Zpět na předpisy

Význam zkušebnictví pro stavebnictví

Pod pojmem zkušebnictví chápeme v tomto článku celý soubor činností a služeb. Není to jen výkon státního zkušebnictví, vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., který představuje výkony autorizované, notifikované nebo schvalovací osoby. Patří sem ale i celá řada dobrovolných činností, jako certifikace systémů managementu, inspekce staveb, certifikace způsobilosti instalačních firem, kvalifikace firem pro veřejnou zakázku, kalibrace a další metrologické služby, znalecké posudky, spolupráce s Českou obchodní inspekcí (ČOI), činnost v technickém rozvoji, aplikovaný výzkum, normalizační činnost, semináře, školení, kurzy atd.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Role státu

Stavebnictví je oblastí, kde je role státní správy významná. Stát je největším investorem (až 50 % výkonů stavebnictví tvoří státní zakázky) a s ohledem na stále se zvyšující ekologické požadavky tyto investice do budoucna porostou (např. 30-40 % vyrobené energie se spotřebuje ve stavbách, stavebnictví a stavby produkují 30 % skleníkových plynů), a to v kvalitativně a technicky jiných oblastech. Vzhledem k tomu, že se jedná o peníze daňových poplatníků, je nezbytné, aby se s nimi řádně hospodařilo. Je přirozené, že si státní správa ve všech členských zemích zřizuje a udržuje technické kapacity a odborníky soustředěné ve státních výzkumných ústavech a zkušebnách, jejichž úkolem je sledovat současný vývoj, zpracovávat koncepční záměry do budoucna, posuzovat kvalitu staveb ve vazbě na vynaložené náklady a také stále více sledované posuzování životního cyklu výrobku (Life Cycle Assessment) z hlediska nákladů na provoz, užívání i likvidaci. Ten, kdo nechce používat primitivní hodnocení ?co je nejlevnější, je pro stát to nejlepší?, musí nutně do rozhodovacích procesů zapojit odborníky schopné odhalit a ohodnotit případná rizika. Každý zná desítky příkladů, kdy volba nejlevnějšího výrobku nebo řešení byla tou nejdražší variantou. Porovnáme-li práva občanů zaručená ústavou se základními požadavky na stavby uvedenými ve stavebním zákoně, zjistíme překvapivě mnoho shodného. Zatímco u běžného spotřebního výrobku je nekvalita odhalena relativně rychle, ve stavbách se tak může stát po mnoha letech, kdy je obtížné hledat viníka. Navíc jsou opravy nákladné. Proto je důležitá prevence a důkladné ověření výrobků před jejich použitím, včetně jejich životnosti, a stavební výrobky jsou předmětem většího zájmu státu než výrobky pro běžnou spotřebu. Bez ohledu na různé politické názory je nezbytné udržovat rovnováhu mezi vlivem státu na tvorbu požadavků a na jejich implementaci a kontrolu. Jestliže stát vyžaduje od stavebních firem soutěžících o veřejnou zakázku certifikát ISO 9001, ale nemá vlastní požadavky na způsobilost certifikačních orgánů, pak je logickým důsledkem, že tyto certifikáty mohou být nevěrohodné, opřené výhradně o ekonomický zisk. Lze se spolehnout na to, že v technických normách bude zohledněn veřejný zájem, když stát vynakládá desítky milionů na jejich tvorbu, ale přitom zástupci státní správy chybí v 50 % technických normalizačních komisí? Proto se nyní hledají nástroje ke zlepšení normotvorné činnosti např. přesunutím koordinace a zajišťování tvorby na odborná pracoviště, kde by se měla vytvořit Centra technické normalizace. Pro stavební výrobky by takovým centrem mohl být Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS), který je v této oblasti nejzkušenější a má nejrozsáhlejší rozsah činností v oboru. Důležitá je také jeho mezinárodní činnost a možnost využít všech kontaktů a zkušeností národního koordinačního pracoviště pro stavební výrobky. I když v normách budou zakotveny všechny relevantní požadavky na výrobky, neměl by stát omezit nebo dokonce zrušit svůj vliv na prokazování bezpečnosti výrobků. Solidní podnikatelé dobře vědí o nekalé konkurenci šedé ekonomiky (falešné certifikáty, falešné značky CE, nepravdivé deklarace atd.). Firma, která má zaveden systém jakosti, poctivě zkouší a dbá o kvalitu, stěží obstojí proti výrobkům, na kterých bohužel nelze jednoduše nekvalitu zjistit, ale které lákají zákazníky nízkou cenou. Nejsme zdaleka ve stadiu, kdy by si firmy dokázaly vyčistit trh samy prostřednictvím svých profesních struktur. Proto je role státu při ochraně zdravého podnikatelského prostředí nenahraditelná a nezávislé zkušebnictví je jedním z účinných nástrojů. Je možno namítnout, že kontrolu zajistí ČOI nebo jiné kontrolní mechanizmy státní správy, ale současně je nutno spočítat, kolik to bude státní pokladnu stát, protože dozor nad trhem a jiné kontroly jsou hrazeny ze státních prostředků. Zkušebny, oprávněné vydávat nezávislá zjištění, pořizují zkušební zařízení a zajišťují svůj provoz z vlastních prostředků, přičemž jejich nezávislost a nediskriminační postupy jsou kontrolovány nadřízenými státními orgány. Že je úloha nezávislé strany nezastupitelná, se ukazuje stále více i na evropské úrovni, kde po počáteční euforii z uvolnění trhu začaly státy EU různými formami znovu kontrolovat výrobky nabízené na svých územích. Může se tak dít i cestou dobrovolných a profesních certifikátů, které jsou srozumitelné i běžným občanům té které země. Odborníci národních zkušeben přezkoumají všechny dokumenty vydané k výrobku, doplní posouzení podle národních požadavků a vydají certifikát osvědčující, že výrobek splňuje požadavky pro stavby v místních poměrech. Také české zkušebny sdružené ve Svazu zkušeben pro výstavbu mají připraven systém dobrovolné certifikace ?Osvědčeno pro stavbu? a jsme přesvědčeni, že bude účinným prostředkem pro české podnikatele i vodítkem pro stavební úřady k orientaci ve změti výrobci a distributory předkládaných dokladů a také že bude konkurenční výhodou pro české výrobce.

