Zpět na stavby

Vinařství Lahofer u Znojma

10. března 2021
Ing. arch. Adam Jung

Areál Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma, citlivě začleněný do okolní krajiny, sestává z výrobní budovy, administrativního zázemí a návštěvnického centra. Díky spolupráci a dialogu architektů, generálního dodavatele a klien­ta je vinařství od léta 2020 připraveno sloužit veřejnosti. Zajímavá novostavba byla oceněna Cenou časopisu Stavebnictví, hlavního mediálního partnera soutěže Stavba roku 2020.


Architektonické, materiálové a dispoziční řešení

Hlavní myšlenkou architektonického návrhu je motiv vinných řádků, který se přenáší dovnitř budovy administrativního zázemí a návštěvnického centra v podobě konstrukčního systému. Ke spolupráci byl přizván umělec Patrik Hábl, který betonové klenby přetvořil na malířské dílo. Veřejná funkce budovy, kde návrh předpokládá i možnost jejího využití jako amfiteátru, má reálný potenciál změnit dosavadní turistickou mapu jižní Moravy.

Architektonické řešení
Vinařství je zakomponováno do unikátní jihomoravské krajiny poseté vinohrady. Areál vinařství je rozdělen do dvou základních hmot, kterými jsou návštěvnická a administrativní část (SO 1010) a výrobní hala (SO 1020). Jednotlivé budovy jsou vůči sobě pootočeny a reagují tak na tvar původního terénu. Mezi stavebními objekty vzniká na jedné straně provozní dvůr, kde se soustřeďují výrobní a logistické procesy, na druhé straně se otvírá velkorysý pobytový prostor pro návštěvníky, který slouží současně jako přístupová cesta na střechu budovy s výhledy do dálky na horizont okolní krajiny.

Výrobní dvůr a dvůr pro návštěvníky jsou vůči sobě odděleny průnikem hmot návštěvnického i výrobního objektu a jsou tak pohledově odcloněny jeden od druhého. Směrem do svahu se otvírá podélná hmota návštěvnické a administrativní části, výrazné horizontály tvořené přesahy střech vymezují objekt vinařství. Výroba vína je rozdělena do dvou částí, celkový objem vinařského domu proto působí horizontálně odlehčeným dojmem.

Prostor dvora a střechy návštěvnické a administrativní části lze využít k pořádání různých kulturních a společenských akcí (vinobraní, svatby, promítání apod.). Konstrukční modul vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem. V reprezentativní návštěvnické části dochází ke kolmému průniku konstrukčního modulu vinohradu a archetypálního zaklenutého prostoru, který přímo odkazuje na vinné sklepy v tomto regionu.

Materiálové řešení
V interiéru návštěvnické části se ve větším měřítku uplatňují materiály dřevo, beton a sklo. Tento interiér je pohledově propojen s prostorem pod prohnutou střechou a přes prosklení zůstává patrný průběh žeber i střechy. Před prosklenými stěnami jsou umístěny police s vínem. Jsou lemovány výrazným dřevěným rámem, který vytváří spojující prvek pro celou tuto dělicí stěnu. V rámci jednotlivých rámů se odehrávají i další funkce, např. vstupy do sousedních prostor, bar apod. Stěna má zachovaný jednotný charakter. Za policovou stěnou se nachází i sklep na bariková vína. Má podlahu sníženou o cca 0,50 m oproti podlaze v prezentační místnosti a vzniká v něm specifická atmosféra typická pro polozapuštěné vinné sklípky.

Fasády návštěvnického objektu tvoří především předsazené betonové zavěšené sloupy v kombinaci s velkorysým zasklením v jednotlivých polích konstrukčního systému. Střecha je řešena jako pochozí a také v tomto případě se propisuje konstrukční systém, a to v podobě staveništních prefabrikátů z monolitického betonu. Ty jsou kladeny na betonové podkladky umožňující odtok vody. Podkladky jsou uloženy na plochou i zborcenou střechu v amfiteátru. Pochozí část střechy tvoří dřevěná terasová prkna, která jsou v rovné ploše podpírána rektifikačními terči. Ve zborcené ploše amfiteátru bylo nutno vytvořit pomocnou ocelovou konstrukci, která jednak umožňuje realizaci terasy, ale také vyrovnávacích mezischodišť mezi jednotlivými stoupajícími pasy. Zábradlí je kotveno na ocelové výměny a výplň je z ocelové sítě. Výrobní objekt je rytmizován předsazenými zavěšenými zdvojenými betonovými prefabrikovanými sloupy. Fasáda ze sendvičových panelů je obložena stejným dřevem, které tvoří terasu návštěvnické části. Na severní fasádě tvoří dřevěné opláštění zákryt pro výrobní technologie a kompresorovnu. Plochá střecha objektu SO 1020 je nepochozí a hydroizolace je řešena z PVC.

