Zpět na stavby

Krajská nemocnice Liberec, rekonstrukce budov I a E

31. srpna 2020
Ing. Ondřej Matoušek

Po úspěšné rekonstrukci budovy I Krajské nemocnice Liberec v roce 2019 se v současné době uskutečňuje rekonstrukce budovy E (psychiatrické oddělení), která má být dokončena k 30. listopadu 2020.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce. Od roku 2008 pracuje ve firmě Metrostav a.s. v oblastním zastoupení pro Liberecký kraj, divize 8, kde ve funkci stavbyvedoucího realizoval např. výstavbu pavilonu intenzivní medicíny nemocnice v Jablonci nad Nisou, statické zajištění po havárii stropů ve Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou nebo stavbu haly Magna Liberec. Od roku 2021 je vedoucím projektu ve firmě Metrostav DIZ s.r.o.


Úvod

Oddělení psychiatrické péče Krajské nemocnice Liberec bylo kompletně umístěno v technicky i morálně zastaralé budově E. Prostorové podmínky nevyhovují požadavkům na moderní psychiatrickou péči a stavebně technický stav budovy je významně opotřebován. V souladu s koncepcí humanizace psychiatrické péče v ČR je realizován záměr rekonstrukce stávající budovy E a současně rozšíření oddělení psychiatrické péče do budovy I, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2019.

Rekonstrukce budovy I

Předmětem prací byla celková rekonstrukce budovy I na parcele číslo 780/1, vyjma stávající jednopodlažní přístavby severní části, která  je  po  rekonstrukci a je v ní umístěn provoz záchytné stanice. Historický objekt je  po rekonstrukci bezbariérový, stávající výtah včetně přistavěné šachty byl odstraněn a realizovala se nová přístavba výtahu před vstupní částí budovy, na parcele č. 780/2. Půdorysné rozměry přístavby výtahu ve vstupní částí jsou 2,6 × 6,0 m. Stávající prostor vstupu do kontaktního pracoviště domácí péče v mezipatře mezi 1.NP a 1.PP byl celkově upraven. Stará plochá střecha byla odstraněna, přístavba vstupu byla nastavěna na výšku 1.NP a byla  vestavěna nová střešní konstrukce na úrovni podlahy 2.NP.

Zbývající prostory historické části budovy byly plně a komplexně zrekonstruovány. Nevyhovující konstrukce stropů a krovu byly podle doporučení provedeného stavebně technického průzkumu odstraněny a nahrazeny za novými, v budově se vyměnila okna a objekt byl z velké části zateplen.

Technická a technologická zařízení budovy I

Kanalizace

Odpadní vody jsou ze stávající budovy odváděny do jednotné areálové kanalizace. V rámci stavebních úprav budovy byly všechny rozvody kanalizace uvnitř budovy provedeny nově. Nové úseky kanalizace byly napojeny na šachtu jednotné kanalizace před objektem nebo   do stávající kanalizace v 1.PP v místě výměníku. Jednotná kanalizace kolem budovy byla zrekonstruována.

Nová splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů, část byla vedena pod základovou deskou. Hlavní ležaté potrubí splaškové kanalizace je v dimenzích DN100-DN125 a minimálního spádu 2 %.

Vodovod

Budova I (bývalé plicní oddělení) Krajské nemocnice Liberec je zásobována vodovodní přípojkou DN80 ze stávajícího vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci (Arbesova ulice). Podle posouzení přípojky je její stávající dimenze dostatečná. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu byla tato přípojka zrekonstruována. Teplá voda pro budovu se ohřívá centrálně. V místnosti výměníku v 1.PP jsou umístěny dva nepřímo ohřívané zásobníky – 2 × 750 l.

Vzduchotechnika

Podle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena následovně. Zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem zajistí větrání prostoru s ohřevem vzduchu na teplotu v místnosti. Teplota je udržována automaticky systémem měření a regulace. Zařízení nezajišťuje krytí tepelných zisků ani ztrát větraných prostor a neupravuje parametry vlhkosti vzduchu. Vzduch bude nuceným způsobem odváděn  z  větraného  prostoru  do exteriéru. V prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu.

