na základě zpřesněných informací a po zvážení dalších aspektů (a to zejména dopadu dynamických účinků dopravy v Malešické ulici a důrazu na bezpečnost při provádění výkopových prací) bylo po projednání s developerem společností Metrostav Development a.s., a zástupci generálního projektanta, firmou MS architekti s.r.o., přistoupeno ke změně způsobu zajištění stavební jámy v celé její jižní části (úsek při Malešické ulici, objekty A2 a A3). Namísto původně uvažovaného zajištění svahovaným výkopem došlo k dodatečnému zajištění stavební jámy záporovým pažením.

Stavební jáma tak byla po třech čtvrtinách svého obvodu zajištěna kotveným záporovým pažením. Jednalo se o dočasnou konstrukci a ve finálním stadiu stavby je zatížení od zemního tlaku přenášeno vlastní konstrukcí objektu. Do Malešické ulice bylo záporové pažení stabilizováno zemními trny (každá zápora). V ostatních úsecích pak došlo ke stabilizaci zemními kotvami ve dvou výškových úrovních. Postupně se vytěžilo cca 58 tis. m3 zeminy.

Před zahájením železobetonářských prací bylo osazeno pět věžových jeřábů typu Liebherr EC-H, EC-B, LC. Výšky pod hák byly stanoveny v rozmezí od 36 do 65,5 m. Před vlastní montáží bylo třeba odklonit jeden z kolizních spojů. Územím procházelo několik paprsků radioreléového spoje elektronické komunikační sítě ve správě Českých radiokomunikací; tyto spoje nesměly být ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen.

Výstavba jednotlivých objektů A1-A5 byla koncipována v přibližném časovém rozestupu jednoho měsíce tak, aby byly splněny prioritní požadavky na jejich dokončení podle stanovených termínů pro předávání bytových jednotek koncovým majitelům. Celková doba výstavby činila 944 dnů.

Práce na výstavbě jednotlivých objektů A1–A5 probíhaly s překryvem. V souběhu tak byly realizovány vrtné práce a piloty, betonáže podkladních a základových konstrukcí, probíhalo dotěžení stavební jámy a dočištění základových spár.

Základové desky objektů jsou tloušťky 400 mm se zesílením ve více zatížených místech až na tloušťku 600–700 mm. Tyto desky podporuje soustava vrtaných pilot o paženém průměru 620, 900, 1 200 mm. Paty všech pilot byly ukončeny ve skalním podloží – zcela zvětralé břidlice třídy R6 nebo zvětralé břidlice třídy R5. Piloty jsou navrženy pod sloupy, pod vnitřními a obvodovými stěnami a pod dojezdy výtahů. Celkem bylo zrealizováno 425 pilot, v součtu o délce 3 198 m. Konstrukce spodních podlaží byly navrženy a vybudovány z vodostavebného betonu v systému bílé vany.

Konstrukce horní stavby objektu byla navržena a zrealizována jako stěnový systém, který je tvořen obvodovými a vnitřními stěnami ze železobetonu. Tyto stěny spolu s monolitickými stropy vytvářejí prostorově tuhou krabicovou konstrukci, vynášenou v podzemních podlažích obvodovými a vnitřními stěnami a následně sloupovým rastrem.

V průběhu prací na monolitech byly též zahájeny práce na areálových inženýrských sítích (voda, kanalizace, horkovod). Rovněž započaly práce na retenční a akumulační nádrži. Souběžně byl realizován drenážní systém.

Ve vybudované retenční nádrži jsou zadržovány dešťové vody a ty jsou následně regulovaně odpouštěny. Nádrž retence byla vytvořena z ŽB rámů o vnitřních rozměrech 2,4 × 2,4 m, délky 1 m, sestavených na celkovou délku cca 34,0 m (celá konstrukce byla provedena podle standardu PVK).

Akumulační nádrž pak zadržuje dešťové vody pro zálivku okolních zelených ploch. Nádrž je betonová prefabrikovaná o vnitřních rozměrech 6,1 × 2,4 m a výšce 2,38 m. Pro zasakování vod a retenci byly dále v rámci areálu zbudovány suché poldry, tj. zahloubený průleh o maximální hloubce cca 0,5 m a celkovém objemu cca 60 m3.