U pohledových betonových konstrukcí byl požadován co nejsvětlejší odstín materiálu bez přidaného pigmentu. Byl zvolen lehce zpracovatelný beton EASYCRETE z portlandského cementu CeM 42,5 R s příměsí vápence pro řešení pohledových betonových konstrukcí oblouků, sloupů a skořepin objektu. Při stavbě bylo použito osm různých druhů betonu v celkovém množství 1 521 m³. V průběhu stavebních prací došlo k zásadnímu rozhodnutí přizvat ke spolupráci Patrika Hábla. Původně měl být klenutý strop hlavního návštěvnického prostoru pokryt dřevěným lamelovým podhledem, ale po odkrytí bednění betonu se na stropě objevily organické a neřízeně vzniklé vzory, které asociovaly umělcovu tvorbu. Po konzultaci a návštěvě stavby bylo rozhodnuto strop v průběhu stavby vymalovat. Zadání nebylo jednoduché a po několika pracovních variantách se v průběhu letních dnů umělec pustil do práce. Za několik týdnů, za použití pojízdných lešení a nejrůznějších malířských technik Patrik Hábl se svým spolupracovníkem dokončili výmalbu, která přirozeně dotváří a podporuje působivý prostor. Barevnost se inspiruje zbarvením okolní zeminy.

Dispoziční řešení
Hlavní návštěvnický prostor slouží jednak jako prodejna vína, ale také je v něm možné konat různé společenské akce (jak veřejné, tak soukromé) až pro cca devadesát hostů, při variabilním uspořádání nábytku. Klenutý prostor mezi jednotlivými oblouky se otevírá zasklením do zvlněné krajiny znojemských vinohradů. Součást návštěvnické části tvoří také vinný sklípek umístěný pod amfiteátrem, který nabízí možnost soukromějších ochutnávek vína. Pod amfiteátrem je rovněž umístěno hygienické zázemí pro hosty a kuchyně.

Na hlavní návštěvnickou část navazuje administrativní část, kterou tvoří za sebou umístěné kanceláře, oddělené skleněnými příčkami. Ve spodní části prosklení jsou navrženy plné výplně se sestavami skříněk. Mezi některými kancelářemi jsou nad skříňkami rolovací promítací plátna. Rolety jsou umístěny pouze ve střední části, takže i v případě zatažených rolet je stále čitelný motiv klenby.

Výrobní část areálu je rozdělena do dvou hmot, které mají odlišnou světlou výšku a reagují tak na výrobní procesy, jež se uvnitř odehrávají. Výrobní provozy jsou uspořádány tak, že nedochází k jejich křížení, ale k plynulému toku s oddělenými vstupy pro zaměstnance, příjem vína i obalového materiálu.

Ve vyšší hale je umístěna lisovna, sklep a sklady lahvovaného vína, které mají nároky na nižší vnitřní teplotu. S ohledem na její provozy nejsou v této hale navržena okna. V nižší hale jsou situovány provozy a zázemí výroby s požadavky na standardní teplotu vnitřního prostředí. V těchto prostorách jsou navržena pásová okna pod střechou k prosvětlení těchto provozů. Zázemí pro zaměstnance výroby je situováno do dvou pater nad sebou. V rámci prvního podlaží zázemí zaměstnanců jsou umístěny oddělená hygienická zařízení a úklidová místnost. V tomto podlaží jsou navrženy také menší pomocné sklady kuchyně a technická místnost. V druhém podlaží zázemí jsou umístěny oddělené šatny, umývárny se sprchou, denní místnost, pomocné sklady atd. Téměř všechny místnosti v druhém podlaží mají zajištěné denní osvětlení díky pásovému oknu pod střechou výrobní haly.