Národní koordinace

V České republice jsou stavební výrobky regulovány dvěma nařízeními vlády, nařízením vlády č. 190/2002 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Už jen orientovat se, kdy které nařízení vlády platí, může být pro výrobce nebo podnikatele obtížné. Navíc existuje 20 autorizovaných subjektů a 18 notifikovaných osob, které podle těchto nařízení vlády mohou v různém rozsahu postupovat. Z toho důvodu pověřuje státní autorizační orgán, ÚNMZ, jednu z autorizovaných organizací koordinací postupů při posuzování shody a vydáváním koordinovaných odborných názorů. Tuto činnost po dobu již bezmála deseti let vykonává největší a nejstarší zkušebna stavebních výrobků v České republice, TZÚS.
Společný postup v národním systému je zajištěn tvorbou a používáním průběžně aktualizovaných dokumentů ?technické návody?, které jsou k dispozici na www.tzus.eu. Technické návody jsou tvořeny odborníky z autorizovaných osob, resortů a profesních svazů v pracovních skupinách. Na tyto pracovní skupiny jsou napojeni členové pracovních skupin na evropské úrovni (podrobná informace viz níže) a přenášejí do nich informace o evropských postupech a stanoviscích ke konkrétním výrobkům. Každý výrobce a podnikatel může koordinačnímu pracovišti zaslat náměty na aktualizaci nebo změny v technických návodech. Všechny návrhy jsou v pracovních skupinách projednány. V evropském systému je koordinován společný postup v případě nepřesně stanovených postupů v harmonizovaných normách, někdy je koordinace opřena o konzultace s evropskými pracovními skupinami notifikovaných osob a Evropské organizace pro technická schválení (EOTA). Koordinační pracoviště podává prostřednictvím zástupce v poradní skupině notifikovaných osob podněty a připomínky k evropským dokumentům a připravovaným harmonizovaným normám.

Mezinárodní koordinace

Žijeme v globálním světě a to se týká i stavebnictví, přestože se říká, že cihly necestují. Jako členská země EU máme právo účastnit se evropských harmonizačních procesů, vyjadřovat svůj názor, získávat a na národní úrovni distribuovat příslušné informace. Do evropských struktur však nemůže být přijat podnikatel nebo národní asociace. Je to výhradně mluvčí příslušné členské země nebo evropské asociace, kteří se jednání mohou účastnit a popřípadě hlasovat o navržených opatřeních. Technická a jazyková zdatnost je samozřejmě předpokladem úspěchu. V současné době je ČR pro oblast stavebnictví zastupována v následujících evropských strukturách.

