Zpět na stavby

Česko-turecký podnik buduje podzemní stavby v Istanbulu

Turecko významně investuje do staveb dopravní infrastruktury. Nedávno dokončilo čtvrtý nejdelší zavěšený most na světě přes Marmarské moře, třetí most přes Bospor a dva tunely pod touto úžinou. Pokračuje ve stavbě vysokorychlostních železnic a v říjnu 2018 bylo otevřeno třetí istanbulské letiště, které má být největší na světě. V řadě hlavních měst jednotlivých provincií buduje metro.


První projekt

Depo linky istanbulského  metra  M7  Mahmutbey  –  Kabataş

Tento projekt získaný vítězstvím ve veřejné soutěži zorganizované istanbulským magistrátem v  roli  investora  je  prakticky  dokončen. V současné době se odstraňují menší nedodělky a převzetí se očekává v květnu. V rozsahu prací hlavního dodavatele je cca 17 m zahloubená (z důvodů možnosti výškového napojení na stanici metra) jáma pro depo o objemu výkopů 1,4 mil. m3, přístupové tunely z depa do blízké stanice metra Tekstilkent a obratové tunely pro vnitřní manipulaci vozových souprav v depu. Výkop areálu depa umístěného u křižovatky dálnice s rychlostní komunikací na předměstí Istanbulu Tekstilkent je zajištěn kotvenými záporovými stěnami o ploše 19 000 m2 z vrtaných pilot. V části je jáma zajištěna pouze svahováním. Největší výzvou projektu však jsou tunely. Ražené tunely (metodou NRTM – Nová rakouská tunelovací metoda) mají celkovou délku 1950 m, hloubené tunely pak 350 m. Následné elektromechanické systémy dodává jiná firma, vzešlá z jiné veřejné soutěže. Zajímavým momentem přípravných prací v rozsahu dodavatele bylo přesazení řádově stovek stromů a keřů ze zájmového území do investorem budovaných zelených ploch v rámci jiných projektů. Turecko je totiž pokryto ve velké míře stepí a polostepí, takže se o svou zeleň pečlivě stará.

Jedná se o typ projektu D & B (Design & Build – Vyprojektuj a postav). Smlouva je podle speciálního vzoru istanbulského magistrátu jako investora. Zajímavostí je, že má prvky vzoru podle Žluté knihy FIDIC, ale v některých případech je upravena (naštěstí ve prospěch dodavatele) podle Červené knihy FIDIC. Jako technický dozor investora (Owner´s Engineer) působí nezávislá inženýrská společnost. Geologické podmínky  tvoří  prvohorní  (zejména  ordovik  a  devon) a třetihorní tektonicky zvrásněné usazeniny – zvápněné jíly, pískovce, prachovce, jíly, jílovité štěrkopísky, písčité jíly a břidlice – což nijak ražbu nekomplikovalo. Podzemní voda se vyskytovala jen vzácně, problémy způsobovala spíš voda srážková, která se v zimním období hromadila na velké ploše 17 m hluboké jámy pro depo metra.

Při ražbě bylo použito, vzhledem ke geologickým podmínkám, pouze mechanické rozpojování hornin. V rámci NRTM byl v kritických místech použit mikropilotový deštník nad kalotou výrubu. Výrub byl zajištěn horninovými kotvami a primárním ostěním ze stříkaného betonu vyztuženého příhradovými nosníky a sítí z betonářské výztuže. Po vyražení a instalaci 1 mm silné hydroizolační fólie bylo v celém profilu včetně spodní klenby provedeno konečné železobetonové ostění. Ražby tunelů byly postupně zahajovány z předem vybudovaných tří vertikálních přístupových šachet a ze čtyř portálů.

