Zpět na stavby

Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci

23. května 2024
Mgr. Marius Svoboda

Budova, která svojí atmosférou odráží kulturu pivovarnictví. Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci vzniklo přímo v areálu pivovaru v těsném sousedství centra města. Umírněný zevnějšek budovy skrývá precizně zpracovaný interiér nabízející pestré zážitky při prohlídce pivovaru, v restauraci i na rozhledně.

Autor:


V roce 2021 absolvoval Právnickou fakultu UK, věnoval se rovněž studiu oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve společnosti Podzimek a synové působí od roku 2022 jako specialista PR a marketingu, následně také jako asistent jednatele a juniorní právník společnosti.


Stavba využívá naplno potenciálu místa s cílem otevřít pivovar návštěvníkům, usnadnit jejich setkávání a prezentovat svůj hlavní produkt – pivo BERNARD – i proces jeho výroby. Úspěšně realizovaný projekt získal již řadu ocenění včetně titulu Stavba roku 2023.

Umístění

Pivovar BERNARD sídlí ve své historické lokaci v těsném sousedství Horního i Dolního náměstí v Humpolci, městě s téměř 11 tisíci obyvateli na půli cesty mezi Brnem a Prahou. Svým umístěním vytváří téměř celý jeden blok podél původní silnice z města do Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Lokace v centru města přináší výzvy i úskalí. Přestože se někomu může jevit jako omezující pro další rozvoj pivovaru, byla současně výzvou, která se odrazila v jedinečné architektuře návštěvnického centra umístěného přímo ve stávajícím areálu.

Návštěvnické centrum je situováno do míst stávající stavby pivovarských štoků, tedy části pivovaru sloužící pro chlazení mladiny v kádích. Nad zachovanými sklepy byla po ubourání jednoho podlaží vystavěna dvě nová podlaží při zachování půdorysu. Vstupní objekt pak nalezl své místo na nároží ulic Jihlavská a U Vinopalny, kde navázal na stávající kotelnu, která se částečně skryla za společnou fasádou z betonových obkladů. Zcela odstraněna byla někdejší trafostanice, jež uvolnila místo nově zbudované prodejně pivovaru. Součástí realizované stavby se stala i rozhledna s výhledem na město i okolí, která šroubovitě obkroužila stávající komín pivovaru, aniž by se jej přímo dotýkala.

Objekt je přístupný centrálním vstupem z Jihlavské ulice, na který navazuje komunikační věž s krčky do jednotlivých nadzemních podlaží. Součástí realizace však bylo i zřízení únikového schodiště v zadní části objektu společně s dostavbou zásobovacího výtahu s ohledem na umístění restaurace ve 4. nadzemním podlaží. Bezbariérový vstup je společný se vstupem z Jihlavské ulice, přístup do jednotlivých podlaží pak umožňuje veřejný výtah umístěný ve věži.

Návrh

Cílem návrhu bylo vytvoření nového návštěvnického centra pivovaru s prodejnou, víceúčelovým sálem, restaurací a rozhlednou. Architektem stavby se stal Ing. arch. Petr Bernard, interiérovou část navrhla  Ing. arch. Barbara Bencová (B² Architecture, Praha), zodpovědným projektantem byl Ing. Jan Kupec (­Studio A s.r.o., Pelhřimov).

Stavbu v návrhu lze rozdělit na čtyři základní části: budovu štoků, komunikační věž s lávkami, vstupní objekt a rozhlednu obtáčející komín. Jednotlivé části obsahují prostory plnící různé funkce.

Z architektonického hlediska je výrazově odlišena podoba vstupního objektu s prodejnou, provedeného z pohledového betonu s velkými prosklenými výkladci, na který navazuje vertikální objekt komunikační věže s velkými prosklenými plochami a se spojovacím třípodlažním mostem. Zbývající část objektu oproti tomu respektuje stávající architekturu pivovaru. Fasáda byla provedena v odstínu žluté s valbovou střechou s krytinou měděným falcovaným plechem. V obvodových stěnách byla osazena industriálně členěná oblouková okna.

Kapacita sálu ve 3. NP a restaurace ve 4. NP byla navržena shodně pro 100 osob, kinosál ve 2. NP pak byl navržen pro 65 osob.