Evropská organizace pro technická schválení (EOTA)

Posláním této organizace je koordinace harmonizačních procesů pro nové a inovované výrobky s cílem umožnit jejich uvedení na společný trh bez technických bariér s označením CE, přičemž důraz je kladen na potvrzení vhodnosti výrobku pro určené použití ve stavbě a na zachování důvěrnosti citlivých informací s ohledem na udržení konkurenční výhody pro výrobce. V řídicím výboru EOTA působí jako mluvčí a zasedání technického výboru se účastní za ČR pověření pracovníci TZÚS. Na tyto struktury se váží pracovní skupiny zabývající se konkrétními výrobky a vydáváním řídicích pokynů ETAG, na jejichž základě se vydávají evropská technická schválení ETA (např. na zateplovací systémy ETICS). V současné době se zástupci ČR aktivně účastní práce v osmi pracovních skupinách.

Skupina notifikovaných osob pro směrnici 89/106/EHS pro stavební výrobky (GNB)

Tato skupina, která je pověřena hledat konsensuální technická řešení a připravuje dokumenty zajišťující jednotný postup notifikovaných osob v rámci EU, je tvořena vždy jedním zástupcem z členské země, který působí jako její mluvčí. Zástupce ČR je v současné době také předsedou této skupiny. ČR je dále zastoupena v třiceti sedmi pracovních skupinách a podskupinách, které řeší konkrétní technické problémy a připravují oficiální stanoviska podle jednotlivých skupin výrobků. Dílčí cestovní zprávy a informace o výsledcích jednání jsou podnikatelům volně dostupné na www.ce-stavebnictvi.cz. Na této adrese, kterou pro odbornou veřejnost zřídil a spravuje TZÚS, je možno získat mnoho dalších informací z úrovně EU.

Podpora podnikatelů při exportu

Tato podpora spočívá ve zjištění technických požadavků na výrobek, uznání zkoušek a vydání legitimních dokladů v zemi určení uznanou institucí. K tomu účelu vzniklo několik mezinárodních asociací a sdružení reprezentativních zkušeben při dodržení pravidla ?jeden zástupce za členskou zemi?. Země jako Turecko, Srbsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Německo jsou sdruženy do organizace ECIICE, kde ČR zastupuje TZÚS, který rovněž jako člen WFTAO může zprostředkovat tyto služby pro USA, Kanadu, Chile, Brazílii, Nový Zéland, Japonsko, Koreu, Jihoafrickou republiku a Izrael. Sdružení UEAtc, kde zastupuje ČR rovněž TZÚS, umožňuje výměnu technických informací a uznání zkoušek mezi tradičními členskými zeměmi EU a také Polskem a Maďarskem pro neregulovanou oblast. TZÚS má navíc svoje přímé zastoupení v Turecku, Rusku, Bělorusku, Číně a Jižní Koreji. Nepochybnou výhodou pro podnikatele je možnost vyřídit všechny technické aspekty exportu v ČR a v češtině. Významné je i mezinárodní uznání certifikátů managementu (QMS, EMS, HACCP, OHSAS, Odpady ČAOH, e-commerce, Privacy atd.). Uznání těchto certifikátů v 35 zemích světa může podnikatel získat přes IQNet, kde je Česká republika reprezentována asociací CQS, jejímiž členy jsou EZÚ Praha, FTZÚ Ostrava, ITC Zlín, SZÚ Brno, TZÚ Brno a TZÚS Praha.

