Zpět na stavby

Využijte programů Státního fondu rozvoje bydlení na financování svých projektů

6. března 2020
Mgr. Marie Lukáčová

Opravy a modernizace domů a bytů, regeneraci veřejných prostranství nebo vybudování či pořízení bytových a rodinných domů – to všechno je možné financovat úvěry a dotacemi z programů Státního fondu rozvoje bydlení. Přinášíme vám základní přehled možností, které lze v letošním roce využít.


Všechny programy, s výjimkou nově otevřeného programu Zateplování, jsou určeny pro celé území České republiky. Také u všech programů platí, že žadatel o úvěr nebo dotaci z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení musí být vlastníkem pozemku, na  kterém  chce stavět, nebo nemovitosti, kterou chce opravovat a modernizovat. Peníze se neposkytují na výstavbu objektů, jež se nacházejí v záplavovém území.

Úroková sazba úvěrů se odvíjí  od  základní  sazby  Evropské  unie  pro Českou republiku, která je od 1. ledna 2020 stanovena ve výši 2,25 %. V tomto příspěvku se věnujeme základním charakteristikám jednotlivých programů; rozsáhlejší informace včetně formulářů žádostí o úvěr nebo dotaci a metodických pokynů k programům najdete  na webových stránkách www.sfrb.cz.

Výstavba pro obce

Jak název napovídá, dotačně úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů i domů mohou využít obce nebo dobrovolné svazky obcí a také městské části  či  městské  obvody.  Dotace jsou určeny na  sociální  byty  pro  domácnosti  s  nízkým  příjmem  a nevyhovujícím bydlením, úvěrem je možné financovat dostupné byty. Z programu lze vybudovat  také  smíšený  dům,  což  je  dům, ve kterém jsou jak sociální, tak dostupné byty. Plocha bytů se může pohybovat v rozmezí od 23 m2 do 120 m2. Maximální délka splatnosti úvěru je třicetiletá. S poskytnutím podpory z programu Výstavba pro obce souvisí povinnost uzavírat nájemní smlouvy pod- le stanovených podmínek vyplývajících z pověření výkonem služby v obecném hospodářském zájmu (tj. poskytovat bydlení v sociálním bytě) nejméně po dobu dvaceti let. I dostupný byt musí sloužit k nájemnímu bydlení po celou dobu splácení úvěru, nebo nejméně dvacet let.

Regenerace sídlišť

Kvalitu bydlení z velké míry ovlivňuje okolí domu, a to nejen to bezprostřední, ale i stav a  podoba veřejných ploch v  širším okolí, tj. na celém sídlišti. Dotačně-úvěrový program  Regenerace  sídlišť je určen právě  ke  zvelebování  veřejných  prostranství.  Žádat o dotaci v maximální výši 6 mil. Kč může obec, pokud je pozemek, na kterém má být regenerace provedena, v jejím vlastnictví, má platný územní plán, povolení pro stavbu a projekt, který byl včetně každé změny schválen  zastupitelstvem  obce.  Úvěr  je  určen na případné dofinancování  projektu  a  lze  jej  poskytnout  jedině v kombinaci s dotací.

Finance je pak možné využít na  výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, na protihlukové stěny, odstavná či parkovací státní, na ochranu mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod, na opravu a doplnění veřejného osvětlení, opravu a zřizování dětských hřišť a odpočinkových či sportovních ploch, na zatravnění apod. Úvěr má splatnost patnáct let a jeho úrok je stanoven ve výši základní sazby EU pro ČR + 0,30 % p. a. a je fixován po celou dobu splácení.

Nájemní domy

O úvěr na výstavbu nájemních bytů a domů či na  přestavbu budov určených k nájemnímu bydlení pro seniory 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby a mladé do třiceti let  mohou  požádat  jak obce, tak právnické nebo fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je  pozemek,  na  němž  bude  stavba  realizována,  nebo  v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Každý pátý z takto vzniklých  bytů musí  být upravitelný  tak, aby v něm bylo možné ubytovat handicapovaného nájemníka, tzn. např., že v domě o dvaceti bytech musí být čtyři upravitelné. Úvěr lze poskytnout až 90 % rozhodných výdajů, maximální splatnost je třicet let. Úroková sazba je minimálně ve výši sazby EU pro ČR při dodržení limitu de minimis.

Panel 2013+

Program Panel 2013+ je určen na revitalizaci bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Úvěrem z tohoto programu je tedy možné financovat opravy, zateplení či pořízení nebo modernizaci výtahu v jakémkoliv bytovém domě, nejen v panelovém. Stejně tak o úvěr může žádat jakýkoliv vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, ať právnická, či fyzická osoba, obec, družstvo nebo SVJ. Při dodržení limitu de minimis lze úvěrem s až třicetiletou splatností pokrýt 90 % rozhodných výdajů. Úrok je stanoven ve stejné výši, jako je sazba EU pro ČR v den podpisu smlouvy, a je fixován po celou dobu splácení úvěru.

Zateplování

Nový program na energetickou modernizaci bytových domů se jmenuje příznačně Zateplování a zájemce jistě potěší, že je bezúročný. Podmínkou poskytnutí úvěru je ovšem 20% energetická úspora oproti stavu před zahájením modernizace. Peníze na program byly vyčleněny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Program je určen pro všechny vlastníky nebo spoluvlastníky bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům, mohou ho využít společenství vlastníků i bytová družstva po celé republice, není však určen pro zateplování domů v Praze. Maximální výše úvěru je 90 mil. Kč, nejméně si lze půjčit 500 000 Kč. Úvěrem lze pokrýt 76 % z celkových výdajů na energetickou modernizaci domu. Nejdelší splatnost je stanovena na dvacet let. Úvěr si mohou vzít i žadatelé, kteří žádají nebo již obdrželi dotaci z IROP.

Program pro mladé

O úvěr na pořízení nebo modernizaci svého bydlení mohou požádat mladí do 36 let věku. U manželů nebo registrovaných partnerů stačí, když tuto věkovou hranici nepřekročí jen jeden z nich. Žadatelé – manželé a registrovaní partneři – mohou být bezdětní, u nesezdaných párů nebo samoživitelů je však podmínkou péče o dítě do 15 let věku. Kdo se rozhodne žádat o úvěr na modernizaci (ten je v maximální výši 300 000 Kč), musí vlastnit nemovitost, kterou chce modernizovat. Naopak ti, kteří mají v úmyslu požádat o úvěr na pořízení bydlení – ať rodinného domu, nebo bytu – nesmí vlastnit nic, co je určeno k trvalému bydlení. Pokud uvažujeme o výstavbě rodinného domu, je podmínkou úspěšné žádosti vlastnictví pozemku, na kterém se bude dům stavět. Úvěr lze poskytnout maximálně do 80 % z ceny nemovitosti, nejvýše ale 1,2 mil. Kč na byt nebo 2 mil. Kč na pořízení domu. Omezena je také podlahová plocha pořizovaných nemovitostí, u bytu na 75 m2, u domu na 140 m2. Splatnost úvěru na modernizaci je desetiletá, úvěru na pořízení bydlení dvacetiletá. V přesně specifikovaných případech (např. ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, narození dítěte apod.) lze požádat o přerušení nebo odsunutí splácení a splatnost úvěru prodloužit. Výhodou programu je také dotace 30 000 Kč na dítě, narozené během trvání úvěrové smlouvy, která se odečítá z jistiny úvěru na pořízení bydlení.

Podrobné informace o všech programech najdete na webových stránkách www.sfrb.cz.