Identifikační údaje stavby
Název stavby: Stavební práce pro depo metra Mahmutbey – Kabataş včetně přístupových tunelů
Investor: Magistrát Istanbulu, odbor železniční dopravy evropské části
Hlavní dodavatel: Metrostav Ankara Inşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.
TDI: Emay International Engineering and Consulting, A.Ş.
Objem kontraktu: 22,5 mil. eur bez DPH
Podpis kontraktu: 18. ledna 2017
Očekávané ukončení a předání projektu: 05/2019
Identifikační údaje stavby
Název stavby: Stavební práce pro depo metra Mahmutbey – Kabataş včetně přístupových tunelů
Investor: Magistrát Istanbulu, odbor železniční dopravy evropské části
Hlavní dodavatel: Metrostav Ankara Inşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.
TDI: Emay International Engineering and Consulting, A.Ş.
Objem kontraktu: 22,5 mil. eur bez DPH
Podpis kontraktu: 18. ledna 2017
Očekávané ukončení a předání projektu: 05/2019

Druhý projekt

Podzemní lanová dráha Aşiyan – Rumeli Hisarüstü v Istanbulu

Druhý projekt získaný stejným způsobem od stejného investora zahrnuje kromě kompletních tunelářských a stavebních prací, architektonických prvků, zařízení TZB, přípojek a přeložek vnějších inženýrských sítí i dodávku lanové dráhy včetně vozů, poháněcí  a napínací stanice, kolejových a lanových systémů, elektromechanické části, řídicího protipožárního a zabezpečovacího systému. Dodávka obsahuje i dopravu z evropských výrobních závodů, montáž zařízení v podzemních prostorách, zkoušky, uvedení do provozu a zaškolení provozního personálu. Jedná se o tzv. EPC (Engineer Procure Construct – Vyprojektuj, obstarej, postav) projekt podle speciálního smluvního vzoru investora vzdáleně se blížícímu Stříbrné knize FIDIC. Do projektu není zapojen žádný konzultant a místo toho byla ustanovena funkce systémového inženýra, která však poněkud nesystematicky spadá do rozsahu dodavatele.

Celková délka traťového tunelu je 815 m, jeho sklon je 13 %. Součástí díla jsou i vestibuly obou stanic a staniční, přístupové i nouzové tunely a východy pro pěší. Lanovka zdolává převýšení cca 100 m. V současné době byl proveden výkop pilotami paženého vestibulu horní stanice navazující na stávající stanici linky metra M6 a obdobné práce na vstupní šachtě dolní stanice. Byl vyražen horní staniční tunel  o  ploše výrubu téměř 200 m2  (kalota byla vyražena  s vertikálním členěním na dvě části) a byla provedena hydroizolace  1 mm silnou fólií i následné finální železobetonové ostění. Pokračují práce na svážném traťovém tunelu z horní i dolní stanice, na tunelu rozšířeného profilu pro výhybnu uprostřed trati a  na  přístupovém a nouzovém únikovém tunelu pro pěší u dolní stanice.

Práce probíhají obdobně jako u prvního projektu v prvohorních a třetihorních zvrásněných usazeninách. Ražby potvrzují výsledky předběžného geologického průzkumu (byl součástí soutěžních podmínek) i podrobného geologického průzkumu (byl v rozsahu EPC kontraktora), a sice přítomnost jílovců, jílovitých břidlic, vápence, písků a umělých násypů s občasnými žílami andezitu. Významnější přítoky (slané) podzemní vody jsou zatím pouze v oblasti dolní stanice, protože práce probíhají asi 10  m  pod hladinou moře v Bosporu (vestibul dolní stanice je půdorysně pouze přibližně 4 m od břehové čáry).

Razí se NRTM prozatím mechanickým rozpojováním horniny pod ochranou mikropilotového deštníku nad kalotou. Výrub je, stejně jako u prvního projektu, zajištěn horninovými kotvami a primárním ostěním ze stříkaného betonu vyztuženého příhradovými  nosníky a sítí z betonářské výztuže. Po vyražení a instalaci hydroizolační fólie se v celém profilu včetně spodní klenby provádí konečné železobetonové ostění.

