Zpět na informační servis

Anketa mezi stavebními firmami: všeobecná skepse a obavy

17. prosince 2009
Text redakce

V rámci prosincového speciálu položila redakce časopisu Stavebnictví malým, středním i velkým stavebním firmám několik v této době spíše nepříjemných otázek. Ohlas byl obrovský, ale odpovědi nejčastěji skeptické.

Dotazy pro firmy:

 • Co očekáváte od roku 2010 z hlediska objemu zakázek ve vaší konkrétní oblasti stavebnictví?
 • Připravujete se na situaci označovanou jako ?po krizi??
 • Jaké kroky navrhujete vládě ČR pro podporu oživení stavebního průmyslu?
 • Zaznamenali jste v roce 2009 změnu ve spolupráci se subdodavateli nebo naopak se zadavateli subdodávek?

ŽPSV a.s.ŽPSV a.s.

Ing. Vlastimil Štefánek, manažer controllingu

 • Na úvod je třeba zdůraznit, že v roce 2009 poklesl objem celkových provozních výnosů v naší firmě o 400 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 23 %. Vzhledem k tomu, že neočekáváme v roce 2010 žádné další výrazné zhoršení, ale ani žádné zlepšení, je plán výnosů na rok 2010 sestaven na úrovni očekávaných výnosů roku 2009 ve výši 1,370 mil. Kč.
 • Já myslím, že žádná zvláštní opatření na situaci po krizi nepřipravujeme. Řízení ve firmě se okamžitě přizpůsobuje vývoji na trhu a podle toho se přijímají rozhodnutí.
 • Myslím si, že více než v jiných obdobích je nutné, aby stát vynakládal své finanční prostředky do státních zakázek jako je např. budování infrastruktury, která má multiplikační efekt a působí proti ekonomické krizi. Pro naši firmu je zásadní, aby pokračovala modernizace železničních koridorů. Určitě další významnou pomocí jsou různé dotační programy zaměřené na vývoj nových produktů, materiálů, technologií, výzkumu a vývoje, které v budoucnu mohou přinést spoustu pozitivních řešení působících proti krizi. V neposlední řadě by stát měl zefektivnit legislativu pro podnikání v České republice. Některé zákony dnes již spíše nahrávají bující byrokracii na úkor efektivnosti, naopak jiné, jako je vymahatelnost práva, stále ještě nejsou na potřebné úrovni.
 • Změn jsme zaznamenali několik. V době finanční krize je jistě vyšší tlak na cenu, ceny u některého zboží jdou spíše dolů, což vytváří tlak i na straně nákladové. Další problém vidíme v prodloužení lhůt splatností, což svědčí o tom, že spousta firem se v době krize dostává do finančních problémů.

BAK stavební společnost, a.s. BAK stavební společnost, a.s.

Ing. Vladimíra Baťková, PR manager

 • V roce 2010 očekáváme cca třicetiprocentní propad objemu tržeb za výkony v oblasti pozemních staveb. Hlavním důvodem je stagnace objemu veřejných zakázek a pokračující pokles privátního sektoru. Na konci roku očekáváme nárůst objemu zakázek u residenčních a kancelářských projektů, který ale ovlivní zejména tržby v roce 2011.
 • Období označované ?po krizi? nastane v našem oboru nejdříve v roce 2011 až 2012. V rámci protikrizových opatření se přehodnocují vnitřní procesy řízení zakázek a administrativy tak, aby došlo k optimalizaci nákladů a větší konkurenceschopnosti společnosti.
 • K oživení stavebního průmyslu dojde cca 6 měsíců po nastartování ekonomického růstu. Vláda by se proto měla snažit podpořit proexportní politiku, investiční pobídky, stejně tak i programy podpory bytové politiky, například dočasné snížení DPH na bytovou výstavbu.
 • Ano, ke změně došlo především v oblasti výběru subdodavatelů, kdy jsme v porovnání s předešlými lety zaznamenali výraznější zájem o jednotlivé zakázky a s tím spojený vstřícnější přístup ze strany poddodavatelských firem. Nedá se ale říci, že tento stav je rovnoměrný ve všech profesních celcích a postoj podzhotovitelů je přímo úměrný zásobě práce v jednotlivých segmentech.

