Zpět na předpisy

Změny v zákoně o živnostenském podnikání

23. června 2008
Ing. Danka Makalová

Dne 1. července 2008 nabývá účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Živnostenský zákon byl do této doby více než stokrát novelizován.


Nová právní úprava významně snižuje administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady, zjednodušuje všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání vypuštěním podmínky prokazování bezdlužnosti a zmírněním požadavků na bezúhonnost, kdy je jako důvod pro ztrátu bezúhonnosti vypuštěno odsouzení pro nedbalostní trestné činy související s podnikáním, snižuje penzum informačních povinností podnikatele vůči živnostenským úřadům (oznamovací povinnost podnikatele se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z databází, které má veřejná a státní správa k dispozici), zvyšuje počet kontaktních míst (živnostenských úřadů), které může podnikatel využít (podnikatel může úkony ve smyslu živnostenského zákona učinit vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na celém území republiky, bez ohledu na to, zda má v jeho územním obvodu bydliště či sídlo). Novela ruší provozování živnosti průmyslovým způsobem, nahrazuje průkazy (listy) živnostenského oprávnění výpisem (živnostenské oprávnění bude prokazováno výpisem ze živnostenského rejstříku - podnikatel bude prokazovat své právo i k více živnostem jediným dokumentem - výpisem, na němž budou uvedena všechna živnostenská oprávnění; další výpis bude vydáván na žádost podnikatele a jeho vydání bude zpoplatněno). Novela dále snižuje požadavky na zvláštní podmínky provozování živnosti (u prokazování odborné způsobilosti u řemeslných živností doklady o ukončeném vzdělání v oboru se upouští od požadavku prokazovat současně i odbornou praxi, praxe v oboru je snížena na jeden rok, a to u všech stupňů vzdělání, atd., u vázaných živností se zrušuje obecná úprava umožňující nahradit středoškolské vzdělání dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru - možnost nahradit toto vzdělání rekvalifikací v oboru nebo jiným dokladem vydaným akreditovanou institucí je promítnuta přímo do přílohy č. 2, u jednotlivých živností byla provedena úprava délky praxe v oboru snížením dosavadních požadavků přiměřeně k dosaženému vzdělání atd.), omezuje počet živností, zavádí systém jedné volné živnosti s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění vykonávat - zavedením jediné volné živnosti podnikatel může získat na základě jednoho ohlášení právo provozovat činnosti uvedené v příloze č. 4 živnostenského zákona (příloha č. 4 stanoví předmět podnikání živnosti volné, do kterého spadají veškeré podnikatelské činnosti, jež nejsou živnostmi řemeslnými, vázanými a koncesovanými tak, jak je stanoví přílohy č. 1 až 3 živnostenského zákona, a současně se nejedná o činnosti, které nejsou živnostmi). Volná živnost zahrnuje 80 oborů činností rámcově sdružujících jednotlivé oblasti podobných a navazujících podnikatelských aktivit (v současné době existuje 125 volných živností s 622 předměty činnosti). Podnikatel, který je držitelem dosavadního oprávnění k ohlašovací živnosti volné, je oprávněn provozovat tuto živnost podle nové právní úpravy v plném rozsahu.
Činnosti, které je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími stanovenou odbornou způsobilost, jsou nově z důvodu přehlednosti právní úpravy zařazeny v zákoně jako příloha č. 5.
V rámci nové právní úpravy je vypuštěna povinnost odpovědného zástupce zúčastňovat se provozování živnosti v potřebném rozsahu. Počet podnikatelů, pro něž může být odpovědný zástupce ustanoven do své funkce, je zvýšen ze dvou na čtyři. V souvislosti se zjednodušením administrativy byla zrušena obligatorní povinnost odpovědného zástupce oznamovat ukončení výkonu své funkce, pokud tak neučiní podnikatel, nová úprava mu však ponechává možnost vyvázat se z funkce odpovědného zástupce. Třicetidenní lhůta pro vyvázání se z této povinnosti je vypuštěna.
Podle nové právní úpravy podnikatel může přerušit provozování živnosti na libovolně dlouhou dobu, nikoliv maximálně na dva roky, jak to stanoví dosavadní právní úprava. Ruší se povinnost podnikatele mít v provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění, povinnost zajistit v místě podnikání nebo sídle přijímání písemností.
Živnostenský rejstřík není nově dělen na veřejnou a neveřejnou část a bude nadále veden v elektronické podobě jako veřejný seznam, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a údajů o rodném čísle.
Problematika správních deliktů je nově upravena ve smyslu požadavků Zásad správního trestání. Správní delikty jsou tak děleny na ?Přestupky?, jichž se může dopustit nepodnikající fyzická osoba, a na ?Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob?.
Další výrazná změna spočívá v upuštění od hrazení několika správních poplatků v případech, kdy podnikatel ohlašuje více živností nebo podává více žádostí o koncesi najednou. V těchto případech zaplatí podnikatel jenom jeden správní poplatek, jehož částka je shodná pro ohlášení živnosti i pro podání žádosti o koncesi. Stejný režim platí i pro ohlášení dalších živností nebo podání dalších žádostí o koncesi, jakož i pro ohlášení změn v údajích uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. I v těchto případech podnikatel zaplatí pouze jeden správní poplatek, přestože ohlašuje více živností ohlašovacích nebo žádá o více koncesí najednou, případně ohlašuje najednou více změn údajů uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Z poplatkové povinnosti je vyloučeno například oznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, změna podmínek provozování živnosti provedená správním orgánem z vlastního podnětu a změna některých údajů, pokud navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
Pokud se jedná o vázané živnosti v oblasti stavebnictví, byly do živnosti ?Projektová činnost ve výstavbě? sloučeny živnosti ?Projektová činnost ve výstavbě? a ?Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování?, do živnosti ?Provádění staveb, jejich změn a odstraňování? byly sloučeny živnosti ?Provádění staveb, jejich změn a odstraňování? a ?Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování?. Při sloučení ohlašovacích živností má po účinnosti nové právní úpravy podnikatel oprávnění k provozování činnosti v plném rozsahu daném novou právní úpravou. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je stanovena přílohou č. 2.

Projektová činnost ve výstavbě

a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona.