Zpět na stavby

Některé možnosti prevence sucha a povodní v české krajině

16. července 2019
Ing. František Kulhavý, CSc.

Hledání konsensu mezi potřebnou ochranou krajiny a potřebou nalézt soustavné, celistvé, úsporné a racionální řešení prevence sucha i povodní má multidisciplinární profesní i celospolečenské parametry.

Autor:


Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství. Vědeckou hodnost získal na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracoval v Agroprojektu Pardubice ve funkci hlavní projektant a specialista pro regulované odvodňovací stavby a víceúčelové závlahové stavby. Spolupracoval s výzkumnými  ústavy v Praze,  Bratislavě  a  Michalovcích na výzkumných úkolech řešících efektivní využití vodních zdrojů v krajině. Je svobodným autorizovaným inženýrem v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa.


Předložený příspěvek se snaží, v  souladu  s  Usnesením  vlády  České republiky z 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (dále jen usnesení [1, 2, 3]) a řady dalších státních opatření, uvést některé možnosti optimalizace vodního hospodářství zemědělské a lesní krajiny, vedoucí ke snížení škod způsobených suchem a povodněmi. Tohoto cíle lze dosáhnout vypracováním a v brzké době uvedením do praxe koncepce multidisciplinárně řešeného managementu vodního hospodářství krajiny, podpořeného jak nově odpovídající legislativou, finančně, ale i důslednou kontrolou dodržování vytčených zásad.

Úvod

Hlavním požadavkem současné doby v  oblasti prevence  sucha a povodní v zemědělské i lesní krajině je urychlené obnovení efektivního využívání všech vodních zdrojů povrchových (přehrad, nádrží, rybníků atd.) i podpovrchových (podzemních a půdních vod). Prioritním úkolem bude nacházet optimální potenciál prostorového i časového využití všech vhodných pozemků, stávajících vodohospodářských staveb i disponibilních vodních zdrojů v krajině v rámci polyfunkční vodohospodářské, zemědělské, lesnické, stavební a dopravní infrastruktury krajinného prostředí, současně s uspokojivým uspořádáním nových vlastnických práv k pozemkům a stavbám. Tento úkol je nutno rozšířit o požadovaný ekonomický a ekologický přijatelný návrh zastoupení kultur v krajině, doplněný o správné hospodaření na zemědělské a lesní půdě podmiňující jakost i množství vodní komponenty v krajině.

K dosažení optimálních aspektů nově navržených opatření bude žádoucí koordinovat návrhy regionálních a lokálních územních plánů spolu s územními systémy ekologické stability krajiny s projekty komplexních pozemkových úprav, s dokumentací revitalizace říčních systémů, ale i projektů modernizace a rekonstrukce odvodňovacích  a závlahových staveb. Hydromeliorační stavby prioritně kladou důraz na optimální hospodaření s vodou v krajině, které se projevuje zvýšením její retence v povodí (půda, vodoteče a nádrže) i využitím netradičních vodních zdrojů (odpadní vody, kaly, kejda atd.) při udržení, nebo posílení její ekologické stability. Je tedy nutné ve využívání  hydromelioračních  staveb  uvažovat  s  novými  právními   i hospodářskými podmínkami a řešit jejich optimální využití k dosažení environmentálně přijatelné hydrologické bilance v povodí spolu s plánovanými ekologickými a hospodářskými aspekty. Modernizací  a rekonstrukcí stávajících hydromelioračních staveb lze v mnoha případech zajistit  jejich  víceúčelové  využívání  a  posílit  prevenci  v rámci strategie snížení škod způsobených suchem a povodněmi.