BAU-STAV a.s.BAU-STAV a.s.

Ing. Jan Šperer, vedoucí ekonomického úseku

 • Udržení objemu výkonů, mírný pokles zisku.
 • Žádné zvláštní opatření.
 • Kroky vedoucí ke zjednodušení a zrychlení čerpání dotací z EU na stavební zakázky.
 • Větší aktivitu subdodavatelů pro získání zakázek.

ČERMÁK a HRACHOVEC a.s.ČERMÁK a HRACHOVEC a.s.

Ing. Miroslav Volf, obchodní náměstek

 • Výrazné omezení investic a municipalit a tedy minusový dopad do objemu zakázek.
 • Tuto situaci neřešíme, předpokládáme toto období v termínu druhé poloviny 2011.
 • Podpora investic do infrastruktury - dopravní stavby, technické vybavenosti měst a obcí. Podpora obcí pro možnost využití spolufinancování z fondů EU a tedy umožnění jejich čerpání.
 • Zmenšení objemu zadávaných subdodávek.

EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS, a.s.

 • Naše společnost získává většinu zakázek z veřejného sektoru, tedy od obcí, měst, krajů a státu. V tuto chvíli jsme ve značně komplikované situaci, kdy nevíme, jaký bude další vývoj. Nová výběrová řízení se nevypisují, řada projektů se pozastavila nebo se ani nerozběhla. Nejistota, která nás každým dnem provází, klade zvýšené nároky na každého z nás.
 • V letošním roce jsme zahájili výstavbu PPP projektu R1 na Slovensku. Jde o zakázku, která částečně pokryje výpadek v objemu zakázek a díky ní nemusíme přistupovat k razantním personálním škrtům či dalším radikálním opatřením. I přes tento fakt pravidelně vyhodnocujeme situaci na trhu a upravujeme aktuální plány. Hovořit o situaci ?po krizi? je podle nás doposud předčasné, nejprve bude nutné zvládnout krizi samotnou.
 • Pomohl by nám jasně deklarovaný plán na další období, ale bohužel v současné situaci k tomu zřejmě není dostatečný prostor. Věříme, že toto nejisté období brzo a úspěšně překleneme a nebude nutné přistoupit k restriktivním opatřením, jako je například propouštění zaměstnanců.
 • Subdodavatelé jsou velmi specifickou skupinou. Na naši společnost je navázáno odhadem přes dvacet tisíc pracovních míst u subdodavatelů ve všech regionech po celé České republice. Je čím dál více evidentní, že na ně má krize mnohem větší dopad a při snižování objemu zakázek jsou prvními, kteří na něj doplácejí. Mluvit ale z globálního hlediska o spolupráci na konkrétních projektech je velmi složité, každý projekt má jiné parametry a požadavky.

FIRECLAY, spol. s r.o. FIRECLAY, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Hakala, technický ředitel

 • Pokles oproti roku 2009.
 • Držíme firmu v konkurenceschopném stavu, snažíme se udržet klíčové zaměstnance, abychom v období ?po krizi? mohli lépe akcelerovat.
 • Investice do infrastruktury, změny v ZP pro pružnější využívání kapacit pracovního trhu.
 • Ano, tlak na ceny.

Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s r.o.

Mgr. Iveta Fraňková, prokuristka

 • Předpokládáme snížení objemu zakázek z důvodu situace vzniklé ve Středočeském kraji, kde se v průběhu roku 2009 téměř nepoptává výstavba pozemních komunikací, dále pokles poptávek od soukromých investorů vlivem ekonomické recese.
 • Ještě nevíme, kdy to bude. Pro nás to v roce 2010 rozhodně nebude.
 • Investovat do výstavby dopravní infrastruktury a zajistit, aby prostředky k tomu určené nebyly posléze použity k jiným účelům.
 • Viz bod 1, jinak ne.

