Zpět na informační servis

26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 s vítěznými stavbami

10. října 2018
Text redakce

Udělení pěti titulů, 11 zvláštních cen a Ceny veřejnosti v soutěži STAVBA ROKU 2018, ocenění soutěží ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU A URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU proběhlo dne 3. října 2018 v Betlémské kapli v Praze na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury.


Ve 26. ročníku prestižní celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2018 se prezentovalo 42 objektů. Odborná sedmičlenná porota a Sbor expertů hodnotili kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort.

Do soutěže se mohly přihlásit stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla postavená na území ČR, ale i v zahraničí při splnění soutěžních podmínek. Stavební díla musela být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018. V případě realizace mimo naše území, musel být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby registrován v ČR.
Všechny stavby byly posuzovány ve dvou kolech z pohledu kvality nezávislou odbornou porotou a Sborem expertů. Předsedkyní poroty byla doc. Ing. Radomíra Sedláková, CSc., jejími členy byli Ing. Jiří Koliba (MPO ČR), Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR), Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. arch. Jiří Krejčík (Nadace ABF), doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (SPS), Ing. Renata Zdařilová, PhD. (ČKAIT).

První kolo hodnocení proběhlo v červnu 2018, v průběhu července porota navštívila všech 29 staveb, které postoupily do druhého kola posuzování. 15 staveb nominovaných na tituly byly vyhlášeny v září 2018. Sbor expertů s 29 specialisty se podílel na udělování zvláštních cen.
Soutěž organizuje Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Partneři podporující tuto soutěž jsou společnosti Baumit, Českomoravský Beton, Lafarge, For Arch, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury.

?Soutěž STAVBA ROKU po více než dvě desetiletí představuje veřejnosti kvalitní práci českých stavitelů, architektů, inženýrů a dalších profesí nejen u nás, ale i ze zahraničí. V letošním roce jsme se přidali k oslavám 100 let národní stavební historie a všechny soutěžící stavby jsme formou výstavy prezentovali na významných místech oslav - odborném stavebním veletrhu, na Pražském Hradě v rámci Architecture Week, v rámci udělování architektonických cen?, komentuje práci Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, její předseda Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda rady soutěže STAVBA ROKU, a dodává: ?Technologické změny ve stavebnictví, postupné zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie, zájem o vnitřní prostředí budov vede k nutnosti nového vzdělávání pracovníků v oboru a odrazí se to i v dalších ročnících soutěže. Chceme tyto změny podpořit také tím, že se budeme aktivně věnovat v příštích třech letech v rámci projektu CraftEdu vzdělávání řemeslných profesí v ČR, Slovensku, Rakousku a Bulharsku. Dále vidím digitalizaci stavebnictví, z nichž se uplatňuje především BIM v projektové přípravě, realizaci staveb i jejich facility managementu. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství již třetím rokem použití BIM oceňuje pomocí zvláštní ceny. Přenos inovací a výsledků vědeckého poznání do praxe, prezentované na výsledcích soutěže Stavba roku podporujeme činností Sboru expertů a připravujeme jejich setkání se soutěžícími na listopad tohoto roku.?
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty, hodnotí letošní ročník: ?Při prohlídkách staveb se znovu potvrdilo, že dobrou stavbu dělají tři zásadní faktory - investor, architekt a dodavatel. Porota zvažovala plusy a minusy, komplexnost, nápaditost, ekonomii i ekologii, stejně jako energetiku a také použití metody BIM. Již tradičně se projevuje, že nositelem stavebního vývoje jsou soukromé firmy, jednotlivci, zájmové společnosti. Veřejných investic je málo,? a dále doplňuje: ?Velmi zajímavé byly rekonstrukce, jež neznamenají již dávno jen památkovou obnovu historického objektu, ale skutečné oživení stavby, její nový vstup do současnosti, a to nejen funkcí, ale v řadě případů i nápaditým dotvořením. Velmi mne těší, že stále narůstá počet staveb pro bydlení, mezi nimi po dlouhé době konečně také jedna určená k nájemnímu bydlení. A za skvělé považuji, že mezi stavbami jsou takové, které jsou určeny prvořadě pro běžné, nikoliv vrcholové, sportování, a že jsou to velmi nápaditá architektonická díla.?