Vytápění

Vytápění je zajištěno dvoutrubkovou soustavou teplovodního ústředního vytápění s nucenou cirkulací otopné vody. Distribuce tepla v kancelářích, vyšetřovnách, společných prostorách, pokojích a hygienických místnostech probíhá ocelovými deskovými otopnými tělesy osazenými termostatickými hlavicemi. Zdrojem tepla je nová výměníková stanice pára/voda v místnosti 0.01 na úrovni 1.PP. Výměníková stanice je napojena na stávající přípojku páry z centrální  kotelny v areálu liberecké nemocnice. Ve výměníkové stanici je osazen nový kombinovaný rozdělovač, kde bude topná soustava rozdělena do čtyř samostatných topných větví pro objekt I.

Silnoproudá elektroinstalace

Napájecí rozvody a rozvaděče
Stávající elektroinstalace v dotčených prostorech byla odborně demontována. Z přípojkové skříně umístěné v budově byl napojen hlavní rozvaděč RS1 v 1.NP kabelem CYKY 3 × 35 + 16. Z rozvaděče RS1 byl napojen samostatně rozvaděč RS2 v 2.NP kabelem CYKY-J 5 × 16. Z rozvaděče RS1 byl napojen rozvaděč RS3 v 3.NP kabelem CYKY-J 5 × 16. Z rozvaděče RS1 byl napojen rozvaděč RS4 v 1.PP kabelem CYKY-J 5 × 10.

Slaboproudá elektroinstalace

Elektrická zabezpečovací signalizace
V celé budově je instalován systém EZS s bezdrátovou nástavbou pomocí bezdrátového expandéru.

Rozvod strukturované kabeláže
Připojení budovy je novými metalickými a optickými kabely a vede kolektorem z budovy pavilonu G (PPMD) do budovy I. Pro propojení budov je použit optický kabel 12vl.SM 9/125, optický kabel 12vl.MM 50/125 OM3 a mnohožilový kabel TCEPKPFLE 25 × 4 × 0,8/SYKFY 50 × 2 × 0,5.

Kamerový systém
IP kamerový systém umožňuje pozorování obrazu ve vnitřní síti s tím, že obraz je přístupný do sítě přes NVR jednotku. V RACK rozvaděči   je instalován aktivní prvek, PoE Switch, pro připojení a napájení IP kamer. Pro celý objekt slouží jeden centrální NVR pro záznam a práci se všemi kamerami v budově.

Výtah

Součástí stavby byla rovněž dodávka lůžkového výtahu. Výtah je bezstrojovnový, standardní, lůžkový o nosnosti 1600 kg, neprůchozí. Stanice jsou tři.

Rekonstrukce oddělení psychiatrie – budovy E

Rekonstruovaná budova je koncipována jako bezbariérová, podél hlavního schodiště bude nově vestavěn lůžkový výtah. Pokoje pacientů jsou řešeny v základním provedení jako dvoulůžkové  s vlastním hygienickým zařízením. Hlavní provozy pro pacienty jsou umístěny v obou nadzemních podlažích a částečně v suterénu, zázemí personálu včetně terapeutických prostor se nacházejí v podkroví.

Stávající přístavba terapeutické místnosti půdorysných rozměrů cca 9,3 × 3,4 m bude odstraněna a nahrazena novou přístavbou o půdorysných rozměrech cca 7,3 × 8,3 m přes obě nadzemní podlaží. V nové přístavbě bude umístěna v 1.NP jídelna, ve 2.NP jídelna a terapeutická místnost. Současně bude upraven stávající prostor zásobovací rampy, kde je navržena drobná přístavba skladového zázemí – jako doplnění stávajícího trojúhelníkového půdorysu přístavby na obdélníkový (odvěsny doplňovaného trojúhelníku jsou délek cca 3,4 × 7,8 m). Z požárních důvodů budou k objektu nově přistavěna dvě úniková schodiště v rozsahu 1.–2.NP.  Součást stavby tvoří i vestavba výtahu do všech podlaží a zřízení korza a odpočinkových prostor v místě dnešní zahrady.