Specifika stanovištních poměrů v české krajině

Při řešení všech opatření prevence sucha a povodní, ale i všech agrárních, vodohospodářských a stavebních koncepcí v krajině je nutno prioritně zohlednit následující zvláštnosti převážně zděděné v druhé polovině minulého století, které v mnoha případech nejsou dosud napraveny.
■  Kontinuálním vzrůstem zastavěné a ostatní plochy (viz tab. 1), např. o 1547 km2, dochází k trvalé ztrátě půdy, a tedy i zničení všech jejích produkčních, ekologických a vodohospodářských funkcí, čímž se současně i snižuje biodiverzita a mění se krajinný ráz v daném území. Dochází k omezení infiltrace a retence, přičemž dešťové srážky rychleji odtékají do povrchových vod a mnohdy i mimo české území (viz tab. 1, položka O).
■ Vlivem velkoplošného způsobu hospodaření těžkými zemědělskými stroji a nešetrným hnojením strojenými hnojivy byly zemědělské půdy silně degradovány. Z environmentálního hlediska byly významně poškozeny funkce filtrační, akumulační a retenční, pufrační, asanační, transportní, ale i prostředí pro půdní organismy. Například retenční kapacita půd v ČR je oproti stavu v roce 1950 snížena o 40 %. Ze zprávy Ministerstva zemědělství [4] vyplývá, že koncem roku 2014 je následující stav zemědělského půdního fondu (ZPF): podle bonitace zhruba 60 % ZPF je na půdách méně až málo úrodných; utužením je ohroženo kolem 49 % ZPF, z toho je více než 70 % vystaveno tzv. technogennímu utužení, acidifikací (okyselováním, které způsobuje pokles půdní reakce s hrozícím nedostatkem některých živin potřebných pro růst rostlin) je vysoce ohroženo 43 % půd ČR a velmi významný je i nedostatek humusu v půdě.
■ V přímé návaznosti na údaje v předchozím odstavci [4] je vodní erozí ohroženo 67 % ZPF, přičemž na 35 % ZPF jsou půdy nejohroženější (viz obr. 1, obr. 2); větrnou erozí je ohroženo 18 % ZPF; k roku 2014byla ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 mil. t ornice za rok při ekonomické ztrátě min. 4,3 mld. Kč.
■ Zemědělský půdní fond ČR je vlastnicky značně roztříštěn [4], více než 3 800 000 ha vlastní fyzické osoby nebo různé typy obchodních společností, sdružení a investiční společnosti. Přibližně 177 000 ha zemědělské půdy spravuje Státní pozemkový úřad, který z této výměry pronajímá cca 146 000 ha zemědělské půdy. Vlastní obhospodaření ZPF bylo v roce 2014 zajištěno fyzickými osobami pouze 30,6 % a 69,4 % na pronajaté zemědělské půdě právnickými osobami.
■ V české krajině bylo v minulém století vybudováno zemědělské odvodnění (viz obr. 3) na celkové rozloze kolem 1,1 mil. ha (tj. přes 25 % zemědělské půdy) a závlahy na ploše 154 224 ha [4], což je z environmentálního a zejména vodohospodářského hlediska velmi významné. U většiny těchto staveb byla v uplynulých třiceti až čtyřiceti letech zanedbána základní údržba, a proto je přibližně 30–40 % odvodňovacích systémů poškozeno a celkově v ČR jsou podmáčené půdy na ploše 868 571 ha (viz obr. 4), [4]. Provozním a technickým aspektem pro současné využívání těchto staveb je skutečnost, že byly budovány bez ohledu na vlastnické vztahy k půdě, tj. na pozemcích spravovaných tehdejšími zemědělskými podniky, a tudíž je nelze v současnosti udržovat podle dílčích ploch jednotlivých vlastníků [5]. Nutno konstatovat, že v současné době chybí komplexní a oboustranně vyvážený model vnímání funkcí odvodnění z environmentálního hlediska, neboť během posledních čtyřiceti let byly a také v současnosti jsou stavby odvodnění atakovány nekorektně a bez odborných důkazů.
■ Neúplná vodoprávní evidence hydromelioračních staveb, která se dále zhoršuje (ztráty projektové dokumentace po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy ZVHS a po delimitaci archivů). Prakticky neexistuje instituce, která by garantovala ucelenost podkladů a jejich evidenci (údaje publikované prostřednictvím LPIS nejsou úplné a často ani správné). Jedním z neúplných zdrojů dokumentujících existenci drenážních soustav je v minulosti realizovaný Informační systém melioračních staveb ČR (viz obr. 3), [13].
■ V současné době v ČR schází koordinátor vodního hospodářství v krajině, funkce, kterou koncem 19. století plnily Služby lesnicko-technických meliorací spolu s vodními družstvy, v první polovině 20. století pak Státní meliorační správa (SMS) a meliorační družstva. SMS v roce 2001 byla transformována se stejnými kompetencemi na Zemědělskou vodohospodářskou správu (ZVHS o počtu zaměstnanců cca 400 osob). V roce 2012 byla ZVHS zrušena s tím, že stavby hlavního melioračního zařízení (HOZ) přešly pod správu Pozemkového fondu ČR, a stavby podrobného melioračního zařízení (PMZ) byly zákonem o vodách [6] převedeny na majitele pozemků bez informací o jejich existenci a z nich vyplývajících právních a provozních závazků. Z výsledku průzkumu, provedeného v letech 2016–2017 Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. [7], vyplývá, že 40 % vlastníků není informováno o existenci těchto staveb a 67 % vlastníků neví o povinnostech udržovat tyto stavby, přičemž 85 % vlastníků má zájem o získání podrobnějších informací k stavbě. Nájemci půdy, tj. uživatelé, mají pouze z 52 % k dispozici dokumentace staveb, na kterých hospodaří, přičemž 95 % nájemců považuje za potřebné vytvořit centrální systém archivace projektové dokumentace k těmto stavbám a 85 % nájemců není spokojeno se stavem údržby HOZ. V § 56 vodního zákona jsou jim však ukládány provozní povinnosti, přičemž převážně nemají dokumenty, které byly převedeny z archivů ZVHS na Státní pozemkový úřad.