Všechny přihlášené stavby byly veřejnosti představeny na veletrhu FOR ARCH ve dnech 18.-22. září 2018 v rámci putovní výstavy. Přehlídka soutěžních staveb se dále prezentovala dne 1.10. na slavnostním večeru ?Pocta československé architektuře a stavitelství? ve Španělském sále Pražského hradu, kde byly uděleny ceny Jože Plečnika, za celoživotní přínos architektuře a stavitelství a také na slavnostním vyhlášení výsledků v Betlémské kapli, následovat budou další instituce a místa.

Tradičně soutěž získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR - prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, primátorky hlavního města Prahy, starosty MČ Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěžní díla budou také prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR - Radou výstavby.


Udělené tituly a zvláštní ceny v soutěži STAVBA ROKU 2018
(bez pořadí)

Titul STAVBA ROKU 2018

2. Sportovní hala Dolní Břežany
Autor: SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Dolní Břežany
Titul STAVBA ROKU 2018 je udělen sportovní hale, jež se svým vzletným architektonickým pojetím stala novým aktivním místem obce.
Stručný popis stavby: Na místě, jež je dosud okrajem obce, ovšem s jasným rozvojem směrem východním, byla ke škole přistavěna nová ?tělocvična?, sportovní hala, která slouží pro celou obec. Stala se samozřejmou součástí jejího nedalekého společenského centra. Její měkký tvar a stříbřitý povrch obvodového pláště jí určuje roli výzvy do budoucna. Přitom jasně dává najevo svou společenskou otevřenost. Vnitřek je řešen jednoduše a přehledně - na jedné straně, nad vstupem jsou tribuny pro 250 návštěvníků, na druhé za nápaditou příčkou z ribstolí jsou vstupy do šaten, nad nimi je technické vybavení. Šedobílou barvu podlahy a stropní konstrukce doplňuje teplá barva světlého dřeva.

Titul STAVBA ROKU 2018
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR

23. Palác Špork, Praha
Autor: Stanislav Fiala, spolupráce - Jiří Václavů, Petr Jehlík, Zuzana Boháčová, Tomáš Oth
Projektant: Fiala+Nemec s.r.o.
Dodavatel: Hinton a.s.
Přihlašovatel: Hinton a.s.
Investor: Palác Špork a.s.
Developer: Sebre, a.s.
Titul STAVBA ROKU 2018 je udělen městskému paláci, jenž byl nenápadně vytvořen nápaditou rekonstrukcí a dostavbou starších staveb.
Zdůvodnění udělení ceny: Zvláštní cena ČKAIT ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR je udělena za příkladnou a citlivou rehabilitaci historické stavby v Pražské památkové rezervaci se žádoucím zapojením do parteru města. Realizace je také příkladem dobré spolupráce všech zúčastněných partnerů výstavby v kontextu dnešních trendů péče o památkový fond.
Stručný popis stavby: Skupina za sebou jdoucích objektů vyplňuje parcelu mezi ulicemi Hybernskou a V Celnici. Na začátku je klasicistní palác Ignáce Palliardiho, který byl ve 20. letech minulého století rekonstruován a dostavěn pro bankovní dům podle návrhu Josefa Gočára. Na něj navázal dvorním křídlem Karl Jarray a poslední část, tehdy jen do dvora, navrhl B. Kozák. Každá část má svou vlastní konstrukci, své vlastní uspořádání. Při rekonstrukci bylo nutno sjednotit kvalitu stavebního řešení všech částí. Očištěna a otevřena byla především část dnes až exkluzivně působící Gočárovy železobetonové konstrukce. Všechny části byly spojeny dvoupodlažní nástavbou, v níž byla vytvořena zelená atria i terasy. Při rekonstrukci byly v maximální míře uchovány původní detaily a materiály, včetně interiéru původní zasedací síně správní rady.