V nižší z hal je řešen zastřešený venkovní prostor, který umožňuje nakládání i vykládání i v případě špatného počasí. Ve venkovním zastřešeném prostoru jsou rovněž umístěny nádoby na odpad. V rámci výrobních hal se pohybují vysokozdvižné vozíky a vysokozdvižná plošina. Z tohoto důvodu jsou mezi jednotlivými místnostmi i pro vstupy z exteriéru řešena elektricky ovládaná průmyslová posuvná a sekční vrata s ohybem kolejnic pod stropem. S ohledem na rozměry vysokozdvižných vozíků je světlá výška vrat 3,5 m a jejich průjezdná šířka min. 2,9 m. Z exteriéru do lisovny jsou navržena vrata stejné výšky, ale šířky 3,5 m, aby bylo možné nastěhovat do hal technologická zařízení výroby. Výrobní halu doplňuje dvoupodlažní vestavba hygienického zázemí, která slouží návštěvníkům hromadných akcí pořádaných v návštěvnickém dvoře.

Popis technologie výroby vína

Hrozny jsou sváženy do příjmové nerezové vany s integrovaným mlýnkem. Ve vaně se oddělují v mlýnko-odzrňovači stopky (třapiny) od bobulí. Stopky jsou dopraveny do kontejneru/vlečky přistavené v exteriéru haly. Dále dochází k lisování vína. Zbytky hroznů (slupky) se dopravují po vylisování opět do kontejneru/vlečky. Vylisovaný mošt je dále dopravován do odkalovacích nádrží, odtud se přemisťuje po odkalení do nakvašovacích nádrží. Usazený kal z odkalovacích nádrží je dopravován na membránový lis (kalolis). Vylisovaná sušina z membránového lisu se dopravuje opět do kontejneru, vylisovaný mošt se přečerpává do nakvašovacích nádrží.

Z nakvašovací nádrže je mošt přemístěn do nádrží, kde víno dozrává. Kal z nakvašovací nádrže se odvádí opět na membránový lis, vylisovaná sušina z membránového lisu se dopravuje opět do kontejneru. Vylisovaný mošt putuje do nádrže na zrání. Ve výrobní části jsou umístěny verifikátory a kvasné tanky, vybavené duplikátorovými plášti, případně chladicími deskami pro vytápění a chlazení při řízené fermentaci moštu. Jednotlivé tanky jsou napojeny na zdroj tepla/chladu samostatnou větví pro vytápění a chlazení.

Po dozrání se víno do lahví v lah­vovně, kde se nachází lahvovací linka sestavená na míru prostoru a vybavená komponenty od založení prázdných lahví přes jejich výplach, naplnění, opatření etiketami a také částí (programovatelným ramenem), která lahve skládá do krabic a podle rozměru krabice na paletu. Palety s lahvovaným vínem jsou uskladňovány v regálových systémech dvou oddělených skladů. Ze skladů lahvovaného vína se přepravují podle objednávky do expedičního skladu. Vedle něj je umístěn sklad přijatého materiálu (prázdné sklenice, etikety, krabice apod.).

Konstrukční a stavebnětechnické řešení

Objekt SO 1010
Objekt návštěvnické a administrativní části je jednopodlažní nepodsklepená budova přibližně obdélníkového půdorysu s rozměry cca 71,74 m × 19,0 m. Osazen je v mírně svažitém terénu se sklonem převážně od severu k jihu a je půdorysně pootočen vzhledem k sousednímu objektu výrobních hal SO 1020. Oba objekty jsou vzájemně dispozičně propojeny, ale tvoří samostatné dilatační celky. Objekt je monolitický železobetonový, tvořený zakřivenými rámy s osovou vzdáleností 2,75 m. Osové vzdálenosti sloupů dvou polí rámu jsou 8,1 m a 3,35 m. Zastřešen je jednak plochou střechou (v části „zborcená plocha“ procházející ze střechy do úrovně podlahy) s výškou cca 6,5 m nad terénem. Kolem interiérové části je pak vykonzolované zastřešení po celém obvodě stavby (vyložení 2,15 m a 2,77 m) procházející do zastřešení venkovních parkovacích stání s modulem sloupů 2,75 m × 2,96 m.

