Zpět na stavby

Výchozí pozice stavebních firem pro rok 2008

9. dubna 2008
Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Významnou konjunkturální informací, která může napomoci orientaci v očekávaném trendu objemu stavebních prací pro rok 2008, ale i orientaci o smluvně podložené zásobě práce stavebních podniků, je stav zakázek stavebních firem ke konci roku 2007.


Při nárůstu stavební produkce v roce 2007 v úrovni 6,7 %, který signalizuje zvýšení dynamiky poptávky po stavební produkci, dochází ke konci roku 2007 k poklesu hodnoty evidovaných zakázek, které mají stavební podniky smluvně dohodnuty na nejbližší období. Tento pokles zakázek je zřejmý zejména v porovnání s koncem čtvrtého čtvrtletí 2006.

Pokles objemu zakázek oproti roku 2006

Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2007 měly stavební podniky s 20 a více zaměstnanci uzavřeny zakázky v celkovém objemu 197,7 mld. Kč, což oproti čtvrtému čtvrtletí 2006 znamená snížení předpokládané hodnoty zakázek o 13,1 %. Z celkového objemu zakázek připadá 9,2 mld. Kč na zahraniční zakázky, které zaznamenaly mírný pokles jen o 0,6 mld. Kč. Zatímco zakázky na novou výstavbu a modernizaci výrazně poklesly o 27,6 mld. Kč, přičemž zakázky na bytové budovy se snížily o 3,2 mld. Kč, zakázky na nebytové budovy výrobní poklesly o 1,4 mld. Kč, zakázky na nebytové budovy nevýrobní poklesly o 7,3 mld. Kč. Zakázky na inženýrské stavby se snížily o 14,4 mld. Kč, zakázky na opravy, údržbu se snížily o 1,8 mld. Kč, objem zakázek na ostatní práce prakticky stagnoval.


¤ Podíl velikostních kategorií podniků na zakázkách k S hodnotě a průměrná velikost zakázky ke konci 4. čtvrtletí 2007

Struktura zakázek

Z celkového objemu uzavřených zakázek v tuzemsku ke konci čtvrtého čtvrtletí 2007 připadá 65,4 % na veřejné a 34,6 % na soukromé zakázky, což signalizuje nárůst veřejných zakázek. Velké stavební firmy s 1000 a více zaměstnanci se podílejí 55 % na celkovém objemu uzavřených zakázek v tuzemsku, podíl firem s 500 až 999 zaměstnanci činí 9,3 %. U velkých firem (s 1000 a více zaměstnanci) je podíl veřejných zakázek 81,6 %, což představuje oproti roku 2006 nárůst o 1,2 % bodu.
Rozhodující část tuzemských zakázek firem s 20 a více zaměstnanci je orientována na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace (cca 96,9 % objemu uzavřených zakázek). Tento poměr kolísá ve velikostních kategoriích podniků od 90 % do 97 %. Oproti roku 2006 se podíl nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací zvýšil.
Ve struktuře zakázek (po- dle směrů výstavby) představují bytové budovy 14,1 %, nebytové budovy nevýrobní 15,1 %, inženýrské stavby včetně vodních staveb 55,8 % a nebytové budovy výrobní představují 11,0 %. Objem zakázek financovaných z veřejných zdrojů je u inženýrských staveb nejvyšší a dosahuje hodnoty 93,5 %, nejnižší podíl zakázek financovaných z veřejných zdrojů je u bytových budov - pouze 12,9 %. Hodnota nově uzavřených zakázek se snížila u všech směrů výstavby s výjimkou ostatních prací.