Titul STAVBA ROKU 2018

31. Zimní stadion Škoda ICERINK, Praha - Strašnice
Autor: Ing. arch. Břetislav Plachý, spolupráce Vrtiška Žák
Projektant: Generální projektant ATELIER A+B - Ing. arch. Břetislav Plachý
Dodavatel: Subterra a.s.
Přihlašovatel: PADOK Investments, s.r.o.
Investor: PADOK Investments, s.r.o.
Titul STAVBA ROKU 2018 je udělen souboru sportovních staveb, nápaditě ekologicky a energeticky řešenému, nabízejícímu aktivní příležitosti pro všechny.
Stručný popis stavby: V těsném sousedství Jižní spojky v pražských Strašnicích byl využit nepravidelně tvarovaný pozemek. Navazuje na školní areál a jeho sportoviště. Zvláštnost tvaru místa dovolila sem umístit dvě haly s tréninkovými (čili bez tribun) ledovými plochami a mezi ně rozložit veškeré potřebné zázemí. V přízemí je technologický prostor a šatny, v patře tělocvična, respektive posilovna. Z té je možno vyjít na terasu (jež je pohledově a částečně i hlukově odcloněna od komunikace), na terasu se dá vyjít také z bufetu; ten navazuje po schodech na vstupní halu. Všechno je tu úsporné, do posledního detailu promyšlené, přitom sportem to dýchá ze všech koutů. Tady platí, že cíleně prosazená jednoduchost, doprovázená vtipnými nápady je prostě krásná a přitažlivá.

Titul STAVBA ROKU 2018

35. Rodinný dům v Neveklově
Autor: MgA. Michal Kunc, Atelier Kunc Architects, Ing. arch. Alžběta Vrabcová, DMAE Architects
Projektant: Ing. arch. Jan Pavel Vlček
Dodavatel: TFH dřevěné skeletové domy s.r.o.
Přihlašovatel: ATELIER KUNC Architects
Investor: soukromá osoba
Titul STAVBA ROKU 2018 je udělen jednoduché, dokonale promyšlené stavbě citlivě umístěné v krajinném prostředí nevelké vsi.
Stručný popis stavby: Na parcele nedaleko středu obce, a přece stranou všeho, pod stromy a nad rybníkem stojí nenápadné protáhlé dřevěné stavení. Od příjezdu začíná garáží, v nárožní nice je vstup do obytné části, která se pak rozvíjí lineárně - nejprve technické zázemí, pak obytný prostor s kuchyní, za ním snížený strop krbové části. A dál chodba, na niž navazují ložnice a k nim potřebné koupelny. Prostor je sice dělený, ale působí vzdušně a volně, skoro jednolitě, pravidelně osvětlován vysokými okny, jež vycházejí přímo na trávník. Většina místností je otevřena až k šikmému stropu, jenž sleduje linii střechy. Střídá se bílá barva stěn a šikmého stropu s přírodní světlou barvou dřeva, která zdůrazňuje sevřenější části domu.

Titul STAVBA ROKU 2018
Cena veřejnosti (s počtem 11 233 hlasů)

36. Rezidence U Michelského mlýna, Praha
Autor: Ing. Milan Mlada
Projektant: AGE project, s.r.o.
Dodavatel: Syner, s.r.o.
Přihlašovatel: AGE project, s.r.o.
Investor: Lysithea, a.s.
Titul STAVBA ROKU 2018 je udělen nově pojatému obytnému bloku citlivě posazeném v kompozičně náročném městském prostředí.
Stručný popis stavby: V údolí Michelského potoka, kde se původní maloměstská zástavba mísí s novou, byla posazena skupina čtyřpodlažních bytových objektů. Jsou vůči sobě na půdorysu přibližně ve tvaru písmene L natáčeny tak, aby vytvořily příjemně polozavřenou skupinu, která má jeden důr, či spíše zahradu vnitřní, a druhou, která využívá blízkost zelených svahů. Domy mají jednoduchý výraz, v němž se výrazně projevují vodorovné šedé linie překladů a svislé bílé nosné konstrukce. Skleněné zábradlí je doplněno posuvnými dřevěnými žaluziemi. Byty jsou převážně třípokojové, každý má svou terasu. Do uličního prostoru je orientována jediná prodejní plocha celého souboru.

Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2018

40. Tunel Nordfjördur, Island
Projektant: Mannvit hf.
Investor: Vegagerdin
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Titul Zahraniční stavba roku 2018 je udělen za vytvoření ojedinělé dopravní stavby v náročných terénních a klimatických podmínkách, se zřetelem k přínosu pro kvalitu životního prostředí.
Stručný popis stavby: Tunel prochází pod 1000 metrů vysokým horským masivem Ófeigsflall, který odděluje město Neskaupstaður od vnitrozemí ostrova. Město má sice pouze 1500 obyvatel, je v něm ovšem škola a zdravotnické zařízení, které slouží i pro další osídlení. Proto bylo nutno usnadnit dopravu, která sem doposud byla možná pouze přes hory nebo fjordem. Obě cesty ovšem byly silně závislé na počasí. Tunel je stavěn s udržením pohodlného sklonu, proto má v nejhlubším místě nad sebou mocnost nadloží 950 m. Tunel je jednotubusový, se dvěma jízdními pruhy s průjezdním profilem 4, 8 m, jak to odpovídá místním normám. Délka tunelu je 7 908 metrů, z toho je 7 566 ražených a jsou k tomu přidány dva železobetonové tunely hloubené.

Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2018

Zastavovací plán Letiště Praha
Autor: doc. Ing. arch. Radek Lampa, dipl. arch. David Chisholm, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. Libor Hrdoušek, Ing. arch. Tomáš Kroužil, Ing. arch. Pavel Fajfr, Ing. arch. Martina Chisholm, akad. arch. Vít Máslo, Ing. arch. Zuzana Kodešová, Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Jan Pech
Pořizovatel: Český Aeroholding, a.s.
Stupeň dokumentace: zastavovací plán
Přihlašovatel: Aeropolis, Sdružení ateliérů: ra15 a.s. + CMC ARCHITECTS a.s. + D3A s.r.o.
Nominované na titul UPR 2018 byly i přihlášené projekty Regulační plány Kladno RP1, RP2, RP3, RP4 a Územní studie krajiny ORP Kladno vzhledem k rozsáhlému území, které zpracovávají.

Zvláštní ceny soutěže STAVBA ROKU 2018
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Cena Centra pasivního domu

18. Luka Living rental apartments and shopping centre, Praha
Ideový autor: Ing. Vítězslav Vala; Bc. Tomáš Kašpar, MBA
Architekt: Ing. arch. David Chromík (CAMA Architekti s.r.o.); Ing. arch. Jan Pokorný (Chapman Taylor s.r.o.)
Projektant: Ing. arch. David Chromík (CAMA Architekti s.r.o.); Ing. Michal Pokorný (m3m s.r.o.); Jiří Kos (Chapman Taylor s.r.o.)
Investor: Luka Residential s.r.o.; Ing. Vítězslav Vala
Construction management: Bc. Tomáš Kašpar, MBA; Ing. Ondřej Buriánek (Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.)
Dodavatel: Hinton a.s.; Matteo s.r.o.; SIKO KOUPELNY a.s.
Přihlašovatel: Luka Residential s.r.o.
Zdůvodnění udělení ceny: Svaz podnikatelů ve stavebnictví uděluje zvláštní cenu za unikátní podnikatelský, developerský záměr, který v sobě spojuje kvalitní architekturu podpořenou energetickou úsporností a aktuální poptávku po nájemním bydlení.
Centrum pasivního domu uděluje zvláštní cenu za komplexní pojetí polyfunkčního domu s nájemním bydlením, s kvalitní architekturou, v energetické třídě A a osvíceným investorem.
Stručný popis stavby: Luka Living nabízí 215 bytů od garsonek přes 2+kk, 3+1 až po výjimečné apartmány v horních patrech. Byty jsou zároveň stavěny tak, že bude možné je propojovat či rozpojovat podle aktuální poptávky. Všechny byty jsou kompletně zařízené, takže nájemník, obrazně řečeno, může přijít jen s taškou. Investoři používají řešení, o nichž si myslí, že jsou nadčasová a z dlouhodobého hlediska důležitá s ambicí určovat trendy bydlení. První část nové stavby je podstavec připomínající tvar podkovy. Tato spodní třípatrová část je na ploše 7000 m2 a slouží k obchodním účelům. Z obchodní části se nájemník domu dostane do recepce a výtahem k bytům. Takže suchou nohou si obyvatel bytu sjede nakoupit, zajde do restaurace i do metra. To považují investoři za největší unikát tohoto projektu.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení

