Zpět na materiály, výrobky, technologie

FAST VŠB - TU Ostrava a výzkum a vývoj v praxi

12. ledna 2012
prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.

Vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace jsou dnes považovány za klíčové prvky rozvoje současné lidské společnosti. Problematika komunikace mezi oblastí výzkumu a oblastí výroby je velmi rozsáhlá a spadá do obecnější oblasti vztahu teorie - praxe. Uvedená problematika se citelně dotýká Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO) i Fakulty stavební (dále jen FAST). Z tohoto důvodu se vedení univerzity i fakulty rozhodlo zpracovat dlouhodobou strategii spolupráce s průmyslovou sférou.


Univerzita a fakulta
Úzká spolupráce s průmyslovými podniky je jednou z klíčových oblastí a činností každé fakulty i celé univerzity VŠB-TUO. Mezi hlavní úkoly patří zejména inovace pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti FAST s ohledem na její větší provázanost s průmyslovou praxí a také zvýšení zájmu firem o výsledky výzkumu a vývoje. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, VŠB-TUO aktualizovala a konkretizovala vědecko-výzkumné cíle v hlavním dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015. VŠB-TUO je počtem studentů jednou z největších univerzit v České republice se značným vědeckým a pedagogickým potenciálem, který chce univerzita dále rozvíjet. Dlouhodobý záměr univerzity na období let 2011-2015 vymezuje priority, kterým se chce univerzita zejména věnovat a alokovat na ně již existující vlastní zdroje, prostředky z rozvojových projektů a z dalších zdrojů, jako např. Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Grantové agentury České republiky (GAČR), Technologické agentury České republiky (TAČR), Ministerstva průmyslu a obchodu, apod. (Pramen: www.vsb.cz/dlouhodobyzamer). VŠB-TUO si stanovila šest integrujících směrů: suroviny, energetika a ekologie; výpočetní vědy a informační technologie; nové materiály, konstrukce a technologie; bezpečnostní výzkum; moderní strojírenství, metody modelování ekonomických a finančních procesů. Uvedené směry jsou dále rozpracovávány na úrovni jednotlivých fakult.
Fakulta stavební VŠB-TUO již od svého založení věnuje nemalou pozornost řešení úkolů vědy a výzkumu, a to jak teoretických úloh základního výzkumu, tak i úkolů vyplývajících z přímé kooperace se stavební a hornickou praxí. Fakulta působí v regionu, jenž se tradičně vyznačoval rozsáhlou průmyslovou a těžební aktivitou. To je reflektováno v tématech, která ve svých výzkumných úkolech především řeší: účinky hornické činnosti a dopady na stavební konstrukce a omezování jejích následků, výzkum v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství, využívání opuštěných průmyslových ploch, konverze budov industriálních sídel, aj.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).