Koncepce interiéru vychází z industriálního charakteru pivovaru. Výrazný je kontrast černé malby na stěnách s měděnými prvky interiéru, které se objevují na baru, osvětlení, nábytku i konstrukčních prvcích. K dotvoření atmosféry přispívá dřevěný nábytek s podlahami. Osobitým prvkem v interiéru jsou dělicí stěny tvořené pivními láhvemi z pivovaru zasazenými do kovového rámu či schodiště vedoucí do mezipatra restaurace kopírující tuto texturu, avšak pouze za kombinace černého a měděného kovu bez láhví. Skleněné láhve a měděné tanky přispívají při průchodu světla svými odlesky k celkové zlatavě hřejivé atmosféře místa. Důraz na detail dokládá i volba nábytku, kdy kupříkladu nohy židlí opět využívají měděného lesku v kontrastu s černými sedáky a opěrkou.

Obr. 05 Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci, prodejna  (foto: Alexandra Timpau)

Vstupní objekt a prodejna

Po vstupu skleněnými dveřmi, umístěnými mezi prosklenými výkladci, uvítá návštěvníka recepce navazující na umírněnost vnější fasády objektu svými temnými odstíny interiéru. Do popředí vystupuje hřejivě zlatá plocha z pivních lahví obrácených dnem napřed, z nichž část v bílé barvě utváří logo pivovaru Bernard. Na levé straně od recepce nalezne návštěvník rychle přístupný obchod s výrobky a propagačními předměty pivovaru.

Prodejna s velkým výkladcem orientovaným do ulice U Vinopalny se rozkládá na 115 m2 plochy a nabízí prostor pro prodej nejen piva prezentovaného v dřevěných policích nad chladicími boxy, ale také propagačních a dárkových předmětů pivovaru.

Komunikační věž s krčkem

Věž skrývající schodiště s veřejným výtahem, jež je přístupná z recepce, odhaluje pohledový beton, který je svým odstínem v kontrastu s tmavě laděnými interiéry zbylých částí budovy. Před výraznými okny je schodiště lemováno celoskleněným zábradlím. Do jednotlivých podlaží má z věže návštěvník přístup krčkem – mostem.

Muzeum pivovaru s kinosálem

Ve 2. NP je z věže možno vstoupit do historické budovy s expozicí. Cihelné klenby a stěny tohoto prostoru zůstaly zachovány. Interiér svým vzhledem odkazuje na původní pivovarnické štoky. V sousedství expozice nalezneme na stejném podlaží kinosál, který slouží pro projekci snímku o historii a rozvoji pivovaru a pro další akce pro veřejnost, i toalety.

Víceúčelový Sládkův sál

3. NP vyplňuje tzv. Sládkův sál. Jedná se o víceúčelový prostor, který lze rozdělovat mobilními dřevěnými příčkami. Střed sálu tvoří čtvercový bar vymezený sloupy a ­lemovaný dekorací z pivních lahví. Na stropě nalezneme opět oblouky, nicméně dřevěné, odkazující na původní využití budovy.

Restaurace s mezipatrem a terasou

4. NP je vyhrazeno restauraci, kterou rozšiřuje vestavba mezipatra přímo pod ­odhaleným krovem. Uprostřed prostoru opět nalezneme bar, který oproti 3. NP zvýrazňují zavěšené měděné tanky. K rozdělení restaurace pak slouží přepážky  z pivních lahví Bernard. Využit je zde také repasovaný dřevěný nábytek. Dřevěná je rovněž šikmo ložená prkenná podlaha.

Vnitřní prostory doplňuje zastřešená terasa s podlahou tvořenou lepenou keramickou dlažbou.

Konstrukční a materiálové řešení

•          Nástavba štoků je provedena v kombinaci cihelných stěn se železobetonovými sloupy a stropů z panelů z předpjatého betonu a železobetonu. Krov valbové střechy nad 4. NP je tesařskou konstrukcí vaznicové soustavy s jednoduchým věšadlem. Vestavba mezipatra restaurace pod tímto krovem je ocelová se zákrytem dřevěnými fošnami.

         Vstupní objekt návštěvnického centra je založen na systému mikropilot. Svislé nosné konstrukce, schodiště a stropy jsou železobetonové monolitické z betonu C25/30 s výztuží B500A. Betonový monolit byl použit i u výtahové šachty hlavního a zásobovacího výtahu.

