Zpět na stavby

Evropský Hollywood na Barrandově

22. dubna 2008
Ing. arch. Jiří Bartoš

V loňském roce skončená první etapa výstavby filmového ateliéru na pražském Barrandově (Nových studií) překonává svými rozměry plochu studií ve všech státech střední Evropy. Ta prožívá předpokládané zvýšení výroby televizních a filmových materiálů (včetně reklam).


Komplex tří zvukotěsných provozně nezávislých ateliérů o celkové ploše 4000 m² je projektován tak, aby mohl být vzájemně propojen a v případě potřeby vznikl jeden velký společný prostor.
Dva menší ateliéry mají plochu 1000 m², plocha třetího je 2000 m². Ateliéry jsou výjimečné v mnoha ohledech. Specialitou jsou zejména odstranitelné příčky mezi jednotlivými ateliéry, které jsou barrandovským patentem. Tyto příčky umožňují dělit ateliér na nezávislé celky, v různých kombinacích vzájemného propojování. Příčky zaručují plnou provozní nezávislost synchronního natáčení - akustika jednotlivých produkcí se díky vlastnostem příček neovlivní.

Lokalita stavby

Novostavba je situována převážně na volné plochy pro tyto účely vyčleněné v areálu Barrandovských ateliérů, staveniště leží v jižním cípu areálu. Je mírně svažité v severozápadní linii zastavění a téměř rovinné v jihovýchodní linii zastavění. Z geologického hlediska je staveniště pro stavbu vhodné, s ohledem na charakter podloží je navrženo zakládání budovy na pilotech. V průběhu projekčních prací bylo situační umístění posuzováno z různých aspektů. Výsledný návrh koresponduje s budoucím urbanistickým vývojem areálu filmových ateliérů.

Průzkumy území

Pro známé nepravidelnosti v geologickém profilu Barrandova byl navržen a proveden inženýrsko-geologický průzkum, v rámci kterého bylo vyhodnoceno celkem devět průzkumných vrtů. Provedený průzkum potvrdil navržený způsob zakládání na pilotách. Dalším průzkumem byl soubor akustických měření, který je nezbytný pro optimální návrh stavebních konstrukcí, tvořících náročné prostředí filmových studií.

Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení

Staveniště využívá příznivé polohy vůči páteřním komunikacím a možnost propojení s budovou C4 - střižny. Svojí budovanou infrastrukturou navazují nové ateliéry na stávající areálovou infrastrukturu a existující kapacity, s jejichž využitím se při provozu nových studií počítá. Stavba je bez dalších úprav začleněna do komunikační sítě a stávajících inženýrských sítí. Návrh respektuje veškeré prostorové, energetické, akustické komunikační a další potřeby provozovatele. Nové ateliéry jsou navrženy na principu adice - tzn. k hlavní hmotě obsahující vlastní ateliéry jsou přidány hmoty obslužných prostor.
Plocha haly je dělitelná na tři nezávislá studia. Hala má výšku 18 m, délku 98 m a šířku 42 m. Vestavbou do pevných portálů uvnitř studiové haly lze flexibilně vytvářet studiový prostor o půdorysných plochách 4000 m², 3000 m² + 1000 m², 2000 m² + 1000 m² + 1000 m². Vestavba je demontovatelná, výška studií je 12 m po obslužné lávky (v hale A je zvýšena až na 13,75 m). Velikost pevných portálů je 36x10 m. Ke studiové hale přiléhají ze severní strany tři věžové rizality, obsahující vjezdy, výtahy, strojovny výtahů, vstupní chodby a bázi únikových žebříků z prostoru lávek.
Z jižní a východní strany přiléhají věže VZT pro jednotlivá studia. Na úrovni +0,0 podél jižní a východní strany přiléhá chodbový kuloár pro krátkodobý pobyt osob s navazujícím sociálním zařízením. Z důvodů propojení s budovou C4 - střižny je navržen mostový koridor. V budově C4 - střižny je příslušenství ateliéru - šatny, maskérny, kostymérny. Při severní straně u věžových rizalitů je hlavní manipulační plocha. Při východním štítu studiové haly je centrální parkoviště. Celková konfigurace zařízení studia představuje provozně vyhovující uspořádání.

