Zpět na stavby

Výstavba 2. etapy západního městského okruhu v Plzni

Městský okruh v úseku Křimická – Karlovarská v západní části města Plzně propojí v roce 2023 nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s velkými sídlišti a zároveň uleví dopravě v centru. Stavbu 2. etapy městského okruhu realizuje společnost Křimická – Karlovarská, ve které jsou sdruženy firmy BERGER BOHEMIA a.s. a Metrostav a.s.


Úvod

V minulých letech byla dokončena tzv. nultá etapa západního městského okruhu spojující Domažlickou a Vejprnickou ulici a dále první etapa, která propojila Domažlickou a Křimickou v délce 2,6 km. Celková délka okruhu po dokončení bude přes 6 km. Komunikace pak spojí průmyslovou zónu Borská pole a část Severní Předměstí Plzně a umožní rychlejší spojení z dálnice do této západočeské metropole a dále na sever. Současná stavba pod vedením ředitele výstavby z BERGER BOHEMIA a.s. Ing. Matěje Brože navazuje na již hotovou první část západního okruhu mezi Domažlickou a Křimickou ulicí. Projekt sestává z 3,5 km dlouhé komunikace, již zmíněné estakády, tří křižovatek, čtyř „malých“ mostů a tří biokoridorů.

Výstavba biokoridorů a mostů

Týmy divizí 1 a 6 Metrostavu pod vedením Ing. Miroslava Záhoře mají na starosti výstavbu biokoridorů, „malých“ mostů a kolektorů spolu s přeložkami inženýrských sítí. Mosty se nacházejí v katastrálním území Radčice u Plzně.

Biokoridory

Dva obloukové biokoridory jsou situovány do zářezu původního terénu a přemosťují hlavní trasu. Jsou navrženy jako jednopolové železobetonové přesypané klenbové konstrukce. Menší z těchto klenbových biokoridorů SO 1220 a navazující rámový biokoridor SO 1225 jsou z hlediska betonářských prací hotovy, pokračují práce na zásypech (~30 000 m3), stavbě gabionových křídel a na úpravách kolem mostů. Na větším klenbovém biokoridoru SO 1221 se dokončují poslední dilatace římsy, která je velmi náročná časově i požadavky na kvalitu vzhledem k proměnnému obloukovému tvaru a bednění z palubek. Po jejich dokončení se ihned přejde k poměrně rozsáhlým zásypům nosné konstrukce (~20 000 m3). Výšky kleneb ve vrcholu budou až 7,58 m nad niveletou vozovky.

Malé mosty

V tomto roce již byly podle plánu provedeny nosné konstrukce na všech „malých mostech“. Konstrukce těchto mostů jsou navrženy jako monolitické, železobetonové, betonované na pevné skruži.

  • V blízkosti turbo okružní křižovatky Globus se nachází most o dvou polích SO 1222 – Most na polní cestě. Nosná konstrukce se skládá ze dvou délkově nesymetrických polí o rozpětích 20,5 m a 18,5 m a bude předepnuta z jedné strany pěti kabely. V současnosti se na mostě dokončují římsy. Jsou hotové i přechodové desky a po dokončení říms se bude pokračovat pracemi na izolaci mostovky, ochranné vrstvě z ACO a finální obrusné vrstvě.
  • Na hlavní trase se dále „na větvi Vinice“ nachází most SO 1224, který je trojpolový, s integrovaným vzpěradlem s rozpětím polí 12,65 + 32,20 + 12,65 m. Stěnové vzpěry jsou vetknuty jak do mostovky, tak do základů. Konstrukce je založena plošně. Nosnou konstrukci tvoří trám proměnné výšky. Na mostě v současné době probíhají rovněž práce na římsách. Zde jsou vlepeny kotvy římsy společně s „mašlemi“, je uložena výztuž a provádí se bednění.
  • Tvarově zajímavý je most SO 1223 „přes jižní větev Vinice“ překonávající přivaděč na přilehlé plzeňské sídliště Vinice. Je to obloukový most podpírající deskovou mostovku s rozpětím 30,0 m. Konce mostovky jsou přes koncové příčníky podpírány šikmými vzpěrami, vetknutými spolu s obloukem do společných základových patek. Mostovka je mezi vetknutím do oblouku a koncovými příčníky podpírána stojkami, také vetknutými do základových patek oblouku. Tento most bude na realizaci nejnáročnějším právě pro kombinaci oblouku a vzpěr s množstvím pracovních záběrů. Také v tomto případě se připravují práce pro římsy. Je dokončeno brokování mostovky a v následujících dnech se vyštěrkuje pečeticí vrstva pod římsami spolu s izolací. Dokončení prací vozovkového souvrství na mostech se plánuje na druhou polovinu října.