Prevence sucha a povodní v naší zemědělské a lesní krajině

Sucho i povodně způsobují značné materiální škody (viz obr. 5), mnohdy i ztráty životů osob i zvířat v zastavěné i zemědělské a lesní krajině. Specifické funkce vodního hospodářství zemědělské a lesní krajiny kvalitativně i kvantitativně převažují, a proto z hlediska prevence vyžadují prioritní řešení. Vlastní preventivní opatření zasahují do všech sfér života – počínaje osvětou širší i zemědělské veřejností přes potřebnou novelizaci legislativy až po zajištění poradenské činnosti a managementu provozu, údržby, výstavby a modernizace všech vodohospodářských staveb.

Potřebná novelizace platné oborové legislativy

Mimo novelizačních opatření ve  vodním zákoně [6] řešených  v podkladech usnesení [1, 2, 3] z hlediska specifik stanovištních poměrů v české krajině uvedených v předchozí části bude žádoucí řešit v novele tohoto zákona i problematiku vody v krajině včetně novely vyhlášky o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím [9] nebo optimálně novou legislativou o „vodních družstvech“, která by mohla zajistit soustavný monitoring a odbornou poradenskou činnost i management hydromelioračních staveb. Podle již zmíněného průzkumu [7] 64 % vlastníků zemědělských pozemků se stavbou odvodnění a 100 % uživatelů by bylo ochotno se sdružovat do společenství např. vodního družstva s cílem společné péče o stavbu. Celkem 67 % vlastníků má zájem rekonstruovat nebo modernizovat tyto stavby. Dále bylo zjištěno, že 83 % uživatelů a 69 % vlastníků považuje za potřebné zahájit jednání o legislativních změnách k zajištění organizace správy a údržby ucelených staveb odvodnění a závlah jak v částech PMZ, tak i HMZ. Obsazením vodních družstev erudovanými melioračními odborníky (např. bývalými zaměstnanci v této sféře) pak bude možné zajistit komplexní péči jak v údržbě a provozu hydromelioračních staveb (retardaci srážkových vod a optimalizaci vláhových i živinných poměrů v půdě), ale i management trvale udržitelné úrodnosti půd, například prosazování zásad environmentálního hospodaření na zemědělské a lesní půdě.