Konstrukce haly

Koncepce konstrukce haly vycházela z prostorových požadavků na šířku a světlou výšku ateliéru, z požadavků provozních - osvětlovací lávky v úrovni +12 m, respektive +13,75 m, akustických - dosažení možnosti synchronního natáčení, požárních - pro případ destrukce při požáru je konstrukce navržena tak, aby střešní plášť propadl a padající konstrukce neohrozily okolí. Volba konstrukce pro studiové haly vede v části vazníků jednoznačně k použití ocelových příhradových konstrukcí. Svislé nosné konstrukce při výšce až 16 m jsou výhodnější rovněž v ocelových příhradových sloupech. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté konzoly ukotvené k jednotlivým patkám na pilotech. Patky jsou spojeny masivním železobetonovým pasem pro založení vyzdívek. V průběhu projektové přípravy byly uvažovány různé modulové vzdálenosti sloupových řad, vybrána byla modulace 6 m jako nejvhodnější. Požadavky na opláštění haly jsou uvažovány z hlediska pevnosti, akustiky a především z hlediska tepelně technických vlastností. Výsledný návrh respektuje všechny požadavky. Staticky funkční jsou vnější zdi. Zdi jsou navrženy z plných cihel a po cca 3 m jsou vyztužované věnci spřaženými s ocelovou konstrukcí haly. Obvodový plášť je zateplen z vnější strany a zakrytý pálenými taškami. Skladba střešního pláště je navržena jako sendvičová, na základě akustických výpočtů. Na ocelové krokve je uložen trapézový plech s přebetonováním, na odvětrávanou stranu tepelné izolace je provedena betonová krusta jako podklad pro lepenou a kotvenou krytinu.
Hala je dělena portály pro montovatelné příčkové systémy na tři části s tím, že zdvojené ocelové rámy zajišťují dilataci obvodových konstrukcí, ale zejména plní funkci akustického předělu. Pevné portálové rámy jsou tvořeny z ocelových elementů a je u nich zajištěna protipožární ochrana podle požadavků požární ochrany. Konstrukce unikátních příčkových systémů jsou vždy přičleněny k jednomu rámu u dilatace. Svislé šachty po celé výšce haly po obvodu slouží pro přívod čerstvého vzduchu. Konstrukce vjezdových a výtahových rizalitů je zděná, s betonovými věnci a deskami. Konstrukce strojoven vzduchotechniky je stěnová z pohledového betonového zdiva. Založení stavby je zde řešeno na betonových pasech. Topné kanály jsou vyzdívané nebo vybetonované se zákrytem prefabrikáty.

Budova Nových studií s bezpečnostními vraty a únikovými východy na volné prostranství
¤ Budova Nových studií s bezpečnostními vraty a únikovými východy na volné prostranství

¤ Hala Nových studií, půdorys
¤ Hala Nových studií, půdorys. Legenda: 1 - hala A; 2 - hala B; 3 - hala C; 4 - montovatelné příčkové systémy; 5 - propadlo; 6 - strojovna vzduchotechniky; 7 - výměníková stanice; 8 - dieselagregát; 9 - chodba; 10 - místnost pro kamery; 11 - WC.