24. Rezidence Nad Ostrovem, Praha
Autor: A+R System s.r.o., Ing. arch. Pavel Obermann
Projektant: Mag. arch. Jaroslav Trávníček
Investor: Neocity Podolí s.r.o.
Dodavatel: SWIETELSKY Stavební s.r.o.
Přihlašovatel: Neocity Podolí s.r.o.
Zdůvodnění udělení ceny: Novostavba menšího bytového domu s 11 bytovými jednotkami je zdařile zakomponována do svažitého podolského terénu přímo nad Veslařským ostrovem, a tak obyvatelům poskytuje krásné výhledy na Vltavu. Kaskádovitý dům má prakticky a účelně řešené interiéry, mezi materiály ve vkusné souhře dominuje sklo, dřevo a kámen. Stavba s přiměřenou velikostí dobře zapadla do okolní zástavby a neprosazuje se na její úkor.
Stručný popis stavby: Jedná se o obytný dům o čtyřech nadzemních bytových podlažích a dvou podzemních podlažích. Vzhledem k tvaru terénu a odstupovým vzdálenostem k sousedním domům jsou 1.PP a 1.NP řešena jako terasová a 3. a 4.NP jako ustupující. Objekt byl navržen jako prostorový, železobetonový monolitický, středně rozponový skelet s větším množstvím železobetonových nosných stěn a minimálním množstvím sloupů. Založení objektu je provedeno vzhledem k hydrogeologickým podmínkám lokality plošné - na železobetonové základové desce, která spolu se stěnami 2.PP a částečně 1.PP tvoří tzv. ?bílou vanu?.

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR
Cena poroty

14. Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách, Praha
Autor: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Tereza Keilová,
Mag. arch. Cornelia Klien, Ing. arch. Benedikt Markel, Ing. arch. Martin Stoss
Projektant: Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o.
Investor: Městská část Praha 7
Dodavatel: PP 53, a.s.
Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Dvořák
Přihlašovatel: PP 53, a.s.
Zdůvodnění udělení ceny: Zvláštní cena předsedy Senátu PČR je udělena zejména za citlivou památkovou renovaci dvou historických objektů, věže a přilehlé budovy z 50. a 60. let, a zároveň za jejich využití pro spolkovou činnost, knihovnu a mateřskou školu. Vodárenská věž tvoří přirozenou dominantu, ačkoliv již dávno neslouží svému účelu. Její současná podoba a náplň jí zajistily neméně prospěšnou životní etapu.

Cena poroty je udělena za vynikající kvalitu rekonstrukce vztaženou i ke stavebním detailům 50. a 60. let se zřetelem k funkční náplni určené výhradně pro děti a mládež.
Stručný popis stavby: Komplex bývalé letenské vodárny prošel několika přestavbami. Ve své původní podobně se dochovala pouze vodárenská věž. Technické objekty, včetně strojovny parního stroje, byly odstraněny a nahrazeny patrovými přístavbami. V posledních desetiletích sloužil areál jako centrum mládeže a tuto funkci si ponechává i po své obnově. Ve věži je zřízena knihovna. Na knihovnu navazuje čítárna s čajovnou. Zbývající úrovně věží jsou vyhrazeny klubovnám. Zajímavostí stavby je Foucaultovo kyvadlo umístěné v hale hlavního schodiště.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