Chládek & Tintěra, a.s. Chládek & Tintěra, a.s.

 • Protože jsme zaměřeni na infrastrukturu, očekáváme s ohledem na redukci finančních prostředků snížení objemu nově zahajovaných zakázek.
 • Domníváme se, že tato situace v příštím roce nenastane. Pro dobu ?oživení? se snažíme udržet kvalitní pracovníky především pro řízení stavebních zakázek, jejichž výchova je časově i finančně náročná.
 • Podporu investic do infrastruktury. Větší úsilí při získávání prostředků z jednotlivých programů EU.
 • Snaha zvyšovat marže vyšších dodavatelů tlakem na odbytové ceny subdodavatelů.

KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.

Tomáš Kaláb, asistent jednatele

 • Jednoznačný pokles. Méně investorů bude schopno profinancovat projekty dotované z EU.
 • Držíme si kvalitní zaměstnance. Ti jsou rozhodujícím faktorem, který nám pomáhá i v průběhu krize.
 • Dokončení zdravotní reformy, start reformy důchodové, změny, které povedou k pružnějšímu pracovnímu trhu, zásadní škrty v sociálních výdajích. Dokud toto nebude, jakékoliv kroky na podporu průmyslu jen zadluží stát.
 • Ano. Pokud za zadavatele subdodávek považuji i investory. Ti chtějí kvalitu více než kdy jindy. Opravdu kvalitní prvotřídní subdodavatelé mají dostatek práce i v dnešní těžší době.

KOMFORT, a.s. KOMFORT, a.s.

Ing. Pavel Krejčí, obchodní ředitel, místopředseda představenstva

 • Setrvalý stav bez výrazných změn, pokud změny v malém rozsahu, tak spíše zvýšení objemu.
 • Vzhledem k tomu, že neočekáváme dramatické změny, tak se nijak speciálně nepřipravujeme.
 • Přesun investic (zčásti) z dopravních staveb do pozemních staveb. Zpřístupnění programu Zelená úsporám. Snížení daňové zátěže.
 • Zhoršení platební morálky. Zvýšení rozdílů mezi ?dobrou? a ?špatnou? firmou.

Podzimek a synové s.r.o. Podzimek a synové s.r.o.

Ing. Marius Svoboda, finanční ředitel

 • Mírnou stagnaci, popřípadě malý pokles objemu stavebních zakázek.
 • Přípravou a hledáním nových činností, které budeme moci nabídnout potenciálním zákazníkům.
 • Neomezovat investice v oblasti dopravní infrastruktury a potřebné investice do nemovitostí a podpora bytové výstavby různými dotačními tituly.
 • K velkým změnám nedocházelo, jediná podstatná změna byla v jejich větší nabídce v důsledku poklesu objemu stavebních zakázek obecně.

Pozemní stavitelství Zlín a.s. Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Ing. Jaroslav Vrána, ekonomický ředitel

 • Mírný pokles zakázek roku 2009. Stejně jako nástup krize, bude i zotavení v oblasti stavebnictví pomalejší.
 • Všechny kroky a opatření, která jsou přijímána pro řešení krizového období jsou činěna současně s ohledem na budoucí vývoj. Zejména opatření v personální oblasti směřují prioritně ke zkvalitnění personálního obsazení, nikoli pouze ke snížení nákladů.
 • Opatření směřující k rychlejšímu čerpání fondů EU, podporu spolufinancování. Dále podporu infrastrukturní výstavby - ČOV, napojení dalších regionů na dálniční síť a rychlostní komunikace.
 • Nedošlo k významným změnám.

