Zpět na materiály, výrobky, technologie

Rekonstrukce poslucháren ČVUT: interiérové a akustické řešení

6. února 2013
Ing. arch. Ing. Vít Domkář , Ph.D.

Závěrem roku 2012 byla dokončena rekonstrukce pěti přednáškových sálů v centrální části budovy Stavební fakulty ČVUT v Praze-Dejvicích. Jedná se o řadu sériově řazených místností, situovaných k jižní fasádě budovy C tvořící vstupní průčelí budovy. Volba akusticky vhodných a esteticky kvalitních materiálů dala vzniknout speciální zvlněné struktuře, jež definuje design celého řešení.

Autor:


Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. Od roku 2008 navrhuje a realizuje převážně akustické interiéry a zabývá se vědeckovýzkumnými projekty. V roce 2014 spoluzakládá firmu AVETON s.r.o., kde na pozici architekt-designér zajišťuje projektování a realizace atypických interiérů. Člen Unie výtvarných umělců a designérů ČR.
Spoluautoři:
Ing. Tomáš Hrádek

Požadavkem uživatele bylo vytvořit moderní a technologicky funkční interiér, který je zároveň inspirativním prostředím pro studenty. Společnost SONING Praha a.s. se po celou dobu vývoje projektu podílela na designovém a akustickém řešení interiérů. Zajišťovala jak projektovou přípravu, tak realizaci interiérů a prostorové akustiky. Právě moment přizvání odborníků na akustiku již ve fázi architektonické studie se stal základem konceptu celého návrhu. Úzká spolupráce těchto profesí je pro pozitivní výsledek velmi důležitá a výsledná realizace poslucháren Fakulty stavební ČVUT ji dobře reprezentuje.

Architektonické řešení

V úvodu projektu byl stanoven koncept celkového designu poslucháren, jejichž doménou je zejména podvěšený tvarovaný podhled a akusticky funkční obložení stěn. Nové pojetí interiéru vnáší do betonové stavby zcela jiné tvarování, oba systémy se přitom velmi dobře doplňují. Tvarovaný strop svým charakterem a pomocí nočního nasvětlení také oživuje hlavní průčelí budovy.
 
Stěnové obklady
Dřevěné obklady jsou instalovány na zadní a bočních stěnách. Obklady bočních stěn tvoří vynášecí rošt s vloženým akustickým absorbérem a perforované pohledové desky polygonálním spárořezem. Konstrukce panelů zadní stěny vytváří kontinuální návaznost na stropní podhled.
 
Podhled
Řešení akustiky vyžadovalo členitý odrazivý podhled, jehož tvarování pomáhá šíření pozitivních zvukových signálů od přednášejícího k posluchačům. Jedná se o variantu ohýbaných segmentů, jejichž rozdílným tvarováním vzniká náhodná struktura. Tím, že se podhledové dílce propisují do zadní stěny, vzniká kontinuální organická plocha tzv. „mašlí“. Konstrukci panelů tvoří žebroví, frézované podle výkresové dokumentace na programovatelném CNC stroji, které zajišťuje dostatečnou tuhost jednotlivých dílců. Na žebra je nasazena ohýbaná MDF deska a celý segment je následně slisován, aby byl dostatečně tuhý pro zajištění vhodného odrazu zvukových vln. Finální povrchová úprava je v bílém laku. Většina segmentů je odrazivých, dílce nad katedrou a na zadní stěně jsou perforované. Rubovou stranu podhledu doplňují nízkotónové prvky, takže podhled vytváří sofistikovanou akustickou strukturu.

Akustika výukových prostor – obecný úvod

Posluchárny jsou prostory s vysokými nároky na akustiku a zejména na srozumitelnost mluveného slova. Zvláště na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze by měl být jejich interiér pro studenty příjemný, zajímavý a v ideálním případě inspirující. Při projektování prostorové akustiky platí, že pokud se neomezuje pouze na systémová řešení a existuje možnost invenčně pracovat s novými materiály, může být výsledné dílo optimálním spojením estetiky a potřebné akustické funkce.
 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, jedním z nejdůležitějších kvalitativních parametrů poslucháren a učeben je prostorová akustika. Kromě srozumitelnosti mluveného slova má zásadní význam také distribuce zvuku od přednášejícího směrem k posluchačům. Akustika prostoru má prokazatelný vliv na únavu a schopnost soustředění studentů i přednášejícího, a z toho důvodu se investice do jejího kvalitního řešení bezpochyby vyplatí. Cílové akustické parametry výukových prostor jednoznačně definuje norma ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely z března 2005, která je závazná podle vyhlášky č. 343/2009 sbírky zákonů ČR definující hygienické a provozní požadavky prostor a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
 
Norma stanovuje optimální dobu dozvuku prostoru v závislosti na jeho objemu a funkční klasifikaci a příslušné toleranční meze v závislosti na frekvenci (hodnoceno v oktávových pásmech v rozsahu 125 Hz až 4 kHz). V návrhu je nutné respektovat celý frekvenční průběh horní i dolní meze tolerance. V případě delší doby dozvuku klesá srozumitelnost mluveného slova. V případě přetlumení (kratší doby dozvuku) klesá zejména ve vzdálenějších místech poslucháren hlasitost mluveného slova přednášejícího a tím i odstup užitečného signálu od šumu (opět klesá srozumitelnost). Akustika výukových prostor se má podle normy hodnotit v obsazeném stavu (obsazenost 80–100 %).
 
Celý článek naleznete v archivu čísel 02/2013.