Zásobování teplem, vzduchotechnika, větrání

Koncepce vytápění studií i příslušenství ateliérů vychází z možností zdrojů v areálu, jejich kapacit a provozního režimu. Hlavním zdrojem je primárně centrální kotelna na zemní plyn, sekundárně výměníková stanice, ve střižnách C4.
Studia jsou vytápěna v kombinaci vytápění otopnými tělesy a teplovzdušně, ze vzájemně nezávislých strojoven vzduchotechniky s ohledem na akustické požadavky při souběžném provozu dělených studií. Požadavky na teplotu prostředí stanovil investor jako minimální, v praxi lze dosahovat teploty výrazně vyšší. Výkon zařízení je stanoven s ohledem na běžnou délku natáčecích sekvencí a přestávek, ve kterých může vzduchotechnika být v provozu. Umístění vzduchotechniky, vedení výdechů a odtahů je určeno provozními podmínkami a nezasahuje pod úroveň 12 m.
Spojovací koridor do střižen C4 je vytápěn teplovodně, stejně jako chodby přiléhající ke studiím v hlavní budově.
Pro systém zvláště letního provětrávání studií a odvedení přebytků tepla s náhradou čerstvým vzduchem jsou zřízeny přivětrávací svislé šachty, které ve studiích začínají po obvodu v úrovni přízemí a vně pláště jsou ukončeny ve výšce 11 m. Svislé zděné šachty jsou vyplněny tlumiči hluku, některé klapky v blízkosti únikových žebříků jsou automaticky uzavíratelné v případě požáru. Pro odvětrání dýmových efektů při natáčení se zřizují zvukově tlumené ventilátory na střeše studií, které se v úrovni lávek (12 m) nastavují mobilním rukávcem, naváděným z lávek. Sociální zařízení v chodbách jsou doplněna podtlakovými systémy s vývody nad střechu nebo plášť budovy. Pro přívod vzduchu jsou navrženy mřížky, napojené na velké místnosti nebo chodby, s dostatečnou infiltrací vzduchu z vnějšího prostředí. Místnosti s okny jsou většinou bez umělého větrání. Množství přiváděného vzduchu v hale A odpovídá počtu maximálně 150 přítomných osob, v hale B a v hale C počtu 75 osob, při uvažované dávce hygienického minima 25 m³ vzduchu za hodinu na osobu. V halách je zajištěna možnost větrání v několika pracovních režimech. U vzduchotechnických zařízení je přitom důsledně dbáno na zabránění šíření hluku a vibrací. Koncepce zásobování teplem vychází z požadavků investora zajistit v průběhu celého roku kombinované teplovodní a teplovzdušné vytápění vlastních provozních prostor filmového studia, ohřev větracího vzduchu pro prostory studia, teplovodní vytápění vedlejších prostor, přívod teplé vody a bezpečnostní temperování vytápěných prostor v mimoprovozní době, při maximálním využití stávajících tepelných zdrojů (centrální parní kotelna, výměníková stanice střižny, plynová kotelna v budově G2). Základním projektovaným zdrojem tepla pro Nová studia jsou dva nerezové vertikální výměníky o výkonu 2x400 kW (v provedení pára/voda), umístěné v prostoru stávající výměníkové stanice v budově střižen. Výměníky jsou určeny pro pracovní teplotu do 250 ºC. Výkon výměníků je řízen regulačními ventily s havarijní funkcí, osazenými na vstupním parním potrubí. Na výstupech primární topné vody z výměníků jsou instalována oběhová čerpadla, která jsou v trvalém chodu a zásobují předávací místa vytápěných prostor. Spojovací potrubí do budovy Nových studií je vedeno částí stávajícího kolektoru a novým teplovodním kanálem do chodby přiléhající ke studiu A a odtud je rozvedeno do strojoven, určených pro jednotlivé haly.

Požární ochrana

Požární bezpečnost Nových studií se řeší podle věcně příslušných norem při respektování vyhlášky hlavního města Prahy. V studiích je instalována elektrická požární signalizace (EPS), připojená na centrální ústřednu areálu. Ve studiové hale je instalováno samočinné odvětrací zařízení (SOZ) s odvodem vzduchu střešními ventilátory a přívodem samočinně otvíravými vraty v každé z hal.
Samostatný požární úsek tvoří studiová hala, v rámci technologických přístaveb tvoří samostatné požární úseky strojovny a plynová kotelna. Požárně oddělená je také vnější chodba podél studiové haly spolu s připojeným hygienickým příslušenstvím. Ve studiové hale je z požárního hlediska předpokládán počet celkem 853 osob, při rozdělení na tři studia je ve větším studiu A předpokládáno 433 osob, v menších studiích B a C po 232 osobách, tedy celkem 897 osob. Ze studia A je navrženo vzhledem k předpokládanému provozu celkem 6 východů (nejmenší možný počet podle normy předpokládá 2 východy), ze studia B 2 východy, ze studia C 3 východy do přilehlé chodby a odtud na volné prostranství, nebo přímo na volné prostranství. Navíc vede z každého z dílčích studií další východ výsuvnými vraty o šířce 7,5 únikového pruhu. Celková kapacita únikových cest vykazuje tedy rezervu cca 270 % celkového počtu osob, popřípadě rezervu 100 % bez využití výsuvných vrat. Skutečná vzdálenost k východu z haly je maximálně 26 m, nejdelší průchod přilehlou chodbou činí 6 m. Řešeny jsou rovněž únikové cesty z osvětlovacích a montážních lávek, ze strojoven a z kotelny. Mezní doba evakuace je 4,35 min., předpokládaná doba evakuace je bez využití výsuvných vrat 1,36 min., s jejich využitím 0,9 min. Komunikace uvnitř areálu umožňují příjezd zásahových vozidel do bezprostřední blízkosti všech vstupů do budovy. Přístup na střechu a do horní části studiové haly umožňují vnější únikové žebříky z osvětlovacích a montážních lávek. Na signál EPS se samočinně otevřou výsuvná vrata, která kromě únikové funkce slouží také jako přívod vzduchu. Východy ze shromažďovacího prostoru, průchody v dělicích stěnách, křížení osvětlovacích a montážních lávek a východy z nich, stejně jako východy z chodby na volné prostranství jsou opatřeny svítidly nouzového osvětlení, která zároveň označí v případě poplachu směr úniku. Požární poplach je na pokyn ústředny EPS vyhlášen zvukovým signálem (sirénou), podle potřeby rovněž signálem světelným nebo přímo iniciuje sepnutí silových zařízení a otevírá tak vrata, dveře a požární klapky ve studiích. Vzhledem k tomu, že únikové východy jsou rozmístěny téměř rovnoměrně po celém obvodu studia, jejich počet i kapacita jsou výrazně předimenzovány a východy jsou z celé plochy přímo viditelné, není při poplachu třeba organizovat evakuaci osob ani instalovat evakuační rozhlas. Podél budovy studií ve vzdálenosti cca 10 m vede areálový požární vodovod DN 200 mm s pravidelně osazenými hydranty. Po obvodu studiové haly jsou rozmístěny vnitřní hadicové systémy s hadicí o stálém průměru 25 mm a délky 30 m. V halách je rovněž umístěno na stěnách v pravidelných vzdálenostech 12 hasicích práškových přístrojů, v technických prostorech elektrických zařízení jsou umístěny přístroje sněhové.