POZEMSTAV Prostějov, a.s. POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Milan Hřmela, projektový manažer

 • V příštím roce očekáváme pokles zakázek.
 • Dle našeho názoru se ve stavebnictví dopady krize v příštím roce projeví citelněji než v roce letošním, takže momentálně řešíme spíše krizi než období po ní.
 • Obecně podpora podnikatelského prostředí. V oblasti stavebnictví zvýšení investic (resp. jejich nekrácení) zejména investic do infrastruktury.
 • Obecně je přístup subdodavatelů v souvislosti s nedostatkem zakázek vstřícnější. Naopak zadavatelé mají vyšší nároky na ceny, termíny i kvalitu.

PRIMA, akciová společnost PRIMA, akciová společnost

Ing. Jan Famfule, finanční náměstek

 • Výrazný pokles objemu zakázek.
 • Naše firma se připravuje na krizi. Co bude ?po krizi? nemá význam nyní řešit, protože dříve než v roce 2012 konec krize nebude.
 • Podpora výstavby nejen dopravní infrastruktury, ale i výstavby bytového fondu - dostupnost hypoték, dostupnost investičních úvěrů, podpora mladých rodin, podpora oprav stávajícího bytového fondu.
 • V důsledku sníženého množství zakázek je mnohem snazší dohoda se subdodavateli, neboť nemají na výběr a jsou rádi, že mají práci.

PrimaTech s.r.o. PrimaTech s.r.o.

JUDr. Ivana Kořánková

 • Objem zakázek bude nižší o 20 % než v roce 2009.
 • Zatím nijak. Nevíme, nemáme představu, kdy situace ?po krizi? nastane, ale v roce 2010 to nebude.
 • Podpora hypoték pro bytovou výstavbu. Zahájení rekonstrukcí a oprav funkčních historických památek i církevních.
 • Ano, ale k horšímu. Zhoršila se platební morálka subdodavatelů, investorů i zadavatelů.

PS BRNO, s.r.o. PS BRNO, s.r.o.

Ing. Ladislav Merta, ekonomický ředitel

 • Pokles na cca 35 % objemu roku 2008 a 75 % roku 2009.
 • Vlastní investici do rozšíření kapacit, které plánujeme v období ?po krizi?.
 • Navrhuji změnit strukturu vládních výdajů tak, aby nebyly podporovány pouze stavby související s infrastrukturou, ale i průmyslové objekty, občanská vybavenost atp.
 • Rozhodně ano, zejména ve zpřísnění platebních a dodacích podmínek, snížení marží a zhoršení vymahatelnosti pohledávek.

PSJ, a.s. PSJ, a.s.

