Zpět na informační servis

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

12. srpna 2009
Text redakce

Vážený pan
Ing. Jan Fischer, CSc.
předseda vlády České republiky
vláda České republiky

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

SIA ČR - Rada výstavby, sdružující rozhodující nevládní organizace v oblasti architektury a stavitelství, se opakovaně zabývala neutěšenou situací a fragmentací řízení celého oboru.
Rozvoj našich měst a obcí a péče o jejich vystavěné prostředí se stále více stává zájmem široké občanské společnosti. Stavební konjunktura a příliv stavebních investic v minulých letech významně změnily vzhled jak měst a obcí, tak v mnohých případech i okolní krajiny. Současná recese a omezování investic ale postupně odhaluje nedostatky některých rozestavěných a připravovaných investic i značný a rozporuplný nárůst byrokracie a roztříštěnost legislativních nástrojů a kompetencí. V praxi to často znamená, že výstavba jako celek na úrovni vlády není cíleně řízena, respektive že si mnohá přijatá opatření (zákony, dotace, daňové a technické předpisy, vyhlášené ochrany a zásady územního rozvoje apod.) často překážejí a vzájemně protiřečí.
SIA ČR - Rada výstavby proto navrhuje jako cílový stav integraci rozhodujících kompetencí v oblasti architektury a stavitelství do jednoho ministerstva nebo nového ústředního orgánu státní správy, který by zajistil lepší a koordinovanou přípravu potřebné legislativy, dbal by na ochranu veřejného zájmu a spotřebitele v dlouhodobém procesu přípravy a realizace jednotlivých staveb, soustavně by vytvářel podmínky pro technickou, funkční, ekonomickou a ekologickou přípravu veřejných investic a koncepční prosazování národních českých zájmů v odborných orgánech Evropské unie. Prosazení trvale udržitelného rozvoje našeho vystavěného prostředí musí významně přispět i na ně zaměřené soustavné vzdělávání a výzkum.
Vážený pane předsedo vlády, SIA ČR navrhuje zahájit technickou přípravu takovéto změny bezodkladně a jsem pověřen Vás ujistit, že jednotliví členové SIA ČR jsou připraveni sestavit z řad svých předních odborníků pracovní tým, který by se do přípravy takovéto změny přístupu k zajištění úkolů státu v oblasti výstavby a péče o vystavěné prostředí okamžitě aktivně zapojil.

Věříme, že u Vás nalezneme příznivou odezvu na náš návrh a očekáváme Vaše stanovisko.