         Spojovací most mezi budovou štoků a komunikační věží tvoří ocelová konstrukce kloubově uložená na obou objektech s dilatačními přechody.

         Stěny a střechy byly zatepleny polystyrenem XPS tl. 120 mm ve stěně a 200 mm ve střeše.

         Zastavěná plocha na pozemku o ploše 10 370 m2 tvoří celkem 645 m2, obestavěný prostor 9 311 m3.

Realizace

Realizace stavby byla plánována v ­termínu od března 2019 do září 2020. Součástí zadání byl předpoklad provedení stavby při zachování provozu přiléhající kotelny i ostatních provozů pivovaru v těsném sousedství. Od počátku bylo třeba počítat s pečlivým dohledem nejen investora, ale také sousedů pivovaru. Výsledný termín dokončení byl v průběhu stavby posunut a rozšířen byl rovněž rozsah realizovaných prací.

Stavba byla zahájena po demolici bývalé trafostanice v létě 2019. Následovala instalace věžového jeřábu, který se po dobu stavby stal novou dominantou centra města. Na podzim bylo ubouráno jedno podlaží budovy štoků, čímž vzniklo místo pro realizaci části návštěvnického centra s muzeem a restaurací.

Před závěrem roku 2019 byly již prováděny monolitické konstrukce vstupního objektu návštěvnického centra včetně výtahové šachty a schodiště a roněž vyzdívky 3. a 4. NP budovy štoků i monolitické a panelové stropy. Do závěrečné fáze mířily i práce na krovu a zastřešení objektu, což umožnilo v zimních měsících vyzdít příčky a instalovat rozvody médií.

Závěrem jara roku 2020 byly dokončeny kromě nové přístavby prodejny pivovaru všechny hrubé rozvody instalací a pokračovaly práce na vnitřních i venkovních povrchových úpravách. Konečnou podobu dostávalo zastřešení části nástavby, kterou v červnu 2020 finálně pokryly falcované měděné plechy, což umožnilo demontovat fasádní lešení. V téže době došlo k rozšíření zakázky o stavbu rozhledny s vyhlídkovou plošinou ve výšce 34 metrů nad zemí. Konstrukce rozhledny byla navržena z trubkové prostorové příhradoviny a její založení je realizováno na mikropilotách.

Do podzimu 2020 byly dokončeny probarvené stěrkové omítky fasády a pokračovaly práce na zdravotně-technické instalaci, vytápění, vzduchotechnice, chlazení, suchovodu i elektroinstalacích. Instalováno bylo podlahové vytápění i oba výtahy. Fasáda komunikační věže byla obložena prefabrikovanými zavěšenými panely. Souběžně postupovala stavba rozhledny okolo pivovarského komínu spočívající v mikropilotáži, vybetonování železobetonového základu a následné stavbě konstrukce,na kterou bylo zavěšováno schodiště. V téže době byla týmem pracujícím na realizaci návštěvnického centra a rozhledny prováděna pro pivovar jako samostatná zakázka i úprava a nástavba stávající varny.

Závěrem roku 2020 byl demontován věžový jeřáb, dokončena hrubá stavba přízemí s recepcí a prodejnou a pokračovaly práce na interiérech všech realizovaných prostor od keramických obkladů, přes režné zdivo, až po sádrokartonové podhledy stropů či instalaci zámečnických doplňků.

Začátkem roku 2021 byly dokončeny interiérové práce završené realizací podlahových stěrek a montáží dřevěných podlah v restauraci ve 4. NP.

Závěr

Zbudované návštěvnické centrum nejen úspěšně slouží svým návštěvníkům a je hostitelem rozličných kulturních akcí, ale rovněž získalo řadu ocenění, která dokládají kvality provedeného díla: Stavba roku 2023, Dřevěná stavba roku 2023, Stavba Vysočiny 2022, Cena ČKAIT, oblast Jihlava 2022.

Identifikační údaje

Název stavby:  Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci

Investor: Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Autoři: Ing. arch. Petr Bernard, Ing. arch. Barbara Bencová

Projektant: Ing. Jan Kupec (Studio A s.r.o.)

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Doba výstavby: 03/2019–05/2021