Ing. František Vaculík, generální ředitel a předseda představenstva

 • V současné době vyvíjíme velké úsilí pro zajištění zakázkové naplněnosti v letech 2010 a 2011. Není třeba připomínat, že se nyní k zakázkám dostává stále hůře, vždyť propad trhu pozemních staveb činí více jak 20 %. Byli bychom rádi, kdybychom obrat v letošním roce udrželi na úrovni loňského období. Další roky 2010 a 2011, přestože očekávám, že budou pro stavaře nejtěžší, by s doplněním o exportní a developerské projekty měly být zase růstové. Zvládnutí vlivu aktuální krizové situace v českém realitním prostředí na naši firmu vidíme jako výzvu. Současný stav tuzemského trhu se snažíme kompenzovat zakázkami v zahraničí. Zároveň přecházíme na českém trhu i na cestu získávání a realizace zakázek v municipální a státní sféře. Naše společnost se dlouhodobě soustředí na realizaci zakázek pro privátní sektor. V roce 2006 tvořil podíl těchto zakázek v portfoliu PSJ 81 %, o rok později to bylo 91 % a za rok 2008 tvořily kontrakty pro tento sektor 92 % realizovaného objemu. V letošním roce se PSJ podařilo zvítězit v některých municipálních, krajských a státních zakázkách menších finančních objemů. Vnímáme to jako cestu, jak částečně nahradit výpadky realizací v privátní sféře.
 • Akciová společnost PSJ se nadále hodlá soustředit na své dosavadní aktivity, tedy na pozemní stavitelství, exportní aktivity, vlastní developerské projekty, stavebně-řemeslné specializace a produktovody. Nadále budeme klást důraz na velké dlouhodobé projekty pro privátní sféru. Zahraniční zájmy PSJ se budou nadále zaměřovat na regiony, kde již nyní působíme. Tedy zejména na Ruskou federaci a dále na Ukrajinu, Tunisko a Vietnam. V developmentu hodláme v tuzemsku i v zahraničí zahájit řadu zajímavých bytových, obchodních i kancelářských projektů, pro jejichž zrod jsme již učinili řadu investic a na jejichž přípravě nyní intenzivně pracujeme.
 • Prioritou by mělo být nastavení stabilního ekonomického prostředí, v němž nebude při každé změně vlád docházet k velkým výkyvům v oblasti daní či strategie investic. Dlouhodobé i jednorázové navyšování daní z příjmů firem či fyzických osob určitě není směrem, jak české ekonomice pomoci. Vláda by rozhodně neměla jít cestou jednorázových podpor řešících, obvykle jen dočasně, jenom důsledky. Měla by se snažit o systémové řešení a stimulování podnikatelského prostředí. Z pohledu naší dlouhodobé firemní strategie bych jako největší plus vnímal vytvoření dostatečných finančních rezerv pro EGAP, jenž pojišťuje český export. Na základě kapitálové přiměřenosti by takto byl vytvořen dostatečný prostor pro pojišťování projektů v zahraničí. Znovu zdůrazňuji, že možnost projektového exportního financování je obrovskou výhodou pro české firmy k tomu, aby se v jiných zemích prosadili. V souvislosti s ulehčením v nákladech a cash flow firem by byla určitě přínosem opatření jako je snížení odvodů na sociální pojištění, zrychlení odpisů u vybraných položek a možnost odpočtu DPH při nákupu osobních automobilů. Z pohledu firem vidím jako důležité učinění změn v pracovním zákoníku s cílem zpružnit možnost zaměstnávání, ale i ukončování pracovních poměrů. Rozhodně by nemělo docházet k dalšímu zdražování pracovní síly a ke změnám v pracovním zákoníku směrem k horšímu. Nadále však platí, že se v první řadě musíme spolehnout především sami na sebe a přijmout řadu vlastních opatření nutných k zajištění existence a fungování firmy.
 • Současné nepříznivé klima určitě přineslo pozitivum v podobě zlepšené kvality a přístupu subdodavatelů. Nyní můžeme na trhu vybírat ty nejkvalitnější dodavatele a kvalifikovanější pracovní sílu na všech úrovních od dělnických profesí po nejvyšší management. Navíc je konečně cítit, že si lidé váží své stávající práce. Stav v posledních dvou až třech letech nebyl v tomto směru vůbec zdravý.

REKO a.s.

Ing. Jaroslav Žaroský, ekonom

 • Pokles zakázek.
 • Myslíte za 10 let?
 • Do ničeho nezasahovat, myšleno do žádného odvětví. Zrušit veškeré zvýhodňování neúspěšných. Nechat krizi odeznít, neboť veškeré ?záchranné? opatření je vyhazování peněz daňových poplatníků. Veškeré ?snahy? vlád (svět vč. ČR) v minulosti vždy krizi jen prodloužily a byly devastující ať již finančně, morálně atd… Takže navrhuji, aby se vláda inspirovala dějinami, četla, četla, četla… a NEZASAHOVALA.
 • Ne.