Dále byl vybudován podzemní drenážní systém, tvořený celkem čtyřmi úrovněmi, které jsou z drenážního perforovaného plastového potrubí a z neperforovaných plastových kanalizačních trubek typu PVC KG. Perforované potrubí je převážně uloženo v drenážních žebrech ze štěrku frakce 16/32 obalených geotextilií s drenážní a separační funkcí, nebo je přímo ochráněno obalením geotextilií a uloženo v zemi. Na trasách potrubí se nacházejí revizní šachty. Hlavní drenáž (úroveň 1) je zaústěna do podzemní železobetonové prefabrikované akumulační nádrže o objemu cca 35 m3. Celkem bylo položeno cca 750 bm drenážního potrubí.

V průběhu roku 2020 bylo zásadní dokončit práce na fasádním plášti včetně montáže okenních sestav a střešních souvrství. Dokončení těchto konstrukcí bylo důležité zejména z hlediska technologických návazností ve vnitřních prostorech objektů. Fasádní plášť je v systému ETICS, jako tepelný izolant je použita minerální vata tl. 180 mm, na povrchu s probarvenými omítkami. Fasády byly zrealizovány v rozsahu cca 17 tis. m2.

Okna jsou opatřena patentovaným systémem pro přívod venkovního, čerstvého vzduchu, který tvoří spolu s prvky pro nucený odvod (ventilátory VZT) soustavu zajišťující kvalitu vnitřního prostředí podle závazných právních předpisů a doporučených norem. V každé místnosti je ve speciálním rámu (Dafe Synego 116) s tepelně odizolovanou přední komorou umístěn minimálně jeden kus přívodního Climaboxu. Konstrukce rámu spolu s Climaboxem vytváří systém s téměř nulovým přenosem venkovního hluku. Celkem bylo namontováno cca 1 000 okenních sestav.

Střechy objektů jsou řešeny v kombinaci tepelné izolace EPS a asfaltových modifikovaných pásů. Skladby byly realizovány v ploše cca 7,5 tis. m2. Jako ochrana střech slouží vrstva kačírku na geotextilní vrstvě. Spády střech směřují do střešních vpustí, které jsou dále napojeny na svodné potrubí a odtud do potrubí dešťové kanalizace.

Souběžně probíhaly práce ve vnitřních prostorech. Již během prací na rozvodech jednotlivých instalací je třeba správně nastavit jejich postup podle aktuálních změn v dokumentaci pro provádění stavby, jež jsou vyvolány řadou tzv. klientských změn, které mají dopad na finální podobu bytové jednotky.

V rámci areálu bylo dále zrealizováno několik opěrných stěn, jsou vybudovány spojovací a přístupové chodníky, mlatové cesty, spojovací lávky parteru. Tyto lávky jsou v souladu se statickým návrhem tvořeny příhradovou ocelovou konstrukcí a opláštěny dřevěnými prvky.

V areálu je instalován volný mobiliář – lavičky, koše či stojany na kola. Ve vnitrobloku jsou umístěny tři pergoly s popínavými rostlinami. Dále byla zrealizována vnitroareálová komunikace vedená mezi objekty obytného souboru. Jedná se o účelovou komunikaci pro obsluhu hromadných garáží, jejíž délka je 105,75 m a napojuje se na navrhovanou místní obslužnou komunikaci ulice Olgy Havlové. Napojení hromadných garáží je zajištěno polorampami.

Technická zařízení

V září roku 2020 byly zahájeny funkční zkoušky technologických celků. V rámci rezidenčního objektu byla instalována standardní technologická zařízení. Objekty jsou vybaveny samočinným odvětrávacím zařízením (ZOTK), umístěným v prostorách podzemních garáží 2.PP, kde se nachází napojení na systém elektrické požární signalizace (EPS) – ten kromě signalizace požáru automaticky ovládá a monitoruje stav vybraných požárních zařízení. Požární poplach je přenášen na pult centrální ochrany (PCO) HZS hlavního města Prahy.

