Zpět na stavby

Zkušenosti z výstavby logistického centra odpadů Mikroregionu Vsetínsko

Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko bylo navrženo za účelem integrace sběru komunálního a separovaného odpadu z celé uvedené lokality. Předpokládá se, že po ukončení možnosti ukládání komunálního odpadu na skládkách ve Velkých Karlovicích a Horním Lidči bude celková kapacita zpracovávaného komunálního odpadu cca 20 000 t ročně.


Přípravná fáze projektu

Na začátku roku 2005 město Vsetín rozhodlo o využití možnosti získat finanční podporu z Operačního programu Infrastruktura - pro řešení přicházející komplikované situace v nakládání s komunálním odpadem. V té době již byla ukončena možnost vozit komunální odpad na regionální skládku, jejíž kapacita byla naplněna. Další skládky odpadu v dostupném okolí se postupně zaplňují a v blízké budoucnosti se rýsoval značný problém. Ve velmi krátké době byla zpracována základní koncepce, navazující nejenom na soudobé trendy, ale i na zkušenosti z provozu první dotřiďovací linky v české republice, otevřené v lednu roku 1992. Zároveň byla připravena veškerá dokumentace pro podání žádosti o dotaci ze třetí výzvy programu spravovaného Ministerstvem životního prostředí ČR. Souběžně byla připravována stavba průmyslové zóny s podporou z programu PHARE, ve které se stavba logistického centra mohla umístit. Následovalo vypracování poměrně rozsáhlé projektové dokumentace. Bylo nutné překonat bariéru administrativy územního řízení a posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Na dokumentaci pro stavební povolení pracovalo téměř padesát projektantů z různých koutů republiky. Po vydání stavebního povolení v březnu roku 2005 byla podána žádost o dotaci. V červnu byla městu Vsetín přiznána podpora ve výši 75 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 10 % ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a 5 % půjčka SFŽP. Za těchto velmi příznivých okolností se mohla připravovat realizační fáze projektu. Stavba byla rozdělena na dvě samostatná výběrová řízení. Na výběr zhotovitele stavební části a na výběr dodavatele dopravní a manipulační techniky a techniky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Realizace stavby

Stavba byla zahájena 3. července 2007, s termínem dokončení 31. prosince 2007. Stejný termín měla i firma dodávající dopravní techniku. V době realizace stavby došlo k významným změnám v technické normalizaci. Vešla v platnost nová mapa sněhových oblastí pro území ČR, která nahradila mapu původní. Bylo nutno aktualizovat všechny statické výpočty a tyto změny zohlednit při realizaci základů, nosných konstrukcí a všech navazujících konstrukčních detailů stavby, což si při tak krátké lhůtě výstavby vyžádalo velmi rychlou a přesnou spolupráci projektantů s dodavatelem stavby. Další významné změny se připravovaly v pohledu na pachovou zátěž okolí stavby z provozů, jako je překladiště komunálního odpadu, jehož koncepci bylo z tohoto důvodu potřeba změnit a opět přepracovat již hotovou projektovou dokumentaci.
Na základě velmi dobré spolupráce projektantů, zhotovitelů a vedení stavby však byl konečný termín dokončení stavby splněn a v současné době je areál logistického centra ve zkušebním provozu.

Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko

Stavba areálu logistického centra odpadů tvoří samostatný celek, který je z hlediska provádění a financování zařazen do projektu Průmyslová zóna Vsetín-Bobrky II. Danou lokalitou jsou vedeny silnice I/57, III/05734, trať Českých drah, VVN, VTL plynovod, dešťová kanalizace, sdělovací kabely a kabely veřejného osvětlení.

Areál logistického centra odpadů Mikroregionu Vsetínsko
¤ Areál logistického centra odpadů Mikroregionu Vsetínsko

Technologické zařízení pro dotřiďování odpadu

Tříděný komunální odpad je dopravován k technologickému zařízení pro dotřiďování odpadu, kde je separován papír, plasty a obaly Tetra pack. Uvedené separované odpady jsou následně lisovány do balíků cca 1x1x1 m, ukládány ve skladu a následně odváženy kamiony k dalšímu zpracování. Tříděného odpadu se předpokládá zpracovat cca 2500 t ročně, což v souhrnu představuje cca 10 % zpracovávaného odpadu. Cílové řešení počítá se zvýšením tohoto podílu na cca 20 %. Celkové množství zpracovávaného tříděného odpadu:

 • sklo - 240 t ročně;
 • papír - 280 t ročně;
 • plasty - 28 t ročně;
 • kartony - 8 t ročně;
 • oleje - 1-2 t za rok;
 • akumulátory - 2,5 t za rok;
 • pneumatiky - 20 t za rok;
 • barvy a ředidla - 1-2 t ročně;
 • součástí stavby je také ukládání směsné stavební suti a ostatního inertního materiálu ze stavební činnosti. Materiál je umístěn do betonových boxů a následně převážen k další likvidaci. Předpokládá se zpracovávání celkem cca 250-400 t stavební suti ročně.