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Ing. Robert Mikeš, marketingový ředitel

 • Pokles zakázek v developerských projektech a výstavby nových rodinných domů. Udržení stavu v objemech zakázek na opravu a údržbu zejména u bytového fondu.
 • Pokud tak v brzké době nastane, naše společnost určitě dokáže z hlediska našich i evropských výrobních kapacit reagovat i na mimořádnou poptávku.
 • Jasné a transparentní dotační programy, které budou vyhlášeny v dostatečném předstihu a nebudou se v průběhu sezony měnit. Urychlené vybudování infrastruktury, které zajistí rychlou dostupnost regionů a napojení naší republiky na okolní státy. Tím pádem vyšší zájem ze strany investorů o případné projekty v různých průmyslových odvětvích, které určitě podpoří i další formy výstavby (zaměstnanost = bytová výstavba, občanská vybavenost, služby…).
 • Určitě ano, a to ve smyslu naplnění jejich objemu zakázek. Subdodavatelé si uvědomují ztíženou situaci v získávání zakázek a snížení kurzu eura, nezvyšují ceny, spíše naopak. Zadavatelé - zhoršený přístup k financování, banky zpřísnily pravidla pro poskytování úvěrů a hypoték. Výsledkem je, že se řada projektů i zastavila. V oblasti výstavby rodinných domů je výsledek stejný a potencionální investoři více přemýšlí o své investici a to zcela pragmaticky a správně.

Skanska CS a.s.Skanska CS a.s.

Dana Hrdinová, tiskové centrum Skanska

 • Na rozdíl od roku 2009, kdy trh ještě čerpal z dlouhodobých projektů nasmlouvaných před začátkem krize, se v roce 2010 krize na objemu zakázek s nejvyšší pravděpodobností projeví mnohem intenzivněji. V některých segmentech odhadujeme až poloviční propad. Klíčové je, jak se bude vyvíjet situace v oblastech rezidenčního developmentu a dopravní infrastruktury, které pro český trh představují hlavní zdroj zakázek.
 • Nechceme se nechat krizí zahnat do kouta - tedy nechceme jít do projektů, do kterých bychom nešli ani před rokem. Věříme, že se v současné chvíli vyplatí mít menší objem zakázek, než riskovat ztrátový projekt. Hlavním cílem je zajistit si takové podmínky, díky kterým po skončení krize budeme moci dále růst a posilovat naši pozici na trhu.
 • Neradi bychom vládě cokoliv navrhovali - to nám nepřísluší. Věřím ale, že podpora stavebnictví bude vždy hrát zásadní roli ve vládních plánech na boj s krizí. Je důležité, aby po dobu krize pokračovalo i financování veřejných dopravních staveb. Peníze vložené do stavařiny a stavebních projektů mají jeden z nejvyšších multiplikačních efektů a každá koruna investovaná tímto směrem zaměstná v dalších navazujících oborech spousty lidí.
 • Spolupráce s našimi partnery byla i navzdory celkové situaci v oboru standardní a nijak se nelišila od předchozích let.

SMO a.s. SMO a.s.

Ing. Libor Krajča, ředitel obchodní divize

 • Vývoj stavebních zakázek v roce 2010 bude ovlivněn propadem státního hospodářského výsledku za rok 2009, nižšími daňovými příjmy měst a obcí, poklesem ekonomických výsledků soukromých firem. I v roce 2010 bude nutno přijmout úsporná opatření jako např. snížení investiční činnosti a to jak ve státu, tak i v soukromé sféře. Pro rok 2010 očekáváme pokles objemu stavebních zakázek.
 • Situace označovaná ?po krizi? dle našeho názoru nenastala i vzhledem k tomu, že ve stavebnictví mají zakázky delší časový horizont a delší doběh. Z tohoto pohledu budou jako krizové hodnoceny i roky 2010, 2011. Majitelé stavebních firem budou muset adekvátně reagovat na situaci a firmy v rámci svých možností a podmínek restrukturalizovat.
 • Podpořit malé a střední podniky a firmy z hlediska možnosti dostupnosti k finančním prostředkům a tím umožnit tvorbu a realizaci vlastních investičních záměrů. Rozšířit portfolio veřejných zakázek jak v oblasti dopravní infrastruktury, tak v oblasti realizace staveb charakteru pozemního stavitelství.
 • Ano, změna se projevila jak v požadavcích na termínové plnění, tak v požadavcích na cenovou úroveň poptávaných subdodávek.

STAEG, spol. s r.o.STAEG, spol. s r.o.