Stavba je náročná délkovou rozsáhlostí a odloučeností některých stavebních objektů od přívodů energií a s tím souvisí nutné neustálé převážení elektrocentrál, nářadí a pomocného materiálu. Pravděpodobně stejně jako nyní v mnohých případech se stavba potýkala a stále potýká s nárůstem cen a nedostatkem některých stavebních materiálů (ocel, pryskyřice, živice apod.). Po personální stránce došlo v některých týdnech k „výpadku“ zahraničních pracovníků, kteří nebyli vpuštěni na území ČR. S těmito problémy se však stavba vypořádala bez významnějšího časového zpoždění.

Estakáda SO 12O2 přes inundační území řeky Mže

Tato část komunikace navazuje na trojpolový, 50 m dlouhý most (který byl předčasně uveden do provozu 1. září 2022) a povede přes celé záplavové území Mže až k ulici V Radčicích. Estakáda je dvoupruhá (pro každý směr jeden jízdní pruh).

Estakáda 1202, část A

Úsek A staví společnost BERGER BOHEMIA a.s. pod vedením Ing. Martina Michalidise. V současné době je hotova nosná konstrukce mostu, je zhotoveno izolační souvrství mostovky včetně ochrany litým asfaltem a je položena ložná vrstva vozovkového souvrství. Provádí se montáž odvodnění, protihlukových stěn a svodidel. Zhotovením dilatačních úseků B a C (celkem 715 m), které překlenují inundační území řeky, byla pověřena firma Metrostav a.s., divize 5, pod vedením Ing. Petra Koukolíka. V současné době probíhají terénní a dokončovací práce na spodní stavbě.

Estakáda 1202, část B

Na střední části estakády B, budované posuvnou skruží a tvořené šestnácti mostními poli, byl na nosné konstrukce použit beton C30/37 XF2, XD1, XC4. Předpínací kabely jsou 19lanové, kotevní systém VSL ∅ 15,7 mm – pevnost v tahu 1 860 MPa. V současnosti je hotovo izolační souvrství včetně ochrany litým asfaltem mezi ŽB římsami. Ty byly realizovány pomocí posuvného betonážního římsového vozíku. Hotovy jsou úpravy pod mostem – obrubníky kolem pilířů a zásyp kamenivem. Pracuje se na dokončení podélného odvodnění nosné konstrukce – osazeny jsou odvodňovače, odvodňovací trubičky a systém odvodňovacího potrubí zavěšeného pod mostem (v celé jeho délce) včetně realizace odvodňovacího proužku z plastbetonu. Položen je asfalt ložné vrstvy vozovkového souvrství v celé ploše mostu. Probíhají práce na kotvení protihlukových stěn a zábradlí s protihlukovou výplní.

