Zpět na materiály, výrobky, technologie

Konverze výrobní haly J areálu firmy PETROF z pohledu prostorové akustiky

V roce 2014, sto padesát let od založení firmy PETROF, vznikla myšlenka vybudování nového obchodního a kulturního centra pro prezentaci jejích hudebních nástrojů, tradičního českého výrobku. Důsledkem toho byla výstavba a na podzim roku 2017 slavnostní otevření prodejní galerie (PETROF Gallery).


Úvod

Jde o jeden z největších a také nejmodernějších pianosalonů ve střední Evropě, doplněný o prostornou víceúčelovou koncertní a společenskou halu a hudební kavárnu. Díky projektu PETROF Gallery má společnost příležitost plnit jeden ze svých cílů – podpořit kulturní rozvoj širokého regionu a otevřít firmu PETROF veřejnosti. Moderní prezentační místnost (showroom) poskytuje výborné podmínky pro představení klavírů a pianin zákazníkům. Víceúčelová PETROF Hall nabízí svým návštěvníkům jedinečné kulturní zážitky. Cílem konceptu je vytvořit nové místo pro setkávání lidí.

Řešené prostory

Pro realizaci záměru uvolnila firma ve stávajícím areálu severní loď původní výrobní a skladové haly. Ta přiléhá k příjezdové veřejné komunikaci v ulici Na Brně. Čtyřlodní jednopodlažní výrobní hala ze sedmdesátých let minulého století o zastavěné ploše 84 × 18 m je provedena systémem montovaného skeletu z typových železobetonových prefabrikovaných prvků. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří prefabrikované předpjaté průvlaky a sedlové vazníky, na které jsou kladeny prefabrikované žebírkové SZD panely tvořící nosnou podkladní konstrukci pro střešní plášť. Jeho součástí je i podélný sedlový světlík. Z důvodu limitované nosnosti stropních panelů byla vytvořena pomocná ocelová konstrukce, na kterou jsou zavěšeny všechny technologické rozvody a prvky včetně svislých akustických stropních prvků.

Všem prostorám byly dodány nové estetické i uživatelské vlastnosti. Přednostně bylo nutno dát vyniknout samotným vystaveným nástrojům a zároveň poskytnout všem prostorám vysoce kvalitní akustické prostředí. Umístění do stávajícího železobetonového skeletu dává původnímu průmyslovému stavu nový rozměr. Ke stávající hale byla přistavena velkoryse prosklená přístavba prezentační místnosti (showroomu) koncertních klavírů nejvyšší kvality. Interiérové pojetí vychází ze záměru ponechat novému prostoru industriální vzhled s úkolem naplnit požadavky funkčního a provozního řešení.

Provoz PETROF Gallery je členěn na několik celků se specifickými akustickými vlastnostmi, které jsou nezbytné pro profesionální prezentaci zvukových vlastností vystavených klavírů a pianin:
■ prezentační místnost (showroom), č. m. 102;
■ zasedací místnost, č. m. 202;
■ propojené prostory prodejny, č. m. 103; kavárny, č. m. 114; a školicích prostor, č. m. 201;
■ prodejní galerie (PETROF Hall), č. m. 123.

Řešení prostorové akustiky v jednotlivých prostorách

Ve vybraných prostorách byly kladeny vysoké požadavky na akustickou pohodu. Jde o showroom, č. m. 102; zasedací místnost, č. m. 202; propojené prostory prodejny, č. m. 103; kavárny, č. m. 114; a školicích prostor, č. m. 201; prodejní galerie, č. m. 123.

Prezentační místnost (showroom), č. m. 102
Jde o nejreprezentativnější prostor, určený pro umístění a následnou prezentaci koncertních klavírních křídel ANT. PETROF. Vznikl jako přístavba k původní výrobní hale. Ortogonální prostor o kubatuře 1231 m3 má dvě celoprosklené fasádní stěny a strop z lepených dřevěných vazníků uspořádaných do rastru tak, aby vytvořily prostor pro osazení akustických pohltivých a rezonančních prvků. Vzhledem k možnosti zkoušení a výběru nástroje přímo na místě odpovídá akustické řešení charakteru koncertního sálu pro komorní hudbu.

Popis akustických úprav
Akustický podhled je ve dvou úrovních. Těsně pod střešním pláštěm, v horní úrovni vazníků, jsou aplikovány nízkofrekvenční absorbéry v podobě nepohledových tvárnicových rezonátorů. Na spodní úrovni vazníků jsou pak podhledové prvky, které svým tvarem reflektují nosný systém stropu. Jsou zde umístěny tenké širokopásmově pohltivé a nízkofrekvenční akustické panely formátu 1,2 × 1,2 m. Jde o kombinaci širokopásmových absorbérů z prvků Ecophon Solo Square a nízkofrekvenčních kmitajících panelů. Rozmístění jednotlivých prvků – viz obr. nahoře.

Akustické obklady stěn vytvářejí absorpčně difuzní struktury. Jsou situovány na dvou vzájemně kolmých stěnách proti proskleným fasádám. Princip difuzního odrazu zvukové energie je v prostoru showroomu velmi důležitý pro dosažení co nejlepší homogenity akustického pole a kvalitních akustických podmínek. Konkrétně se jedná o ohýbané difuzní nástěnné prvky z lakované MDF o rozměrech 1,2 × 0,6 × 0,33 m a kontaktně kotvené absorpční panely Ecophon o rozměrech 1,2 × 0,6 × 0,04 m. Prvky jsou konfigurovány do šachovnice. Zvláště z důvodu koncepce otevřené struktury stropu je nutné zdůraznit důležitost všech průběžných akustických měření, protože v případě otevřených konstrukcí mají teoretické akustické výpočty limitovanou přesnost. Výhodou otevřených stropů je jejich variabilita a možnost celkového ladění pro dosažení maximální akustické pohody.

Zasedací místnost, č. m. 202
Slouží jako prostor pro separé jednání. Je součástí druhé úrovně vestav by do v ýrobní haly J. V izuální propojení se zbylým prostorem je řešeno prostřednictvím tří prosklených stěn. Akusticky je však tento prostor od zbytku haly oddělen.

■ Popis akustických úpravCeloplošný akustický podhled je tvořen systémovým řešením s využitím nosného rastru T24. Do něj jsou pak vsazeny panely dvojího absorpčního charakteru. Uprostřed plochy jsou desky s vysokou a po obvodu se sníženou zvukovou pohltivostí. Akustické obklady stěn jsou tvořeny solitérními panely na minerální bázi. Pro jejich umístění je k dispo-zici pouze jedna plná stěna.

Celý článek naleznete v archivu čísel 04/2018.