Zpět na informační servis

Aktuální stav stavebnictví v krátkodobém horizontu

4. června 2008
Text redakce

V rámci Stavebních veletrhů Brno se konala tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Se svými příspěvky na ní vystoupili prezident Václav Matyáš, viceprezident Rudolf Borýsek, generální ředitel Miloslav Mašek a jako host generální ředitel PSJ, a.s., František Vaculík

Rok 2007 v ničem nevybočil z trendu, který započal v roce 2000, kdy byla nastartována fáze růstu českého stavebnictví, který byl v některých letech téměř dvojciferný. Oproti roku 2006 byl nárůst ve stálých cenách 6,7 %. Celkový objem výkonů poprvé překročil hranici půl bilionu korun a dosáhl výše 511 miliard korun. Meziročně vzrostly práce především v pozemním stavitelství, mírný pokles zaznamenalo inženýrské stavitelství, kde bylo příčinou zpožděné zahajování staveb především v oblasti dopravní infrastruktury. Rovněž nepatrně poklesl objem prací na opravách a údržbě. Naprosto rekordní byl počet dokončených bytů (41 650), což je meziročně o 38 % více. Rok 2007 byl pro stavebnictví dalším úspěšným rokem a potvrdil, že náš optimizmus na směřování jeho dalšího vývoje byl na počátku loňského roku na místě.

Rok 2008

Předpoklad dalšího úspěšného roku je založen na dvou základních faktorech. Tím prvním je poptávka - potřeba investorů financovat stavební investice, druhým jsou finanční zdroje. Z toho, co je již nasmlouváno z vydaných stavebních povolení, i ze stupně přípravy nových velkých staveb lze bez nadsázky hovořit o optimizmu. Určitý pokles očekáváme pouze v bytové výstavbě jako důsledek zvýšení DPH z 5 % na 9 %. Možná, že tento pokles nebude tak dramatický, protože nečekaná poptávka po nových bytech hned v začátku roku trochu překvapila developery i stavbaře. Zřejmě i proto, že při zvýšené inflaci je dobré investovat především do nemovitostí. Druhým faktorem jsou finanční prostředky, především zdroje pro veřejnou zakázku, která tvoří dlouhodobě 50 % poptávky. Z toho, jak byl naplněn státní rozpočet i Státní fond dopravní infrastruktury, lze očekávat, že záměry budou v letošním roce pokryty. V privátní sféře je růst opřen hlavně o poptávku podnikatelské sféry na bázi investičních pobídek, jež stále ještě iniciuje zahraniční kapitál, ale ve vzrůstající míře také investice českých investorů. Výsledky stavebnictví za první dva měsíce, které vydal Český statistický úřad, jsou velice příznivé. Za toto období je meziroční nárůst ve stálých cenách 6,7 %, v měsíci únoru dokonce 11,5 %. Kromě příznivého (ne)zimního počasí je tento fakt způsoben především tím, že byly v závěru loňského roku a počátkem letošního zahájeny nebo naplno rozvinuty práce na nových úsecích dálnic, obchvatů a rychlostních komunikacích. Je to příznivý důsledek faktu, že pro rok 2008 Státní fond dopravní infrastruktury disponuje částkou vyšší než 90 miliard korun.
Trvalým úkolem stavebnictví je budování staveb pro všechny aktivity člověka: pro bydlení, práci, volný čas, dopravu, potřebu vody a energií a také pro naplnění ekologických požadavků. Pořadí priorit je proměnlivé v čase. Profilující tendence ve vývoji struktury stavebních prací jsou zejména ve výstavbě bytů, dopravní infrastruktury, ekologických a energetických staveb. Z provedených analýz je zřejmé, že dojde postupně k výrazné změně poměru mezi novou výstavbou a opravami, údržbou, modernizacemi a rekonstrukcemi. Kvalita stávajícího stavebního fondu není na srovnatelné úrovni s průměrem vyspělých evropských zemí. Její zvýšení bude nosným programem dalšího období a naroste až na 35 % celkového objemu stavebních prací. Nosným oborem zůstane infrastruktura, to znamená výstavba silnic, dálnic, železnic a rekonstrukce koridorů. Tvoří páteř dopravního systému nejen České republiky, ale také transevropské sítě. Předpokladem zdárné realizace potřebných investic je stabilita financování, do kterého je potřebné počítat i vstup soukromého kapitálu.
Nadále se bude rozvíjet i bytová výstavba a údržba bytového a domovního fondu. Z demografického vývoje, ze stáří budov i z oprávněné potřeby vyšší kvalitativní i kvantitativní úrovně lze dovodit potřebu nové bytové výstavby v množství padesát tisíc bytů ročně.

Finanční zdroje

Do jaké míry bude moci být poptávka naplněna a tím vy- užity stavební kapacity, závisí na stavu a možnosti použití potřebných finančních zdrojů. Určující je především celková situace a perspektivy vývoje celé národní ekonomiky. Týká se to všech hlavních skupin potenciálních investorů, a to jak ve smyslu aktuálních vlastních zdrojů, tak i očekávání do budoucnosti, tj. oceňování případných rizik. Významný objem stavebních zakázek představují dnes zakázky veřejné a bude tomu tak téměř jistě i v nadcházejícím období. Další pozitivní vývoj stavební výroby závisí v prvé řadě na možnostech státního rozpočtu, rozpočtů obecních a krajských i na možnosti využití spoluúčasti privátních zdrojů. Negativně může zapůsobit požadované, i když obecně potřebné snižování míry deficitu státního rozpočtu, což se může promítnout do krácení objemu investičních prostředků ve státním rozpočtu. Ve stejném směru by pravděpodobně zapůsobily i zřetelnější změny daňových sazeb. Pozitivně bude naopak působit možnost využívání zdrojů z rozpočtu EU. Složitější je provést odhad vývoje poptávky po stavebních pracích z úrovně privátní podnikatelské sféry. Zde bude rozhodující jejich ziskovost a oceňování dalších šancí v daném oboru. Změny (bohužel) nastanou i v systému investičních pobídek. Soukromá bytová výstavba, poptávka ze strany obyvatelstva může mít při příznivém ekonomickém vývoji ještě po nějakou dobu svoji dosavadní intenzitu. Citlivost vůči celkové ekonomické situaci je však poměrně vysoká. Problémem se proto může stát již zahájené zdražování hypotečních úvěrů i jejich splácení, omezení nebo zrušení stavebního spoření a omezení státních pobídek. To může výrazně omezit rozvoj bytové výstavby a následně zvýšit i nabídku na straně existujícího bytového fondu.


¤ Zleva: viceprezident Rudolf Borýsek, prezident Václav Matyáš, generální ředitel Miloslav Mašek