Zpět na stavby

Vodní svět v Čestlicích - přestavba a dostavba rekreačního areálu

25. září 2008
Ing. Pavel Burian

Koncepce akvaparku v Čestlicích (Aquapalace) vznikala nejprve na základě původního zadání ruského investora, který v roce 2004 rozestavěný areál, situovaný do čestlicko-průhonické komerční zóny, opustil. Po dvouapůlleté přestávce došlo k pokračování stavby na základě změněné koncepce. Nový investor a provozovatel se zkušenostmi s provozováním 20 akvaparků v Evropě vytvořil spolu s realizačním týmem areál se zábavním, sportovním a obchodním zaměřením v bezprostřední blízkosti Prahy. Ten svou velikostí a složitostí nemá v České republice ani jejím okolí obdoby.

Autor:


Spoluautoři:
Jaroslav Kupr


Vodní svět v Čestlicích - interiér aquaparku
Vodní svět v Čestlicích - interiér aquaparku

Budova akvaparku je navržena na trojúhelníkové základně a pro návštěvníky je zpřístupněna prostřednictvím lichoběžníkové vstupní budovy. Architektura je charakteristická hrou nepravidelných šikmých ploch vstupu tvořících jak střechy, tak obvodový plášť, který přechází do skleněných pyramid vodních dómů. Atmosféru akvaparku dotvářejí kontrasty použitých materiálů: dřevo, kámen, beton, ocel, titanzinek a sklo. Podobně působí i světelný efekt minimalizace prosklení vstupní budovy v kontrastu s velkým rozsahem skleněných ploch hal akvaparku.

Letecký pohled na rekreační areál akvaparku v Čestlicích
¤ Letecký pohled na rekreační areál akvaparku v Čestlicích

Kompoziční řešení

Na vstupní budovu navazuje centrální blok ve tvaru Y o ploše 2750 m2, vložený mezi tři bazénové paláce (Palác dobrodružství, Palác vlnobití a Palác relaxace). Jde o dómy se zasklenými transparentními střechami, každá o ploše cca 2100 m². Střechy bazénových dómů s dřevěnou konstrukcí lepených nosníků jsou ve svých vrcholech vysoké 18,4 m. Jsou z velké části vyrobeny ze skla, což celou stavbu vylehčuje a spolu s rostlinami a přírodními materiály navozuje celoroční pocit subtropického klimatu.
Na jižní straně areálu, vně Paláce vlnobití a Paláce dobrodružství, se nachází venkovní prostor s bazény, divokou řekou, terasami, vodním barem, venkovními saunami atd. Vodní nádrže venkovních ploch i paláců jsou, s výjimkou plaveckého bazénu, navzájem propojeny plaveckým kanálem. Převážná část prosklených průčelí bazénových hal je osluněna z jihu, západu a východu, zatímco k severu směřují špicí. Střešní světlíky umožňují i oslunění centrální budovy a obchodního střediska, navíc jsou doplněny tubusovými světlovody, které osvětlují prostory uvnitř dispozice akvaparku.

Strategie nabídky služeb areálu

Tobogany v Paláci dobrodružsví¤ Tobogany v Paláci dobrodružsví
V souladu s architektonickou koncepcí, v níž moderní stavební prvky doplňují romantické dekorace zábavního parku, byly dotvořeny i interiéry vodních paláců. Také zde je k dispozici nabídka oslovující různé věkové kategorie návštěvníků - jeden z paláců je proto zaměřen na aktivity dětí předškolního věku a klidný odpočinek seniorů, druhý vyhovuje potřebě adrenalinových zážitků mládeže a třetí uspokojí touhu po sportovním vyžití. Mezitím se ostatní návštěvníci mohou věnovat procedurám v saunovém světě (finské, ruské a římské sauny), lázeňským a relaxačním technikám se specifickými regeneračními procesy nebo posilovat ve fitness centrech. Na všechny pak čeká celý sortiment doplňkových gastronomických a jiných služeb.
Areál v konečné podobě zahrnuje i další, nově koncipované samostatně stojící budovy, kam patří dvě patrová parkoviště pro celkem 600 automobilů a dokončovaný hotel. Čtyřhvězdičkový hotel AQUAPALACE PRAHA, který se nachází v bezprostřední blízkosti akvaparku, bude dokončen na podzim 2008. Nabídne 231 pokojů různých kategorií a velikostí, kongresové centrum s deseti sály, bar, restauraci s terasou a podzemní parkoviště pro 118 vozů. Spojení hotelu s areálem je zajištěno proskleným koridorem v úrovni 2. NP akvaparku. Na areál bezprostředně navazují zastávky veřejné dopravy osob (autobus), předpokládá se sezonní (v současnosti využívaný) provoz zvláštní bezplatné linky ze stanice metra (shuttle bus). Celý areál je pěšími přístupy propojen se zbývajícími částmi komerční zóny.