Mobilní zařízení pro zpracování organických odpadů

Další součástí projektu je mobilní zařízení pro zpracování organických odpadů, určené k ukládání trávy a podobného odpadu spolu s dřevní štěpkou a podestýlkou ze zemědělských závodů do speciálních plastových vaků. Provzdušňováním takto uloženého odpadu (cca 3-4 měsíce) a jeho následným dozráním vznikne po odstranění plastového obalu (cca 1 měsíc) kvalitní humus pro další použití.

Areál logistického centra odpadů Mikroregionu Vsetínsko, situace
¤ Areál logistického centra odpadů Mikroregionu Vsetínsko, situace

Vlastní stavba

Vlastní stavba sestává z 21 stavebních objektů a 6 provozních souborů. Hlavními stavebními objekty jsou:

 • Hala pro dotřiďování separovaného odpadu
  Hala pro dotřiďování separovaného odpadu (PET lahví, papíru, kartonu) rozměrů 66x20 m má světlou výšku 8 m po vazník. Halu tvoří ocelová nezateplená konstrukce. Obsluha pracuje v uzavřené vyhřívané a větrané vestavbě.
 • Hala pro skladování slisovaných balíků plastu a papíru
  Hala je obdobné konstrukce, rozměrů 15x20 m stejné světlé výšky. V části haly je odděleně umístěn lis pro drcení velkoobjemového odpadu.
 • Překladiště komunálního odpadu
  Netříděný komunální odpad bude svážen do překladiště komunálního odpadu, kde bude nakládán do velkoobjemových kontejnerů a odvážen k další konečné likvidaci (spalování ve spalovně odpadů nebo ukládání na skládky odpadků). V hale rozměrů 30x15 m se soustřeďuje svoz komunálního odpadu KUKA vozy. V uzavřené větrané hale s odvodem vzduchu s využitím vyšších stupňů filtrace se směsný komunální odpad vyklopený na betonovou podlahu nakládá do velkoobjemového kontejneru s tahačem.
 • Hala pro skladování nebezpečného odpadu
  Stavba haly pro skladování nebezpečného odpadu byla z důvodu možného zatopení z blízké řeky Bečvy pod drobnohledem připomínek orgánů Povodí Moravy, hygieny práce a odboru životního prostředí. Stavební zajištění a provozní řád musí splňovat jejich přísná kritéria. Halu tvoří ocelová zateplená konstrukce, rozměrů 15x36 m, s možností temperování v případě skladování nebezpečných odpadů. V části haly je umístěna vytápěná plocha určená k demontážím elektroniky a elektrotechniky k dalšímu zpracování.
 • Sběrný dvůr
  V sousedství haly pro skladování nebezpečného odpadu je zpevněná plocha s přístřeškem, pod kterým budou umístěny kontejnery pro třídění různého odpadu. Jedná o sběrný dvůr, který budou využívat občané k shromažďování nepotřebného odpadu, který není komunální.
 • Administrativní budova
  Součástí areálu logistického centra je dále budova pro deset pracovníků administrativy a vedení. Jsou zde špinavé a čisté šatny pro výhledový počet sedmdesát pracovníků areálu, denní místnost, jídelna a další technické zázemí.
  Předpokládá se plné využití výpočetní techniky. Ve vstupním areálu je nákladní váha s čipovým systémem registrace vozidel.

Stavby a provozní soubory areálu logistického centra
Stavby a provozní soubory areálu logistického centra
Stavby a provozní soubory areálu logistického centra
¤ Stavby a provozní soubory areálu logistického centra

Dopravní a manipulační technika

Součástí areálu je poměrně velká zpevněná plocha určená pro další činnosti, které budou součástí logistiky nakládání s dalšími odpady. Podle pokynů uživatele, kterým jsou Technické služby města Vsetín, byl přizpůsoben nákup kontejnerů různých rozměrů, zabezpečení a kapacit pro rozmanité odpady. Vše bylo koordinováno podle stávajících zkušeností získaných s provozem podobných zařízení s ohledem na skutečné poměry na Vsetínsku. Svozová a manipulační technika je navržena tak, aby byly naplněny kapacitní cíle, stanovené při přípravě projektu a upřesněné v následném období.
Součástí dodávky dopravní a manipulační techniky byl nákup čtyř svozových vozů komunálního odpadu. Pro manipulaci s kontejnery je připraveno pět patek philippe replica různých vozidel přizpůsobených potřebným kapacitám předpokládaného provozu. Tahač s návěsem je určen k přepravě velkoobjemového kontejneru s komunálním odpadem z překladiště k dalšímu zpracování na velkokapacitní skládce. Dalším zařízením je malé zásahové vozidlo určené pro likvidaci černých skládek a likvidaci skládek v terénu, vysokozdvižný vozík a nakladač pro činnosti v areálu logistického centra. Součástí jsou zařízení pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, např. mobilní zařízení pro zpracování odpadů z úpravy a údržby zeleně.

Závěr

Stavba byla dokončena v dobré kvalitě a je předpoklad, že záměr připravit a panerai replica realizovat koncepci nakládání s odpady ve městě Vsetín a okolí pro výhledové období bude naplněn.