Zpět na materiály, výrobky, technologie

Denní světlo i do místností uvnitř dispozice objektů

Světlovody přivádějí denní světlo především do místností, kde nebylo možno instalovat okna nebo jiné prosklené plochy. Světlovody přenášejí sluneční i měsíční světlo až do vzdálenosti 6 metrů. Bez rozsvícení světel je tak umožněna pohodlnější a bezpečnější orientace v těchto prostorách.


Při instalaci světlovodů nesmí být opomenuta ani požární bezpečnost. Je nutno si uvědomit, že tubus světlovodu procházející vodorovným požárním předělem propojí požární úseky nad sebou a tím je umožněno šíření požáru do dalších požárních úseků nebo do hořlavých vrstev střechy nebo stropu. Případný požár by tak mohl způsobit destrukci nejen přímo dotčených konstrukcí, ale následně i celého objektu. Firma Promat s.r.o. umí doplnit konstrukci vlastního světlovodu prosklenou vodorovnou konstrukcí s požadovanou požární odolností (katalogový list Promat č. 485.97). Při návrhu konstrukce je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 0810, čl. 5.2 – Stropní a střešní konstrukce, odst. 5.2.4: Stropy, popř. střešní konstrukce, u kterých jsou pevně zasklené plochy, se hodnotí stejně jako nezasklené konstrukce podle čl. 5.2.1 až 5.2.4. Vlastní ochranu světlovodu (podle katalogového listu 485.97) tvoří čiré nebo extra čiré požárně ochranné sklo PROMAGLAS® (buď jednoduché či v provedení jako izolační dvojsklo) a požárně izolovaný rám. Sklo PROMA­GLAS je uloženo v ocelovém rámu chráněném obkladem z desek PROMATECT®-H. Skladba skla, popř. izolačního dvojskla, odpovídá požadované požární odolnosti při působení ohně zdola: EW 30, EI 15, EI 30, EI 45 a dokonce i EI 60. S izolačními dvojskly ve vodorovné poloze je možno dosáhnout Ug (skla) až 1,4–1,5 W/(m2·K). Pro srovnání: Stejná skladba izolačního dvojskla by ve svislé poloze vykazovala lepší hodnoty Ug, např. 1,1 W/(m2·K).

S ohledem na skutečnost, že světlovody jsou osazovány nejvíce v posledních nadzemních podlažích, je požadavek na požární odolnost většinou EI30. V takovém případě je navrhováno jednoduché sklo typu PROMAGLAS® EI30 H1-02 v tloušťce 24 mm nebo dvojsklo typu EI30 H9-02 o celkové tloušťce cca 40 mm. Požární prosklený předěl je možno provést v kruhovém anebo pravoúhlém provedení. Pravoúhlé provedení je upřednostňováno z výrobních a cenových důvodů.

Vodorovný prosklený požární předěl je navrhován podle požadované požární odolnosti, rozměrů tubusů světlovodů, rozměrů difuzérů, stropních nebo střešních skladeb, kde má být požární předěl osazen, dále dle statických možností navazujících konstrukcí a popř. i tepelněizolačních vlastností. Doporučuje se brát v úvahu i podhled, kde má světlovod ústit, a volit řešení, kdy prosklený požární předěl respektuje spodní úroveň navazujícího podhledu. Samozřejmě je možné i dodatečné osazení proskleného požárního předělu. V tom případě vystupuje tato požární konstrukce pod stávající požární podhled cca 60–100 mm. Je také možné osadit prosklený požární předěl nad difuzor světlovodu, ale v tomto případě není zamezeno odkapávání plastových součástí difuzeru při požáru.

Technické oddělení firmy Promat s.r.o. je schopno najít pro každý případ správné řešení.