V budově byla rekonstruována střecha včetně věžičky. Žebříkové stropy byly sanovány uhlíkovými lamelami. Vznikly nové příčky, stropy a hydroizolace. Původní nevyužité podkroví bude po rekonstrukci a přestavbě sloužit jako strojovna VZT a zázemí pro personál.

Technické, materiálově a koncepční řešení je totožné s objektem I a níže uvedený popis je tak redukován.

Technická a technologická zařízení budovy E

Kanalizace

Odpadní vody jsou ze stávajícího objektu odváděny oddílně do stoky jednotné kanalizace.

Splaškové odpadní vody
Část kanalizace splaškové bude vedena pod základovou deskou. Hlavní ležaté potrubí splaškové kanalizace bude v dimenzích DN100–DN160 a minimálním spádu 2 %. Na ležatém úseku splaškové kanalizace budou vybudovány revizní šachty.

Vodovod

Zdroj vody
Podle posouzení dimenze přípojky je stávající dimenze nedostatečná, a proto bude přípojka zrekonstruována a přivedena do 1.PP budovy, kde bude za obvodovou stěnou umístěna vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem Qn16.

Teplá voda
Teplá voda pro budovu se bude ohřívat centrálně. V místnosti výměníku v 1.PP budou umístěny tři nepřímo ohřívané zásobníky –  3 × 750 l.

Vzduchotechnika

Řešení je shodné s objektem I.

Vytápění – koncepce systému

Vytápění bude zajištěno dvoutrubkovou soustavou teplovodního ústředního vytápění s nucenou cirkulací otopné vody. Distribuce tepla v kancelářích, vyšetřovnách, společných prostorách, pokojích a hygienických místnostech bude zajištěna ocelovými deskovými otopnými tělesy osazenými termostatickými hlavicemi. Technické místnosti budou vytápěny otopnými tělesy, jelikož nedochází k odstávkám ve vytápění.

Zdrojem tepla bude nová výměníková stanice voda/voda v místnosti 0.06 na úrovni 1.PP. Výměníková stanice bude napojena na stávající přípojku horkovodu z centrální kotelny v areálu liberecké nemocnice. Ve výměníkové stanici bude osazen nový kombinovaný rozdělovač, kde bude topná soustava rozdělena do čtyř samostatných topných větví pro budovu E:
■  větev pro VZT;
■ podlahové vytápění pro izolační pokoje;
■ otopná tělesa – vytápění pokoje;
■ otopná tělesa – vytápění ostatní.

Na rozdělovači bude dále umístěna větev o DN32 pro rezervu. Zdrojem tepla pro ohřev TV bude druhý nový výměník voda/voda, který bude vodu ohřívat na 40 °C. Jako ochrana proti legionelle se osadí dávkovač chlordioxidu. Pro ohřev TV budou sloužit tři nerezové nepřímotopné zásobníky o objemu 3 × 750 l. Zásobníky jsou zapojeny Tichelmannovým zapojením.

Celý článek naleznete v archivu čísel 08/2020.
Identifikační údaje stavby
Název stavby: KNL – Rekonstrukce objektů E a I pro psychiatrii
Místo stavby: Krajská nemocnice Liberec, parcely 780/1, 780/2, 816/1, 816/3 a 816/6
Stavebník: Krajská nemocnice Liberec a.s.
Generální projektant: STORING spol. s r.o., Ing. Zbyněk Čermák
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 8
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Stuchlík (budova I), Ing. Ondřej Matoušek (budova E)
Celkový objem prací budovy E + I: 119 mil. Kč bez DPH