Zpět na stavby

Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku z 19. století

Vršovický zámeček a přilehlé budovy a po- zemky jsou ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Správa je svěřena Městské části Praha 10. Projekt Rekonstrukce a dostavby areálu Vršovického zámečku je pilotním projektem, kde dochází ke spojení soukromého a státního investora.


Správcem majetku byla vypsána soutěž na rekonstrukci areálu Vršovického zámečku se zapracováním níže uvedeného programu. Soutěže se zúčastnila firma Vršovický zámeček, a.s., s projektem ateliéru Masák & Partner, s.r.o. Na základě vítězství v této soutěži byl touto firmou zpracován projekt pro stavební povolení; v současnosti je připravována dokumentace pro provedení stavby firmou Němec a spol.

Historie a funkce

Vršovický zámeček si nechal vybudovat v roce 1843 italský obchodník Giuseppe Rangheri jako rodinné sídlo. Zámeček byl postaven na místě bývalé vinice spojením dvou mírně odlišných staveb, snad původně určených jako výrobní budovy pro manufakturu. Z té doby pochází i základ pseudorenesanční fasády, spojující obě části. V osmdesátých letech devatenáctého století budova připadla do správy obce. Začátkem dvacátého století prošla stavba razantní proměnou interiérů, vyplývající z proměny účelu - stavba začala sloužit pro potřeby radnice, včetně sálu určeného pro svatby. V této době byl zámeček mezi obyvateli Vršovic, zejména díky svatebním obřadům konaným v historických interiérech, velmi populární. Od konce osmdesátých let minulého století stavba sloužila pouze jako skladiště. Postupná degradace konstrukce stavby vyplynula ze stáří stavby i ze zanedbání údržby v posledních padesáti letech. V současnosti je areál zámečku památkově chráněn.

Panoramatický pohled z jihu se zákresem projektovaných staveb
Panoramatický pohled z jihu se zákresem projektovaných staveb

Architektonické řešení

Cílem projektu je vrátit zámečku život provázaný s potřebami čtvrti a města. Z předcházejících funkcí byla zachována svatební síň, doplněná o další služby. Kromě nové toho bude zámeček využit jako hotel, který je určen nejen jako zázemí pro pořádání svateb. Díky svému vybavení se může stát nový areál společenským centrem čtvrti. Celý komplex zámečku bude doplněn o dostavbu nové budovy pod jižní terasou před zámečkem. Zde budou umístěny doplňkové funkce určené pro veřejnost, například fitness studio, bazén a bar. Architektonické řešení vychází z principů uplatnění historických vazeb i soudobých potřeb. Návrh chce především uchovat stavbu jako jasnou stopu původního jádra obce, tedy jako přirozené společenské centrum. Stavbu takového významu nelze vnímat bez vazeb na okolí, proto je součástí projektu i úprava zástavby podél hlavní třídy, nové řešení svahu, úprava přiléhajícího uličního i parkového parteru. Vlastní stavba bude v závislosti na symetrickém jižním průčelí stejným způsobem doplněna o prostorově odpovídající křídla. Nové boční vstupy do areálu zámečku budou navazovat na ponechané přístupové cesty. Boční propojení s terasou pak umožní přímou návaznost parku. Se snahou o posílení komunikačních vazeb byly upraveny i spodní stavby areálu, jimiž jsou komerční přístavby u Moskevské ulice. Přidáním kryté pasáže se má doplnit obraz městského parteru o zvláštní prvek, podtrhující význam místa.

Řez stavbou Vršovického zámečku, včetně dostavby podzemních podlaží
Řez stavbou Vršovického zámečku, včetně dostavby podzemních podlaží