Řídicí křivky geometrie zborcené plochy byly tvořeny tak, aby v kaž­­dé ose navazovaly jak na tvar oblouků, tak na příslušnou výškovou úroveň amfiteátru. Tvar oblouků sestává z několika na sebe plynule navazujících poloměrů. Úrovně amfiteátru stoupají v pravidelných výškách (cca 0,49 m na každé ose). Propojením hlavních řídicích křivek v rámci jednotlivých polí vznikla základní přímková plocha, od které se dále odvíjejí ostatní vrstvy skladby a na kterou navazují další konstrukční vrstvy střechy. Geometrie byla tvořena ve 3D modelu a následně byly vygenerovány 2D řezy v jednotlivých osách.

Část plochy amfiteátru je založena na terénu, část amfiteátru překlenuje prostor sklípku – oproti ostatní části stropní konstrukce je řešena jako prostorová skořepina (střecha) tvořená kombinací zakřivených rámů a střešní ŽB desky. V administrativní části objektu je střecha plochá. S ohledem na rozdílné výšky podlahy, které reagují na okolní terén, se oblouky zkracují zespodu tak, aby byl tvar nosných oblouků napříč objektem stejný.

Návštěvnická a administrativní část je celkem ve čtyřech výškových úrovních. Pomyslná ± 0,000 je umístěna v hlavním návštěvnickém prostoru. Nejnižší část objektu je vinný sklípek na kótě –0,500, umístěný pod skořepinou amfiteátru. Prostor sklípku je vizuálně propojen s hlavním prostorem. Administrativa je umístěna na dvou výškových úrovních (+0,900 a +1,800), přičemž nejvýše položená část, obsahující zasedací místnost, navazuje na výšku výrobního dvora a na výškovou úroveň haly, objektu SO 1020. Objekt je založen plošně na základových patkách a pasech, v části je navržena základová deska v systému bílé vany.

Objekt SO 1020
Výrobní hala je jednopodlažní (ve dvou částech jsou navrženy vestavby), nepodsklepený objekt přibližně obdélníkového půdorysu s rozměry cca 40 × 64 m (a cca 2,0 m tvoří přesah střechy po celém obvodě) slouží jako výrobní a skladovací část vinařství. Jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet (dvě až tři lodě) zastřešený plochou střechou (ŽB vazníky s trapézovým plechem, tepelnou izolací a hydroizolací). Střecha je navržena ve dvou výškových úrovních – cca 10,4 m a 8,4 m – přičemž obě střešní roviny jsou lemovány prefabrikovaným lemem s monolitickou konzolou oddělenou od prefa interiérové části prvky Schöck Isokorb. Lokálně jsou isonosníky nahrazeny vytrnovanou výztuží. Ve dvou částech jsou navrženy vestavby se stropní konstrukcí tvořenou panely Spiroll.

Některé nosné prefabrikované sloupy na obvodovém plášti (zejména na východní, jižní a západní straně objektu) jsou řešeny jako sendvičové prvky s vloženou tepelnou izolací. Exteriérové části sloupu jsou zavěšeny a dávají možnost ukázat návaznost konstrukčního systému objektu SO 1010 i na haly pootočené k objektu. Modul haly vychází z průniku os návštěvnické a administrativní části.

Výšková úroveň (+1,800) navazuje na výškovou úroveň administrativní části. V severozápadním rohu haly je objekt mírně zaříznut do terénu. V tomto místě je realizována ŽB jímka s nerezovou vanou, kde začíná proces zpracování hroznů. Objekt je založen na základových monolitických patkách (s prefabrikovanými kalichy) doplněných základovými prahy (jde převážně o sendvičové konstrukce). Některé základové prahy staticky působí jako opěrná stěna a jsou opatřeny vytrnovanou výztuží pro monolitickou dobetonávku paty. Podlahová deska v halách je navržena o tloušťce 200–265 mm a je vyztužena rozptýlenou ocelovou výztuží (drátkobeton). Drátkobetonová podlahová deska o tloušťce 200 mm je řešena z betonu C25/30 XC1, vyztužena drátky Dramix RC 65/60-BN v množství 20 kg/m3. Pod drátkobetonovou deskou je proveden hutněný štěrkový polštář. V místnostech zatížených vlhkostí a použitou chemií (lisovna, sklep a lahvovna) je podlaha ošetřena chemicky odolnou stěrkou. V podlahové desce hal jsou realizovány jak hlavní dilatační spáry, tak i smršťovací spáry. Hlavní dilatační spáry jsou v rastru maximálně 18,0 × 20,0 m. Smršťovací spáry jsou řešeny prořezem do maximální hloubky třetiny tloušťky desky v rastru maximálně 6,0 × 6,0 m a jsou zatmeleny trvale pružným tmelem pro spáry v zátěžových podlahách.