Dodavatel s investorem aktuálně intenzivně jednají o možnosti pou- žití trhavin při ražbě. Vyhodnocují se návrhy českých i tureckých ex- pertů dodavatele a v úvahu se bere i názor akademiků z Istanbulské univerzity. Výsledkem by měl být způsob bezpečné ražby (z hlediska seismických účinků a poklesů terénu) hlavně pod historickými budovami rozmístěnými na svahu nad Bosporem, jejichž ceny v poslední době prudce vzrostly. Výstavbu komplikuje několik změn požadovaných investorem po podpisu smlouvy, např. zřízení třetí mezilehlé stanice (v kampusu Bosporské univerzity) a  půdorysný posun  dolní  stanice.  Vzhledem k tomu, že se nepodařilo před podpisem kontraktu vyjasnit všechny majetkoprávní záležitosti, nedostal dodavatel povolení provést více svislých přístupových šachet pro tunelování, takže ražba probíhá jen ze dvou pracovišť šikmo dolů a šikmo nahoru (prostorově  složitě přes přístupový tunel pro pěší).

Identifikační údaje stavby
Název stavby: Podzemní lanová dráha Aşiyan – Rumeli Hisarüstü v Istanbulu
Investor: Magistrát Istanbulu, odbor železniční dopravy evropské části
Hlavní dodavatel: Metrostav Ankara Inşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.
Subdodavatel elektromechanické části: Garaventa AG
Objem kontraktu: 29 mil. eur bez DPH
Podpis kontraktu: 7. června 2017
Očekávané ukončení a předání projektu: konec roku 2019
Identifikační údaje stavby
Název stavby: Podzemní lanová dráha Aşiyan – Rumeli Hisarüstü v Istanbulu
Investor: Magistrát Istanbulu, odbor železniční dopravy evropské části
Hlavní dodavatel: Metrostav Ankara Inşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.
Subdodavatel elektromechanické části: Garaventa AG
Objem kontraktu: 29 mil. eur bez DPH
Podpis kontraktu: 7. června 2017
Očekávané ukončení a předání projektu: konec roku 2019

Specifika realizace stavebních prací v Turecku

Zemětřesení

Turecko leží v seismicky neklidné oblasti. Severoanatolský zlom kopíruje podél Černého moře pohoří Antitaurus a po průchodu Istanbulem a Dardanelskou úžinou pokračuje do Egejského moře. Poslední velké zemětřesení v Izmitu poblíž Istanbulu bylo v roce 1999 o velikosti 7,2 Richterovy stupnice a padlo mu za oběť dvacet tisíc obyvatel. Vzhledem k tomu, že se podobná zemětřesení historicky stále opakují, pracují místní úřady se scénářem, že příští zemětřesení  v Marmarské oblasti může mít velikost 7,6  Richterovy stupnice    a může stát životy až třiceti tisíc obyvatel.

Realizace tunelářských prací v Istanbulu Novou rakouskou tunelovací metodou proto respektuje některé specifické detaily, které by jinak mohly být méně náročné. Jedná se o často bohatě dimenzovaný mikropilotový deštník nad výrubem kaloty a kratší záběry ražby doprovázené menší roztečí podpěr primárního ostění.

BIM

U tureckých projektů těchto typů financovaných z veřejných prostředků je používání modelu BIM (Building Information Model – Informační model stavby) závazné pro přípravu, realizaci i provoz díla. Do tvorby modelu BIM vstupuje nejen 3D model projektanta, ale i funkční charakteristiky prostorů a elektromechanického vybavení, důležité údaje z realizace a data pro řízení budoucího projektu. Výhodou pro dodavatele výše popsaných projektů je, že jeho projektant zároveň působí jako školitel BIM pro investora a budoucího uživatele.

Celý článek naleznete v archivu čísel (05/2020).

Obchodní a realizační specifika

Českému Metrostavu se podařilo proniknout na silně protekcionistický turecký stavební trh založením společného podniku s místní stavební firmou Ankara Inşaat. Aby společný podnik v tomto komplikovaném teritoriu fungoval, bylo třeba rozložit rizika tak, aby je oba partneři dovedli ovládat. Turecký veřejný investor většinou uznává  vícenáklady  plynoucí  z nejistoty skutečně zastižených geologických poměrů při tunelování a s ní souvisejícím prodlužováním lhůt, ale uznání těchto změn předcházejí složitá jednání.

V poslední době Turecko částečně postihla ekonomická krize, takže dochází k omezení financování některých veřejných prací. Projektů česko-tureckého společného podniku se však tato situace nijak závažně nedotkla.