Změna koncepce

Vstupní budova byla rozšířena vestavbou patra, kde byla umístěna centra pro rehabilitaci, relaxaci, rekreaci a sport (typu fitness, spa a wellness). Vestavbou teras a úpravou dispozice byla zvýšena kapacita odpočinkových, restauračních a šatnových ploch, v halách došlo ke zvýšení počtu atrakcí (zejména skluzavek, toboganů, whirlpoolů a saun).
Některé atrakce byly zrušeny (např. energeticky náročný bazén pro surfování) a nahrazeny jinými atrakcemi (zvýšení počtu saun, zřízení nových center fitness, spa a wellness, plaveckého bazénu, zvýšení počtu toboganů) nebo přemístěny na jiné místo (adrenalinový tobogan - space bowl).
Řešení bylo limitováno původním návrhem areálu v dispozicích definovaných již dříve realizovanou konstrukcí hal včetně jejich zastřešení. Přitom bylo nutné maximálně využít již osazené technologie a do rozestavěné stavby umístit co největší počet atrakcí. Při projektování i výstavbě akvaparku byla provedena řada průzkumů a odborných posudků. S ohledem na kolapsy střešních konstrukcí v zimním období posledních let a na změnu ČSN byl nově vypracován posudek střešních konstrukcí akvaparku. Z uvedených důvodů byl vytvořen 3D model konstrukce a na základě nového posouzení situace byla konstrukce střechy zesílena. V průběhu oprav prosklených střech paláců byla každá původní namontovaná skleněná tabule zvednuta, zatěsněna a znovu osazena.
Rovněž bylo potřeba zesílit tepelnou izolaci plné části střech bazénových paláců a vzhledem k zatékání položit i novou krytinu z PVC fólie.

Funkční řešení

Cílem návrhu akvaparku je poskytnout návštěvníkům kromě možnosti fyzické a duševní relaxace a zábavy i možnost nákupů ve specializovaných obchodech. K tomu slouží funkční řešení celého centra, které je možné rozdělit do dvou základních celků (obchodní, sportovní, relaxační část a zábavní vodní svět). Ekonomie celého zařízení je postavena na průměrné denní návštěvnosti zařízení bez ohledu na venkovní počasí a je stanovena na počet 1000-3500 návštěvníků za den. Sezonní kapacita předpokládá celoroční provoz.

Stavební a konstrukční řešení

• Vstupní budova
Největší změny vyplývající z nové koncepce byly navrženy ve Vstupní budově. Východiskem návrhu bylo dokončení vstupní partie půdorysu realizované ocelové konstrukce a střechy, se zřetelem zejména na orientaci a rozsah prosklených ploch obvodového pláště budovy.
Do vstupní haly, původně otevřené přes dvě podlaží, bylo navrženo vložené patro. Kromě společných vstupních prostor se zázemím, klidovým lobby a dětským koutkem jsou v 1. NP umístěny provozy restaurace a fitness, umožňující návštěvu nezávisle na dalším programu akvaparku. V přízemí jsou dále umístěny obchody, vlastní odbavovací prostor vstupu s turnikety a nový vertikální uzel (výtah a schodiště) do 2. NP, na který je napojen i tranzit hotelových hostů do zóny před turnikety.