Zakládání a rozšíření zámečku

Celý zámeček stojí na skalnatém podloží (břidlice 4. třídy těžitelnosti). To byl patrně i důvod, proč je zámeček v přízemí pouze jednotraktový, zatímco ve druhém nadzemním podlaží (2. NP) je již dvoutraktový. V rámci zakládání je nutné jej rozšířit o jeden trakt v úrovni přízemí (1. NP). K rozšíření této úrovně dojde dále do parku, kde tak vzniknou nové podzemní garáže. Pod garážemi budou na úrovni prvního podzemního podlaží (1. PP) vytvořeny strojovny pro technologie a pod budovou zámečku budou vedeny koridory, spojující vertikální komunikace s přístavbou pod jižní terasou.
Zámeček je situován v Heroldových sadech a aby byly minimalizovány zásahy do stávající zeleně v parku, bylo při výkopech voleno zajištění stavební jámy kotvenými pilotovými stěnami s pažením do zápor. Volné svahování terénu je možné provést pouze na několika místech uvnitř stavby a na východní straně, kde zámeček přiléhá k terase.
Vzhledem ke komplikovanosti a stísněnosti zakládání bylo voleno použití založení metodou tzv. "bílé vany", kdy bude stavební jáma z vnější strany tepelně izolována extrudovaným polystyrenem.
Před zahájením zemních prací byl celý zámeček zpevněn zazděním všech okenních a většiny dveřních otvorů. Konstrukce bude následně v příčném směru stažena ocelovými táhly, kotvenými do fasády a umístěnými v rozteči 1,5 m v úrovni stropů. Poté bude severní obvodová zeď a část střední nosné zdi vynesena bárkami (sloupy tvořené příhradovou konstrukcí), které budou vysoké 4 m, tedy na výšku jednoho patra. V místě spojovacích koridorů budou bárky vysoké 9,5 m.
Podél vynášených zdí dojde k vyvrtání pilot, do kterých budou vsazeny a v patě zakotveny ocelové trubky. Nosnou zdí bude v příčném směru proražen otvor, do něhož bude vložen I profil, který bude opřen o piloty. Tento profil bude následně ve zdi zabetonován, aby se zajistilo jeho dostatečné spojení se stávající zdí. Po nabytí příslušné pevnosti budou zdi postupně podkopávány. Při postupném odkrývání výkopem budou ocelové piloty zpevňovány zavětrováním z ocelových profilů.
Při předběžných průzkumných pracích byla zjištěna nedostatečná únosnost střední podélné nosné zdi v západní polovině objektu. Tato zeď bude ve všech patrech po částech přezděna v původní tloušťce novým zdivem tak, aby byly zachovány všechny klenbové stropy, včetně klenebních pasů.

Areál Vršovického zámečku - situace Stavby A, B, C1 až C6
Areál Vršovického zámečku - situace Stavby A, B, C1 až C6

Obvodové zdivo a vlhkost

Problém vlhkosti se týká především obvodových zdí v 1. NP, které se opírají o terén. Rovněž se negativně vlhkost projevila v části západního křídla, kde docházelo k zatékání dešťové vody do meziokenních pilířů. Rozšířením zámečku a přístavbou podzemních garáží dojde z velké míry k odstranění kontaktu stavebních konstrukcí se zeminou. Stávající obvodové zdivo bude po obvodu odkopáno a dodatečně izolováno nopovou fólií, která zajistí dostatečné vysychání zdiva a zároveň ho bude chránit proti vlhkosti. Vnitřní omítky budou provedeny z broušeného nebo hrubého betonu. Tato omítka má vysoký difuzní odpor, proto bude na vlhké zdivo pod omítku aplikována nopová fólie, která bude štěrbinami u podlah a pod podhledem napojena na interiér.
Meziokenní pilíře v západním křídle jsou ve staticky nevyhovujícím stavu, proto zde bylo prozatím přikročeno k vyzdění okenních otvorů. V budoucnu budou pilíře přezděny z plných cihel.
Podlahy v přízemí budou vesměs budovány nově. Pod nové podlahy bude podél nosných zdí instalována řada odvětrávacích tvarovek IGLÚ, které budou napojeny na venkovní prostředí na jižní fasádě. Odvětrání bude zaústěno do nevyužívaných komínových sopouchů, vzniklý tah bude podloží u nosných stěn vysoušet.

Řešení věžičky

Věžička zámečku je propojena s prezidentským apartmá, umístěným v podkroví přímo pod věží. Věžička je oplechována mědí, její nosná konstrukce je v dobrém stavu, a proto není zapotřebí do ní zasahovat. Do věžičky vede točité schodiště s jednou mezipodestou, okolo celé věžičky probíhá dřevěný ochoz.
Bylo zvoleno řešení, kdy věžička bude zateplena po úroveň mezipodesty. Zde bude osazeno tepelně izolační zasklení s dveřmi. Zasklení vyplní mezeru mezi podestou a střešní rovinou. Vnitřní prostor věžičky tak zůstane nezateplený. Stávající okna a dveře na ochoz budou repasovány a zaskleny jednoduchým zasklením.

Technologie

Celý areál bude mít společné přípojky, kterými bude napojen na budovu zámečku. Ze zámečku budou jednotlivé přípojky rozvedeny do ostatních budov areálu, přičemž spotřeba elektřiny, vody a plynu každé budovy bude samostatně měřitelná.
Pro celý areál bude zřízena nová trafostanice, která se umístí v severní ohradní zdi. V sousedství trafostanice bude umístěn i náhradní zdroj energie - dieselagregát. Hlavní rozvaděče jsou umístěny u strojoven technologií na úrovni 1. PP.
V 1. PP, pod severní hranou garáží, budou umístěny veškeré technické místnosti, strojovna vzduchotechniky (VZT), chlazení a kotelna. Podél východního přístupového koridoru bude veden hlavní průlezný instalační kanál, kterým vedou hlavní rozvody do budov pod terasou a do jednotlivých obchůdků na úrovni Moskevské ulice. V rámci areálu zámečku jsou rozvody vedeny několika hlavními stoupačkami, které se dále rozvětvují v podhledech hotelových chodeb.
Pro potřeby chlazení bude chladicí vzduch nasáván přes garáže a otvory v podlaze bude procházet do strojovny chlazení. Výdech je zajištěn v meziprostoru dvojité ohradní zdi, ukončující dvůr na severní straně. Stejným způsobem je vyvedena VZT. Nasávání VZT je umístěno na opačném konci ohradní zdi. Kotelna je řešena jako plynová se dvěma kondenzačními kotli o výkonu 740 kW, odkouření je vyvedeno poblíž hřebene nad střechu.
V celém komplexu je důsledně dbáno na rekuperaci tepla včetně odpadního tepla z technologie chlazení. Bylo zvažováno i zřízení podzemního zásobníku na dešťovou vodu, která by byla určena na zalévání zeleně, a dále zásobníku s vodou na akumulaci přebytku tepla, které by bylo odčerpáváno v chladnějších měsících. Tyto technologie jsou stále zvažovány.