Akustika

Požadavky investora na vysokou kvalitu akustického prostředí ve studiích se projevily v navrženém opláštění budovy, ve vnitřních úpravách a v detailech interiéru. Bylo nezbytné řešit dva nejvýraznější problémy. První se týkal vysoké hladiny akustického tlaku (hluku) v areálu Barrandovských ateliérů, které se rozkládají na kopci a zachycují hluk přicházející z centra Prahy, z blízké železnice, automobilové dopravy z komunikací napojených na dálniční okruh a letecké dopravy jihozápadního přistávacího koridoru letiště Ruzyně. Z těchto i dalších důvodů zvyšující se hladina hluku vedla k zesílení obvodového zděného pláště studií a rovněž k ošetření všech spojení s vnějším okolím na požadovanou úroveň zvukové neprůzvučnosti. Druhý problém se týkal optimální doby dozvuku, která je uváděna normou pro studia podstatně menšího objemu. Aby bylo dosaženo požadovaných optimálních hodnot i při objemu studia téměř dvojnásobném, než předpokládají normy, byla navržena následující opatření:

Hlavní akustická opatření v plášti:

  • masivní zděný plášť a dvojnásobná betonová vrstva ve střešním plášti;
  • dvojnásobné výplně otvorů na všech výškových úrovních studií (výsuvná vrata, dvojnásobné dveře s předsíňkou);
  • hlukové tlumiče v šachtách vzduchovodů;
  • hlukové tlumiče v odvodech kouřových efektů;
  • dvojnásobné kouřové klapky v uzavřené komoře;
  • důsledná dilatace konstrukcí mezi studii;
  • odborný návrh akustických dělicích příček se zkouškou ve Výzkumném ústavu pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Hlavní akustická opatření pro úpravu dozvuku:

  • vnitřní obklady stěn a stropu protihlukovými materiály;
  • instalace rezonátorů pro redukci nízkých kmitočtů v rozích studií;
  • aplikace pohltivého líce montovatelných příček.

Výstavbou nového ateliérového komplexu získává společnost Barrandov Studio a.s., nejen větší plochu k pronájmu, ale především významnou konkurenční výhodu oproti domácím i evropským studiím.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Barrandov Studio a.s.
Zástupce investora: Ing. Vladimíra Mejtská
Manažer projektu: AIA Havelka s. r. o. Ing. Jaroslav Havelka, Ing. Jan Pergler
Autor projektu: Ing. arch. Filip Ziegler
Spolupráce: Ing. arch. Josef Antoň, Ing. arch. Jiří Bartoš
Generální dodavatel stavební části: D5 a.s.,Třinec
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Váňa
Dodavatel ocelových konstrukcí: Hutní montáže, D5 a.s., Třinec
Hlavní stavbyvedoucí OK: Ota Kadlubec
Dodavatel akustické příčky: Valdhans s.r.o.
Generální dodavatel instalací: Moravia Energo, a.s.
Dodavatel vzduchotechniky: C - KLIMA PRAHA s.r.o.
Dodavatel UT a Elektro: Magus s.r.o.
Dodavatel obvodového pláště: Beleta s.r.o.