Estakáda 1202, část C

Na části estakády C navazující přímo na část B, jež zahrnuje i koncovou část estakády „nad řekou“, kde byla dokončena nosná konstrukce letmou betonáží a zčásti na pevné skruži, je hotova opěra OP36 a přechodová oblast za touto opěrou. Na nosné konstrukce byl použit beton C40/50 XF2, XD1, XC4. Předpínací kabely jsou 19lanové, kotevní systém VSL ∅ 15,7 mm – pevnost v tahu 1 860 MPa. V současnosti jsou dokončeny monolitické betonové římsy, systém odvodnění a izolace, počítaje v to položení ochranné vrstvy litého asfaltu a ložné vrstvy asfaltového vozovkového souvrství včetně kotvení zádržného systému a protihlukových stěn.

Zkušenosti z realizace

Za zhotovitele stavby SO 1202, část B a C, lze konstatovat, že získal nové zkušenosti s výstavbou mostní konstrukce technologií letmé betonáže (na úseku C estakády), kterou do realizace této stavby zatím neměl možnost provádět. Součinnost všech složek výstavby, tj. objednatele (SÚS Plzeňského kraje a město Plzeň), zástupce TDS (technický dozor stavby), projektanta, vedení stavby, subdodavatelů, je pod vedením ředitele stavby Ing. Brože konstruktivní, s cílem předat stavbu v kvalitě a čase podle SoD (smlouvy o dílo) nebo i dříve, což se i přes potíže posledních měsíců (covid, mnohonásobně dražší vstupní materiály a energie, nedostupnost materiálů, úbytek pracovních sil) díky zkušenosti a efektivní součinnosti v rámci sdružení a všech zainteresovaných zatím daří. Náklady spojené se zdražením vstupních materiálů a energií nese na bedrech zatím jen zhotovitel, a tak doufáme, že se najde cesta, jak mu tyto zvýšené výdaje jím nezaviněné budou moci být uhrazeny. 

Základní údaje o stavbě

Stavba: Výstavba 2. etapy západního městského okruhu v Plzni
Místo stavby: Plzeň, západní Čechy
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a statutární město Plzeň
TDS: Woring s.r.o.
Návrh RDS: V-CON, spol. s r.o.
Zhotovitel: společnost Křimická – Karlovarská (BERGER BOHEMIA a.s. a Metrostav a.s.)
Ředitel výstavby: Matěj Brož
Zhotovitel 2. a 3. dilatačního celku estakády: Metrostav a.s., divize 5
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Koukolík
Zhotovitel výstavby „malých“ mostů, biokoridorů a kolektorů: Metrostav a.s., divize 1, 6
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Záhoř
Doba trvání stavby: 4/2020–3/2023
Druh komunikace: silnice, mosty, estakáda
Délka trasy: 3 350 m
Délka estakády: 1 200 m

Stavba zahrnuje:

křižovatky: 3
mosty: 4
biokoridory: 3
protihlukové stěny: 5
stezky pro chodce a cyklisty
šestiramenná okružní křižovatka: 1
mimoúrovňové křižovatky: 2

Základní údaje o stavbě

Stavba: Výstavba 2. etapy západního městského okruhu v Plzni
Místo stavby: Plzeň, západní Čechy
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a statutární město Plzeň
TDS: Woring s.r.o.
Návrh RDS: V-CON, spol. s r.o.
Zhotovitel: společnost Křimická – Karlovarská (BERGER BOHEMIA a.s. a Metrostav a.s.)
Ředitel výstavby: Matěj Brož
Zhotovitel 2. a 3. dilatačního celku estakády: Metrostav a.s., divize 5
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Koukolík
Zhotovitel výstavby „malých“ mostů, biokoridorů a kolektorů: Metrostav a.s., divize 1, 6
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Záhoř
Doba trvání stavby: 4/2020–3/2023
Druh komunikace: silnice, mosty, estakáda
Délka trasy: 3 350 m
Délka estakády: 1 200 m

Stavba zahrnuje:

křižovatky: 3
mosty: 4
biokoridory: 3
protihlukové stěny: 5
stezky pro chodce a cyklisty
šestiramenná okružní křižovatka: 1
mimoúrovňové křižovatky: 2