20. Schaeffler Production CZ s.r.o., závod Svitavy
Autor: TEEN engineering s.r.o.
Projektant: TEEN engineering s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s., závod Ostrava
Přihlašovatel: Schaeffler Production CZ s.r.o.
Investor: Schaeffler Production CZ s.r.o.
Zdůvodnění udělení ceny: Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je udělena za vytvoření kvalitního výrobního prostoru s kancelářským zázemím, které propojuje čistotu prostoru a funkčnost výrobní haly s estetikou a důrazem na kvalitu zde vyráběných produktů.
Stručný popis stavby: Na východním okraji města byla postavena nová průmyslová hala. Za malou vrátnicí je dokonale uzavřený jednolitý blok. Podrobnější pohled ukáže, že se skládá ze dvou částí - jednou je skutečně halový monoblok, k němu je však jako druhá, doprovodná část přičleněna třípodlažní stavba s kancelářemi, šatnami a dalším vybavením, včetně řady jednacích místností. Kanceláře jsou halové, v nich jen skleněnými příčkami jsou oddělena pracoviště vedoucích. Ta jsou v duchu dokonalé typizace - a přehlednosti všeho - umisťována vždy v rozích místností. Výrobní hala je stavebně co nejvíce přizpůsobena plynulosti jednosměrného výrobního procesu.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel

30. Rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha Hlavní nádraží
Autor: Ing. Jaroslav Marjanko, Ing. Rudolf Kornfeld
Projektant: SUDOP Praha a.s., Ing. Jaroslava Šudová
Dodavatel: METROSTAV - PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.
Přihlašovatel: Správa železniční dopravní stavby s.o.
Investor: Správa železniční dopravní stavby s.o.
Zdůvodnění udělení ceny:
Zvláštní cena Státního fondu dopravní infrastruktury je udělena za náročnou rekonstrukci technické památky, která probíhala při plném provozu nádraží.
Časopis STAVITEL uděluje zvláštní cenu zejména pro zdařilou rekonstrukci nádražní haly, která byla prováděna s ohledem na její historickou a společenskou hodnotu.
Stručný popis stavby: Čtyři nástupiště a s nimi související kolejiště byla již v roce 1906 zakryta ojedinělou dvoulodní klenbou na rozpětí celkem 33,3 metry a s výškou 18 metrů. Navrhli ji inženýři J. Marjánko a R. Kornfeld. Od dokončení poskytovala cestujícím příjemné pohodlí krytého, ale zároveň provětrávaného prostoru. Postupně se však pokrývala špínou a rzí, prostor ztemňovala a již dlouho nezdobila. Při rekonstrukci byla dokonale zbavena nánosů tak, aby se odkryla její původní inženýrská krása. Obnoveny a doplněny byly secesní prvky, které ji jemně zdobí, byla vyčištěna a doplněna skla, která opět propouští na nástupiště potřebnou hojnost světla.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM

28. Administrativní budova Nekázanka 11, Praha
Autor: di5 architekti inženýři - Filip Hegner, Martin Votřel, Tereza Vaňková, Tomáš Vyšohlíd, Slávka Gallovičová, Naďa Pizinger (spolupráce s Optimal, Minet, Morix, Perspektiv a kol.)
Projektant: di5 architekti inženýři s.r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.
Přihlašovatel: di5 architekti inženýři s.r.o.
Investor: HTL SERVIS spol. s r.o.
Zdůvodnění udělení ceny: Model BIM byl využit od počáteční projektové fáze až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a je připraven i pro správu budovy.
Stručný popis stavby: Pro administrativní budovu Nekázanka 11 byla zvolena generální rekonstrukce, tzn. vybourání objektu stávající budovy na nosnou konstrukci a při zachování původního objemu návrh administrativní budovy třídy A. Řešený objekt má 4 podzemní a 9 nadzemních podlaží, a původně byl navržen jako sídlo významné společnosti, v architektonickém stylu 70. let. Po rekonstrukci jí v nové - architektonicky i technicky moderní - podobě úspěšně slouží nadále, s vybranými prvky v duchu redesignu původních.