¤ Struktura zakázek na nové výstavbě rek. a mod. v % ke konci 4. čtvrtletí 2007

Pokles objemu zakázek inženýrských staveb

Největší příspěvek k poklesu hodnoty nově uzavřených zakázek ve čtvrtém čtvrtletí 2007 ve srovnání se stejným čtvrtletím 2006 měly inženýrské stavby a nebytové budovy nevýrobní zejména z důvodu vysoké srovnávací základny, kdy ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byly uzavřeny finančně náročné zakázky silniční a dálniční infrastruktury a zakázky na výstavbu administrativních center.
Rovněž i ve čtvrtém čtvrtletí 2007 docházelo ke zpoždění přípravy a financování veřejných zakázek na inženýrských stavbách. Vývoj zakázek v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2007 signalizuje pro tuzemský stavební trh nevýraznou dynamiku stavební aktivity v následujícím období. Inženýrské stavby představují jeden z nejlukrativnějších segmentů trhu v příštích obdobích. V tomto segmentu trhu mají velké firmy (500 a více zaměstnanců) uzavřeny zakázky v hodnotě, která představuje cca 84,0 % celkového objemu zakázek uzavřených ke konci roku 2007 v tomto směru výstavby.
Na uzavřených zakázkách pro bytové budovy se podílejí významně podniky velikostní kategorie se 100-249 pracovníky (cca 48 %), velké stavební firmy (26 %). Podíl bytové výstavby u těchto firem tvoří cca 30 % prací, zatímco u velkých firem se jedná o cca 8 % jejich produkce. Ve směru nebytové budovy (výrobní a nevýrobní) mají největší podíl na uzavřených zakázkách podniky s 500 a více zaměstnanci. Dominantní postavení ve směru výstavby nebytové budovy výrobní mají podniky s 1000 a více zaměstnanci (více než 42,3 %). Na případnou změnu výdajů z veřejných zdrojů budou nejcitlivěji reagovat v prvé řadě zejména velké stavební a následně pak i malé firmy, které zajišťují zejména subdodávky. Stav (objem) uzavřených zakázek ke konci roku 2007 nesignalizuje výrazné tempo růstu stavební produkce, i když s možnými výkyvy v počátku období.

Vývoj zakázek stavebních podniků ke konci 4. čtvrtletí 2002-2007 v mld. Kč

Ukazatel 4. Q 02 4. Q 03 4. Q 04 4. Q 05 4. Q 06 4. Q 07
Zakázky celkem 136,5 158,4 212,5 205,4 227,5 197,7
Nová výst. rekonstr. a moder. 127,8 147,7 193,3 185,7 210,2 182,6
Inženýrské stavby 70,3 74,1 122,5 103,8 119,6 105,2
Bytové budovy 18,5 20,5 22,1 25,6 29,8 26,6
Nebytové bud. nevýrobní 29,1 41,0 33,4 38,0 35,8 28,5
Nebytové bud. výrobní 7,5 8,7 12,1 15,4 22,2 20,8
V zahraničí 2,4 2,6 11,3 11,3 9,7 9,2

Stavebnictví v lednu 2008

Celková stavební produkce v lednu 2008 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,0 %, po očištění od sezónních vlivů vzrostla o 0,6 %. V tuzemsku byl ve všech směrech výstavby zaznamenán mírný pokles stavební produkce oproti stejnému období roku 2007. Meziroční zpomalení stavební produkce v tuzemsku se dalo předpokládat vzhledem k velmi příznivým klimatickým podmínkám v lednu 2007, kdy byla minimální sněhová pokrývka a průměrná denní teplota byla o 5,9 °C vyšší ve srovnání s dlouhodobým normálem. Stavbaři prakticky neomezeně prováděli veškeré stavební práce, byl zaznamenán růst stavební produkce o 29,1 % a srovnávací základna tak byla letos neobvykle vysoká. Naopak stavební práce v zahraničí se v lednu 2008 meziročně zdvojnásobily a díky nim byl celkový růst kladný.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 0,8 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly pokles o 1,3 %, v tom pozemní stavitelství pokleslo o 1,0 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 2,1 %. U oprav a údržby stavební práce poklesly o 2,4 %. Snížení o 9,7 % zaznamenaly ostatní práce. Stavební práce v zahraničí se meziročně dvojnásobně zvýšily.

Leden 2007

Leden 2008

Index v %
ze stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

15.697

13.019

100,8

S v tuzemsku

15.413

12.449

98,6

v tom:
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
v tom:
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

opravy a údržba
v tom:
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

ostatní práce


14.014

10.194
3.820

1.290

852
438

110


11.334

8.321
3.013

1.035

684
351

81


98,7


99,0
97,9

97,6

97,3
98,3

90,3

S v zahraničí

284

570

201,0

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) podniky s 20 a více zaměstnanci

Přírůstek indexu stavebních prací

+0,8

v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
- pozemní stavitelství
- inženýrské stavitelství
opravy a údržba
ostatní práce
práce v zahraničí


