Zpět na předpisy

Komentář ke změnám podmínek programu Zelená úsporám

6. října 2009
Marie Báčová

Změny provedené v podmínkách programu Zelená úsporám zvyšují výši dotací, usnadňují dostupnost dotací, rozšiřují dotace na oblast přípravy opatření na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů a na segment staveb pro bydlení provedených v některé z panelových konstrukčních soustav.

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


Na tiskové konferenci zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ČR Informační list č. 4/2009 shrnující změny podmínek programu Zelená úsporám a ukazující rozdíly oproti původně nastaveným podmínkám a dotacím. Z Informačního listu č. 4/2009 vychází také předcházející text.
Oficiální verze podmínek programu Zelená úsporám a výše jednotlivých dotačních titulů má podobu směrnice Ministerstva životního prostředí ČR ? v tomto případě půjde o Směrnici MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám. Tato směrnice (a tudíž také všechny změny podmínek programu Zelená úsporám) nabyla platnosti dne 17. srpna 2009 a k tomuto dni ruší předchozí Směrnici MŽP č. 5/2009. Nová směrnice je vystavena na www.zelenausporam.cz a bude následně uveřejněna ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR. Nová směrnice zachovává technické podmínky programu, tj. požadavky na:

  • zpracování odborného posudku, obsahujícího tepelně technické výpočty;
  • zpracování průvodní technické dokumentace (resp. projektové dokumentace, pokud stavební úřad rozhodne, že stavební úpravy budou prováděny na ohlášení nebo stavební povolení);
  • v oblasti programu A zpracování stavebně technického posouzení, jestliže se žádost o dotaci týká bytového domu.

Pokud odborný posudek včetně tepelně technických výpočtů zpracovává projektant (autorizovaná osoba), je povinen dbát ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona: ?Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné?.
Realizace podporovaných opatření v oblasti programu A a C může být provedena pouze s použitím výrobků a technologií uvedených v Seznamu výrobků a technologií, vedeného SFŽP a pouze zhotoviteli uvedenými v Seznamu odborných dodavatelů programu, vedeného rovněž na SFŽP. Výjimkou jsou opravy stávajících otvorových výplní (např. u památkově chráněných domů), kde není nutné splnit požadavek na použití výrobků a technologií ze SVT. V tomto případě zpracovatel dokumentace a odborného posudku musí doložit výpočet hodnoty součinitele prostupu tepla těmito otvorovými výplněmi.
Obsah odborného posudku pro jednotlivé oblasti programu a okruh oprávněných osob, které mohou odborný posudek zpracovat, stanoví příloha I/7 Směrnice MŽP č. 9/2009. Oprávněnými osobami pro oblast programu A a B jsou:

  • autorizovaní inženýři v oborech pozemní stavby nebo technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb;
  • autorizovaní architekti;
  • energetičtí auditoři nebo zpracovatelé průkazu energetické náročnosti budov, v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Pro oblast C je okruh oprávněných osob dále rozšířen o autorizované techniky v oborech pozemní stavby nebo technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb.
Z uvedeného vyplývá, že autorizovaný technik, který je zapsán do seznamu energetických auditorů nebo energetických expertů (zpracovatelé průkazů energetické náročnosti budov), může zpracovat odborný posudek pro oblast programu A a B Zelená úsporám. ČKAIT však nepovažuje tento stav za správný a vyhovující; žádá proto Ministerstvo životního prostředí ČR o zařazení autorizovaných techniků v uvedených oborech autorizace mezi oprávněné osoby v oblasti programu A a B.
Podmínky a výše dotace na přípravu podporovaných opatření v rámci programu Zelená úsporám jsou uvedeny v příloze č. II/4 Směrnice č. 9/2009. Je podpořeno zpracování odborného posudku, zpracování (projektové) dokumentace a zabezpečení příslušných dozorů při provádění stavby.

Autorka: Marie Báčová
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

imitatie horloges