Zpět na stavby

Příprava celkové obnovy chrámu svaté Barbory ve městě Kutná Hora

10. září 2007
Dagmar Fundová

?Chrám sv. Barbory byl kdysi postaven, snad jako protiváha katedrále sv. Víta, z podnětu světské moci a z bohatství kutnohorských dolů. Poslední významné stavební úpravy byly realizovány naposledy před sto lety ze státních prostředků. Již tehdy bylo zřejmé, že tak velká a složitá stavba nemůže být finančně kryta z prostředků církve. Obnova chrámu sv. Barbory, která je národní kulturní památkou zapsanou jako součást světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO, by tedy měla být prvořadou záležitostí. Obnova chrámu ovšem vyžaduje značné finanční prostředky. Kutnohorské doly jsou už vyčerpány, prostředky královéhradecké diecéze jsou omezené, město Kutná Hora vydává ročně miliony korun na obnovu historického jádra. Pokud bude obnova chrámu hrazena pouze z prostředků vlastníka, je zcela nereálná. Chrám sv. Barbory bude muset prostě ještě jednu generaci přežít. Pokud vydrží, budou ovšem náklady na záchranu astronomické.?


Výše zmíněný úryvek byl součástí žádosti o pomoc při zajišťování finančních prostředků na záchranu chrámu, která byla rozeslána všem zainteresovaným odborníkům a institucím v roce 2001.

Příprava obnovy chrámu

Po zjištění, že opěrný systém chrámu hrozí zřícením, se nadaci ?Kutná Hora - památka UNESCO? a Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, v roce 2003 podařilo ustanovit realizační tým a čestný výbor na obnovu chrámu.
Pro realizaci obnovy pláště chrámu bylo navrženo pět pracovních úseků, které vždy tvoří několik polí hlavní lodi či presbyteria, příslušné oblouky a odpovídající úsek stěn bočních lodí či kaplí. Samostatný úsek bude tvořit západní průčelí a vybudování dešťové kanalizace.

Dosud realizované úseky

 • I. úsek - část jižní lodi (v roce 2003);
 • II. úsek - část jižní lodi (v roce 2004);
 • III. úsek - presbyterium byl vzhledem ke složitosti rozdělen do 3 pracovních částí:
  III. A - transept jižní lodi (v roce 2005);
  III. B - plášť presbyteria (v roce 2006 a v roce 2007 bude dokončen);
  III. C - statické zajištění triforia, restaurování kamene a maleb v klenbě presbyteria (v roce 2006).

Úseky v přípravě

 • IV. úsek je rozdělen na dvě pracovní části:
  IV. A - transept severní lodi (v roce 2006 a v roce 2007 bude dokončen);
  IV. B - severní loď (předpoklad v roce 2008);
 • V. úsek - západní průčelí (předpoklad v roce 2009).

Realizace za čtyři roky plně potvrdila obavy odborníků, že plášť chrámu je ve velmi špatném technickém stavu, a to jak z hlediska statického (zejména opěrný systém), tak i z hlediska špatného stavu kamene, oken, omítek a již zcela nefunkčních klempířských prvků a krytin.
Základním cílem opravy chrámu je zejména odstranit havarijní stavy konstrukcí a v plném rozsahu zajistit jejich statickou funkci, konzervovat a zrestaurovat gotické prvky v původním stavu, zachovat účinnost architektonického výrazu celku a zastavit nebo výrazně zpomalit korozi materiálu.

Způsob financování opravy a restaurování vnějšího pláště chrámu
V roce 2003, 2004, 2005 byla oprava finančně zajištěna ze státního rozpočtu, v rámci poslaneckých iniciativ přispěl také Středočeský kraj. V roce 2006 a 2007 je oprava financována z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a z prostředků vlastníka. Do července letošního roku bylo proinvestováno 110 mil. Kč. K dokončení je předpokládáno ještě dalších 70 mil. Kč (34 mil. Kč je DPH).

Závěr

Pojem katedrály kdysi vystihl vyjímečný člověk, čestný občan Kutné Hory, profesor Dobroslav Líbal: ?Zjev gotické katedrály je nejpravdivějším svědectvím o pravé podobě středověku a jeho kultuře, daleko ryzejší než haldy kronikářských zpráv. Právem dnes existuje literatura, která se zabývá abstraktním pojmem katedrály. S obdobný jevem se nesetkáváme nikdy a nikde po celou dobu dějin lidského kulturního života na zemi. Tvorba katedrály předpokládá specifickou náboženskou, kulturní, ideovou, technickou i výtvarnou atmosféru, která měla podmínky jen u národů a států nejvyšší dobové úrovně. Katedrála představuje akumulaci všech hodnot technických, architektonických i výtvarných v užším slova smyslu (malířství, plastika, umělecké řemeslo). Je ztělesněním nejvyššího vypětí duchovních sil směřujících ke zcela nadlidským, nadčasovým hodnotám, k úctě k Bohu. Velkolepé rozvinutí do délky i výšky, skvělá výtvarná vybavenost i v místech, kde budou díla nejvyšší úrovně spatřena jen zcela vzácně nejužším okruhem návštěvníků, prokazují všestrannou jedinečnost katedrály. Představují zcela zvláštní, nenapodobitelný a neopakovatelný úsek gotické architektonické aktivity. Stavba katedrály předpokládá existenci vysoce duševně vznešeného stavebníka a velkolepý soubor architekta, stavitele, techniků, výtvarníků, kameníků, zedníků, kteří všichni byli hluboce prostoupeni touhou vytvořit dílo, jehož konce se nedožijí. Všichni pracovali pro lepší budoucnost. Vědomí této skutečnosti působí až závrať, celá tato aktivita není dnes již pochopitelná a srozumitelná.?

Základní údaje o stavbě
Investor: arciděkanství v Kutné Hoře, zastoupené Mons. Vladimírem Hronkem a ředitelkou nadace Kutná Hora - památka UNESCO Dagmar Fundovou
Památkový dozor: ústřední pracoviště Národního památkového ústavu a Středočeský krajský úřad.
Projektant: MURUS - monumenta revonamus, projekce, spol. s r.o.
Realizační tým: Dagmar Fundová, inženýrská činnost a stavební dozor Mons. Vladimír Hronek, arciděkan Pavel Jerie, generální ředitel NPÚ Praha Ing. Vladimír Brabec, odbor investic MK ČR Ing. Jan Vinař, vedoucí projektant
Realizační firmy: Gema Art Group a.s., Obnova památek, s.r.o., Hochtief CZ a.s., Mlýnek, s.r.o., Turek - elektropráce, Skuhravý - sklovitráže.