-1,1
-0,6
-0,5
-0,2
-0,1
+2,2

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací - leden 2008

Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců byl růst stavební produkce v jednotlivých velikostních skupinách velmi rozdílný. Nejvyššího nárůstu stavebních prací dosáhly podniky s 200 až 249 zaměstnanci, a to více jak dvojnásobného. Produkce rostla také v podnicích s 400 až 499 zaměstnanci (+41,0 %) a v největších firmách nad 1 tisíc zaměstnanců (+15,5 %). V ostatních kategoriích stavební práce poklesly, nejvíce ve stavebních podnicích, které zaměstnávají 500 až 999 lidí (-20,1 %).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, vzrostl o 1,0 % proti lednu roku 2007 a dosáhl 153,3 tisíc osob, z toho 94,1 manuálně pracujících (+0,3 %). Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých skupinách podniků podle velikosti byl velmi rozdílný. Nejvíce zaměstnanců ubylo v kategorii podniků s 300 až 399 zaměstnanci (-15,8 %), naopak největší nárůst byl zaznamenán ve firmách s 200 až 249 zaměstnanci (+41,6 %). V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 120,6 tisíc zaměstnanců (-1,6 %), na stavební montážní činnosti 17,5 tisíc osob (+4,0 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,3 tisíc zaměstnanců (+5,9 %).

Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 21 837 Kč a meziročně se zvýšila o 12,3 % (reálná mzda se zvýšila o 4,5 %). Vyšší růst byl ovlivněn výplatou prémií a odměn. Průměrná hodinová mzda byla 155 Kč a proti stejnému období 2007 byla vyšší o 13,3 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance poklesla o 0,2 % a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 0,7 %.

Ve velikostní struktuře se mzda zvýšila ve všech kategoriích. Nejvíce vzrostla u podniků se 400 až 499 zaměstnanci (+29,9 %) a nejméně u podniků s 75 až 99 zaměstnanci (+7,0 %). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 13,4 % na 22 093 Kč, na stavebních montážních prací vzrostla mzda o 10,8 % a dosáhla 22 773 Kč, u dokončovací stavební činnosti vzrostla o 7,8 % a činila 18 654 Kč.

Stavební úřady v lednu 2008 vydaly 7 888 stavebních povolení, což je o 6,2 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota těchto povolení byla 28,4 mld. Kč a vzrostla meziročně o 43,7 %. Více než polovina vydaných stavebních povolení (4 445) směřovala na novou výstavbu a tento počet byl nepatrně nižší než v lednu minulého roku. Jejich orientační hodnota ale vzrostla o téměř 40 % a novou výstavbou tak vzniknou stavby v hodnotě 18,2 mld. Kč. Vývoj orientační hodnoty u nové výstavby byl diferencovaný. Z důvodu nízké meziroční srovnávací základny byl více než trojnásobný nárůst u nebytových budov a k růstu orientační hodnoty přispěla i nová výstavba bytových budov (nárůst o 21,2 %). Naopak poklesla orientační hodnota staveb pro životní prostředí o 24,8 %.
Na změny dokončených staveb bylo vydáno 3 443 stavebních povolení v celkové orientační hodnotě 10,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 50 %. Více než dvojnásobný nárůst orientační hodnoty byl u nebytových budov a rostla také orientační hodnota ostatních staveb (+ 71,3 %). Zde se jednalo především o finančně náročné opravy, rekonstrukce a modernizace dopravní a železniční infrastruktury.

Přírůstek indexu orientační hodnoty staveb

+43,7

v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba
změna dokončených staveb


+26,1
+17,6

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu orientační hodnoty staveb - leden 2008

Stavební úřady povolily výstavbu 3 381 bytů, což bylo o 794 bytů více než v lednu 2007 (+ 30,7 %). Z toho novou výstavbou vznikne 3 001 bytů (o 978 bytů více) a změnou dokončených staveb 380 bytů (o 184 bytů méně). Většina bytů bude postavena v nových bytových budovách v celkové orientační hodnotě 6,8 mld. Kč. Průměrná podlahová plocha jednoho bytu bude 102,9 m2, což představuje orientační hodnotou 21,0 tis. Kč za 1m2.

Kraj

Celkem

novou výstavbou

změnou dokončených staveb

budovy bytové

budovy nebytové

budovy bytové

budovy nebytové

Česká republika celkem

3.381

2.982

19

304

76

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Ostatní orgány

1.047
796
203
151
83
109
48
96
64
84
297
132
77
187

7

1.017
720
174
133
58
89
35
82
56
73
215
119
50
161

0

0
10
2
0
1
0
0
0
0
0
4
1
1
0

0

28
56
26
16
10
18
8
14
8
8
71
8
11
22

0

2
10
1
2
14
2
5
0
0
3
7
4
15
4

7

¤ Počet povolených bytů podle krajů - leden 2008

Podlahová plocha budov povolených k výstavbě činila 764,4 tis. m2, což představuje nárůst o 43,6 % oproti lednu 2007. Předpokládaná podlahová plocha v bytových budovách meziročně vzrostla o 6,4 % a u nebytových budov se zvýšila o téměř 100 %.