Zpět na informační servis

Projev ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Římana na Fóru českého stavebnictví 2007

5. dubna 2007
Text redakce

Podstatná část závazků ČR je věcné povahy a je zaměřená do oblastí, ve kterých, ve srovnání se starými členskými státy společenství, zaostáváme. Jde o dosažení úrovně EU na poli infrastruktury, vybavení země dopravními sítěmi, bytovými komplexy, občanskou vybaveností, ekologickými stavbami, dále v oblasti úspor energií a využívání alternativních energetických zdrojů.

Z hlediska celkové výše a potřeby investičních prostředků je nejnáročnějším úkolem dobudování tuzemské dálniční sítě. Splnění tohoto úkolu má, vedle svého vnitrostátního významu i význam evropský ve vazbě na transevropskou dopravní síť. V současnosti však není základní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR zdaleka dobudována a navíc jsou stávající úseky z části v nevyhovujícím stavu, ať jde o technické a bezpečnostní parametry, nebo o kvalitu vozovek a stav souvisejících objektů. Chybí také kapacitně vyhovující obchvaty měst a obcí ležících na hlavních silničních tazích.

Dobudována, resp. modernizována není dosud plně ani železniční síť, a to jak ve vztahu k národním tranzitním železničním koridorům, tak i z části ve vztahu k regionálním sítím drážní dopravy.

Úkoly pro stavebnictví vyplývají také z požadavků EU na zlepšení životního prostředí. ČR je například povinna zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod u obcí nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (tj. v praxi zajistit u všech těchto obcí výstavbu čističek odpadních vod) nejpozději do 31. 12. 2010.

Zásadní význam pro ČR mají i závazky týkající efektivního využití energie při výstavbě a provozu budov a závazků souvisejících se zvyšováním podílu obnovitelných energetických zdrojů. Řešení obou problematik má značný dopad do kvality životního prostředí.

Je známou skutečností, že provoz budov spotřebuje 40 % veškeré vyrobené energie. Mnoho se již udělalo pro snížení nároků budov na spotřebu tepla, a to jak formou zvyšování tepelně izolačních vlastností jejich pláště, tak i zaváděním účinných regulačních systémů vytápění. Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti se stala neodmyslitelnou součástí rekonstrukcí a modernizací budov.

Konkrétní závazek přijatý ČR ohledně elektrické energie získané z obnovitelných energetických zdrojů je ve výši 8 % podílu z celkové výroby a bude v našich podmínkách obtížně splnitelný. Výchozí podíl jsou totiž necelá 3 % elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů a negativními faktory jsou i specifické podmínky výroby elektřiny v ČR a vysoká energetická náročnost ekonomiky.

Splnění takto náročných úkolů klade z hlediska finančního zajištění neúměrně vysoké nároky na finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu.

V budoucnu bude nezbytné u zakázek veřejného sektoru, především velkých projektů, zajistit více zdrojové financování prostřednictvím fondů EU, Evropské investiční banky, nebo systémem projektů PPP, či formou výkonového zpoplatnění dopravní infrastruktury (elektronického mýtného).

Jak jistě víte, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo pro období let 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace, který je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání. Operační program Podnikání a inovace tak navazuje na úspěšný Operační program Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie.

Operační programy MPO nejsou nasměrovány na podporu určitých odvětví, např. stavebnictví, ale na podporu celkového podnikatelského prostředí, jako podmiňujícího faktoru dalšího úspěšného rozvoje české ekonomiky. Kvalitní podnikatelské prostředí vytvářející podmínky pro úspěšný vznik a rozvoj konkurenceschopných podnikatelských subjektů následně vytvoří i dostatečný prostor pro tvorbu investičního kapitálu, který je nezbytnou podmínkou rozvoje stavebních činností.

Pro stavebnictví je významnou skutečností také zaměření operačních programů na sektor malých a středních podniků, které (cca 2 500 MSP s více než 20 pracovníky) mají podstatný podíl (cca 50 %) na výkonech odvětví. Dále může stavebnictví těžit ze strukturálních fondů i nepřímo - formou subdodávek stavebních prací, neboť značná část projektů se vyznačuje jejich vysokým objemem.

Jsem přesvědčen, že vytvořené podmínky spolu s vysokou odbornou kvalifikací jsou dobrým předpokladem konkurenceschopnosti českého stavebnictví na stavebních trzích Evropské unie.