Propojení na evropský výzkum

Evropská komise přehodnotila svoje dřívější postupy a pro oblast stanovení priorit a koordinace výzkumných programů využívá spolupráce s technologickými platformami, které pod vedením průmyslu reprezentují příslušný sektor jako celek. Proto v roce 2004 vznikla Evropská technologická platforma pro stavebnictví (ECTP), jejímž úkolem, a dnes je možno říci úspěchem, je opravdu fundované a statisticky podložené stanovení priorit evropských výzkumných programů a projektů. Je důležité říci, že cílem ECTP není změna zavedených způsobů financování výzkumu, ale koordinace na evropské úrovni, včetně propojení na úroveň národní. V jednotlivých členských zemích proto vznikly národní technologické platformy, v ČR je to Česká stavební technologická platforma (CCTP), www.czctp.cz. Vznikla z iniciativy TZÚS, který také jako vlastní službu průmyslu zajišťuje sekretariát CCTP, včetně napojení na evropské struktury, organizuje mezinárodní semináře a přes výše uvedený web zajišťuje distribuci informací z jednání na evropské úrovni a o evropských projektech. Bohužel koordinace na národní úrovni silně pokulhává a lze ji oživit jen aktivní účastí průmyslu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a univerzit. V této souvislosti je třeba také zmínit Asociaci evropských výzkumných ústavů pro stavebnictví ENBRI (European Network of Building Research Institutes), která je významným zdrojem informací a aktivit. Díky těmto kontaktům měl TZÚS možnost se seznámit s různými formami podpory podnikání a konkurenceschopnosti v zemích, kde existují specializované programy pro malé a střední podniky. Jsou jimi např. podpora jejich inovačních aktivit, zajištění jejich informovanosti vydáváním úzce specializovaných brožur pro jednotlivá řemesla nebo technologie, právní ochrana a zastupování SMEs ve sporech s technickým obsahem atd.

Expertizy, posudky, soudní znalectví, inspekce

Při realizaci staveb je do procesu zapojeno mnoho různých stran s různými zájmy, a proto je nezbytná existence nezávislých a nestranných organizací, které v případě potřeby zajistí kontrolu stavby nebo její části a vydají objektivní nález. Z toho důvodu je významnou činností českých zkušeben zpracování expertních a znaleckých posudků. V případě poruch již provozovaných staveb jak občanských, tak inženýrských se obracejí zúčastněné strany na nezávislé, odborně způsobilé zkušebny s žádostmi o vypracování posudků. Žádosti o vypracování posudků a inspekčních zpráv přicházejí také od investorů v případě pochybností o kvalitě provedené práce u objektů, které ještě do provozu uvedeny nebyly, a investor se například rozhoduje, zda vstoupit s prováděcí firmou do sporu. Stále častěji se na zkušebny obracejí soudy, které potřebují objektivní posudky v případech, kdy bylo předloženo několik rozporných posudků od privátních znalců. Žádosti soudů narůstají geometrickou řadou, a přestože je tato činnost jednoznačně prodělečná, větší zkušebny ji víceméně jako službu veřejnosti odpovědně zajišťují. Jednou z forem služby pro prověření kvality všech složek vstupujících do procesu výstavby je inspekce. Inspekční činnost lze provádět v rámci celého dodavatelského řetězce (projekt, příprava, výrobek, stavba) pro samostatné jednotlivé části, jejich kombinaci nebo celek. Větší podnikatelské subjekty nechávají všechny své produkty prověřit inspekcí. Tak se zvyšuje u zákazníka důvěra v konečný produkt a snižuje se obchodní riziko. Aby expertizy, znalecké posudky i inspekce mohly být nestranně provedeny, musí jejich zpracovatelské organizace vlastnit laboratoře a být schopné provést nezávislé kontrolní zkoušky, měření a posouzení. Objektivní znalecký nález nelze opřít o výsledky zkoušek a posudky předložené některou ze zainteresovaných stran. Významnou službu též poskytují podnikatelské sféře některé zkušební ústavy v oblasti metrologie. Např. TZÚS působí v této oblasti jako akreditovaná kalibrační laboratoř, autorizované metrologické středisko i ve funkci úředního měřiče. Tyto instituty zabezpečují výrobcům i montážním podnikům kvalitativní parametry používaných výrobních, zkušebních a měřicích zařízení. Metrologické služby zabezpečované autorizovanými osobami se podílejí významným způsobem na pokrytí požadavků trhu, které se ročně pohybují v milionech, přičemž základním institutem působícím v této oblasti je Český metrologický institut, který však svými kapacitami je schopen ročně zabezpečit cca 5 % z celkového ročního objemu.