Prevence využitím monitoringu a informatiky

Podle směrnice v části III. A [3]: Základním krokem v rámci preventivních opatření pro zvládání sucha i pro operativní opatření realizovaná v průběhu sucha je monitoring hydrometeorologických prvků a stavu relevantních vodohospodářských struktur tak, aby byly zajištěny relevantní časoprostorové informace o výskytu sucha a jeho intenzitě.

Z hlediska optimalizace vodního hospodářství v zemědělské a lesní krajině bude účelné monitoring řešený ve směrnici, především monitoring zemědělského sucha, rozšířit pro celé území, minimálně pro oblasti se stávajícími i nově plánovanými hydromelioračními stavbami. K efektivnímu plánování vodního hospodářství zemědělské a lesní krajiny je nutno, mimo monitoringu hydrometeorologických prvků, bonitace zemědělského půdního fondu, agrochemického zkoušení zemědělských a lesních půd, registru půdy – LPIS (Land Parcel Identification System), realizovat také monitoring hydropedologických vlastností půd a plošný registr všech vodohospodářských a hydromelioračních staveb. Vzhledem k tomu, že podklady o realizaci hydromelioračních staveb v minulosti archivované v tzv. vodních knihách, později u ZVHS, jsou v současné době rozptýlené, doporučuje se v maximálním rozsahu využít a nově doplnit základní mapové podklady v digitalizované formě [12, 13] se zákresy hlavních odvodňovacích zařízení a podrobných odvodňovacích zařízení v mapách Informačního systému melioračních staveb ČR (ISHMS, viz obr. 3), v měřítku 1 : 5000 až 1 : 10 000, kde jsou hydromeliorační stavby registrovány následovně: 01 – úpravy toků, 02 – odvodnění, 03 – závlahy, 04 a 10 – nádrže, 05 – protierozní opatření, 06 – přivaděče závlah a nádrží jako hlavní meliorační zařízení závlah.

Při doplnění výše uvedených prvků komplexního monitoringu a založení vodních družstev lze zajistit environmentální i ekonomicky efektivní hospodaření na zemědělské a lesní půdě.

Prevence environmentálními opatřeními v krajině

V této oblasti je prioritním opatřením široká celospolečenská osvěta v oblasti šetrného hospodaření s vodními zdroji spolu s ochranou a zlepšením úrodnosti zemědělské a lesní půdy, tj. zlepšením retenční a infiltrační schopnosti, hydropedologických vlastností, kvality bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), udržováním půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (DZES) a dodržováním povinných požadavků na hospodaření (PPH).

Tato opatření při dobrém managementu v oblasti operativního a cíleného rozšíření informací získaných monitoringem hydrometeorologických a hydropedologických prvků lze prakticky realizovat bezprostředně, v mnoha případech pouze zájmem  uživatelů půdy a při souhlasném vyjádření majitelů půdy i vhodnými podpůrnými státními dotačními tituly.

