Zpět na stavby

Nový parkovací dům v Praze – Černém Mostě

Čtyřpodlažní budovu parkovacího domu typu P+R na pražském Černém Mostě s kapacitou 886 míst postavily firmy BAK stavební společnost, a.s., a Metrostav a.s., divize 8. Jedná se o vůbec největší samostatně stojící parkoviště v Praze. Investice převyšující půl miliardy korun pomůže dojíždějícím přesednout z automobilů do městské hromadné dopravy a uleví tak přetížené dopravě v severovýchodní části města.


Výchozí situace

Nový parkovací dům nahradil původní parkoviště, které mělo kapacitu 294 míst. Z celkového množství 886 míst je jich 89 vyčleněno pro vozy s CNG/LPG a dalších osm disponuje nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Projekt pamatuje také na cyklisty, v samostatně uzamykatelném prostoru je instalováno 38 stojanů. Budova parkoviště je situována na východním příjezdu do hlavního města, za výjezdem z komunikace D0 ze směru od Mladé Boleslavi a od Hradce Králové, při silnici první třídy Chlumecká. Jedná se o lokalitu stávajícího pozemního (povrchového) parkoviště P+R, v blízkosti konečné stanice metra B – stanice Černý most, poblíž nákupních center Makro a Hornbach. Délka parkovacího domu je 223,5 m, šířka 34 m a střední výška činí 11 m nad terénem.

Konstrukční řešení

Konstrukce pod úrovní terénu je navržena jako bílá vana. V nadzemní části přechází do železobetonového skeletu se ztužujícími stěnami. Vodorovné konstrukce tvoří většinou bezhlavicové stropy tloušťky 230 mm. V přechodových místech, kde jsou sloupy z důvodu změny dispozice podlaží odsazeny, jsou stropní desky zesíleny deskovými průvlaky. Budova je rozdělena na čtyři dilatační bloky po cca 50 m. Překlenutí dilatační spáry zajišťují překonzolované desky, vzájemně propojené kluznými smykovými trny. Vzhledem k okolnímu svažitému terénu má objekt jeden částečný suterén a tři nadzemní podlaží. Podélně jsou stropní a základová deska výškově posunuty o polovinu patra. Střední podélnou část z velké části tvoří úzký dlouhý světlík. Základní modulová osnova parkovacího domu vychází z funkčního určení objektu. V podélném směru je základní vzdálenost os 7,9 m (poloha nosných sloupů), což umožňuje umístění tří parkovacích stání kolmých na obslužnou komunikaci. V příčném směru je dána rozmístěním parkovací stání – komunikace – parkovací stání. Osy v příčném směru (a umístění sloupů) umožňuje snadné zajíždění parkujících osobních automobilů na parkovací stání – tedy na polopatře v rastru 4,12 m – 7,5 m – 4,12 m. Objekt P+R je přímo napojen na lávku přes Chlumeckou ulici k metru ochozem na západní fasádě a nově vybudovaným schodištěm.

V budově jsou ploché technologické nepochozí střechy s fóliovou hydroizolací z PVC. Sklon střechy je zajištěn spádováním stropní desky nad nejvyšším podlažím. Dešťová voda ze střechy je svedena do retenční nádrže pod podlahou 2.PP, kde je odtok regulován vírovým ventilem a voda následně vypouštěna do přilehlé dešťové kanalizace. Vody z podlaží jsou svedeny do dvou odlučovačů lehkých kapalin (OLK) a po přečištění čerpány do retenční nádrže.

Průběh stavby

Výstavbě předcházely náročné přeložky, při nichž bylo nutné vymístit inženýrské sítě z prostoru vyčleněného pro budovu do přilehlé místní komunikace NN4142. Za zmínku stojí vodovod DN 800, VTL plynovod DN 350 a STL plynovod DN 150. Během realizace přeložek bylo zjištěno nevyhovující podloží pod vozovkou NN4142. Po rychlém projednání se zástupci investora stavby následovala kompletní výměna vozovkového souvrství včetně sanace podloží v celém úseku dotčeném stavbou. Z důvodu velmi napjatého harmonogramu (smluvní lhůta byla 467 dnů) probíhala v souběhu s přeložkami příprava samotného staveniště parkovacího domu – tedy zrušení původního parkoviště, zajištění stavební jámy a byly zahájeny práce na založení v oblastech mimo vedení původních sítí. Komplikované bylo po celou dobu stavby zásobování materiálem a také logistika, protože pozemek je obklopen ze všech čtyř stran rušnými silničními komunikacemi. Náročná inženýrská opatření na stavbě probíhala v sedmi etapách a několika podetapách.

Limitní byly také podmínky provozoven Makro a Hornbach, které stanovily investorovi termíny a lhůty, kdy může být omezován provoz na vozovce NN4142 sloužící pro jejich obsluhu. Po vymístění sítí bylo dokončeno vytěžení stavební jámy na základovou spáru (cca 17 000 m3 zeminy) a provedeno založení na 244 pilotách ɸ 620 mm a ɸ 750 mm, délek 3–11 m, kdy byly na stavbě v jeden okamžik až tři vrtné soupravy. Již v průběhu založení objektu probíhaly práce na kanalizaci pod budovou, včetně odlučovačů lehkých kapalin, čerpacích šachet a retenčního potrubí o délce 205 m a objemu 230 m3. Následně byly do stavební jámy osazeny tři věžové jeřáby a zahájeny práce na nosných monolitických konstrukcích. Na železobetony bylo spotřebováno 1 661 t výztuže a 11 900 m3 betonu. Realizace železobetonových konstrukcí proběhla od listopadu 2020 do května 2021. Jeřáby byly demontovány z vozovky NN4142 během úplných uzavírek počátkem června 2021.