Na rozhraní objektů SO 1010 a SO 1020 je navržena železobetonová opěrná stěna pro překonání výškových rozdílů obou objektů. Součástí výrobní části objektu je několik monolitických jímek a prohlubní v systému bílé vany.

TZB

Kanalizace
Systém kanalizace je řešen jako oddílný, splašková kanalizace budov je zaústěna do areálové splaškové kanalizace. Vzhledem k tomu, že nelze napojit areál gravitačně do veřejné stoky kanalizace, byly navrženy čerpací stanice. Splašková odpadní voda se čerpá do veřejné splaškové kanalizace v Suchohrdlech, do koncového úseku stoky G z PP DN 250. Napojení do stoky je provedeno přes gravitační přípojku z PP SN10 v dimenzi DN 150 délky 14,70 m. Přípojka je vedena se sklonem 2 %. Srážkové vody ze zastřešení jsou odváděny do vsakovacího objektu v jižní části pozemku, který tvoří soustava podzemních šachet AQUA-CLEAN ACSI. Vnitřní dešťové odpady jsou řešeny jak gravitačně, tak podtlakově.

Vodovod
Pro zásobování areálu pitnou vodou je zbudována nová vodovodní přípojka HDPE 63 × 5,8. Rozvod pitné a požární vody pro areál vinařství je napojen na přeložku vodovodu. Přeložka vodovodu je vedena areálem v dimenzi DN 100.

Vzduchotechnika
V rámci areálu je několik větracích jednotek s rekuperací tepla, které zajišťují ideální podmínky jak pro prostory návštěvnické a administrativní, tak v rámci výroby a rovněž za účelem teplovzdušného vytápění, chlazení a vlhčení skladu barikových sudů a výrobních prostor.

Vytápění a chlazení
Zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla (TČ) a dva elektrokotle, zdrojem chladu dvě TČ v režimu chlazení. TČ slouží společně pro výrobní, skladovací a administrativní část stavby a jsou umístěna včetně akumulačních nádrží na severovýchodní straně výrobní haly. TČ slouží jak pro vytápění/chlazení objektu, tak i pro technologické účely (řízené kvašení). Provoz elektrokotlů se předpokládá pouze v přechodném období při malé a krátkodobé potřebě tepla a v případě pří venkovních teplotách pod –15 °C, kdy již nelze provozovat tepelná čerpadla. Od TČ je pro návštěvnický objekt vedena větev do technické místnosti ve vestavku výrobního objektu, kde je osazen oddělovací deskový nerezový výměník glycol/voda.

Koncepce vytápění a chlazení

Vytápění zázemí výroby je zajištěno otopnými tělesy typu VK (ventil kompakt) a trubkovými otopnými tělesy v rovném provedení v hygienických zařízeních v kombinaci se čtyřtrubkovými fancoily. Vytápění návštěvnického a administrativního objektu je řešeno podlahovým vytápěním se systémovou deskou z polystyrenu a s trubkou PE-Xa o teplotním spádu 40/30 ºC. Otopnou plochu okruhů tvoří trubkové hady o rozteči 150 a 200 mm. Vrátnice a hygienické zázemí pro veřejnost se vytápí elektrickými přímotopnými panely. Návštěvnické prostory se ochlazují VZT zařízením. Chlazení administrativní části je zajištěno kanálovými fancoily umístěnými v nábytku (v zasedací místnosti jsou z důvodu absence nábytku použity podlahové konvektory).