Vlastní environmentální opatření mohou být těchto typů:
Organizačního typu
Například volbou environmentálně vhodného osevního postupu na zemědělské půdě odpovídajícího daným stanovištním podmínkám můžeme optimálně v čase i prostoru zvýšit půdní úrodnost   a tím regulovat vodní bilanci půdy i rostlin (např. prodloužením pokryvu půdy zvýšíme jak odolnost půdy proti erozi, ale také snížíme povrchový odtok srážkové vody i výpar vody z půdy). Zřízením zasakovacích travních pásů podél vodotečí chráníme také jakost povrchových vod. Vrstevnicovým obděláváním nebo pásovým střídáním plodin, bezorebním setím, setím do strniště nebo do krycí plodiny chráníme půdu před erozí [podrobněji viz 11]. Vhodnou skladbou porostů včetně lesnicko-pěstebních opatření (mimo jiné také výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin) na lesní půdě můžeme zvýšit retenční vlastnosti porostů i půdy.
Provozního typu
Například vhodným způsobem protierozního obhospodařování půdy v členitém terénu snížíme erozní činnost. Zvyšováním rozsahu organického hnojení nebo využíváním bioalginátů v rostlinné výrobě (viz tab. 2) i při hygienizaci kejdy u hnojivých závlah (viz tab. 3, obr. 6) prohloubíme aktivní vrstvu půdy, zvýšíme obsah humusu v půdě a zlepšíme hospodaření plodin půdní vodou. Například při zvýšení obsahu humusu v půdě o 1 % se zvyšuje využitelná vodní kapacita podle druhu půdy o 3–7 %, což představuje retenční kapacitu 100–200 m3/ha. Programovým snížením acidity lesní a zemědělské půdy se zlepší využívání živin, vitalita porostů i vodní bilance krajiny. Přizpůsobením agrotechnických opatření odpovídajícím vláhovým poměrům půdy se zlepší protierozní odolnost i filtrační a retenční vlastnosti půd. Pokud se postupně odstraní jednotlivé degradační prvky půdy, lze zvýšit retenční kapacitu půdy minimálně o 20–30 % [4], což by v naší zemědělské a lesní krajině představovalo retenci ve výši 3,5–5,3 mld. m3za rok.
Místní úpravou terénu a protierozními opatřeními v terénu
Do této oblasti lze zahrnout zatravněné průlehy, zasakovací pásy, protierozní meze, hrázky a příkopy, obnova horských klauz [více viz 11], lužních lesů a mokřadů.

Prevence technickými opatřeními

Z hlediska zrychlení celého procesu i úspor stavebních nákladů bude účelné se zaměřit na možnosti rekonstrukce a modernizace stávajících vodohospodářských staveb včetně odborně uváženého obnovení zrušených objektů. V další fázi pak bude třeba řešit koncepčně i technicky progresivní nové návrhy na výstavbu vodohospodářských staveb, jako jsou přehrady, nádrže, rybníky, víceúčelové hydromeliorační stavby (regulované odvodňovací stavby, mikrozávlahy, protimrazové a hnojivé závlahy atd.).