• Paláce Vodního světa
Paláce Vodního světa mají na obvodu shodný půdorys. Tvoří jej čtyřúhelník s jedním ostrým úhlem, s dvěma úhly 90° a jedním tupým úhlem. Maximální délka strany je 59,50 m. Nejvyšší výška je 22,40 m od podlahy 1. PP. Paláce mají jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní, z nichž druhá podlaží jsou ve formě galerií.
Na základové desce jsou separovaně založena dna bazénů lišící se kvalitou betonu (vodostavebný beton). Vertikálními nosnými prvky jsou železobetonové stěny, (obvodové jsou na styku objektů zdvojené) a sloupy. Tvar vnitřních stěn je dán architektonickým řešením bazénů a kanálů. Sloupy jsou většinou železobetonové, pouze sloupy ve fasádě a dva vnitřní sloupy nesoucí střechu jsou od úrovně +0,35 m ocelové. Sloupy jsou buď jednopodlažní, nebo dvoupodlažní (nesoucí stropy galerií). Stropní konstrukce na úrovni +0,25 m a +4,50 m je desková z monolitického železobetonu tl. 0,20-0,25 m.
Střechy všech tří paláců mají shodnou konstrukci. Hlavními prvky jsou dva dřevěné plnostěnné lepené nosníky umístěné kolmo na sebe. Výška nosníků je 2 m a 1,50 m. Jsou uloženy ve sklonu střechy na dvou ocelových sloupech a na železobetonových pilířích v rozích čtyřúhelníku. Kolmo na tyto nosníky jsou situovány dřevěné vaznice rozdílných výšek podle rozpětí. Mezi nimi jsou dřevěné nosníky vytvářející podporu zasklení střechy. Stabilita střešní roviny je zajištěna ocelovým zavětrováním mezi pasy vaznic a větrovým nosníkem po obvodě každého paláce.

Palác vlnobití
¤ Palác vlnobití

• Centrální blok
Centrální blok je dilatačně oddělen od tří paláců. Slouží jako propojovací komunikační modul. Je čtyřpodlažní, jedno podlaží je pod úrovní terénu. Hlavním nosným systémem je monolitický skelet sestávající ze sloupů, obvodových stěn, stěn komunikačních jader a stropních desek. Sloupy mají čtvercový půdorys, základní modul sloupů je 6,25x6,25 m. Zastřešení této části je řešeno na dvou výškových úrovních. Části tří křídel jsou zastropeny nad 2. NP, centrální středová část nad 3. NP. Na nižší úrovni je zastřešení navrženo z betonových monolitických konstrukcí. Ve středním modulu SZ části je navržen průběžný světlík s ocelovou konstrukcí na rozpětí 6,25 m. Vyšší centrální část je zastřešena trapézovými plechy na ocelové konstrukci ve spádu.
Nové konstrukce jsou betonové monolitické. Stropní konstrukce jsou přes vlepované trny dobetonované, geometricky respektující konstrukce navazující (stropy, stěny). V prostoru římských lázní je celkově doplněna konstrukce stropu vložením pokračující konstrukce skeletu.
S ohledem na využití nově plánovaných dispozic je provedena vestavba patra samostatnou ocelobetonovou konstrukcí v modulovém rastru suterénních podpor tak, aby nedocházelo k přetížení stávajících konstrukcí (i tak musely být pod deseti nejpřetíženějšími sloupy vyvrtány skrz základovou desku dvojice mikropilot).

1. NP areálu, půdorys
¤ 1. NP areálu, půdorys: 1 - vstupní budova; 2 - centrální blok; 3 - venkovní zóna; 4 - Palác dobrodružsvtí; 5 - Palác vlnobití; 6 - Palác relaxace; 7 - venkovní sauny