Prostřednictvím systému měření a regulace dochází k regulaci vzduchotechnických zařízení společných částí domu a detekci oxidu uhelnatého v garážovém prostoru. Na centrální UPS je pak napojen evakuační výtah (objekt A1, vchod A1.1; objekt A4, vchod A4.2; objekt A5, vchod A5.1), přetlakové větrání CHÚC C a CHÚC B, zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK) a posilovací stanice pro požární účely (ATS).

Na zakázku bylo dodáno jedenáct výtahů společnosti KONE. Výtahy ve dvanáctipodlažních sekcích objektů jsou pak navrženy jako evakuační.

Bytové domy jsou prostřednictvím společných částí vodovodního rozvodu v objektu napojeny na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Systém kanalizace v objektech je koncipován jako dvě oddělené větve – dešťová a splašková kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny střešními vpusťmi do potrubí dešťové kanalizace.

Výroba tepla je řešena centrálně přes výměníkovou stanici bytového domu, která je zásobována dálkovým teplem. Teplo je poté distribuováno k vlastním bytovým měřičům tepla. Od měřiče je pak distribuce sekundárním okruhem, tj. samostatnými rozvody vedenými v podlaze k jednotlivým topným tělesům bytové jednotky. Výměníkové stanice pro objekty A2, A3, A5 a podružné výměníkové stanice pro objekty A1, A4 jsou umístěny v podzemních podlažích a jsou v majetku firmy Pražská teplárenská a.s.

Pro rezidenční obytný soubor Na Vackově byla vystavěna samostatná rozvodna „PRE“ v objektu A2. Přístup je umožněn pouze oprávněným pracovníkům firmy Pražská energetika, a.s., kteří provádějí veškerý servis. Vchod do rozvodny je z Malešické ulice v blízkosti nově zřízené autobusové zastávky.

Získané zkušenosti

Odpovědnost za zpracování dokumentace pro provádění stavby a tím i za celkovou kvalitu provedení byla přenesena na nás, jako na generálního zhotovitele stavby. Byla aplikována metoda „Design and Build“. V praxi to znamenalo najít správnou sym­biózu se zvoleným generálním projektantem, který byl v našem případě též zpracovatelem zadávací dokumentace stavby, a přesvědčit ho, že některá na­vrhovaná řešení jsou aplikována na základě dlouholetých zkušeností z obdobných projektů a jsou ku prospěchu celkového postupu výstavby.

Výstavba obytného souboru tohoto rozsahu byla spojena s nemalou administrativní zátěží. Byla zajištěna komplexní agenda související s kolaudacemi a dílčími kolaudacemi předmětu díla včetně všech souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Celkem bylo třeba zajistit třináct samostatných kolaudačních řízení, která od sebe dělil krátký časový úsek. Následně byla též zajištěna komplexní součinnost v rámci předávání objektu správci a majitelům bytových jednotek, a to včetně ucelené dokladové části.

Pandemie nás vyškolila

V dlouhém období bylo možné stavbu zásobovat pouze úzkým koridorem. V tomto prostoru souběžně probíhaly práce na dokončení parteru a na přilehlých konstrukcích. Současně jsme se dostali do souběhu se stavebními úpravami Malešické ulice, která tvoří hlavní dopravní tepnu v lokalitě. Neexistovaly žádné alternativní přístupové trasy. Pro tento případ je skutečně příhodné přirovnání k „montáži motoru přes výfuk“. Pracovní nasazení týmu a přístup subdodavatelů v tomto koordinačně náročném uzlu byly pro postup a dokončení výstavby nezbytné.

Dokončovací práce nad parterem pak probíhaly drobnou mechanizací, kterou jsme byli schopni dopravit nad tyto prostory jeřáby a byla staticky vhodná pro pojíždění na vynesených konstrukcích parteru. Zemina pak byla zafoukávána z cisteren.