Mezi technická opatření umožňující urychlenou prevenci sucha a povodní lze uvést tato:
■ U stávajících přehrad a větších nádrží bude nutné prověřit na základě podrobného průzkumu možnosti úpravy zásobního a ovladatelného prostoru včetně optimalizace manipulačních a provozních řádů. U stávajících menších nádrží a rybníků zvětšit zásobní prostor odstraněním sedimentů. Při obnově bývalých nádrží a rybníků provést podrobný průzkum hydrogeologický, hydropedologický i geotechnický, případně zjistit důvod jejich zrušení (např. velké průsaky, nedostatek povrchových vod k naplnění atd.).
■ U stávající sítě středních a drobných vodotečí bude vhodné po důkladném ekologickém, morfologickém, hydrologickém, hydrogeologickém, pedologickém a zemědělském průzkumu navrhnout revitalizační opatření s podporou renaturalizace okolní krajiny. Po zhodnocení stanovištních podmínek dané vodoteče bude třeba zvážit optimální environmentální a ekonomicky efektivní řešení např. úpravou trasy a okolní nivy nebo vybudováním retardačních stavítek. V lesních stanovištích budou výhodnější retardační stavítka, přepady atd.
■ Modernizací odvodňovacích staveb se stavebně i technologicky doplňuje stavba novými progresivními prvky umožňujícími jejich víceúčelové využívání. V principu jde o změny provozních parametrů stavby s cílem optimalizovat spolu s vodním hospodářstvím krajiny udržení její ekologické stability a také vlhkostní poměry v půdě odpovídající růstovému stadiu pěstovaných plodin. Vlastní modernizaci lze zahájit až po důkladné prověrce provozního stavu a odstranění případných poruch. Současně je nutno připravit z sady provozního a manipulačního řádu stavby.
Regulaci drenážního odtoku, tj. retardaci srážkové vody, lze zajistit jednoduchým technickým opatřením – do stávající drenážní šachty je třeba vložit stavítko potřebné výšky (viz obr. 7). Z celkové výměry stávajícího odvodnění na rozloze 1,1 mil. ha podle odborného odhadu lze retardovat na ploše cca 460 000 ha, čímž lze retardovat v průměru jednorázově srážky ve výši 800 m3/ha, tj. celkem 368 mil. m3, ročně až 3×, tj. 1104 mil. m3, při realizační ceně asi 8 až 10 Kč/m3. Regulační drenáž už vyžaduje kromě osazení již složitějších retardačních prvků do stávajících šachet také doplnění o další stavební a technologické prvky umožňující různý stupeň automatizace provozu (viz obr. 8). Podle provedeného průzkumu lze regulační drenáž v ČR modernizovat na ploše 213 000 ha stávající drenáže při průměrném jednorázovém zadržení drenážní vody 1000 m3/ha (viz tab. 4). V realizační ceně 12 až 20 Kč/m3 lze zajistit jednorázovou retardaci drenážních vod v množství 213 mil. m3. Při správném provozu těchto staveb je možné retardaci opakovat dvakrát až čtyřikrát za rok, což představuje retardaci srážkových vod ročně 420 mil. m3 až 840 mil. m3. U této modernizované stavby významnými aspekty je kromě kvantity zadržených vod snížení odnosu živin o 20 až 70 % v závislosti na typu půdy, klimatických poměrech a na typu i managementu stavby (při zařazení akumulační nádrže až 90 % [10]). Snižuje se tím odplavování dusíku do povrchových vod recipientu vlivem denitrifikace, podpořené vyšší půdní vlhkostí při uplatnění regulace. Podle [14] na polních pokusech ve Švédsku během čtyř let pozorování (v sezonách 1996 až 2000) regulace drenážního odtoku snížila intenzitu vyplavování dusíku o 20–30 kg/ha·rok a fosforu 0,02–0,1 kg/ha·rok ve srovnání s tradiční drenáží. Využití nevyplaveného dusíku a fosforu pěstovanými plodinami způsobilo zároveň zvýšení výnosů při sklizni. Po prodloužení trvání pokusu o další dva roky [15] na tradičně odvodněné půdě bylo změřeno vyplavování dusíku v rozsahu hodnot 9–38 kg/ha·rok ve srovnání s řízeným odtokem, kdy byl naměřen odnos dusíku v rozsahu 2–10 kg/ha·rok. Odtok drenážních vod se přitom snížil o 70–90 %.
■ Modernizací stávajících závlahových staveb lze jednak snížit potřebu závlahové vody (např. mikrozávlahy, viz obr. 9, 10 a 11), jednak rozšířit disponibilní zdroje závlahové vody (např. hnojivé závlahy), ale i zajistit víceúčelové využívání závlahové stavby (např. protimrazový postřik). U stávajících závlahových staveb bude vždy nutná podrobná rekognoskace současného stavu stavby a po erudovaném vyhodnocení stavu jednotlivých stavebních objektů a technologie spolu s plánovaným využitím území z hlediska pěstovaných plodin navrhnout technickou koncepci rekonstrukce nebo modernizace stavby.
Předností mikrozávlah, tj. mikropostřiku (viz obr. 9), kapkové závlahy a bodové závlahy (viz obr. 10, obr. 11), je přímá dodávka vody ke kořenům plodin a tím i minimalizace evaporace vody z aktivně rostlinami nezapojené plochy půdy, která např. při postřiku činí 30–50 %. Tyto závlahy dále mohou přesným dávkováním vody i živin optimalizovat vláhové i živinné poměry v půdě v oblasti kořenového systému podle růstového stadia a druhu plodin. Vzhledem k tomu, že jsou tyto závlahy stabilní a pracují s nízkým provozním tlakem, jsou významně sníženy náklady na energii a pracovní síly. Významná je také možnost plné automatizace provozu a zkulturnění práce obsluhy.
Hnojivé závlahy představují progresivní prvek ve vodním hospodářství krajiny, neboť současně řeší jak problematiku tzv. „zneškodnění“ některých odpadních vod (viz obr. 12),  močůvky a kejdy (viz obr.  13 a 14) jejích využitím v zemědělství formou dodávky půdní vláhy a živin (převážně organického původu), tak i snižují náklady na výstavbu a provoz čistírenských staveb. Podle vyjádření Evropské komise  se v současné době v Evropě znovu využívá 964 mil. m3 s doporučením rozšířit využívání odpadních vod v roce 2025 v množství 6000 mil. m3, tj. 15 % z celkové produkce odpadních vod. Nejvíce znovu využívá odpadní vody po čištění Izrael 90 % a Španělsko 17 %. Obsah organických látek v odpadních vodách má příznivý vliv na zvyšování obsahu humusu v zavlažovaných půdách a tím i zvyšování jejich úrodnosti.
Významnou předností  modernizace stávajících  závlahových  staveb i budování nových staveb je možnost plné automatizace provozu zajišťující optimální využití závlahové vody s minimálními ztrátami  a možnosti přímého napojení na monitoring klimatických a půdních ukazatelů.