2. NP areálu, půdorys
¤ 2. NP areálu, půdorys: 1 - římské lázně; 2 - restaurace; 3 - finské sauny; 4 - fitness; 5 - spa

• Technické podlaží
Pod celým půdorysem akvaparku je technické podlaží, skrývající špičkové technologie vodního hospodářství i tvorby vnitřního klimatu tak, aby zajistily optimální podmínky pro pobyt návštěvníků ve všech prostorách akvaparku. Značně náročná je především úprava vody pro různé vodní atrakce provozované v areálu (jsou zde úpravny vody pro tobogany, tekoucí řeku, čtyři jeskyně, space bowl a venkovní divoký kanál, bazén s vlnobitím, pro malé dětské bazény a korálový bazén, dále pro vířivky (whirlpooly), plavecký bazén, potápěčský bazén, propojovací kanály, dále úpravna vody pro akvária se slanou vodou, které mají rozdílné požadavky na teplotu a kvalitu vody). S ohledem na velikost akvaparku, předpokládané množství návštěvníků a požadavek na vysoký standard zabezpečení kvality vody byla do systému začleněna ochrana vody proti množení bakterií Legionella pneumophilla. Ochrana vod proti této bakterii se provádí většinou v nemocničních objektech a v některých hotelech. Zabezpečování vod v bazénových komplexech není zcela běžné a prakticky se na stávajících bazénech v ČR dosud jinde neuskutečnilo.

• TZB
Rozmanitost požadavků klade velké nároky na technologické zázemí a na řízení celého procesu vodního hospodářství. Systém vzduchotechniky v areálu byl na základě zkušeností s provozem podobných zařízení doplněn o odvlhčování přiváděného vzduchu do prostoru bazénových paláců. V letním období je využíváno kombinace strojního a přirozeného větrání, pomocí otvíratelných skleněných ploch a světlíku pro samočinné odvětrávací zařízení. Množství provozů je koordinováno a řízeno tak, aby byly pro návštěvníky vytvořeny optimální podmínky z hlediska bezpečnosti, akustiky, tepelné techniky, požárního zabezpečení i bezbariérové dostupnosti.

Akvapark v číslech
Obestavěný prostor
Obchodní a zábavní centrum Čestlice 224 710 m3
Hotel Aquapalace 48 435 m3
Patrový parking 1 16 910 m3
Patrový parking 2 19 010 m3
Obestavěný prostor celkem: 309 065 m3

Kapacity
Plocha akvaparku 9150 m²
Plocha vodní hladiny 2447 m²
Objem vody 2838 m³

Centrální šatny pro návštěvníky
Šatní skříňky počet 2100

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Obchodní a zábavní centrum Čestlice
Investor: GREENVALE a.s., člen finanční skupiny SPGroup a.s. - majitel Ing. Pavel Sehnal
Manažer investora: Ing. Radek Steinhaizl
Generální projektant: METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Vladimír Bartoň, Ing. Pavel Burian, Ing. Jiří Vítek
Organizační řízení projektu a inženýrské služby: Jaroslav Kupr, ELPRING PRAHA a.s.
Statika Tobrys s.r.o.
Architekt:
J.B.M. Klomp, Leisure Engineering B.V. Ing. arch. Jan Aulík;
STUDIO A s.r.o. Ing. arch. Richard Bartík;
BDA architekti s.r.o. Dipl.-Ing. Michael Bauml,
Betriebswirt (BA),
GMF mbh & Co. KG Ing. arch. Filip Ditrich,
ATELIER - A s.r.o. Ing. arch. Jitka Dvorská,
BDA architekti s.r.o. Ing. arch. Kateřina Gregorová,
ATELIER - A s.r.o. Ing. arch. Tadeáš Matoušek,
STUDIO A s.r.o. Ing. arch. Lubomír Meiner,
MEINER-PROJEKTY Mgr. Ing. arch. Jindřich Sadílek,
ATELIER - A s.r.o. Ing. Radek Steinhaizl,
SPGroup a.s. Ing. arch. Jan Uchytil,
Stopro s.r.o. Ing. Jaroslav Žák,
BWT ČR s.r.o.
Projektový manažer: ARCADIS Project Management s.r.o.
Generální dodavatel: UNISTAV a.s.
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Alois Švehla
Klíčové subdodávky stavby:
Pecha a.s
Luwex, a.s.
Elektromont Brno, a.s.
Siemens s.r.o.
Sportakcent spol. s r. o.
MESSING Group, s.r.o.
Aquarius CZ, s.r.o.
Minimax Roda spol. s r.o.
Orstap Nitra, spol. s r.o.
Kamenictví Šilivský, s.r.o.
Tolza, spol. s r.o.
Jan Naidr, spol. s r.o.
BWT Česká republika, s.r.o.
Doba výstavby: 05/2007-04/2008
Kolaudace stavby: 04/2008
Uvedení do provozu: 05/2008