V souladu s architektonickým řešením byly zrealizovány tři základní typy fasádního pláště – otevřené lamelové fasády (pevné hliníkové lamely skloněné od horizontály o 15°–60°), otevřené zelené fasády se zelení pnoucí se po nerezových trelážích při atikách a liniový prvek fasády – opláštěný závěsný truhlík dělící obě předchozí plochy fasád. Rozdělení těchto materiálů po fasádách je dáno architektonickým návrhem. Lamely jsou kotveny v rastru 1,5 m a navzájem na sebe navazují a utvářejí pak celek fasády. Treláž – nerezová síť umožňující pnutí zeleně ze závěsného květníku s oky cca 250 × 250 mm je po svém obvodě uchycena a napnuta silnějšími nerezovými lanky. Tělo květníku se skládá z nerezových, zevnitř zateplených truhlíků, zavěšených v sérii a naplněných drenážním i hliněným souvrstvím, a alubondového obkladu. Na všechny podlahy v parkovacím domě byly aplikovány systémové polyuretanové stěrky. Vnitřní pohledové plochy betonů byly ošetřeny bezprašným nátěrem. Ke konci stavby přišly na řadu zbývající úpravy přilehlých komunikací, rozšíření křižovatek včetně úpravy vjezdu k prodejně Hornbach a zřízení dvou světelně řízených křižovatek, napojení budovy na chodníky a sadové úpravy.

Technické zařízení budovy

V objektu je instalována provozní a havarijní vzduchotechnika. Čidla MaR kontrolují koncentraci plynů CO / CNG / LPG a v případě detekce některého z plynů se uzavře prostor parkování vozidel na alternativní pohon a spustí havarijní větrání, případně vyhlásí požární poplach. Z hlediska SSHZ jsou jištěna všechna podlaží parkovacího domu, a to polostabilním hasicím zařízením (PHZ). Jedná se o jištění standardních parkovacích stání a nezbytného zázemí. Rozdělovače napojení mobilní techniky sloužící zasahujícím jednotkám HZS jsou umístěny ve dvou požárních skříních na severní/jižní fasádě budovy. Objekt je vzhledem ke své velikosti rozdělen na šest chráněných úseků, kdy každý má svůj vlastní rozdělovač připojení mobilní techniky.

Objekt zásobuje elektrickou energií přípojka VN. V budově byla pro potřeby parkovacího domu vybudována transformační stanice 400 kVA. Pro případ výpadku dodávky elektrické energie je osazen dieselagregát 110 kVA se záskokovým výkonem 88 kW. Náhradní zdroj je určen pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, výtahu, venkovní jednotky pro chlazení rozvodny PO, požárních klapek, evakuačního rozhlasu, záložního osvětlení 1/3 parkingu a schodišť. Slaboproudé rozvody zajišťují zejména provoz EPS včetně zařízení dálkového přenosu na PCO, evakuační rozhlas, kamerový systém uvnitř a vně objektu, navigační a parkovací systém.

Zkušenosti z výstavby

Stavba byla hned na počátku zasažena první vlnou onemocnění covid-19, kdy se v nouzovém stavu prodloužily dodací lhůty na potrubí přeložky vodovodu DN 800 mm vyráběné ve Francii. Toto zpoždění se podařilo díky úpravě harmonogramu a zvýšenému úsilí dodavatele dohnat. V dalších vlnách byl realizační tým několikrát zasažen karanténami členů týmu. Na jaře 2021 se začal projevovat nedostatek materiálů na stavebním trhu a začaly se prodlužovat jejich dodací lhůty. Díky nastavení střídání členů týmu a dodržování dalších opatření však stavba nikdy nebyla výrazněji personálně ovlivněna a díky nasazení všech účastníků výstavby se ji podařilo dokončit v původním smluvním termínu.

Závěr

Stavba nového parkovacího doku typu P+R byla přes velké komplikace způsobené probíhající pandemií covid-19 a značnému navýšení objemu prací a úprav projektu dokončena v původním plánovaném smluvním termínu. Zásluhu na tom má zkušený tým zhotovitele, kterým je sdružení stavebních firem BAK stavební společnost, a.s., a Metrostav a.s., divize 8. K zajištění úspěšného dokončení rovněž přispěla konstruktivní spolupráce objednatele, kterým je Magistrát hlavního města Prahy a tým mandatáře a TDI z firmy JMV s.r.o.

Parkovací dům P+R Černý Most je prvním z připravovaných parkovacích domů tohoto typu v Praze, které budou sloužit široké veřejnosti a uleví dopravě v hlavním městě. Zároveň se tento projekt stal jakýmsi průkopníkem pro další parkovací domy, neboť na něm byly určovány standardy provozovatele objektu a zkušenosti z výstavby budou využity při projektování budoucích objektů P+R.

Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Stavba č. 42932 P+R Černý Most III
Místo stavby: Chlumecká, Praha 20 – Horní Počernice
Investor: hlavní město Praha
Provozovatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Projektant: OBERMEYER HELIKA a.s.
Zhotovitel: sdružení P+R Černý Most – BAK – Metrostav, BAK stavební společnost, a.s., a Metrostav a.s., divize 8
Zástupce zhotovitele: Ing. Lukáš Janovský, BAK stavební společnost, a.s.; Ing. Martin Frič, Metrostav a.s., divize 8
Zastavěná plocha: 7 457 m2
Doba výstavby: 7/2020–10/2021
Cena: 525 mil. Kč bez DPH