Zdroje:
[1] Usnesení vlády České republiky z 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
[2] Dtto, příloha č. 1 Analytické podklady.
[3] Dtto, příloha III. Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
[4] Ministerstvo zemědělství (2015): Situační a výhledová zpráva PŮDA. 135 s. ISBN 978-80-7434-252-3.
[5] KULHAVÝ F. (2014). Řízení provozu staveb vodohospodářských meliorací. Stavebnictví č. 11–12, roč. VIII, s. 66–69.
[6] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů včetně novel.
[7] Kulhavý Z., I. PELÍŠEK a kol. (2017). Postupy pro dosažení udržitelnosti hydromelioračních opatření v podmínkách České republiky. Certifikovaná metodika. VÚMOP, v.v.i., 145 s. ISBN 978-80-87361-75-7 (ke stažení na www.hydromeliorace.cz/sw/ knihovna/).
[8] Ministerstvo zemědělství (2017). Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016. 131 s. ISBN 978-80-7434-377-2.
[9] Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.
[10] Kulhavý F. a Z. KULHAVÝ (2008). Navrhování hydromelioračních staveb. Technická knižnice ČKAIT Praha, 432 s. ISBN 978-80-87093-83-2.
[11] KULHAVÝ Z. a kol (2015). Opatření k posílení infiltračních procesů v krajině. Metodika, VÚMOP, v.v.i., ČZU v Praze, Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Aquion, spol. s r.o., 232 s. ISBN 978-80-87361-52-8.
[12] KULHAVÝ Z. a kol. (2002). Metodika Informačního systému hyromelioračních staveb. VÚMOP Praha, ZVHS, ÚEK AV ČR. Uživatelský výstup projektu. NAZV ev. č.QC1294.
[13] VÚMOP, v.v.i (2013). Informační systém melioračních staveb ČR.
Mapserver http://meliorace.vumop.cz.
[14] WESSTRÖM, I. (2002). Controlled drainage. Effects on subsurface runoff and nitrogen flows. Agraria 350, SLU.
[15] WESSTRÖM, I. and I. MESSING (2007). Effects of controlled drainage on N and P losses and N dynamics in a loamy sand with spring crops. Agricultural Water Management 02/2007; 87(3-87):229–240. DOI:10.1016/j.agwat.2006.07.005.
[16] VÁŠKA J. a kol. (2000). Hydromeliorace. Technická knižnice ČKAIT Praha, TK 16, 224 s. ISBN 80-86426-01-7.

Celý článek naleznete v archivu čísel (06-07/2019).