Jiří Zeman, jednatel společnosti

 • Dlouhodobý stabilní růst českého stavebnictví v současné době stagnuje. Tato skutečnost je následkem světového ekonomického zpomalení, které dolehlo i na české stavebnictví. Stavební produkce podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí 2009 meziročně klesla ve stálých cenách až o 11,5 %. Pokles zakázek pocítila i naše společnost, ale děláme vše proto, abychom se v roce 2010 přiblížili objemu zakázek z roku 2008. Celkové výsledky mohou zkreslovat zakázky, které se realizují v časovém úseku delším než jeden rok a jsou fakturovány průběžně dle provedených realizací. S touto situací se musí každá firma vypořádat sama a vhodně plánovat.
 • Je třeba zdůraznit, že ještě do roku 2011 je očekáván mírný pokles, poté stabilizace a až následně mírný nárůst. Jisté je, že po skončení krize se stavebnictví nevrátí k tak rychlému růstu, typickému pro předkrizové období. Jedním z našich opatření na krizi je rozšíření vzdělávání zaměstnanců, které chceme zúročit ve výběrových řízeních, stavebním know-how a zkvalitnění komunikačních procesů ve společnosti. Druhým opatřením je pečlivý výběr struktury zakázek.
 • Jsme jednoznačně pro posílení investic a přilákání zahraničních investorů. Určitě ne bezvýznamnou roli hraje i dotační politika EU a naše schopnost získávat a čerpat peníze z Evropské unie na stavební projekty. Z ekonomických údajů vyplývá, že růst stavebnictví podporuje celkovou ekonomiku společnosti. Určitě je vhodné správně analyzovat podíly na struktuře stavebnictví a dopátrat se příčin poklesu v jednotlivých oblastech (dopravní stavby, pozemní stavby, inženýrské stavby).
 • Vnímáme pozitivní změnu chování subdodavatelů ve smyslu větší vstřícnosti, flexibility a zájmu o získání jednotlivých zakázek, díky současné situaci ve stavebnictví.

Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

Zdeněk Šmíd ml., jednatel společnosti

 • Očekáváme zhruba stejný finanční objem zakázek jako v roce 2009. Naše očekávání je podpořeno již uzavřenými nebo předjednanými zakázkami. V současné době máme tak již naplněno cca 40 % obratu.
 • Jsme si plně vědomi situace, která na našem trhu nastala v tomto roce. Snažili jsme se proto posílit na pozicích, které znamenají lepší servis o nové i stávající zákazníky, především v oblasti přípravy zakázek a vlastní realizace.
 • Navrhuji, aby vláda podporovala učební obory, které jsou dnes degradovány na úkor ostatních škol. Zároveň navrhuji zjednodušit administrativu ohledně přijímání zahraničních pracovníků do trvalého pracovního poměru, čímž by se zvýšila konkurence ale i odbornost na těchto postech a v konečném důsledku by byli spokojeni i zákazníci s provedenou prací.
 • Myslím si, že v letošním roce si naši subdodavatelé opět začali vážit práce, kterou jim dáváme a v současné době je mezi nimi zdravá konkurence. Ze strany investorů - zadavatelů zakázek - se projevil větší důraz na cenu a kvalitu poskytovaných služeb, včetně servisu během realizace zakázek.

STOMIX, spol. s r.o. STOMIX, spol. s r.o.

