Zpět na předpisy

Otázka odpovědnosti autorizovaných osob komentář

1. června 2016
Marie Báčová

Lze jistě uvítat sérii článků seznamující čtenáře časopisu Stavebnictví s předpisy a praxí při řešení geotechnických rizik v evropských zemích s tradiční tržní ekonomikou. Při hledání řešení podobných problémů v České republice je nutno si uvědomit řadu souvislostí vyplývajících mj. z toho, že české stavebnictví ?ztratilo? po roce 1990 poměrně dobře a dokonale propracovaný systém centrálního řízení a nedaří se mu dostatečně rychle a kvalitně přebírat v jiných zemích osvědčené a zavedené formy organizace a řízení v tomto odvětví.

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


Postavení osob oprávněných k výkonu vybraných odborných činností ve výstavbě (autorizace) je historicky založeno na vysoké odborné náročnosti příslušné profese a vysoké osobní odpovědnosti autorizované osoby. Tuto vysokou osobní odpovědnost stanoví i stavební zákon, jako základní kodex ochrany veřejného zájmu při navrhování a provádění staveb:

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

(Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 159 odst. 2.)

Udělením autorizace přenáší stát - prostřednictvím Komory - na autorizované osoby oprávnění či spolupůsobení při výkonu veřejné moci, což je formálně potvrzeno mj. právem a povinností používat osobní razítko se státním znakem České republiky. Autorizované osoby jsou především odpovědné za ochranu veřejných zájmů.

Kromě toho nový občanský zákoník výrazně upřesnil otázku odpovědnosti v soukromo-právních (především smluvních) vztazích fyzických i právnických osob. Důraz přitom klade zejména na osoby, které se považují za odborníky:

  • (1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
  • (2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

(Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, § 5.)

  • (1) Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.
  • (2) Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.

(Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, § 433.)

  • Škoda způsobená informací nebo radou

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. (Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, § 2950.)

  • Stavba jako předmět díla

(1) Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor;

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci,

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

(2) Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

(Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, § 2630.)

Osobní odpovědnost znamená individuální odpovědnost příslušné fyzické osoby a nemůže být nahrazena ?dělenou odpovědností? autora projektové dokumentace nebo její části a další osoby (např. zkušebního inženýra). I v Německu - pokud jsme mohli problém sledovat v odborných časopisech -
je institut zkušebního inženýra předmětem diskuzí a některých výhrad (např. zneužívání v konkurenčním boji).

Jinak ovšem stavebníkovi - zejména v případě složitých a náročných staveb - nic nebrání v tom, aby si objednal u nezávislého odborníka kontrolu statického nebo geotechnického posouzení či celé projektové dokumentace. Rovněž k povinnostem zhotovitele stavby patří, aby: upozornil objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. (Občanský zákoník, § 2594 odst. 1.)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ve vztahu k odbornému posouzení návrhu stavby financované z veřejných zdrojů - podpořila návrh zřízení (či obnovení) institutu státní expertizy a aktivně se podílí na práci příslušné mezirezortní pracovní skupiny.

Pokud se v této sérii článků hovoří o principech smluvních podmínek FIDIC, rakouských a britských normách, německém zadávacím řádu staveb či respektovaných smluvních vzorech (můžeme doplnit další dokumenty, označované v německy mluvících zemích jako směrnice a v anglicky mluvících zemích jako technické specifikace), je třeba si uvědomit, že se nejedná o obecně závazné právní normy, ale o dobrovolné, doporučené dokumenty, ovšem v uvedených zemích obecně respektované a používané. K vypracování návrhů podobných dokumentů v České republice by měly přispět také pracovní aktivy jednotlivých oborů ČKAIT. K úkolům orgánů Komory pak patří jejich prosazování a používání ve stavební praxi.

Pro začínající autorizované inženýry - geotechniky - je možné na půdě Komory připravit cyklus odborných seminářů s přednáškami v oboru zkušených kolegů, absolventům seminářů případně vydat osvědčení atd. Toto osvědčení pak může být vyžadováno veřejnými zadavateli jako součást kvalifikačních požadavků u veřejných zakázek; tak jako začínají někteří veřejní zadavatelé vyžadovat u projektantů osvědčení o absolvování příslušného běhu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.