Cena za veřejný prostor Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro urbanismus a územní plánování

19. Revitalizace vstupní plochy u bludného balvanu, Ostrava
Autor: Ing. arch. David Kotek, Jan Müller
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Investor: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Zdůvodnění udělení ceny: Revitalizace vstupní plochy u bludného balvanu v Ostravě Porubě je komorní příklad úpravy veřejného prostranství, který si i přes svůj malý rozsah zaslouží cenu za veřejný prostor. Ukazuje, že i zdánlivě obyčejná místa si zaslouží pozornost a náležitou péči. Podpoří se tak jejich historická i kulturní hodnota a zároveň se posílí identifikace obyvatel s místem, kde žijí. Zvláště porotci ocenili práci s použitými materiály i koncept zvukového řešení a osvětlení prostoru, který celkový dojem z místa vhodně dotváří. Je jen škoda, že se intervence omezila na nejužší okolí bludného balvanu a památníku padlých hrdinů a nezasáhla širší území. Míst jako je veřejné prostranství v Porubě bychom po celé České republice nalezli skutečně mnoho a lze jen doufat, že i k nim někdy zabloudí architekti a zhostí se jejich úpravy. Oceněná stavba jim může být příkladem.

Stručný popis stavby: Rekonstrukce celého památníku, který je spojený s bludným balvanem a památnou lípou. Zvolený materiál, dunění při chůzi i paprsky světel prosvítající jmény obětí vyvolávají ozvěny války. Materiálové řešení návrhu z přírodního materiálu - patinující oceli, zpevněná plocha památníku tvořena ocelovými pláty kotvenými do betonového podkladu. Základní koncepcí návrhu bylo vytvořit sjednocený prostor památníků, který by odpovídal architektuře 21. století s úzkým vztahem k historii. Záměrem bylo využít nejkvalitnější materiály tak, aby nově vzniklý prostor zachoval charakter po co nejdelší možnou dobu, a to s minimální možnou péčí. Důležitým prvkem pak bylo bezbariérové řešení.


Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví

4. Obchodní a kulturní centrum Petrof Gallery, Hradec Králové
Autor: Ing. Janis Vlachopulos, Ing. arch. Vladimír Lavrík
Projektant: ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
Dodavatel: STATING s.r.o.
Přihlašovatel: STATING s.r.o.
Investor: PETROF, spol. s.r.o.
Zdůvodnění udělení ceny za: Zvláštní cena časopisu Stavebnictví je udělena za kulturní rozvoj širokého regionu a otevření firmy PETROF veřejnosti, která vznikla rekonstrukcí staré výrobní a skladovací haly a přístavbou velkorysého proskleného showroomu koncertních klavírů nejvyšší kvality. Všem prostorám byly dodány nové estetické i uživatelské vlastnosti se specifickými akustickými vlastnostmi, které jsou nezbytné pro profesionální prezentaci zvukových vlastností vystavených klavírů a pianin a jež splňují vysoké požadavky na akustickou pohodu. Interiérové pojetí vychází ze záměru ponechat novému prostoru industriální vzhled s úkolem naplnit požadavky funkčního a provozního řešení.
Stručný popis stavby: Již nevyužívaná hala výrobního areálu byla proměněna ve společenské, obchodní a kulturní centrum firmy. Stará konstrukce byla ponechána v téměř surovém stavu, a ukázala tak svou funkcionální noblesu. Pod ní se rozložily prostory rozdílného určení. Na začátku je maximálně prosklená síň, v níž si lze prohlédnout (a vyzkoušet) různé klavíry, za ní následuje dvoupodlažní jednací, výstavní a kavárenský provoz s vestavěnou zasedací místností v patře. Za tím je víceúčelový, na několik částí rozdělitelný sál, určený především (ale nejen) pro hudební produkce. Ve všech prostorech jsou použity nenápadně působící akustické obklady tak, aby byl zaručen optimální hudební prožitek.
Více informací najdete na www.stavbaroku.cz.