Ing. Bořivoj Minář, generální ředitel

 • Po letošním turbulentním roce očekáváme zklidnění situace a díky odstranění administrativních překážek zejména nárůst zakázek. Ty by měly generovat dnes již snad plně funkční programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL.
 • Našim cílem je další zkvalitňování služeb a udržení důrazu na přístup k zákazníkovi a to ve stejné kvalitě na celém území ČR. Ten je jedním z charakteristických rysů spolupráce s námi. Máme v úmyslu pokračovat v práci na naší firemní kultuře, aby byla rozpoznatelná na první pohled.
 • Opatřením, které by odvětví prospělo, je podle mého názoru hlavně podpora podnikatelských aktivit, které budou dále generovat pracovní příležitosti - již jsem ji zmiňoval v souvislosti s vládními programy. Vylepšení podmínek dotačních titulů Zelená úsporám a NOVÝ PANEL hodnotím jako pozitivní krok. Investice do stavebnictví by mohly stimulovat také lépe dostupné úvěry, které v současnosti omezují striktní opatření v bankovním sektoru. Ty také zodpovídají za horší výkon odvětví. V neposlední řadě by se na něm pozitivně odrazilo lepší plnění závazků vůči stavebním firmám ze strany státu. Vzorem by nám mohlo být řešení některých členských států EU - Česká republika mezi ně zatím nepatří - které se nazývá Small Business Act. Ten zavazuje veřejné orgány k plnění svých závazků vůči malým a středním podnikům a podnikatelům do 30 dnů a výrazně tak omezuje prodlení v platbách.
 • Změna nastala v cenové politice. V souvislosti s klesající poptávkou se zvýšil tlak na prodejní cenu.

Trigema Building a.s. Trigema Building a.s.

Ing. Karel Branda, předseda představenstva

 • Po určitém poklesu objemu zakázek v roce 2009 plánujeme na rok 2010 objem vyšší než v roce 2008.
 • Krizi považujeme za příležitost pro inovaci a zefektivnění našich postupů, pečlivě připravujeme s předstihem nové projekty.
 • Vzhledem k tomu, že většina kroků vlády podnikatelům spíše přitíží nebo je neúčinná, měla by vláda být velmi obezřetná. Ideální by bylo zvýšení počtu státních stavebních zakázek, ale to asi očekávat nemůžeme.
 • Subdodavatele si vybíráme velmi pečlivě a korektní vztahy obvykle vydrží i v době krize. Samozřejmě že se zhoršená situace i ve vztazích mezi zadavateli i subdodavateli více či méněprojevit musí.

VAMOZ - servis, a.s. VAMOZ - servis, a.s.

Ing. Ivo Kiška, ředitel společnosti

 • Stagnaci s hrozícím poklesem.
 • Hledáním vnitřních rezerv, změnou organizační struktury, snižováním stavu, zvyšováním požadavků náročnosti a produktivity u zaměstnanců.
 • Posílení rozpočtu a dotačních titulů pro obce (rekonstrukce a opravy, výstavba).
 • Ano, situace se více vyhrocuje, konkurence je na samé hraně, někteří subdodavatelé i konkurenti mají existenční problémy.

VELOX - WERK s.r.o. VELOX - WERK s.r.o.

Ing. Lenka Čaganová, prokuristka/prodej a marketing

 • Stavební systémy VELOX dodáváme především pro výstavbu rodinných domů a bytových staveb. V případě dodávek pro rodinné domy očekáváme jen mírný pokles okolo 10 %. U dodávek pro bytové stavby, především pro developerské projekty, je pokles podstatně vyšší.
 • Snažíme se především investovat do výroby, tak abychom byli připraveni na rostoucí poptávku ?po krizi?. V současné době připravujeme realizaci investice, která zvýší o 50 % naše výrobní kapacity.
 • Především je to podpora investic do bytové výstavby. A to jak ve formě poskytování výhodných půjček soukromým investorům na financování výstavby jejich rodinných domů a také developerských projektů, tak ve formě státní podpory pro výstavby nájemních bytů pro obce a města.
 • Všeobecně dochází v důsledku krize k tlaku na snižování cen mezi dodavateli a odběrateli.

ZNAKON, a.s. ZNAKON, a.s.

Vladimír Kotrch, předseda představenstva

 • V roce 2010 očekáváme stejný objem zakázek jako v roce 2009, bude ovšem nutné vyšší úsilí při jejich získávání.
 • Provedeme audit režijních výdajů s cílem zefektivnit provoz firmy.
 • Neškrtat výdaje na infrastrukturu.
 • Ano, je větší tlak na cenu subdodávek.