Kvalifikace firem pro veřejnou zakázku a další služby

Specifickou službou, u jejíhož zrodu stál TZÚS díky své aktivní účasti na zasedáních CEN TC 330, je kvalifikace firem pro veřejnou zakázku. I když díky různým obstrukcím nevznikla EN, ale jen ENV 13833, bylo získáno dosti poznatků, které mohly být aplikovány na podmínky v České republice, a ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví mohl být zaveden dnes již dobře fungující systém, jenž je přínosem pro řadu firem i privátních certifikačních orgánů. Z této oblasti dobrovolných služeb se nabízí také řada nových produktů, především je to certifikace způsobilosti instalačních firem (tepelně izolační systémy, opravy betonových konstrukcí, vyplňování dutin PUR pěnou nebo minerální vatou, dřevěné budovy dodávané jako systém atd.). Cílem je vždy spokojenost konečného zákazníka a potvrzení kompetentnosti, způsobilosti a poctivosti firmám, které si to zaslouží.

Certifikace systémů managementu

V dnešní uspěchané době, kdy se hledí na rychlost a zároveň vysokou kvalitu produktu, každý ví, že nepostradatelnou součástí jakékoliv stavební činnosti je mít zavedený efektivní systém managementu, který usnadňuje plánování a realizaci stavebních činností. Akreditované certifikační orgány pro certifikaci QMS, EMS, SM BOZP poskytují stavebnímu trhu nezávislý a nestranný nástroj pro objektivní posouzení zavedených systémů managementu. Stejně jako v ostatních oblastech, i zde provádějí certifikační audity pouze odborně způsobilí posuzovatelé a techničtí experti, kteří musejí průběžně prokazovat své znalosti a kvalifikaci. Certifikáty jsou zárukou, že stavební firma má veškeré předpoklady pro realizaci kvalitního produktu, který bere v úvahu požadavky zákazníka. Certifikační orgány pro své zákazníky zajišťují stále častěji vyžadované posouzení emisí skleníkových plynů nezávislým a nestranným ověřování jejich množství. Certifikační orgány systémů managementu jsou sdruženy v CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti), které je plnoprávným členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNet. Certifikáty vydané CQS IQNet jsou uznávané v zemích čtyř kontinentů.

Další služby

V nedávné minulosti jsme vstupovali do EU a v rámci přípravy jsme transponovali do naší legislativy řadu evropských směrnic, mezi nimi i velmi specifickou směrnici 89/106/EHS pro stavební výrobky (CPD). Na jejím základě vzniklo NV 190/2002 Sb. pro stavební výrobky označené CE a NV 163/2002 Sb. pro ostatní stavební výrobky. Od roku 2006 probíhá za plné účasti zástupců TZÚS revize CPD (podrobněji článek v časopise Stavební právo) a připravuje se nové Nařízení Rady EU a Evropského parlamentu pro stavební výrobky. Po dvouleté práci a mnoha jednáních je připraven text pro projednání v přípravných výborech Evropského parlamentu. I zde může průmysl využít možností našeho zástupce v přípravných skupinách a vznést svoje podněty. Zkušební domy se rovněž starají o informovanost a vzdělávání podnikatelské sféry, pořádají semináře a přednášky, na kterých informují o legislativě, postupech prokazování shody, předpokládaných trendech, významu dobrovolné certifikace apod. Připravují nejen pro své zákazníky bezplatné zákaznické dny, na kterých seznamují veřejnost s vývojem v jednotlivých oborech a snaží se výrobce připravit na očekávané změny při posuzování shody. Přispívají i ke zvýšení kvalifikace odborných technických pracovníků; ti mohou např. ve spolupráci s akreditovanými certifikačními orgány pro personál v TZÚS získat osobní certifikáty pro techniky akreditovaných zkušebních laboratoří. Nemalým přínosem pro podnikatelskou sféru je publikační činnost pracovníků zkušeben. V odborném tisku, jako jsou Stavebnictví, Stavební informace, Stavitel apod., lze získat nejnovější informace z výše popsaných oblastí i praktické poznatky o nových mate- riálech, výrobcích, technologiích a zkušenostech s nimi v ČR a v mezinárodním měřítku.

Závěr

Nezávislé zkušebnictví je ve všech zemích EU podporováno a garantováno státem. Je potřebné zejména pro podnikatelskou sféru, které slouží jako objektivní zázemí pro podporu a dokladování bezpečnosti a kvality jejích produktů. Naprosto nezbytná je záruka neovlivnitelnosti a zachování utajení výrobních a obchodních informací při zkoušení a posuzování. Pracovníci zkušeben nesmí být vystaveni komerčnímu tlaku, aby mohli být nestranní při provádění zkoušek a dalších výkonech, a to ve vztahu ke všem skupinám nebo zainteresovaným osobám.

Autor textu: Ing. Jiří Sobola ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.