Výzvou, kterou bylo třeba překonat, byla i omezení vyvolaná covidem. Pandemie nás vyškolila, museli jsme pečlivě plánovat nasazení zahraničních pracovníků a hlídat si zásadní dodávky, aby nedošlo k ohrožení konečných termínů. Udržet zakázku v běhu bylo pro náš dodavatelský systém naprosto klíčové.
Podařilo se.

Závěr

Jednalo se o výstavbu bytového projektu se všemi klady a zápory, s rozsáhlou agendou klientských změn. Zakázka byla náročná na koordinaci postupu výstavby z hlediska zasazení do území.

I přes vyvolané změny ve způsobu založení stavební jámy hned v počátcích výstavby, přes ztížené podmínky s obslužností celého staveništního areálu a také přes veškerá protiepidemická opatření se nám podařilo výstavbu rezidenčního souboru zajet do správných kolejí a držet se spolu s našimi prověřenými dodavateli nastaveného jízdního řádu. Nebyla to cesta jednoduchá, ale díky sladěnému týmu, který si z větší části už podobnými zakázkami prošel, to byla cesta, na jejímž konci se mohli první vlastnici bytových jednotek stěhovat o prázdninách roku 2021.

Zakázka byla dokončena v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Základní údaje obytného souboru Na Vackově, zóna A.I
Zastavěná plocha: 4 728 m2
Obestavěný prostor: 114 923 m3
Kapacita (počet bytů): 340
Hrubá podlažní plocha: 27 206 m2
Celková užitná plocha: 33 331 m2
  • z toho byty 20 909 m2
  • komerční plocha 334 m2
  • počet ateliérů 2
Společné domovní plochy a garáže: 10 761 m2
Celková plocha balkonů, lodžií a teras: 2 573 m2
Celková plocha předzahrádek: 748 m2
Základní údaje obytného souboru Na Vackově, zóna A.I
Zastavěná plocha: 4 728 m2
Obestavěný prostor: 114 923 m3
Kapacita (počet bytů): 340
Hrubá podlažní plocha: 27 206 m2
Celková užitná plocha: 33 331 m2
  • z toho byty 20 909 m2
  • komerční plocha 334 m2
  • počet ateliérů 2
Společné domovní plochy a garáže: 10 761 m2
Celková plocha balkonů, lodžií a teras: 2 573 m2
Celková plocha předzahrádek: 748 m2
Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A.I
Místo stavby: ulice Olgy Havlové, Praha-Žižkov
Developer: Metrostav Development a.s.
Investor: Metrostav Epsilon s.r.o.
Generální projektant: MS architekti s.r.o.
Generální zhotovitel: Metrostav a.s., divize 9
Zástupce zhotovitele: Ing. Jakub Uxa

Dodavatelé
Zajištění stavební jámy: PRAGIS a.s.
Zemní práce: JORDÁK s.r.o.
Speciální zakládání (piloty): KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
Zhotovitel ŽBK: Metrostav a.s., divize 6
ZTI, ÚT: Subterra a.s.
Střešní souvrství: SIMAT, spol. s.r.o.
Fasády, omítky, zdivo: KIS-KIS FORTUNA s.r.o.
Okna: DAFE-PLAST Jihlava, spol. s r.o.
Doba výstavby: 10/2018–07/2021
Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A.I
Místo stavby: ulice Olgy Havlové, Praha-Žižkov
Developer: Metrostav Development a.s.
Investor: Metrostav Epsilon s.r.o.
Generální projektant: MS architekti s.r.o.
Generální zhotovitel: Metrostav a.s., divize 9
Zástupce zhotovitele: Ing. Jakub Uxa

Dodavatelé
Zajištění stavební jámy: PRAGIS a.s.
Zemní práce: JORDÁK s.r.o.
Speciální zakládání (piloty): KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
Zhotovitel ŽBK: Metrostav a.s., divize 6
ZTI, ÚT: Subterra a.s.
Střešní souvrství: SIMAT, spol. s.r.o.
Fasády, omítky, zdivo: KIS-KIS FORTUNA s.r.o.
Okna: DAFE-PLAST Jihlava, spol. s r.o.
Doba výstavby: 10/2018–07/2021