Ohřev TV
Ohřev TV umožňuje elektrický zásobníkový ohřívač TV.

Technologické vytápění a chlazení
Zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla vzduch/voda 30RGS-160A. Jako doplňkový zdroj pro vytápění slouží dva elektrokotle o tepelném výkonu 2× 60 kW. V místnosti lisovny a ve sklepě jsou instalovány kvasné tanky vybavené duplikátory pro chlazení a vytápění tanků. Chladicí a vytápěcí rozvody jsou řešeny dvěma samostatnými větvemi z potrubí PVC U PN 16. Rozvody jsou vedeny po betonovém vazníku haly a dále nad tanky. Za účelem vytápění a chlazení provozních prostor haly jsou osazeny vzduchotechnické jednotky Sahara MAXX HN 34 o výkonu chlazení 3 kW (glycol 30 % – 4/10/15 °C) a vytápění 12 kW (glycol 30 % – 40/30/15 °C). Teplota se reguluje v jednotlivých prostorách zónově.

Silnoproudá elektroinstalace

Přípojka VN
Přípojka VN je přivedena za stávajícího venkovního vedení 22 kV č. 144 z rozvodny 110/22kV Suchohrdly u Znojma. Rozvodna VN 22 kV je umístěna v nově vybudovaném objektu SO 1030, kde je umístěn VN rozvaděč včetně ochranných pomůcek. Tam je zřízen kanál o hloubce 0,7 m, který slouží pro uložení přívodních kabelů a jako odfukový prostor pro VN rozvaděče v případě poruchy. Kabelový kanál je lemován ocelovým profilem a přikryt ocelovými deskami. Nový rozvaděč má dvě pole (1× IP a 1× QM). Jmenovité izolační napětí je 25 kV, provozní napětí pak 22 kV. Osazený transformátor má výkon 630 kVA.

Kabelové rozvody NN
Hlavní rozvaděč RH pro objekty SO 1010 a SO 1020 je umístěn v objektu SO 1020.

Osvětlení
Osvětlení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na hladinu osvětlení podle ČSN EN 12 464-1 a požadavky investora. Osvětlení se ovládá systémem Bticino MyHome relátky v rozvaděči, případně DALI sběrnicí. Svítidla na chodbách jsou řízena otevírací dobou a pohybovými senzory.

Nouzové osvětlení
Pro nouzové osvětlení areálu jsou realizována nouzová svítidla, připojená na centrální bateriový systém (CBS). Piktogramová svítidla jsou ve výrobní části, kde je nelze osadit, doplněna o reflexní tabulky s vyznačeným směrem úniku.

Energetická bilance (pro SO 1010 a SO 1020)
Celkem instalovaný příkon Pi: 1110 kW.
Celkový soudobý příkon Ps: 884,5 kW.
Součinnost β: 0,6.
Celkový příkon Ps: 530,7 kW.
Výpočtový proud ve fázi: 766 A.

Slaboproudá elektroinstalace

Trubky přípojky jsou ukončeny v optickém rozvaděči na fasádě objektu ostrahy. Odtud jsou vedeny dvě trubky SIDUCT DB 7 × 10/8 do hlavního datového rozvaděče vinařství. Telefonní a datový rozvod je provozován nezávislou strukturovanou kabeláží. Centrem rozvodu je hlavní datový rozvaděč areálu RACK 19“, 45U, umístěný v serverovně ve 2.NP.

Kamerový systém

Na vytipovaných místech budovy jsou instalovány pevné barevné CCD kamery v povětrnostních vyhřívaných krytech v IP provedení. Kamery vybavené černým krytem jsou v provedení DOME, se zvýšeným krytím proti prachu a vlhkosti a jsou napájeny pomocí PoE z datového rozvaděče po kabelu UTP.

Identifikační údaje stavby
Název stavby: Vinařství Lahofer
Stavebník: Vinařství Lahofer
Generální projektant: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Stavebněkonstrukční řešení: Hladík a Chalivopulos s.r.o.
Zhotovitel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Libor Daňhel
Architektonický návrh: 2015
Doba výstavby: 11/2017–03 /2020

Technické údaje
Zastavěná plocha: 3 842 m2
Náklady: 120 mil. Kč (bez technologií)