Stavba B pod jižní terasou

Před zámeček bude pod jižní terasou přistavěna nová přístavba. Tento trakt je celý zapuštěný pod terénem, jižní stěna je maximálně prosklená a otevřená do ulice. Prostor je určen jak pro návštěvníky zvenku, tak i pro hotelové hosty, proto je s hotelem spojen dvěma koridory, které navazují na hlavní vertikální komunikace. Budova těsně přiléhá k jižní fasádě zámečku, od ní je odsazena jen o technologicky nejnutnější prostor tak, aby bylo možné provést záporové pažení, které zajistí jižní stěnu zámečku a umožní vyhloubit jámu.
Celá přístavba bude provedena jako betonová podzemní stavba technologií ?bílé vany?. Střecha konstrukce je pojízdná, slouží pro parkování svatebčanů a bude umožňovat i požární zásah pro zámeček. Technologicky je tato přístavba napojena na zámeček, pouze bazénové technologie jsou umístěny pod bazénem.

Obchody: stavby C1 až C6

Stávající obchody na úrovni Moskevské ulice budou odstraněny. Na jejich místě vzniknou nové, které budou mít charakter prosklené kolonády. Podél těchto staveb vznikne na straně svahu částečně krytá kolonáda. Jednotlivé obchody budou mít zděná nároží, jinak jejich nosnou konstrukci budou tvořit dřevěné lepené sloupy, na které bude ukotven fasádní systém.
Střecha, která se uplatňuje v pohledech ze zámečku, bude mít zelenou barvu. Nosným prvkem budou na sebe položené OSB desky, které budou vynášeny příčnými trámy z lepených dřevěných vazníků.
Technologicky jsou i tyto přístavby napojeny na zámeček. Pouze vytápění a chlazení je zajištěno lokálními jednotkami - konvertory, ohřev TUV je zajištěn průtokovými ohřívači.

Základní údaje o stavbě
Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu ?Vršovického zámečku?, Moskevská 21/120, Praha 10
Investor: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 00 Praha 10; Vršovický zámeček, a.s., Moskevská 374/27, 101 00 Praha 10
Vlastník objektů a pozemků: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Správa svěřena: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 00 Praha 10
Stavebník: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 00 Praha 10; Vršovický zámeček, a.s., Moskevská 374/27, 101 00 Praha 10
Odpovědný projektant: Ing. arch. Jakub Masák, autorizovaný architekt, Ing. Ladislav Brett, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Autoři projektu: Masák & Partner, s.r.o. - Ing. arch. Jakub Masák, Ing. arch. Petr Němec, Ing. Filip Rozsíval, Ing. Marie Antošíková, Ing. Martin Navrátil; Vršovický zámeček, a.s. - Vlastimil Riedl
Spolupráce: Masák & Partner - Ludvík Doleček, DiS, Němec Polák, s.r.o., Ing. Ladislav Brett Vršovický zámeček, a.s. - Vlastimil Riedl
Předpokládaný termín výstavby: září 2007-září 2009
Odhadované náklady: 440 mil. Kč
Základní údaje o stavbě
Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu ?Vršovického zámečku?, Moskevská 21/120, Praha 10
Investor: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 00 Praha 10; Vršovický zámeček, a.s., Moskevská 374/27, 101 00 Praha 10
Vlastník objektů a pozemků: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Správa svěřena: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 00 Praha 10
Stavebník: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 00 Praha 10; Vršovický zámeček, a.s., Moskevská 374/27, 101 00 Praha 10
Odpovědný projektant: Ing. arch. Jakub Masák, autorizovaný architekt, Ing. Ladislav Brett, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Autoři projektu: Masák & Partner, s.r.o. - Ing. arch. Jakub Masák, Ing. arch. Petr Němec, Ing. Filip Rozsíval, Ing. Marie Antošíková, Ing. Martin Navrátil; Vršovický zámeček, a.s. - Vlastimil Riedl
Spolupráce: Masák & Partner - Ludvík Doleček, DiS, Němec Polák, s.r.o., Ing. Ladislav Brett Vršovický zámeček, a.s. - Vlastimil Riedl
Předpokládaný termín výstavby: září 2007-září 2009
Odhadované náklady: 440 mil. Kč